Alemana d'Amore - NI

Nuove Inventioni di Balli: vyobrazení k tanci Alemana d'Amore

BALLETTO AUTORŮV ZVANÝ L'ALEMANA
d’Amore se tančí ve čtyřech, dva kavalíři, & dvě dámy.
Pro slovutnou paní paní hraběnku Delii Spinola,
& Angosciuola.

BALLETTO DELL'AUTTORE DETTO L'ALEMANA
d'Amore si balla in quattro, due cavalieri, & due dame.
In gratia dell Illustriss. Signora la Signora Contessa Delia Spinola,
& Angosciuola.

PRVNÍ ČÁST.
Všichni čtyři se zdržují uprostřed tance ve čtyřúhelníku, jak
lze vidět na předloženém obrázku; dělají spolu .Rx. & dvě
.Cc. doleva, & doprava; kavalíři uchopí pravou paži
své dámy, dělají dva .SP. & jeden .S. v točení doprava
vracejíce se na své místo; pak uchopí paži levou, a dělají
(li) .SP. a .S. v točení k řečené ruce, vracejíce se na své místo, & cadenze
tohoto tance se dělají trošku ve skůčku.

PRIMA PARTE.
TUTTI quattro si fermano in mezo del ballo in quadrangolo, come
si vede nel presente dissegno; faranno insieme la .Rx. & due
.Cc. alla sinistra, & alla destra; i cavalieri piglieranno'l braccio destro
della sua dama, faranno due .SP. & uno .S. attorno alla destra
tornando al suo luogo; poi pigliano'l braccio sinistro, e fanno
li .SP. è il .S. attorno alla detta mano, tornando al suo luogo, & le cadenze
di questo ballo si faranno con un poco d'un saltino.

DRUHÁ ČÁST.
Všichni spolu dělají tři .S. v kruhu jdouce doleva, a obracejíce se
tváří v tvář. dělají jeden .S. dozadu nohou pravou; dva .SP. a jeden .S. v točení
doleva. dělají pak stejně tak v točení doprava, vracejíce se na své
místo.

SECONDA PARTE.
TUtti insieme faranno tre .S. in giro andando alla sinistro, e volgendosi à
faccia à faccia. fanno un .S. indietro col piè destro; due .SP. è un .S. intorno
alla sinistra. fanno poi altretanto attorno alla destra, tornando al suo
luogo.

TŘETÍ ČÁST.
Dámy samotné jedna proti druhé dělají dva .P. & jeden .S. dopředu
levou, & dva .P. & jeden .S. v točení doprava; uchopí se paží
pravou, a dělají jdouce jeden na místo druhého1) dva .SP. & jeden .S. v točení
doleva; pak se uchopí onou paží a dělají stejně tak, vracejíce se na své
místo, kavalíři samotní dělají totéž co dělaly dámy vracejíce se
na své místo.

TERZA PARTE.
LE dame sole l'una al dirimpetto dell'altra fanno due .P. & un .S. innanzi
col sinistro, & due .P. & un .S. intorno alla destra; pigliano'l braccio
destro, e fanno passando l'uno al luogo dell'altro due .SP. & un .S. attorno
alla sinistra; poi pigliano esso braccio è fanno altretanto, tornando al suo
luogo, i cavalieri soli faranno'l medesimo c'hanno fatto le dame tornando
al suo luogo.

ČTVRTÁ ČÁST.
Dámy samotné dělají dva .P. stranou (bokem) doleva obracejíce se bokem pravým.
dva .T. doleva, & doprava, jeden .S. obracejíce se tváří v tvář.
dělá se stejně tak doprava; obracejíce se bokem levým; kavalíři uchopí paží
pravou svou dámu a dělají dva .SP. & jeden .S. v točení doprava vracejíce se
na své místo: pak uchopí paží levou druhou dámu, a dělají
stejně tak v točení k oné ruce vracejíce se na své místo kavalíři samotní dělají
tytéž .P. a (li) .T. a .S. stranou (bokem) co dělaly dámy. pak ony dámy
uchopí pravou paží jednoho kavalíra, & levou druhého, & všichni
spolu dělají skutky, které byly výše.

QUARTA PARTE.
LE dame solo fanno due .P. per fianco alla sinistra volgendo'l(3) fianco destro.
due .T. alla sinistra, & alla destra, un. S. volgendosi à faccia à faccia. si
fà altretanto alla destra; volgendo'l fianco sinistro; i cavalieri pigliano'l braccio
destro della lor dama è fanno due .SP. & un .S. intorno alla destra tornando
al suo luogo: poi pigliano'l braccio sinistro dell'altra dama, è fanno
altretanto attorno ad essa mano tornando al suo luogo i cavalieri soli fanno'l
medesimo .P. è li .T. è il .S. per fianco c'hanno fatto le dame. poi esse da
me pigliano'l braccio destro dell'un cavaliero, & il sinistro dell'altro, & tutti
insieme fanno l'attioni di sopra.

ŠESTÁ2) ČÁST.
Všichni spolu dělají dva .P. & jeden .S. jdouce doleva onou nohou,
a pak stejně tak se vracejí doprava. dělají se dva .SP. & jeden .S. v točení
doleva, totéž se dělá v točení doprava vracejíce se opět na své místo.

SESTA PARTE.
TUtti insieme faranno due .P. & un .S. andando alla sinistra con esso piede,
è poi altretanto tornando alla destra. si fanno due .SP. & un .S. intorno
alla sinistra, il medesimo si fa attorno alla destra ritornando al suo luogo.

SEDMÁ ČÁST.
Variace hudby v gagliardě.
Všichni spolu dělají jdouce doleva čtyři .SP. a dva .S. řečenou
nohou obracejíce se tváří v tvář. dělají se dva .SP. & jeden .S. točený
doleva, a pak (li) .SP. a .S. v točení doprava.

SETTIMA PARTE.
Mutatione della sonata in gagliarda.
TUtti insieme faranno andando alla sinistra quattro .SP. è due .S. col detto
piè volgendosi à faccia à faccia. si fanno due .SP. & un .S. intorno alla
sinistra, e poi li .SP. è il .S. attorno alla destra.

OSMÁ ČÁST.
Dámy samotné dělají dva .S. naproti jeden dopředu, a další dozadu. dva
fioretti di gagliarda dopředu, a dva .T. doleva, & doprava jeden .S. v točení
doleva. uchopí se pravou paží, a dělají dva .SP. pustí se
a dělají jeden .S. v točení doleva. pak se uchopí paží pravou, a
dělá se stejně tak; vracejíce se kažeý na své místo; kavalíři dělají tytéž .S. a
fioretti, & skutky dam.

OTTAVA PARTE.
LE dame sole fanno due .S. all'incontro uno innanzi, e l'altro indietro. due
fioretti di gagliarda innanzi, è due .T. alla sinistra, & alla destra un .S. intorno
alla sinistra. si pigliano per lo braccio destro, e fanno due .SP. si lasciano
è fanno un .S. attorno alla sinistra. poi pigliano'l braccio sinistro, è
si fa altretanto; tornando al suo luogo; i cavalieri faranno li medesimi .S. è
li fioretti, & l'attioni delle dame.

DEVÁTÁ ČÁST.
Všichni spolu dělají osm .SP. v průpletu jdouce nejprve kavalíři do středu,
a pak ven, a do středu, a ven. ať jsou čtyři obraty (quattro volte) vracejíce
se každý na své místo; uchopí paži své dámy, a dělají dva .SP. a
jeden .S. v točení doprava vracejíce se na své místo, a obracejíce se všichni tváří
v tvář dělají .Rx. s půvabným ukončením tance.

NONA PARTE.
TUtti insieme faranno otto .SP. in treccia passando prima i cavalieri nel mezo,
è poi di fuori, è nel mezo, è di fuora. che sono quattro volte tornando
ogn'uno al suo luogo; pigliano'l braccio della lor dama, è fanno due .SP. è
un .S. attorno alla destra tornando al suo luogo, poi pigliano'l braccio sinistro
è fanno'l medesimo tornando al suo luogo, e volgendosi tutti à faccia à
faccia faranno la .Rx. con finir'il ballo gratiosamente.

Hudba skladby s loutnovou tabulaturou k Alemana d'Amore. První
dvě části se dělají šestkráte, a dvakrát po části, gagliarda se dělá třikráte,
a dvakráte po části, až do konce tance.

La Musica della sonata con l'Intavolatura di liuto dell'Alemana d'Amore. Le prime
due parti si fanno sei volte, è due volte per parte, la gagliarda si fa tre volte,
è due volte per parte, sin'al fin del ballo.

1) Opravdu je tu mužský rod, ačkoli jde stále o dámy.

2) V originále se ze čtvrté přejde hned na šestou.

Kategorie: Negri - tance