Alta Colonna - ND

Nobiltà di Dame: vyobrazení k tanci Alta Colonna

ALTA COLONNA
BALLETTO
KU CHVÁLE NANEJVÝŠ VÝZNAČNÉ A VYNIKAJÍCÍ PANÍ
ARSILIE SFORZA
COLONNA
Kněžny z Pellestrina.

ALTA COLONNA
BALLETTO
IN LODE DELL'ILL.MA ET ECC.MA SIG.
ARSILIA SFORZA
COLONNA
Principessa di Pellestrina.

Osoby, které chtějí začít tento tanec (Balletto), se uchopí
za ruce, tak jak je tomu na předloženém
obrázku, a udělají Riverenzu a dvě Continenze.
Pak udělají dva seguiti, jeden doleva
a druhý doprava, dva Trabucchetti gravi a jeden Destice
doleva, uvedené pohyby začínají levou nohou. Potom znovu udělají
dříve zmíněné Seguiti a všechny další následující pohyby
opačně. Nakonec pak dělají dvě Continenze, když je to uděláno,
kavalír pustí pravou ruku dámy a sejme
touto rukou baret, spolu udělají Riverenzu. Toto
se nazývá ukončená část (Tempo Terminato).

A VOLER principiare questo Balletto, si pigliaranno
le persone per le mani, si come si hà nel presente
dissegno, facendo la Riverenza, & due Continenze;
poi faranno due seguiti, uno al lato sinistro,
l'altro al destro, & due Trabucchetti gravi, & un Destice al
lato sinistro, principiando detti Moti col piè sinistro: dopò faranno
di novo gli predetti Seguiti, con tutti gli altri Moti sussequenti per
contrario. Poi in ultima faranno due Continenze, & ciò fatto,
il Cavaliere lascierà la man destra della Dama, & cavandosi con
quella mano la berretta, faranno insieme la Riverenza. & questo
si chiama un Tempo Terminato.

Ve druhé části, se procházejí a dělají dva Passi semibrevi,
& jeden Seguito breve, začínajíce je nohou levou: totéž
dělají opačně; pak ihned dělají dva Fioretti, jeden
Groppo, dva Fioretti, dva Passi minimi, další dva Fioretti a jeden
Destice, začínají je levou nohou. Totéž udělají
opačně. Potom udělají dva Passi puntati brevi, nakonec Riverenza
lunga
. A toto se taktéž nazývá ukončená promenáda (Passeggio Terminato).

Nel secondo tempo, passeggiaranno con fare due Passi semibrevi,
& un Seguito breve, principiandoli col piè sinistro: gli medesimi
faranno per contrario; poi subito faranno due Fioretti, un
Groppo, due Fioretti, due Passi minimi, due altri Fioretti, & un
Destice, principiandoli col piè sinistro: gli medesimi faranno per
contrario. Dopò faranno due Passi puntati brevi, & al fin la Riverenza
lunga. & questo parimente si chiama Passeggio Terminato.

Ve třetí části se uchopí pravou rukou, udělají dva
Passi a jeden Seguito; pak dělají totéž, začínají
nejprve levou nohou, pak pravou, a nakonec se pustí
s obvyklými obřadnostmi a ohnou proto trochu kolena,
na způsob poloviční poklony (mezza Riverenza). Pak ihned
dvěma Passi zamíří dolava, dva Fioretti, ve výhledu udělají
jeden Groppo, další dva Fioretti, dva Passi a jeden Destice,
uvedené pojhyby začínají levou nohou. Tytéž Passi
a všechny další následující pohyby udělají opačně, jenže
namísto Destice udělají jeden Saffice. Potom nakonec
udělají dva Passi puntati, jeden dopředu a druhý dozadu, dva
Trabucchetti zvolna (adaggio) a jeden Corinto, začínají je levou.

Nel terzo tempo, si piglieranno per la man destra, con far due
Passi, & un Seguito; poi faranno gli medesimi, principiandoli
prima col piè sinistro, poi col destro, al fin de'quali si lasciaranno
con le solite cerimonie, piegando però un poco le ginocchia, facendo
à modo di mezza Riverenza; poi subito si volteranno con
due Passi à man sinistra, & due Fioretti, & in prospettiva faranno
un Groppo, due altri Fioretti, & due Passi, & un Destice,
principiando detti Moti col piè sinistro: gli medesimi Passi
con tutti gli altri Moti sussequenti faranno per contrario, solo che
nel luogo del Destice faranno un Saffice. Dopò ultimamente
faranno due Passi puntati, uno innanzi, l'altro in dietro, & due
Trabucchetti adaggio, & un Corinto, principiandoli col sinistro.

Ve čtvrté části se uchopí levou rukou a opačně udělají
všechno, co dělali ve třetí části. Upozorňuji,
že tyto dvě části se nazývají části řadné (Tempi Regolati).

Nel quarto tempo, pigliandosi per la man sinistra, faranno per
contrario tutto quello che havran fatto nel terzo tempo. Avertendo
che questi due Tempi si chiamano Tempi Regolati.

V páté a poslední části udělají dva Seguiti brevi v natáčení (fiancheggiati)
a ukončí je na způsob poloviční poklony (mezza Riverenza).
S obvyklými způsoby se uchopí se náležitou rukou, pak
se procházejí a dělají dva Passi puntati brevi, dva Passi
a jeden Seguito, začínají levou nohou, pak udělají jeden Saffice
doprava a jeden Destice doleva, totéž dělají
opačně. Pak udělají dva Passi puntati, tak jako výše,
a ukončí v tempu hudby tento půvabný a elegantní Balletto tím,
že udělají dlouhou poklonu Riverenza lunga ve čtyřech úderech (quattro battute).

Nel quinto, & ultimo tempo, faranno due Seguiti brevi fiancheggiati,
al fin de'quali faranno à modo di mezza Riverenza,
& si piglieranno per la man'ordinaria con le solite creanze; poi
passeggiaranno con fare due Passi puntati brevi, & due Passi, &
un Seguito, principiandoli col piè sinistro; poi faranno un Saffice
al lato destro, & un Destice al lato sinistro: il medesimo faranno
per contrario. Poi faranno due Passi puntati come di sopra, e
con far la Riverenza lunga di quattro battute, finiranno à tempo
del suono questo gratioso Balletto.

Kategorie: Nobiltà - tance