Allegrezza d'Amore - ND

Nobiltà di Dame: vyobrazení k tanci Allegrezza d'Amore

ALLEGREZZA D'AMORE
CASCARDA
KU CHVÁLE NANEJVÝŠ VÝZNAMNÉ A VYNIKAJÍCÍ PANÍ
MARGARITY GONZAGA
CARAFA
Kněžny di Stigliano.

ALLEGREZZA D'AMORE
CASCARDA
IN LODE DELL'ILL.MA ET ECC.MA SIG.
D. MARGARITA GONZAGA
CARAFA
Principessa di Stigliano.

CHCE-LI začít tuto cascardu, Kavalír
který dělá Ballo del Fiore půjde vyzvat
dvě dámy, jednu po druhé, a ovšemže ty, které
ji umějí dělat. Pak se odebere do kruhu, všichni se uchopí
za ruce, jak tu ukazuje obrázek (ačkoliv na obraze
nelze udělat kruh se zmíněnými postavami), a udělají Riverenzu,
tak jak jsem řekl u Alta Regina. Potom se pustí a udělají patřičné obřadnosti.
Všichni spolu udělají dva Saffici v natáčení (fiancheggiati) dozadu,
a tak jako dříve, kdy dělali dva Spezzati a toutéž levou nohou,
kterou měli vpředu, měli kráčet dopředu, to
bylo děláno špatně. Poté co je toto uděláno, udělají dva Doppi minimi, jeden
doleva a druhý doprava, kavalír sám udělá dva Seguiti
battuti del Canario
, tytéž udělá dáma, která je po jeho
pravici, a totéž udělá druhá dáma. Když je to uděláno, všichni
spolu udělají dva Spezzati v natáčení (fiancheggiati) dopředu, jednu
Ripresu doleva a jeden Fioretto, totéž udělají
opačně. Nakonec udělají dva Trabucchetti a jeden Saffice
na stranu doleva a totéž opačně doprava, uvedené pohyby tedy
začínajíce nejprve levou nohou a pak pravou.

VOLENDO principiare questa Cascarda, il Cavaliere
che starà à fare il Ballo del Fiore andarà ad invitare
due Dame, una per volta, ma però che quelle
sappiano farla; poi si ponerà in Ruota pigliandosi
tutti per le mani, si come vi dimostra il dissegno (se ben la pittura
non può far la Ruota con dette Figure) & faranno la Riverenza, si
come hò detto ad Alta Regina; dopò si lascieranno con far le debite cerimonie,
facendo tutti insieme due Saffici fiancheggiati in dietro,
& non come prima, che facevano due Spezzati, & col piè sinistro
che havevano innanzi, con l'istesso caminavano innanzi, & questo
era mal fatto. Poi ciò fatto, faranno due Doppi minimi, uno
al lato sinistro, l'altro al destro, & il Cavaliere solo farà due Seguiti
battuti del Canario: gli medesimi farà la Dama che gli starà
à man destra, & l'istesso farà l'altra Dama. Ciò fatto, tutti
insieme faranno due Spezzati fiancheggiati innanzi, con una
Ripresa al lato sinistro, & un Fioretto: il medesimo faranno per
contrario. Finalmente faranno due Trabucchetti, & un Saffice
al lato sinistro: il medesimo per contrario al lato destro, principiando
però i detti Moti prima col piè sinistro, & poi col destro.

Ve druhé části spolu udělají dva Fioretti a dva Trabucchetti.
Pak kavalír, který vede tanec, půjde doprostřed
mezi dámy a udělá jeden Doppio scorso, všichni si mění místa, takže
kavalír půjde na místo dam a ony půjdou na místo
kavalíra. Totéž udělají ještě jednou, začnou
ovšem opačně a všichni se vrátí na své místo. Potom
kavalír udělá dva Seguiti battuti di Canario a totéž udělají
dámy, jedna po druhé, tak jak jsem řekl výše. Když je to uděláno, všichni se
točí dvěma Spezzati doleva, dva Passi minimi dopředu,
jeden Saffice v natáčení (fiancheggiato), totéž udělají ještě jednou
a opačně.

Nel secondo tempo, faranno insieme due Fioretti, due Trabucchetti;
poi il Cavaliere che guiderà il Ballo passerà per mezzo
alle Dame facendo un Doppio scorso, cambiando tutti luogo, cioè
il Cavaliere andrà al luogo delle Dame, & Elle andranno al luogo
del Cavaliere: il medesimo torneranno à fare un'altra volta, principiando
però per contrario, tornando ogn'uno al suo luogo. Dopò
il Cavaliere farà due Seguiti battuti di Canario: il medesimo faranno
una per una le Dame, come hò detto di sopra. Ciò fatto, si volteranno
con due Spezzati à man sinistra, con due Passi minimi innanzi,
& un Saffice fiancheggiato: il medesimo tornaranno à fare
per contrario.

Ve třetí části udělají osm Spezzati v průpletu. Kavalír,
který vede, půjde doprostřed mezi dámy a zamíří doleva,
dáma, která je vlevo, půjde doprostřed
a zamíří doprava vůči té, která je po kavalírově pravici,
stejně tak pokračuje i druh, která zamíří k levici
kavalíra. Upozorňuji, ať se vůbec nedotýkají rukama, jak se to dělalo dříve,
protože tak to není děláno dobře. Způsobem, jímž dělají osm
Spezzati, se každý opět ocitne na svém místě. Pak kavalír
udělá čtyři battute di piedi, začíná levou nohou, totéž
udělají postupně i obě dámy. Potom spolu udělají
dva Fioretti, dva Trabucchetti, jedna Ripresu a Fioretto
doleva, a další Ripresu a Fioretto doprava. Nakonec
udělají dva Passi puntati, dva Saffici v natáčení (fiancheggiati),
každý pohyb začnou levou nohou a pak pravou.

Nel terzo tempo, faranno otto Spezzati incatenati, & il Cavaliere,
che guiderà passerà per mezzo alle Dame, voltando à man sinistra;
& la Dama che starà à man sinistra passerà per mezzo, &
volterà à man destra di quella che starà à man destra del Cavaliere,
& cosi parimente seguirà l'altra voltando à man sinistra del
Cavaliere: avertendo di non toccar mai le mani come si faceva prima,
perche non è ben fatto: di modo che fatti che havranno gl'otto
Spezzati, ogn'uno si ritroverà al suo luogo. Poi il Cavaliere
farà quattro battute di piedi, principiandole col piè sinistro: il medesimo
farà ogni Dama, di mano in mano. Dopò faranno insieme
due Fioretti, due Trabucchetti, una Ripresa, & un Fioretto al
lato sinistro; un'altra Ripresa, & Fioretto al lato destro. Finalmente
faranno due Passi puntati, con due Saffici fiancheggiati, principiando
ogni Moto col piè sinistro, & poi col destro.

Ve čtvrté a poslední části udělají dva Fioretti, dva Trabucchetti
a jeden Doppio minimo doleva, totéž dělají
opačně. Pak kavalír udělá dva Seguiti battuti di Canario,
totéž udělají dámy jedna po druhé, tak jak jsem to
řekl výše. Nakonec kavalír půjde doprostřed mezi dámy, udělá
dva Passi puntati a odebere se na místo dámy, která je
po pravici. Totéž udělá dáma, která je po její pravici
a půjde na místo kavalíra, druhá půjde na místo druhé
dámy a všichni se opět ocitnou v trojúhelníku. Udělají
Riverenza breve tak jako předtím a v tempu hudby půvabně a elegantně ukončí
tuto krásnou Cascardu. Kavalírovi se však doporučuje, aby
řečenou Cascardu ukončil tím, že dá květ té, kterou si vybral první,
a potom šel tu druhou odvést na její místo; rozloučí se obvyklými
kavalírskými způsoby.

Nel quarto, & ultimo tempo, faranno due Fioretti, due Trabucchetti,
& un Doppio minimo al lato sinistro: il medesimo faranno
per contrario; poi il Cavaliere farà due Seguiti battuti di Canario:
il medesimo faran le Dame una, & poi l'altra, come di sopra
hò detto. Ultimamente il Cavaliere passarà per mezzo alle Dame facendo
due Passi puntati, ponendosi al luogo della Dama che le starà
à man destra: il medesimo farà la Dama che le starà al lato destro,
andando al luogo del Cavaliere; l'altra anderà al luogo dell'altra
Dama, i quali tutti si ritroveranno in triangolo, & con fare la
Riverenza breve come la prima, finiranno à tempo del Suono gratiosamente
questa bella Cascarda. Mà averta il Cavaliere, che finita
detta Cascarda debba dare il Fiore à quella che hà levata prima, &
dopò vada à menar al luogo suo l'altra, licentiandosi con far le solite
creanze Cavaleresche.

Kategorie: Nobiltà - tance