Alta Orsina - IB

ALTA ORSINA
BALLETTO,
KU CHVÁLE VYNIKAJÍCÍ
PANÍ, DONNY CORNELIE
ORSINA ALTEMPS,
Markýzy di Gallese.

ALTA ORSINA
BALLETTO,
IN LODE DELL'ILLUSTRISSIMA
SIGNORA DONNA CORNELIA
ORSINA ALTEMPS,
Marchesa di Gallese.

Tento tanec má začít tak, ze muž uchopí
dámu za náležitou ruku, udělají spolu
Riverenza a dvě Continenze, pak se procházejí
a udělají dva Seguiti ordinarii, dva Trabuchetti
gravi
, dvě Riprese doleva, potom
udělají další dva Seguiti, které začnou pravou nohou,
dva další Trabuchetti a dvě Riprese doprava.

SI ha da principiare questo Ballo, pigliando l'Huomo
la man'ordinaria della Dama, facendosi insieme
Riverenza, & due Continenze; poi passeggiando,
faranno due Seguiti ordinarij, due Trabuchetti
gravi, & due Riprese al fianco sinistro: dopò si
faranno due altri Seguiti, principiandoli col piè destro,
& due altri Trabuchetti, & due Riprese al fianco destro.

Ve druhé části pokračují ve zmíněné Promenádě tím, že udělají dvě Puntate,
dva kroky (passi) a jeden Seguito, které začnou levou nohou. Totéž
udělají od pravé nohy. Pak udělají dvě Continenze, jednu
doleva, druhou doprava, a Riverenza levou nohou.

Nel secondo tempo, si seguirà detto Passeggio, facendo due Puntate,
due passi & un Seguito, principiandoli col piè sinistro: il medesimo si
farà principiandoli col piè destro, poi si faranno due Continenze, l una
alla sinistra, & l'altra alla destra, & la Riverenza col piè sinistro.

Ve třetí části se uchopí pravou rukou, udělají dva Passi a jeden
Seguito, začínají levou nohou, pak se pustí a totéž udělajíce
od pravé nohy, zamíří ovšem doleva. Naproti udělají
dva Trabuchetti gravi a jeden Seguito ordinario, začínají
levou nohou, pak udělají dva další Trabuchetti naproti sobě, začnou je
pravou nohou, a dvě Riprese doprava. Pak udělají jednu Puntatu
dopředu levou nohou a přitom se dotknou rukou, pustí se a dozadu udělají
další pravou nohou, a Riverenza proti sobě.

Nel terzo tempo si pigliarà la Fè dritta, facendo due Passi, & un
Seguito, principiandoli col piè sinistro poi lasciaranno, facendo il medesimo
col piè destro, voltando però à man sinistra: all'incontro si faranno
due Trabuchetti gravi, & un Seguito ordinario, principiandoli col
piè sinistro: poi si faranno due altri Trabuchetti incontro, principiandoli
col piè destro, & due Riprese al fianco destro: faranno poi una Puntata
innanzi col piè sinistro, toccando la mano, & lasciandosi, ne faranno
un'altra col piè destro indietro, & la Riverenza incontro.

Ve čtvrté části udělají totéž co předtím, doprava, ovšem uchopí se
levou rukou.

Nel quarto tempo, si farà il medesimo che s'è fatto alla destra: pigliandosi
però con la Fè sinistra.

Na zrychlenou část (sciolta) Sonaty.
Proti sobě udělají čtyři Trabuchetti, jeden Spezzato dopředu levou nohou
a Riverenza, přitom se dotknou pravou rukou. Totéž udělají
na druhou stranu, začínou pravou nohou, udělají jeden Spezzato
pravou nohou a Riverenza levou nohou, dotknou se přitom levou rukou. Pak udělají
dva Spezzati v natáčení (fiancheggiati) dozadu,dva rychlé kroky (Passi presti) dopředu
a Cadenzu jako v Cascardách, začínají je levou nohou, nebo v obměně
místo dvou Passi a Cadenza udělají dvě Riprese
a jeden Trabuchetto se spárovanýma nohama (con li piedi pari) s levým bokem
dovnitř. Totéž udělají opačně, začnou
dvěma Spezzati dozadu, potom
udělají dva Seguiti, uchopí se
náležitou rukou, vysunou levou nohu
dopředu, udělají
Riverenza
a ukončí
Balletto.

Alla sciolta della Sonata.
Si faranno all'incontro quattro Trabuchetti, un Spezzato col piè sinistro
innanzi, & la Riverenza, toccando la man destra: il medesimo si farà
un'altra volta, principiandoli col piè destro, facendo un Spezzato col
piè destro, & la Riverenza col piè sinistro, toccando la Fè sinistra: poi faranno
due Spezzati fiancheggiati indietro, & due Passi presti innanzi,
& la Cadenza come alle Cascarde, principiandoli col piè sinistro, ouero in
cambio di fare due Passi, & la Cadenza, faranno due Riprese,
& un Trabuchetto con li piedi pari col fianco sinistro
per dentro: il medesimo si farà per contrario, principiando
dalli due Spezzati indietro; dopo si
faranno due Seguiti: & pigliandosi la
man'ordinaria, si porrà il piè sinistro
innanzi, & facendo
la Riverenza
si finirà il
Balletto.

Kategorie: Il Ballarino - tance