45 - Girate

REGOLA XLV

První otočka (girata) se dělá uvedeným způsobem: stojí se s levou nohou vpředu
a hbitě se otočí doleva na (sopra) bříšku této nohy,
pravou nohu drží čtyři prsty před levou s pozvednutou špičkou.
Otočí se třikrát nebo čtyřikrát, či kolik jen svede,
a nakonec se bude na zmíněném místě ve výhledu a v ukončení tomu dodá trochu
na půvabu a eleganci tím, že poněkdu rozevře kolena. Tyto skutky se dělají
při ukončování všech otoček (girate).

LA prima girata si fà nel modo, che si è detto, stando co'l piè sinistro inanzi,
è si voltarà con prestezza alla sinistra sopra il petto del detto piè, portando
la gamba destra quattro dita dinanzi alla sinistra con la punta
del piede alta, e girando intorno tre, ò quattro volte, ò quanto più potrà,
& al fine di esso si troverà nel detto luogo in prospettiva dandoli un poco
di gratia nel finirla con allargar alquanto le ginocchia. queste attioni si faranno
nel finire tutte le girate.

Druhá se dělá tak, že se stojí s levou nohou pozvednutou, tou se udělá krok dozadu
a skůček na (sopra) téže noze. V téže době (tempo) se hbitě otočí doleva
a pravou nohu dá dopředu k (alla) levé, otočí se dokola čtyřikrát,
nebo kolik se jen svede, a zastaví se ve výhledu, tak jak bylo řečeno výše.

La seconda si fa stando co'l piè sinistro alto, è si fa un passo co'l detto indietro, &
un'saltino sopra il piè medesimo, è in quel tempo si volterà alla sinistra con prestezza
mettendo la gamba destra dinanzi alla sinistra, girando intorno quattro
volte, ò più se si potrà, fermandosi in prospettiva, come si è detto di sopra.

Třetí se dělá tak, že se stojí s levou nohou vpředu, hbitě se otočí doleva na (sopra)
bříšku nohy, pravou nohu sune dopředu, v téže době (tempo)
zakříží pravou nohu ua levou, trochu rozevře pravé koleno
a toče se dokola čtyřikrát nebo vícekrát, pokud to svede, a zastaví se tak,
jak bylo řečeno.

La terza si fa stando co'l piè sinistro inanzi, è si volterà con prestezza alla sinistra sopra
il petto del piè, ponendo la gamba destra dinanzi in un medesimo tempo
incrocciando il piè destro dietro la gamba sinistra, & allargando alquanto il ginocchio
destro, e girando attorno quattro volte, ò più, se si potrà, fermandosi,
come si è detto.

Čtvrtá se dělá tak, že se stojí s levou nohou, udělá se krok na (sopra) bříšku nohy,
v téže době (tempo) se pozvedne pravá noha a zakříží se za (sopra) levé koleno.
Otočí se dokola třikrát nebo více, jestli to svede, a zastaví se tak, jak
bylo řečeno.

La quarta si fà stando co'l piè sinistro, e si farà un passo sopra il petto del piede in
quel medesimo tempo, si leverà la gamba destra incrocciandola sopra il ginocchio
della sinistra, e girando attorno tre volte, ò più se si potrà, fermandosi, come
si è detto.

Pátá se dělá tak, že se stojí s levou nohou vzadu, udělají se dva kroky v točení
doleva, jeden (s) touto nohou, druhý (s) pravou dopředu1), trochu se rozevřou
kolena, pak se vpředu pozvedne pravá noha s pozvednutou špičkou,
v téže době se jedenkrát otočí dokola, zmíněná noha se zakříží za (sopra)
levou, hbitě se otočí dokola alespoň dvakrát nebo více, jestli to svede,
a zastaví se tak, jak bylo řečeno.

La quinta si fa stando co'l piè sinistro indietro, e si faranno due passi attorno alla
sinistra, uno co'l detto piede, è l'altro co'l destro inanzi; è si apriranno un poco
le ginocchia, poi si leverà la gamba destra inanzi con la punta del piede, alta è
girando attorno una volta in un'istesso tempo, è si incroccierà la detta gamba sopra
la sinistra, girandola attorno con prestezza almeno due volte, ò più, se si potrà,
fermandosi, come si è detto.

Šestá se dělá tak, že se stojí s levou nohou vpředu, hbitě se otočí doleva na (sopra)
bříšku zmíněné nohy, pravou nohu dá dopředu, v téže době (tempo)
dozadu k levé, pak dopředu a dozadu, a točí zmíněnou nohu čtyřikrát
nebo více, jestli to svede, a zastaví se tak, jak bylo řečeno.

La sesta si fà stando co'l piè sinistro inanzi, è si volterà con prestezza alla sinistra sopra
il petto del detto piè mettendo la gamba destra dinanzi in un'istesso tempo
di dietro alla sinistra, & poi dinanzi, & indietro, e girando la detta gamba quattro
volte attorno, ò più se si potrà, fermandosi, come si è detto.

Sedmá se dělá tak, že se stojí s levou nohou vpředu, hbitě se otočí doleva
na (sopra) bříšku této nohy, pravá noha je vpředu a čtyřikrát
se dupne vzadu bříškem pravé nohy v páru s levou v točení dokola; zastaví se tak,
jak bylo řečeno.

La settima si fa stando co'l piè sinistro dinanzi, è si volterà con prestezza alla sinistra
sopra il petto del detto piè, portando dinanzi il piè destro, e battendo quattro
volte indietro co'l petto del piè destro al pari del sinistro nel girare attorno fermandosi,
come si è detto.

Osmá se dělá tak, že se stojí s levou nohou vpředu, a otočí se dokola jedenkrát nebo vícekrát
doleva na (sopra) bříšku pravé nohy, v téže době (tempo) se otočí dokola na (sopra)
levé noze alespoň třikráte a zastaví se tak, jak bylo řečeno.

L'ottava si fa stando co'l piè sinistro inanzi, e si volterà una volta, ò più attorno alla
sinistra sopra il petto del piè destro, è in un medesimo tempo si girerà sopra il
piè sinistro almeno tre volte attorno fermandosi, come si è detto.

Devátá se dělá tak, že se stojí s levou nohou vpředu, otočí se jedenkrát doleva na (sopra)
bříšku zmíněné nohy s pravou vpředu a dopadne se na spárované nohy. Uvedeným způsobem se
půjde stále, velmi hbitě se dělají otočky jedna za druhou až
po deset či dvanáct otoček. V téže době (tempo) se přidá otočka (girata), otočí se,
kolik jen může, a zastaví se tak, jak bylo řečeno.

La nona si fa stando co'l piè sinistro inanzi, e si voltarà una volta alla sinistra sopra
il petto del detto piè col destro inanzi cascando à piè pari, & nel detto modo si
andera sempre con più prestezza girando intorno le volte ad una ad una sino à
à dieci, ò dodici volte; & in un'istesso tempo se gli attacherà la girata voltando
quanto più si potrà e fermandosi, come si è detto.

Desátá se dělá tak, že se stojí s levou nohou vpředu, udělá se skůček na (sopra) této noze,
jedenkrát se otočí doleva a zvedne pravou nohu vpředu. Pak ji táhne
dozadu, dá ji k levé patě, v téže době (tempo) vyskočí
na (sopra) pravé a dopadne na spárované nohy. Tímto způsobem se
otočka (girata) opakuje třikrát, nakonec se dopadne na spárované nohy a v téže době (tempo)
se vyskočí do točeného skoku (salto tondo) s nataženýma nohama. Dopadne se na špičky nohou a trochu
se rozevřou kolena, aby se tomu dodal větší půvab a elegance, jak bylo řečeno.

La decima si fa stando co'l piè sinistro inanzi, e si farà un saltino sopra il detto piè
voltando una volta intorno alla sinistra, e levando il piè destro inanzi. poi tirandolo
indietro, e mettendo il detto piè al calcagno del sinistro in un medesimo
tempo si levarà un saltino sopra il destro cascando à piè pari è in questo modo si
replicarà tre volte la girata, cascando l'ultima à piè pari, e in un medesimo tempo
si leverà il salto tondo con le gambe stese cascando in punta de piedi con allargare
alquanto le ginocchia per darli maggior gratia, come si è detto.

Poté, co jsem předložil pravidlo (regola), jak se naučit otočky (girate), promluvím nakonec o osmi
jednoduchých otočkách (girate) a některých skocích, vhodných pro okrášlení. A doporučuji, aby se všechny otočky (girate),
a skoky dělaly v taktu (tempo) gagliardy, a protože některé obraty? (volta) jsou
nejasné, připojuje se k nim nějaký krůček, více či méně, podle příležitosti.

Doppo l'haver datto la regola d'imparare le girate, tratterò nel fine di esse, otto girate
semplici e d'alcuni salti conformi per abbellirle, avvertendo che tutte le girate,
& li salti si devono fare al tempo della gagliarda, & perche sono alcuna volta
incerte, se gli aggiungerà qualche passetto, ò più, ò meno, secondo l'occasione.

První otočka (girata) s pravou nohou vpředu se dělá v ukončení točeného skoku (salto tondo),
s nataženýma nohama a dopadem na spárované nohy.

La prima girata co'l piè destro dinanzi si farà nel finirla il salto tondo con le gambe
stese cascando a piè pari.

Druhá se skůčkem s pravou nohou vpředu; dělají se dva skoky. Při jednom se dá
noha k levé patě, ve druhém točeném (tondo) se dopadá tak, jak bylo řečeno výše.

La seconda co'l saltino co'l piè destro dinanzi, e si faranno due salti l'uno mettendo
il piè al calcagno del sinistro; l'altro tondo cascando, come si è detto di sopra.

Třetí je s pravou nohou vzadu u (alla) levé nohy. Dělá se jeden točený skok (salto tondo)
se zakříženýma nohama, pravá za (sopra) levou, a dopadá se tak, jak bylo řečeno.

La terza co'l piè destro dietro alla gamba sinistra, è si farà un salto tondo con le gambe
crocciate la destra sopra la sinistra, cascando come si è detto.

Čtvrtá s pravou nohou za (sopra) levým kolenem; dělá se v točení
s pravou nohou zakříženou za (sopra) levým kolenem a dopadá se tak, jak
bylo řečeno.

La quarta con la gamba destra sopra il ginocchio della sinistra, è si farà voltando
con la gamba destra crocciata sopra il ginocchio della sinistra, cascando come si
è detto.

Pátá s pravou nohou pozvednutou (in alto); dělají se dva krůčky a dva údery (botte) ve skůčku,
ve skoku se provede celá otočka, vystrčí se levá noha, a dopadne
se tak, jak bylo řečeno.

La quinta con la gamba destra in alto si faranno due passetti, & due botte in un saltino,
è si leverà il salto tutto intorno, spiccando la gamba sinistra, è cascando
come si è detto.

Šestá s pravou nohou vpředu, a pak vzadu, udělá se proplétaný skok (salto trecciato), vyskočí se na
spárovaných nohách, a stejně se zakříží prava noha za (sopra) levou a levá
za (sopra) pravou. Dopadá se tak, jak bylo řečeno.

La sesta co'l piè destro dinanzi, è poi adietro, è si farà il salto trecciato levandosi à
piè pari, e crocciando egualmente la gamba destra sopra la sinistra, & la sinistra
sopra la destra cascando, come si è detto.

Sedmá se dělá s údery (battute) dozadu, a pravou nohou. Dělají se tři točené skoky (salti tondi), vyskočí se
na spárovaných nohách. První malý, druhý trochu více, třetí vysoko, kolik
se jen svede.

La settima con le battute indietro, e col piè destro, è si faranno tre salti tondi levandosi
à piè pari. Il primo picciolo. Il secondo un'poco più, il terzo alto, quanto
più si potrà.

Osmá se točí na (sopra) pravé noze jedenkrát, pak v téže době (tempo) se točí na (sopra)
levé, po ukončení otočky (girata) se udělají dvě cascate, jedna s levou nohou vzadu,
druhá s pravou, a skůček oběma nohama. Potom se vyskočí, kolik se jen
svede, s točeným skokem (salto tondo) a dopadne se tak, jak bylo řečeno.

L'ottava, si gira sopra il piè destro una volta, poi nel medesimo tempo si gira sopra
il sinistro, è finita la girata si faranno due cascate una co'l piè sinistro indietro,
l'altra co'l destro, & un saltino con ambidue i piedi; doppò si leverà quanto più
si potrà co'l salto tondo cascando, come si è detto.

1) Nebo také s pravou vpředu.

Kategorie: Negri - Regole 2