Allegrezza d'Amore - IB

ALLEGREZZA D'AMORE
Cascarda od M. Oratia Martire
provádí se ve třech;
k poctě slovutné paní,
Lavinie Cavalieri Caducci,
ušlechtilé paní z Říma.

ALLEGREZZA D'AMORE
Cascarda di M. Oratio Martire
fatta in terzo;
IN LODE DELL'ILLVSTRE SIGNORA,
LA SIG. LAVINIA CAVALIERI CADUCCI,
Gentildonna Romana.

Osoby stojí proti sobě v trojúhelníku, a jsou to
dvě dámy a muž. Udělají Riverenza,
dva Seguiti spezzati v natáčení (fiancheggiati) dozadu, se
dvěma rychlými kroky (Passi presti) doleva a Cadenzu, začínají
levou. Další dva rychlé kroky (Passi presti)
a Cadenza doprava, začínají pravou.
Muž pak udělá jeden Trabuchetto na spárovaných nohách (à piedi pari)
dozadu doleva, totéž udělá dáma, která stojí po pravici a pak
udělá totéž poslední dáma. Potom všichni spolu udělají dva
rychlé kroky (Passi presti) dopředu, Cadenzu, dva Trabuchetti gravi, dva Seguiti
spezzati
v natáčení (fiancheggiati) dozadu, dva rychlé kroky (Passi presti) dopředu,
a Cadenzu; vše začínají levou nohou.

ALL'incontro, stando le persone in triangolo, cioè,
due Dame, & un' Huomo, faranno la Riverenza,
due Seguiti spezzati fiancheggiati indietro, con
due Passi presti alla sinistra, et la Cadenza, principiando
con il sinistro, & altri due Passi presti,
& la Cadenza alla destra, principiando col destro.
L'Huomo farà poi un Trabuchetto à piedi pari col fianco sinistro in
dietro: il medesimo farà la Dama, che stà à man destra; et dopo essa,
farà il medesimo l'ultima Dama: dopò ciò, tutti insieme faranno due
Passi presti innanzi, & la Cadenza, due Trabuchetti gravi, due Seguiti
spezzati fiancheggiati indietro, et due Passi presti innanzi, &
la Cadenza; principiando ogni cosa col piè sinistro.

Ve druhé části spolu dělají dva Fioretti v natáčení (fiancheggiati),
na spárovaných nohách, dva rychlé kroky (Passi presti) dozadu a dva Seguiti spezzati dopředu,
muž je stále uprostřed dam. V první promenádě
si mění místa: když je to uděláno, udělají spolu znovu tytéž
Fioretti, rychlé kroky (Passi presti) a Seguiti spezzati, každý se vrátí
na své místo. Pak muž udělá Riverenza minima, dáma, která
stojí po pravici pak udělá další, a totéž udělá ta, která stojí
po levici. Pak všichni spolu udělají dvanáct Seguiti batuti di Canario,
šest v točení doleva, a dalších šest doprava, dva rychlé kroky
(Passi presti) proti sobě a Cadenzu.

Nel secondo tempo, faranno insieme due Fioretti fiancheggiati à
piedi pari, due Passi presti indietro, con due Seguiti spezzati innanzi,
passando l'Huomo sempre in mezo alle Dame, & alla prima passata
cambiando luogo: il che fatto, tornaranno insieme à fare li medesimi
Fioretti, Passi presti, et Seguiti spezzati: tornando ogn'uno al suo
luogo; poi l'huomo farà una Riverenza minima, & dopò la Dama che
stà à man destra, ne farà un'altra: & il medesimo farà quella che stà
à man sinistra: poi tutti insieme faranno dodici Seguiti battuti di Canario,
sei volti alla sinistra, et gli altri sei destra, con due Passi
presti all'incontro, & la Cadenza.

Ve třetí části dělají osm Seguiti spezzati navazujících na sebe, muž jde
doprostřed mezi dámy a dotkne se pravé ruky dámy,
která je mu po pravici, a pak levé ruky druhé dámy, to udělají
i dámy, jedna po druhé, a se na konci zmíněných Seguiti se každý vrátí
na své místo. Muž pak udělá dva gagliardové kroky (due Passi in Gagliarda)
a Cadenzu, totéž udělají dámy, jedna po druhé. Dělají
pak spolu dvě Scambiate, jednu doleva a druhou doprava,
dvě Puntate, jednu dopředu a druhou dozadu, jeden Seguito
spezzato
točený doleva a Cadenzu proti sobě.

Nel terzo tempo, faranno otto Seguiti spezzati incatenati, passando
l'Huomo in mezo alle Dame, & toccando la man destra alla Dama
che sarà à man destra: & poi la sinistra all'altra Dama: il che faranno
anco le Dame l'una dopò l'altra, trovandosi al fine delli detti Seguiti
ogn'un'al suo luogo: L'Huomo farà poi due Passi in Gagliarda, con
la Cadenza: & il medesimo faranno le Dame l'una dopò l'altra. Faranno
poi insieme due Scambiate, una alla sinistra, & l'altra alla destra:
con due Puntate, una innanzi, & l'altra indietro: & un Seguito
spezzato volto alla sinistra, & la Cadenza incontro.

Ve čtvrté části spolu udělají dva Fioretti na spárovaných nohách (à piedi pari), dva
Trabuchetti, dva rychlé kroky (Passi presti) a Cadenzu doleva, vše začínají
levou. Totéž udělají znovu, přičemž to provádějí opačně,
doprava. Muž pak dvakrát dupne levou nohou,
totéž udělají dámy, jedna po druhé. Nakonec muž půjde
doprostřed mezi dámy, v běhu udělá dva rychlé kroky (Passi presti scorsi, a Cadenzu,
dostane se na místo dámy, která je po jeho pravici:
ta udělá totéž a jde na místo muže,
a dáma, která je po levici, se tímtéž odebere doprostřed, půjde
na místo další dámy a udělá totéž, co dělali
ostatní; všichni se musejí vrátit do trojúhelníku, v němž stáli na
začátku tance, a ukončit Cascardu tím, že spolu půvabně udělají
poklonu (Riverenza).

Nel quarto tempo, faranno insieme due Fioretti à piedi pari, due
Trabuchetti, & due Passi presti, & la Cadenza alla sinistra, principiando
ogni cosa sinistro. Il medesimo tornaranno à fare per contrario
alla destra. L'Huomo poi farà due battute col piè sinistro: & il
medesimo faranno le Dame una dopò l'altra. Finalmente passando
l'Huomo per mezzo alle Dame, farà due Passi presti scorsi, con la Cadenza,
ponendosi al luogo della Dama che le starà à man destra:
la quale farà anch'essa il medesimo, andando al luogo dell' Huomo:
& la Dama che starà alla sinistra, passando anch'essa in mezo, et andando
nel luogo dell'altra Dame, farà il medesimo che haranno fatto gli
altri: i quali tutti doueranno trouarsi in triangolo, come stauano nel
principiar'il Ballo: & finire la Cascarda, con il far'insieme gratiosamente
la Riuerenza.

Kategorie: Il Ballarino - tance