45 - Zoppetto - ND

REGOLA XLV.
O Zoppetto.

REGOLA XLV.
Del Zoppetto.

D. Neopomeňte, milostivě, říci jak by se měl dělat.

D. NON lasciate, di gratia, di dire come si debba fare.

M. On se dělá tímto způsobem (nacházejíc se osob na nohách
spárovaných, nebo na další způsob, podle potřeby, aby se mohly
upotřebit v Tancích (Balletti), nebo v Gagliardě) zvedajíce1) obě nohy,
jednu trochu výše od země, & druhou jdouce2) dopředu: dělajíce
tolik kolik se řekně ve Variaci, tolik v Gagliardě,
kolik v Balletti, & tyto se dělají takto, držíce nohu
pozvednutou vpředu, jak podobně se má držet pozvednutá stranou.
Z těchto efektů vzaly jméno Zoppetti; protože držíce
jednu z noh pozvednutou vpředu, jde se druhou, která se nachází
na zemi zvedajíce, & poskočíce, právě tak jako by se kulhalo;
& pro toto jméno zoppetto se hodí velmi dobře, protože
skutečně v dělání tohoto pohybu, zdá se vlastně že ten právě kulhá.
V tomto způsobu tedy jsem ti vyložil, jak se má tento skok
dělat, & protože takto je nazván, pročež o něm nic dalšího ti nepovím;
ale přejdu k tomu abych ti pověděl o Molinello.

M. Egli si fà in questo modo (trovandosi la persona à piedi
pari, ò ad altra guisa, secondo l'occorrenze, che possino
occorrere ne'Balletti, ò nella Gagliarda) alzando amendue i piedi,
l'uno un poco alto da terra, & l'altro passandolo innanzi: facendone
tanti quanti si dirà nelle Mutanze, tanto nella Gagliarda,
quanto ne'Balletti, & questi si faranno cosi, tenendo l'un piede
alzato innanzi, come similmente si dee tenere alzato per fianco.
Da quali effetti hanno pigliato il nome di Zoppetti; perche tenendo
l'uno de'piedi alzato innanzi, si và con l'altro, che si troverà haver
in terra alzando, & saltando, come se propriamento zoppicasse;
& per questo il nome di zoppetto se gli conviene molto bene, perche
veramente nel far quel moto, par proprio che quel tale zoppica.
A questa guisa adunque t'hò io dimostrato, come questo salto ti debba
fare, & perche cosi sia nominato, onde di lui niente altro ti dico;
ma io passerò à dirti del Molinello.

1) Tvar slovesa alzare, které znamená zvednout, pozvednout, vzpřímit, zvýšit, vztyčit, vytáhnout, postavit, sejmout.

2) Sloveso passare = jít, projet, chodit, přecházet, proplout, proklouznout, přejít.

Kategorie: Nobiltà - Regole