Alta Ruissa - IB

ALTA RUISSA
Balletto;
ku chvále nejjasnější paní
Virginie Crivella Ruissa,
ušlechtilé paní Římské

ALTA RVISSA
Balletto;
In Lode Dell'Illvstre Signora
La Signora Virginia Crivella
Rvissa,
Gentildonna Romana.

Když začíná tento tanec (Balletto),
osoby stojí skoro naproti a drží se
za náležitou ruku, udělají spolu Riverenza
minima
a dvě Continenze, také minime.
Pak se pustí, každou věc začínají levou nohou,
a udělají tři Seguiti ordinarii, totiž dva v točení
doleva a jeden dopředu, tři Trabuchetti naproti sobě, začínají je
pravou, poslední se udělá na spárovaných nohách (à piedi pari). Potom udělají dvě Puntate,
znovu se uchopí náležitou rukou a udělají spolu Riverenzu,
tak jako výše.

Cominciarassi questo Balletto stando
le persone un poco all incontro, e tenendo
pigliatala man'ordinaria, doue insieme faranno la Riuerenza
minima, & due Continenze, similmente minime;
poi lasciandosi faranno tre Seguiti ordinarij,
principiando ogni cosa col piè sinistro, cioè due volti
alla sinistra, & uno innanzi, con tre Trabuchetti incontro, principiandoli
col destro, & l'ultimo farà à piedi pari. doppò ciò faranno due Puntate,
pigliando di nuouo la man'ordinaria, & facendo insieme la Riuerenza,
come di sopra.

Ve druhé části se procházejí, udělají jeden Passo grave levou nohou,
dva Seguiti ordinarii, tři Trabuchetti gravi a poslední
z nich na spárovaných nohách (à piedi pari), začínají je pravou nohou. Pak udělají další tři Seguiti,
které začínají levou, a Trabuchetti, tak jako výše, dvě Puntate,
jednu dopředu levou nohou, druhou dozadu pravou, a Riverenza,
zmíněná výše.

Nel secondo tempo, passeggiando, faranno un Passo graue col pie sinistra,
con due Seguiti ordinarij, & tre Trabuchetti graui, & l'ultimo di
essi à piedi pari, principiando col piè destro. poi faranno tre altri Seguiti,
principiandoli col sinistro, & li Trabuchetti come di sopra, con due Puntate,
una innanzi col piè sinistro, & l'altra indietro col destro, & la Riuerenza
detta di sopra.

Ve třetí části se pustí a udělají tři Seguiti ordinarii, dva v točení
doleva, muž zamíří do jednoho konce sálu a dáma do druhého,
poslední Seguito udělají naproti sobě, začínajíce nohou levou,
tři Trabuchetti, dva naproti, poslední na spárovaných nohách (à piedi pari) a natočí se
pravým bokem dovnitř. Pak se uchopí pravou rukou, udělají jeden
Seguito ordinario levou, uchopí se levou rukou a další udělají
doprava. Pak se pustí, udělají ještě jeden v točení doleva,
tři Trabuchetti, první pravou nohou a pravým bokem ven,
druhý levou nohou s levým bokem dovnitř a poslední na spárovaných nohách
(à piedi pari) s pravým bokem dovnitř. Pak udělají dvě Continenze, uchopíce
se za obě ruce a udělají Riverenzu.

Nel terzo tempo, lasciandosi, faranno tre Seguiti ordinarij, due volti
alla sinistra, andando l'Huomo da un Capo della Sala, & la Dama dall'altro,
& l ultimo Seguito, lo faranno incontro, principiando col piè sinistro,
& tre Trabuchetti, due incontro, & l ultimo à piedi pari, voltando
il fianco destro per dentro. poi pigliando la Fè destra, faranno un
Seguito ordinario col sinistro, & pigliando la Fè sinistra, ne faranno un'
altro col destro: lasciandola poi, ne faranno un'altro volto alla sinistra,
con tre Trabuchetti, il primo col piè destro, & col fianco destro in fuori,
l'altro col piè sinistro, & col fianco sinistro per dentro, & l ultimo à piedi
pari, col fianco destro per dentro, poi faranno due Continenze, & pigliando
amendue le mani, faranno la Riuerenza.

Na zrychlenou část skladby - Saltarello
Uchopí se pravou rukou, udělají dva Seguiti spezzati, dva Trabuchetti
a jeden Seguito spezzato, začínají levou. Pak se uchopí
levou rukou a totéž udělají opačně. Pak se pustí, udělají dva
Seguiti spezzati v natáčení (fiancheggiati) dozadu a tři Riprese levým bokem
dovnitř, začínají levou nohou. Totéž dělají opačně.

Alla sciolta della Sonata in Saltarello.
Pigliando la Fè destra, & faranno due Seguiti spezzati con due Trabuchetti,
& un Seguito spezzato, principiando col sinistro: pigliando poi la
Fè sinistra, faranno il medesimo per contrario. poi lasciandosi faranno due
Seguiti spezzati fiancheggiati indietro, et tre Represe col fianco sinistro per
dentro, principiando col piè sinistro: il medesimo faranno per contrario.

Na hudbu Canario.
Oba dva spolu udělají čtyři Seguiti spezzati v točení doleva,
zaujímají přitom značný prostor, jeden z nich odejde do jednoho konce sálu,
druhý do druhého. Odtud pak dělají dva Passi presti dopředu
a Cadenza, s touto variací: dva Seguiti battuti, stále levou nohou,
& tři Battute preste, začínají je pravou nohou, v jejich závěru další
Seguito battuto levou nohou. Tato variace se dělá
čtyřikrát. Po nich udělají dozadu tři Riprese a jeden Trabuchetto
levým bokem ven, totéž udělají pravou, a tančí ve velkém prostoru.
Zmíněné Riprese udělají čtyřikrát, pak pokračují
čtyřmi Seguiti spezzati, dva v točení doleva a dva dopředu,
nakonec dělají další čtyři scorsi1) v točení doleva.
Pak muž uchopí náležitou ruku dámy a ukončí tanec (Ballo) tím, že
spolu udělají Riverenzu.

Al suono del Canario.
Amendue insieme faranno quattro Seguiti spezzati volti alla sinistra,
& pigliando del campo assai, uni di essi andarà da un capo della Sala,
& l'altro da l'altro: onde poi faranno due Passi presti innanzi, & la
Cadenza, con questa mutanza; due Seguiti battuti Sempre col piè sinistro,
& tre Battute preste, principiandole col piè destro, & al fine di esse un'altro
Seguito battuto col piè sinistro; & questa Mutanza farassi quattro
volte: doppò le quali faranno indietro tre Riprese, & un Trabuchetto
col fianco sinistro infuori; il medesimo faranno col destro, et se ci farà campo
assai doue si ballarà, faranno dette Riprese quattro volte; poi seguiranno
con quattro Seguiti spezzati, due volti alla sinistra, & due innanzi;
finalmente ne faranno quattro altri scorsi, voltandoli alla sinistra poi pigliando
l'Huomo la man'ordinaria della Dama, finiranno il Ballo con
il fare insieme la Riuerenza.

1) Pravděpodobně Seguiti scorsi.

Kategorie: Il Ballarino - tance