Alta Mendozza - NI

Nuove Inventioni di Balli: vyobrazení k tanci Alta Mendozza

BALLETTO VE DVOU ZVANÝ ALTA MENDOZZA,
od M. Stefana.
V poděkování slovutné paní, paní Donně Isabelle
Mendozza, a Olivara.

BALLETTO A DUE DETTO ALTA MENDOZZA,
di M. Stefano.
In gratia dell'Illustrissima Signora la Signora Donna Isabella
Mendozza, e Olivara.

PRVNÍ ČÁST
Uchopí se za ruce, jak je vidět na předloženém obrázku, a udělají
.Rx. grave, pustí ruce a udělají dva .S., jeden v točení
doleva touto nohou, druhý dozadu pravou. Uchopí se
za ruce a udělají dvě .P*., dva .SP. a jeden .S., jdou dopředu
do úpatí tance. Pustí ruce, a udělají dvě .R. otočeni k sobě
obličejem, dva .SP. dozadu, čtyři .P. fermi a
cadenza. Pak se oba uchopí za ruku a udělají dvakrát cinque .P., čímž si
vymění místa, pustí ruce a udělají další dvě .R., dva
.SP. dozadu, čtyři .P. fermi a cadenza, tak jak to bylo děláno výše.
Uchopí se oběma rukama a udělají další dvojí cinque .P., oba se vrátí
na své místo a pustí ruce.

PRIMA PARTE.
PIgliano la mano, come si vede nel presente dissegno, e fanno la
.Rx. grave. lasciano la mano, è fanno due .S. uno attorno alla
sinistra con esso piede, & l'altro indietro col destro. pigliano
la mano, è fanno due .P*. e due .SP. & un .S. andando innanzi
a piè del ballo. lasciano la mano, e fanno due .R. voltandosi'l
viso, & due .SP. indietro, è quattro .P. fermi con la
cadenza poi pigliano amendue la mano, & fanno due volte i cinque .P. passando
l'uno, al luogo dell'altro lasciano le mani, e fanno altre due .R. & due
.SP. indietro, & i quattro .P. fermi con la cadenza, come s'è fatto di sopra.
pigliano ambedue le mani, e fanno altre due volte i cinque .P. tornando amendue
al suo luogo lasciano le mani.

Variace sonaty v Nizzardě.
DRUHÁ ČÁST
Dělají spolu dva .SP. a jeden .S., kavalír zatočí doleva a i dáma
zároveň zatočí na zmíněnou stranu, půjde do čela tance a otočí se tváří ke
kavalírovi. Udělají dva .SP. dozadu a jeden .S. dopředu. Pak se dělá variace:
dvě segnate s levou nohou vpředu, dvě ricacciate dozadu a jedna další segnata
vpředu uvedenou nohou, totéž se pak udělá pravou nohou. A čtyři battute
di canario
jednou i druhou nohou, jeden .S. dopředu se skůčkem
na spárovaných nohách a dotknou se oběma rukama.

Mutatione della sonata in Nizzarda.
SECONDA PARTE.
FAnno insieme due .SP. & un .S. il cavaliero volta alla sinistra, & la dama
in quel tempo volta alla detta mano, & và a capo del ballo voltando'l viso al
cavaliero e fanno due .SP. indietro, & un .S. innanzi poi si fa la mutanza
due segnate col pie sinistro innanzi, & due ricacciate indietro, & un'altra segnata
innanzi con esso piede. si fa poi'l medesimo col pie destro, e quattro battutte
di canario con un piede, e con l'altro, & un .S. innanzi con un saltino
a pie pari col destro toccandosi amendue le mani.

Variace na první sonatu.
TŘETÍ ČÁST
Udělají spolu .Rx. grave a dvakrát cinque .P. v točení doleva.
Pak se uchopí pravou rukou a udělají dvakrát cinque .P. točené na tuto
stranu. Pustí se a udělají další dvojí cinque .P. točené doleva.
Kavalír uchopí ruku dámy a udělají dvakrát cinque .P. stranou,
doprava a doleva, pak další dvojí cinque .P. točené doleva,
a v polovině obratu (a mezo la volta) pustí ruce a zatímco kavalír dělá další
půlobrat, dáma udělá cinque .P. fermati. Pak se uchopí levou paží
a dělají dvakrát cinque .P. v točení na zmíněnou stranu. Pustí paži,
dáma uchopí kavalírovu levou ruku a udělají i cinque .P. stranou,
další dva v točení doleva, pak v polovině obratu pustí ruce,
a zatímco dáma dělá další půlobrat (meza volta) kavalír udělá cinque .P. fermati
tak jako výše. Uchopí se pravou paží a udělají dvakrát cinque .P. točené
na zmíněnou stranu, pustí se, uchopí ruku, udělají .Rx. a půvabně ukončí
tanec.

Mutatione nella prima sonata.
TERZA PARTE.
FAnno insieme la .Rx. grave, & due volte li cinque .P. attorno alla sinistra.
poi pigliano'l braccio destro e fanno due volte i cinque .P. attorno ad essa
mano. si lasciano, & fanno altre due volte i cinque .P. attorno alla sinistra.
il cavalier piglia la mano della dama; & fanno due volte i cinque .P. per fianco
alla destra, & alla sinistra. poi altre due volte i cinque .P. voltando à man
sinistra, & a mezo la volta si lascia la mano, e mentre che'l cavaliero fa l'altra
meza volta la dama fa li cinque .P. fermati, poi pigliano'l braccio sinistro,
e fanno due volte cinque .P. attorno ad essa mano. lasciano'l braccio,
& la dama piglia la mano sinistra del cavaliero, e fanno i cinque .P. per fianco,
& altre due volte attorno a man sinistra, poi a meza la volta si lascia la mano,
& mentre la dama fa l'altra meza volta il cavaliero fa li cinque .P. fermati,
come di sopra, pigliano'l braccio destro, e fanno due volte i cinque .P. attorno
ad essa mano. lasciano'l braccio, & pigliano la mano, e fanno la .Rx. finendo
gratiosamente'l ballo.

Hudba skladby s loutnovou tabulaturou k (tanci) Alta Mendozza. První dvě
části se dělají dvakrát každá, druhá dvakrát, třetí se dělá třikrát,
a pak se dělá první část až do konce tance.

La Musica della sonata con l'Intavolatura di liuto dell'Alta Mendozza. Le prime due
parte si fanno due volte per parte, la seconda due volte, la terza si fa tre volte,
è poi si fa la prima parte sin'al fin del ballo.

Kategorie: Negri - tance