35 - Cinque Passi in Gagliarda - ND

PRAVIDLO XXXV.
O pětikrocích v gagliardě, chybného názvu.

REGOLA XXXV. De i cinque Passi in Gagliarda, nome corrotto.

D. OCH KOLIK radosti mi tím způsobíte, protože je to hodný kus,
a toužím abyste mi jej vyložil

D. O QUANTO piacer mi fatte in questo, perche è buona pezza,
che desiderava me ne ragionaste.

M. Už víš, že dříve byl tento název pětikroků (cinque Passi)
nesprávný, když ve skutečnosti jejich počet není větší než dva, a takto ti to
ukážu. Nejprve uděláš jeden Zoppetto s pravou nohou na zemi
vpředu pozvedneš (inarborando) levou. Tu pak spustíš rovně dolů jako olůvko,
což je jeden krok (passo), neskáčeš a dobře rozevřeš kolena.
Není třeba dělat to, co bylo ve zvyku dříve, že když se levá noha
dávala dolů, v té chvíli se zvedala pravá vzadu, takže to vlastně vypadalo,
jako by jí chtěla dát kopanec; když se ten pohyb dělal takto, vzbuzovalo to
v přihlížejících ošklivý1) dojem. Pokud si ale počínáš tímto způsobem,
uděláš zmíněný Zoppeto pravou s pozvednutou levou,
kterou spustíš rovně na zem jako olůvko, a pravou nohou, kterou máš
vzadu, ji postrčíš a uděláš sottopiede, upozorňuji,
že její špička má jít přímo vzadu k levé patě,
levá se neprodleně zvedne a když klesá na místo, kde se
nacházela předtím, znovu se zvedne pravá vpředu. A toto se nazývá
krok ve vzduchu (Passo in aria). Jsou tedy dva, jak jsem ti řekl, a ne pět;
druhý je tedy zastavený na zemi, a ten, který je na čtvrtý úder (battuta)
je ve vzduchu (in aria). Poslední se udělá s Cadenzou, tedy ta pravá,
která je ve vzduchu, se dá dozadu a levá dopředu. A při dělání
této Cadenzy je třeba dopadnout obratně, tedy s levou nohou rovně
na zemi a na špičku pravé, ovšem má se tomu dodat půvab (gratia) tím, že
se trochu rozevřou kolena. Upozorňuji, že když se tato Cadenza dělá,
nohy nemají být příliš daleko od sebe, jen tolik, aby pravá špička byla
od levé paty vzdálena zhruba čtyři palce (dita),
nohy mají být dobře natažené a uvolněné (distese), špičky nohou alte2), protože se
lépe napnou kolena při dělání uvedených pěti pohybů s Cadenzou,
držíš tedy nohy stále rovné. Jednu ruku, tu levou,
položíš na hrušku kordu, aby se při tanci nekomíhal,
a pravou máš dole, dobře uvolněnou, a budeš jí hýbat způsobem, který se ti
zdá být půvabnější (maniera più gratiosa), neměl bys ji ale držet spuštěnou dole bez
pohybu; protože by to vypadalo, že ji máš zlomenou, nebo že máš na té paži vypálený cejch,
mimo to by to bylo ošklivé, proto chci, aby paže
dělala pohyb prsty. A chci, abys držel tělo rovně
a hlavu pozvednutou, ne ale abys očima nepřirozeně upřenýma do výše zíral,
kam se dá, takže bys vypadal jako nějaký astrolog zkoumající hvězdy,
nýbrž je třeba držet je vprostřed prostoru.

M. Hora sappi, che anticamente questo nome de i cinque Passi
era falso, non essendo il numero loro in effetto più di due; & ciò ti
mostro io cosi. Prima farai un Zoppetto col piè destro in terra,
inarborando il sinistro innanzi; poi lo calerai giù dritto à piombo,
& questo è un passo, & non salterai, stendendo bene il ginocchio;
et non bisogna fare, come già si soleva far, che quando si calava il piè
sinistro, in quello istante s'alzava il destro in dietro, che pareva proprio,
che egli volesse tirar un calcio; & nel far cosi fatto moto, faceva
brutto vedere à i riguardanti: però farai in questo modo.
Fatto che havrai il detto Zoppetto col destro, & inarborato il sinistro,
lo calerai in terra spianato à piombo; & col piè destro, che ti troverai
haver di dietro, lo spingerai, facendo un sottopiede; avertendo
che la punta d'esso vadi dritto in dietro al calcagno del sinistro, alzando
immantinente esso sinistro, il quale calandosi al luogo, dove si
trovava prima, si alza di nuovo il destro innanzi: & questo si chiama
Passo in aria; talche son due, si come t'hò detto, & non cinque;
cioè il secondo fermato in terra; & questo, ch'è alla quarta battuta
in aria; & all'ultimo si fà con quello la Cadenza, cioè quel destro,
che stà in aria si fà stare in dietro, & il sinistro innanzi. Et nel far
detta Cadenza bisogna calar con agiltà, cioè il piè sinistro spianato
in terra, & col destro in punta, dandogli però gratia, allargando
alquanto le ginocchia; avertendo nel far la predetta Cadenza, che i
piedi non sieno troppo sgarrati, ma tanto, che la punta del destro sia
distante dal calcagno del sinistro quattro dita in circa, con tener le
gambe ben distese, & con le punte de'piedi alte, perche si stende
meglio le ginocchia nel fare i detti cinque moti con la Cadenza; però
sempre porta i piedi dritti; & l'una mano, la quale sarà la sinistra,
porrai sopra il pomo della spada, acciò non vada anchora ella ballando;
& la destra la terrai ben stesa giù, movendola secondo che à te
parrà in maniera più gratiosa, che non sarebbe tenendola calata senza
moverla; onde parerebbe, che havessi il rottorio, ò cauterio à quel
braccio, oltre che sarebbe brutto vedere; ne voglio, che quel braccio
faccia movimento con le dita, ma vò che porti la persona dritta,
& la testa alzata; ma non gli occhi tanto disformi alzati, che sii tacciato
da tutti, con dir che par che sii Astrologo, che contempli le stelle;
ma bisogna tenerli à mezz'aria.

Toto je základ všech druhů tance a skutečně správné pravidlo (Regola),
protože tou nohou, kterou se začíná, má se i končit.
Když jsi udělal dříve popsané pohyby či kroky (jak jim chceme
říkat), které začaly a skončily levou, je vhodné, abys pravou
(která je sourozencem nohy levé) udělal totéž. A takto si máš počínat
i v dalších tancích (Balli) a Cascardách, aby ve všech variacích nebo částech
tohoto tance Gagliarda, to, co měla levá, udělala
i pravá, takto rovnocenně v každém druhu tance a v každém druhu
dění a pohybu. Tolik, co měla jedna, má mít i druhá noha, jinak
je tanec špatný. A ulož si do paměti, že pokud jsou v jednom tanci (Ballo)
dvě variace (Mutanza), ta, která se dělá levou, se udělá i pravou.
Nedělej to, co mají ve zvyku dělat jiní, kteří když udělali levou nohou
variaci (Mutanza) o čtyřech či šesti dobách (tempi), udělají pak pravou
jinou a jiným způsobem, ale také v tolika
dobách (tempi). Říkám ti, že se ta variace (Mutanza) zdaří dobře, ale ne už podle
Pravidla (Regola) které jsem ti pověděl, protože je třeba, aby pohyby a skutky byly
vzájemné. A věz, že všichni ti (i když jsou váženými znalci v
tanci Gagliarda), kteří začínají variaci (Mutanza) levou nohou,
a ukončí ji v tempu hudby s pravou vpředu, nedělají dobře.

Questo è il fondamento d'ogni sorte di Ballo, & la vera Regola,
perche con quel piè, che si comincia, con quello medesimo si dee finire:
& fatto c'havrai i predetti cinque moti, ò Passi, (che vogliam
dire) principiatoli, & finitoli col sinistro, conviene che col destro
(ch'è fratello del piè sinistro) facci il medesimo; & cosi devesi fare
ne gli altri Balli, & Cascarde, che di tutte le Mutanza, ò partite di
questo Ballo di Gagliarda, tanto n'hà d'havere il sinistro, quanto
il destro; & cosi parimente in ogni sorte di Ballo, & ogni sorte di
attioni, & moti, tanto n'hà d'havere uno come l'altro piede, altramente
è falso il Ballo. Et pon mente, che se ad un Ballo vi saranno
due Mutanza, quella che si fà col sinistro, si faccia col destro;
& non facci, come sogliono fare alcuni, li quali, come col piede sinistro
havran fatta una Mutanza di quattro, ò di sei tempi; col destro
poi ne faranno un'altra in un'altro modo, ma pur di tanti
tempi. Ti dico, che la Mutanza andrà bene, ma non già secondo la
Regola che t'hò detto, perche bisogna, che i moti, & l'attioni sieno
recipliche. Et sappi, come tutti coloro (che pur sono stimati esperti nel
Ballo della Gagliarda) che principiano la Mutanza col piè sinistro,
& à tempo del suono col destro innanzi la finiscono, non fan bene.

D. Zvolna, laskavě prosím, Pane Mistře. Připadá mi, že tato variace
bude dobře, protože je dělána v rytmu (tempo), neboť je třeba dodržovat
vaše termíny. Říká se, že kdo chce tančit dobře, potřebuje
mít tyto tři věci: rytmus, půvab a míru ( Tempo, Gratia, & Misura).

D. Pian, di gratia, Signor Maestro. A me pare, che questa Mutanza
stia bene, perch'è fatta à tempo, atteso che hà voluto osservare
i vostri termini. Dicendo, che chi vuol ballar bene, bisogna
che habbia queste tre cose, Tempo, Gratia, & Misura.

M. Odpovím ti na tuto pochybnost, že bude dobré, abys tančil
s půvabem (gratia) a uzavřel variaci (Mutanza) v tempu hudby. Leč hleď, abys
ji udělal podle míry (misura); více o misuře říci nechci, než to, aby byla přiměřena
pravidlu (regola). Ať je tato věc udělána tak, jak jsem ti ukázal na začátku
tohoto pravidla (Regola), když jsem řekl, že variace, která začíná
levou nohou, má jí také končit. Protože z jakého důvodu má končit pravou
oněch pět pohybů (cinque moti), či kroků (Passi), či jak jim chceme říkat;
je to ovšem chyba mistrů. Skončím tedy tím, že pokud někdo začne
pětikroky (cinque Passi) levou nohou, toutéž je má ukončit, a stejně tak i
pravou. Z tohoto důvodu, všechny variace a všechny druhy skutků
a pohybů, ať v tomto tanci gagliardy, jakož i v každém dalším
druhu tanců (Balli), ať tolik, co má jedna noha, má stejně i druhá, jinak
by to v každé věci, která se udělá, bylo špatně. Ovšem při provádění všech druhů
tanců (Balli) se má začínat levou nohou a tou se má i končit.

M. Io ti rispondo à questo dubbio, che ben stà, che habbi ballato con
gratia, & conclusa la Mutanza al tempo del suono; ma guarda se tu
l'hai fatta con misura; ch'altro non vuol dire la misura, ch'il compassare
con regola, quella cosa che si fà, come t'hò mostrato nel principio
di questa Regola, quando dissi, che una Mutanza, che si principia
col piè sinistro, con quel si dee finire; & cosi in cinque moti, ò
Passi, che uogliam dire: per qual cagion dunque la finisci col destro?
& però questo è l'error de Maestri. Alla fin concludo, che chi principia
i cinque Passi col sinistro, col medesimo debbe finirli, & cosi parimente
col destro: per tanto tutte le Mutanze, & ogni sorte d'attioni,
& di moti, sì in questo Ballo della Gagiarda, come in ogni altra
sorte di Balli, tanto n'habbia un piè, quanto l'altro, altrimente
sarà falso ogni cosa, che si farà. Però col piè sinistro si dee cominciare
à fare ogni sorte di Balli, & col medesimo si hà da finire.

D. Nicméně (jestli si dobře vzpomínám), před nedávnem jste mi řekl, že každý pohyb,
který se dělá levou, se má udělat i pravou. Proč má tedy
poklona (Riverenza) začínat levou a nemá končit
pravou, aby i v temto pohybu byla jedna i druhá
noha?

D. Pur (se ben mi ricordo) poco fà m'havete detto, che ogni moto,
che si farà col sinistro, si hà da fare col destro. Perche dunque si fà
nel principiare la Riverenza col sinistro, & non si dee finire col
destro, accioche questo moto, tanto ne habbia l'uno, come l'altro
piede?

M. Odpovím, že jsem ti v pravidle (Regola) o dělání poklony (Riverenza)
jasně vyložil, že se má vždy dělat levou nohou. Nyní ti znovu povím,
že poklona (Riverenza) je jako brána v průčelí nějakého
paláce, zhotoveného podle dobré architektury. Když do něj chceš vejít,
je třeba, abys vstoupil branou, a tou pak i vyjdeš ven.
Okna a další okrasy, které tam jsou na jedné
i na druhé straně, budou spárované. Tedy poklona (Riverenza) jediná
levou, další variace a skutky
jsou dělány v páru. Nyní přejdu k tomu,
abych ti vyložil skoky,
nejprve skok
v točení (Salto tondo).

M. Rispondo, che ciò chiaramente t'hò dimostrato nella Regola di far
la Riverenza, che sempre si dee fare col piè sinistro. Hor di nuovo
ti dico, che la Riverenza è come una porta d'una prospettiva d'un
Palazzo, con buona architettura fatto, che volendo entrare in esso
bisogna, ch'entri per la porta, & che dalla medesima eschi fuori;
le finestre, & altri adornamenti, che vi saran dall'una,
à l'altra banda, saran pari. Però la Riverenza sola
col sinistro; & l'altre Mutanza, & attioni
van fatte pari. Hor mi passerò
à ragionarti de'Salti, &
prima del Salto
tondo.

1) Jde o odstrašující příklad, a proto pokládám za ochuzující překládat pouze jedním slovem mnohovýznamový výraz brutto: nehezký, šeredný, škaredý, ošklivý, ohavný, ohyzdný, hnusný, odporný. A přidejme si k tomu pro větší malebnost ještě výraz bruto: zvířecí, zvířecký, hrubý, surový, krutý, divoký, neinteligentní, nerozumný.

2) Alte, plurál od alto/alta. Mnohovýznamové slovo, v dnešní italštině např. vysoký, vzrostlý, hluboký, silný, zvučný, rozlehlý, široký, horní, plný, vznešený, ušlechtilý, vysoko, výše.

Kategorie: Nobiltà - Regole