Amor Costante - IB

Il Ballarino: vyobrazení k tanci Amor Costante

AMOR COSTANTE
BALLETTO;
ku chvále nejjasnější a nanejvýš vynikající paní,
vévodkyně di Sora.

AMOR COSTANTE
BALLETTO;
IN LODE DELL ILLVSTR.(MA) ET ECC.(MA) SIG.(RA)
DVCHESSA DI SORA.

Muž a dáma stojí naproti sobě
bez držení rukou, jak lze vidět na předloženém
obrázku, spolu půvabně udělají Riverenza
grave
se dvěma Continenze. Pak muž
udělá dva Passi gravi a jeden Seguito ordinario
dopředu proti dámě, ta udělá totéž
dozadu, začínají je nohou levou. Oba dva udělají
totéž naopak, totiž dáma udělá dva Passi gravi a Seguito
ordinario
dopředu pravou a muž udělá totéž dozadu,
zmíněné skutky začínají vždy spolu. Potom se uchopí pravou rukou
a udělají spolu dva Trabuchetti gravi, jeden doleva
a durhý doprava, a dvě Riprese doleva. Totéž udělají
v držení levou rukou, kdy začnou pravou nohou. Dáma pak udělá
dva Seguiti ordinarii v točení doleva a muž udělá další
dva v natáčení (fiancheggiati) dopředu, uchopí levou ruku dámy
udělají spolu Riverenza grave.

L'Hvomo, & la Dama, standosi all'incontro
senza pigliar mano, come si ha nel presente
disegno, faranno insieme gratiosamente la Riuerenza
graue, con due Continenze: poi l'huomo
farà due Passi graui, & un Seguito ordinario
innanzi, incontro alla Dama: la quale farà il medesimo
in dietro, principiandoli col piè sinistro; & amendue faranno il
medesimo per contrario, cioè la Dama farà li due Passi graui col Seguito
ordinario innanzi col piè destro, & l'huomo farà il medesimo in dietro,
facendo sempre detti effetti insieme: Dopò pigliaranno la fè destra,
facendo insieme due Trabuchetti graui, l'uno alla sinistra, &
l'altro alla destra, con due Riprese alla sinistra. Il medesimo faranno
pigliando la fè sinistra, principiandoli col piè destro; La Dama farà
poi due Seguiti ordinarij volti alla sinistra, & l'huomo ne farà altri
due fiancheggiati innanzi, pigliando la man sinistra della Dama, &
facendo insieme la Riuerenza graue.

Ve druhé části se procházejí a udělají dvě Puntate, čtyři
Seguiti, pustí se a udělají další dva v točení
doleva. Naproti sobě udělají dva Trabuchetti gravi a jeden
Seguito doleva, začínají levou, totéž udělají
doprava, pravou nohou. Udělají další dva Seguiti v točení doleva,
tak jako výše; pak naproti sobě Riverenza.

Nel secondo tempo, passeggiando si faranno due Puntate, & quattro
Seguiti, & lasciandosi detta mano, se ne faranno altri due volti alla
man sinistra: all'incontro si faranno due Trabuchetti graui, & un
Seguito al fianco sinistro: principiandoli col sinistro: & il medesimo si
farà alla destra, col piè destro, facendo due altri Seguiti volti alla sinistra,
come di sopra; poi all'incontro la Riuerenza.

Ve třetí části se uchopíce pravou rukou, udělají dva kroky (Passi)
a jeden Seguito doleva, začínají levou nohou, pak se pustí,
točí se spolu, dělají dva další kroky (Passi) a jeden Seguito
pravou, s výměnou místa.

Nel terzo tempo, pigliandosi la fè destra, si faranno due Passi, &
un Seguito al fianco sinistro, principiandoli, col piè sinistro, poi lasciandosi,
si voltaranno insieme, & faranno due altri Passi, & un Seguito
col piè destro, cambiando luogo.

Ve čtvrté části udělají totéž, uchopí se levou rukou
a oba se opět vrátí na své místo. Naproti sobě znovu udělají dva
Trabuchetti gravi a jeden Seguito doleva, začínají je
levou nohou, totéž udělají doprava pravou nohou, a dělají
obraty tance (Ballo) zvaného Contrapasso. Pak uchopí pravou ruku,
udělají jeden krok (Passo) levou nohou doleva, Riverenza
pravou nohou, a spolu dva Seguiti v točení doprava. Pak uchopí
levou ruku, udělají jeden krok (Passo) levou nohou doleva,
Riverenza levou, a dalšími dva Seguiti také v točení
doleva.

Nel quarto tempo, faranno il medesimo pigliando la fè sinistra, &
ritornando ogn'un'al suo luogo; All'incontro tornaranno à fare due
Trabuchetti graui, & un Seguito al fianco sinistro, principiandoli
col piè sinistro: & il medesimo faranno al fianco destro col piè destro, facendo
le volte del Ballo chiamato il Contrapasso. Poi pigliaranno la fè destra,
& faranno un Passo col piè sinistro al fianco sinistro, & la Riuerenza
col piè destro, voltando insieme due Seguiti alla man destra. Pigliaranno
poi la fè sinistra, & faranno un Passo col piè sinistro al fianco
sinistro, & la Riuerenza col sinistro, con due altri Seguiti volti
pur alla sinistra.

Na zrychlenou část Sonaty.
Uchopí se pravou paží a udělají dva Seguiti spezzati, pak se pustí
a točí se doleva, udělají další dva, a trochu se od sebe vzdálí
a vymění si místa. Naproti sobě udělají další čtyři Seguiti spezzati
dopředu v natáčení (fiancheggiati), totéž udělají v držení
levou paží, točí se ovšem doprava a oba se vrátí na své místo.
Když mají udělány čtyři Seguiti spezzati dopředu, tak jako
výše, udělají dva Trabuchetti gravi a jeden Seguito doleva,
začínají je levou nohou, a totéž udělají doprava pravou nohou. Potom dáma udělá výše zmíněné obraty tance Contrapasso
a muž udělá dva Seguiti v natáčení (fiancheggiati) dozadu, další dva dopředu, uchopí
dámu za náležitou ruku a odvede ji tam, kam se jim bude pohodlněji vracet.
Spolu udělajíce poklonu (Riverenza) a ukončí tanec (Ballo).

Alla sciolta della Sonata.
Pigliaranno il braccio destro facendo due Seguiti spezzati; poi lasciandosi,
si voltaranno alla sinistra, & ne faranno altri due, discostandosi
un poco l'uno dall'altro, & cambiando luogo: All'incontro faranno altri
quattro Seguiti spezzati innanzi fiancheggiati: & il medesimo faranno pigliandosi
il braccio sinistro, voltando però alla destra, et tornando ogn'un'
al suo luogo. Fatti che haranno i quattro Seguiti spezzati innanzi, come di
sopra, faranno due Trabuchetti graui, & un Seguito al fianco sinistro,
principiandoli col piè sinistro: et lo stesso faranno al fianco destro, col piè destro.
Dopò la Dama farà le sopradette volte del Ballo del Contrapasso, &
l'huomo farà due Seguiti fiancheggiati in dietro, & altri due innanzi, pigliando
la Dama per la man'ordinaria, & posando la oue più gli tornarà
commodo, & facendosi insieme la Riuerenza, finiranno il Ballo.

Kategorie: Il Ballarino - tance