41 - Capriole (další)

REGOLA XLI

První kapriola spezzata se dělá tak, že se stojí, jak bylo řečeno,
s nohou levou vpředu, a udělají se dopředu (contrapassando) dva skoky,
jeden na zmíněné noze s pravou pozvednutou, druhý na pravé, a levou
se čtyřikrát projvede kapriola, natočí se pravým bokem, a
udělá se to stejně i na druhou stranu. A jsou to tři údery (botte).

LA prima capriuola spezzata si fa stando la persona, come si e detto,
co'l piè sinistro inanzi, e si farà contrapassando inanzi con due salti
uno sopra il detto piè co'l destro alto, l'altro sopra il destro, & co'l sinistro
si passerà quattro volte la capriuola, voltando il fianco destro, è
si farà altretanto dall'altra banda; e sono tre botte.

Druhá se dělá tak, že se stojí s nohou levou vpředu, tak jak bylo řečeno, a udělají se
dva skoky stranou, jeden na zmíněné noze s levou pozvednutou, druhý na levé,
a pravou se čtyřikrát provede kapriola. Otočí se pravým bokem
a dělá se to stejně i na druhou stranu. A jsou to tři údery (botte).

La seconda si fa stando la persona, come si è detto co'l piè destro inanzi, e si faranno
due salti per fianco uno sopra il detto piè co'l sinistro alto, l'altro sopra il sinistro,
& co'l destro si passerà quattro volte la capriuola; voltando il fianco destro,
e si fa altretanto all'altra banda. e sono tre botte.

Třetí se dělá celá v točení doleva. Stojí se s pravou nohou vpředu, udělají se dvě
campanelle na pravé ve skůčku dozadu a dopředu, poskočí se na levé noze,
pravou se čtyřikrát provede kapriola a zastaví se ve výhledu.
Totéž se udělá stejně i na druhou stranu. A jsou to tři údery (botte).

La terza si fa tutte intorno alla sinistra stando co'l piè destro inanti; e si faranno due
campanelle in un saltino indietro, e inanzi sopra il destro, e si salterà sopra il piè
sinistro, & co'l destro si passerà quattro volte la capriuola fermandosi in prospettiva,
e si fa altretanto all'altra banda. è sono tre botte.

Čtvrtá se dělá tak, že se stojí s levou nohou vpředu, udělají se dva zopette dopředu contrapassando
s pozvednutou pravou nohou, pak se touto nohou udělá jeden krok a levou nohou se
čtyřikrát provede kcapriola. Stejně se to udělá i na druhou stranu, a je to
pět úderů (botte).

La quarta si fa stando col piè sinistro inanzi, e si faranno due zopette inanzi contrapassando
col piè destro alto, poi si farà un passo co'l detto piè, e si passerà
quattro volte la capriuola col piè sinistro, è si fa altretanto dall'altra parte, e sono
cinque botte.

Pátá se dělá tak, že se stojí s levou nohou vpředu, udělají se tři campanelle v kapriole
v točení a ve skůčcích doleva. Nakonec se čtyřikrát provede
kapriola levou nohou a zastaví se ve výhledu. Totéž se dělá stejně i na druhou stranu. A jsou to tři údery (botte).

La quinta si fa stando col piè sinistro inanzi, e si faranno tre campanelle in capriuole
intorno, & in saltini alla sinistra, & l'ultima si passerà quattro volte la
capriuola col piè sinistro fermandosi in prospettiva, e si farà altretanto dall'altra
banda. e sono tre botte.

Šestá se dělá stranou. Stojí se vždy ve výhledu s levou nohou levou vpředu,
udělá se jeden skůček na spárovaných nohách, zakříží se pravá za levou, s dopadem
jako předtím. Udělá se přednožení a zanožení, pak se dá
špička nohy k levé patě. V téže době (tempo) vyskočí, kolik
jen svede, třikrát klepne levou nohou na (sopra) pravou, a dopadne
s levou vzadu. Stejně tak se to dělá i z druhé strany. Tato capriola je obtížná,
a je to pět úderů (botte).

La sesta si fà per fianco, stando sempre in prospettiva co'l piè sinistro inanzi, e
si farà uno saltino à pie pari incrocciando il destro sopra il sinistro, e cascando,
come prima, è si faranno due botte co'l destro una indietro, l'altra si metterà la
punta del piè al calcagno del sinistro; & in un medesimo tempo si leverà quanto
più si potrà, battendo tre volte la gamba sinistra sopra la destra, e cascando col
sinistro indietro. e si farà altretanto dall'altra banda; questa capriuola è difficile,
e sono cinque botte.

Sedmá se dělá s nohou levou vpředu, udělají se dva skoky v točení v kapriole
doleva, jeden s pozvednutou pravou nohou, druhý na zmíněné s levou vzadu.
Touto nohou se provede čtyřikrát kapriola, s dopadem ve výhledu,
totéž se udělá stejně i na druhou stranu. A jsou to tři údery (botte).

La settima si fa co'l pie sinistro inanzi, è si faranno due salti intorno in capriuola
alla sinistra una co'l pie destro alto, l'altra sopra il detto co'l sinistro indietro; &
con detto pie si passerà quattro volte la capriuola, cascando in prospettiva, e si
farà altretanto dall'altra banda. e sono tre botte.

Osmá se dělá tak, že se stojí s levou nohou vpředu, udělají se čtyři rychlé krůčky
rovně dopředu v běhu (in fuga), začíná se nohou pravou. Vyskočí se nad zem, kolik
se jen svede, zmíněnou nohou se pětkrát prohodí nohy v kapriole, levá noha se táhne dozadu
a dopadne se, jak bylo řečeno výše. A je to pět úderů (botte).

L'ottava si fa stando co'l pie sinistro inanzi, e si faranno quattro passetti presto
inanzi in fuga à dritta linea, cominciando col pie destro, e si leverà da terra, quanto
più si potrà, passando col detto piè cinque volte la capriuola, e tirando indietro
il pie sinistro cascando, come si e detto di sopra; e sono cinque botte.

Devátá se dělá tak, že se stojí s levou nohou vpředu, ve skoku v kapriole se udělá
přednožení a zanožení na (sopra) zmíněné noze s pravou výše vzadu,
špička nohy se dá k levé patě levé, v téže době (tempo) se vyskočí,
kolik se jen svede a čtyřikrát se nechají projít nohy v kapriole. Stejně se to dělá
i z druhé strany, a jsou to čtyři údery (botte).

La nona si fa stando col piè sinistro inanzi; si faranno due botte in un salto in capriuole,
una inanzi, e l'altra indietro sopra il detto piè col destro alto indietro, e si
metterà la punta del piè al calcagno del sinistro in un medesimo tempo; e si leverà
quanto più si potrà, passando quattro volte la capriuola, e si farà altretanto
dall'altra banda, e sono quattro botte.

Desátá se dělá tak, že se stojí s levou nohou vpředu, udělají se čtyři rychlé krůčky rovně dopředu
v běhu in fuga, začínají pravou nohou. Vyskočí se nad zem, kolik
se jensvede, zmíněná noha kříží vpředu a vzadu doleva. Pak
se udělá kapriola přímá dvakrá, dopředu a dozadu, a dopadne se s pravou nohou
vzadu. Tato kapriola je čtverná, napůl proplétaná (mezo trecciata) a napůl přímá (mezo dritta),&
a je obtížná. Je to pět úderů (botte).

La decima si fa stando col pie sinistro inanzi, e si fanno quattro passetti presto inanzi
in fuga à dritta linea, cominciando co'l pie destro e si leverà da terra, quanto
più si potrà incrocciando la detta gamba dinanzi, & di dietro alla sinistra; poi
passerà la capriuola dritta due volte inanzi, & indietro, cascando co'l detto piè
destro indietro, è questa capriuola, è in quarto mezo trecciata, e mezo dritta, &
e difficile. e sono cinque botte.

Kategorie: Negri - Regole 2