68 - Corinto - ND

Titulní list Carosovy sbírky Nobiltà di Dame

PRAVIDLO LXVIII.
Jak se má dělat Corinto,
a odkud pochází.

REGOLA LXVIII.
Come il Corinto habbia da esser fatto,
e donde deriva.

Ž. Vězte, Vaše milosti, že jsem si zamiloval způsob,
jímž mi tak jasně vysvětlujete svá pravidla (Regole),
a zbavujete mě tolika pochybností. Přiznávám, že
jsou dokonalá a nanejvýš správná. Jako poslední mě naučte, jak mám dělat
tento Corinto, a pak mi povězte, odkud pochází, protože v pěti
příkazech architektury je Corinto čtvrtý. Toužebně si tedy přeji,
abyste mi o něm nezůstal dlužen rozprávění, které mi bude neobyčejně milé.

D. SAPPIA U.S. che mi sono invaghito in tal maniera,
havendomi ella spianate tanto chiaramente queste sue Regole,
e resolutomi tanti, e tanti dubbii, le quali confesso,
che sono perfette, e giustissime; per ultimo m'insegni come hò da fare
questo Corinto: e dopò ella mi dica donde deriva, perche nelli cinque
ordini dell'Architettura, nel quarto vi và il Corinto, però desidero
che non resti dirmelo, che mi sarà oltra modo carissimo.

M. Odpovím ti na tvůj poslední dotaz, že v architektuře
je opravdu Corinto ve čtvrtém příkazu, a přiznávám,
že architektura je velice vhodná a případná. Chci tedy, abys věděl, že jsem ji napodobil,
a pohleď na titulní stranu tohoto mého díla, kde je všechno vyhotoveno podle skutečné
architektury, proto jsou na jedné straně vyobrazeny kružidlo
(compasso) a hodiny, v nichž, jak říká pravidlo, je skryt pohyb,
čas (tempo) a míra (misura). Proto ti říkám, že pokud chce architekt
vytvořit krásný palác a není přitom znamenitý, dokáže to sice, ale tu a tam
s nějakou nedokonalostí. Palác se proto nepřestane nazývat
palácem, ale navždy bude touto nedokonalostí poznamenán.
A proto je třeba, aby byl každý ve svém konání co nejskvělejší,
tak jako byl Michel Angelo Buona Rota1), jenž se stal jedinečným na světě
jak v malířství, tak i v sochařství a architektuře.
V Římě můžeš spatřit velký a překrásný palác Nejjasnějšího vévody
z Parmy a průčelí Ježíšova kostela, který je nejpodivuhodnější
na celém světě; každou věc tu do posledního detailu uvidíš
ve skutečném řádu (ordine), v již zmíněném titulním listu jsou rozděleny
stejně. Poněvadž v každé vědě jsou mnozí zváni mistry,
ale jen nemnozí jsou skutečně dokonalí, je třeba, aby si ten, kdo se touto profesí
zabývá, osvojil dělat ji podle skutečného a pravdivého pravidla (Regola) a dokonalé
teorie, a ne podle toho, co je zvykem. Chceš-li dělat tento Corinto, je třeba
udělat levou nohou tři Riprese a jeden Trabucchetto v natáčení (fiancheggiato),
totéž uděláš pravou. Název pochází z toho, že
vykonávání těchto půvabných pohybů upoutá srdce a nadchne přítomné,
kteří je spatří, proto jsem mu dal toto jméno.
Zde máš vysvětlena všechna pravidla (Regole) a rozřešení všech pochybností
o pohybech.

M. A questo tuo ultimo quesito ti rispondo, che è vero che nell'Architettura
vi và il Corinto, e va nel quarto ordine, & confesso
che l'Architettura è giustissima, però vò che sappi che l'hò imitata,
& vedi al frontespitio di questa mia Opera, che tutto stà con vera
Architettura fatto, onde ad una di quelle due imprese, v'è il Com
passo, e l'Oriolo, dove il motto, ch'è in esso avolto, dice Regola,
Tempo, e Misura. Per tanto ti dico, che se un Architetto vol
fare un bel Palazzo, & che non sia eccellente, lo farà, ma alle volte
vi sarà alcun mancamento, non per questo lascierà di chiamarsi
Palazzo, ma sempre sarà tassato di quel mancamento c'hà fatto.
Et per questo bisogna che ogn'uno al suo essercitio sia eccellentissimo
come fù quel gran Michel Angelo Buona Rota, qual sì di Pittura,
come di Scoltura, & d'Architettura, è stato unico al Mondo, &
vedi à Roma quel bellissimo e gran Palazzo del Sereniss. Duca di
Parma, & la prospettiva della Chiesa del Giesu, ch'è miracolosissima
in tutto il mondo, & quiui vedrai ogni cosa stare con vero ordine
fino alle lettere, che nel predetto frontespitio sono scritte con
ugual partimento. Onde molti in ogni scienza sono detti maestri,
ma pochi sono i veri perfetti; però in questa professione bisogna colui
che la fà, convien che la faccia con vera Regola, e con perfetta
Theorica, & non per prattica; & à voler far questo Corinto, bisogna
col piè sinistro facci tre Riprese, & un Trabucchetto fiancheggiato,
il medesimo farai col destro. Il nome donde derivi è che
in far quei gratiosi moti, tirano il cuore, & innamorano li Astanti
che gli vedon fare, & perciò gli hò dato questo nome.
Eccoti dechiarato tutte le Regole, & risoluto tutti i dubbii de i
Movimenti.

1) Zjevně myslí umělce, jehož my známe pod jménem Michelangelo Buonarotti.

Kategorie: Nobiltà - Regole