Amor Felice - IB

AMOR FELICE
TANEC NEJISTÉHO PŮVODU;
KU CHVÁLE VYNIKAJÍCÍ PANÍ
VIRGINIE DELL'ANGVILLARA BORDUGIERA.

AMOR FELICE
BALLETTO D'INCERTO;
IN LODE DELL'ILLUSTR.(MA) SIGNORA
LA SIGNORA VIRGINIA
DELL'ANGVILLARA BORDUGIERA.

Muž uchopí náležitou ruku
dámy, spolu udělají spolu Riverenzu
a dvě Continenze, jednu doleva a druhou
doprava. Pak se pustí a udělají dva Seguiti
ordinarii
v točení doleva. Potom
znovu uchopí zmíněnou ruku a udělají Riverenzu
levou.

L'Huomo pigliarà la man'ordinaria della
Dama, & faranno insieme la Riverenza, con
due Continenze, una alla sinistra, & l'altra alla
destra: poi lasciandola, faranno due Seguiti
ordinarij volti alla sinistra: dopo tornaranno à
ripigliar detta mano, & faranno la Riverenza
col sinistro.

Ve druhé části dělají promenádu, dvě Puntate gravi, dva
Passi gravi a jeden Seguito ordinario, začínají levou, totéž
udělají od pravé nohy. Pustí se, udělají dva
Passi gravi a jeden Seguito ordinario, začínají levou a zamíří
doleva, pak udělají další dva Passi gravi a jeden Seguito ordinario,
začínají pravou a půjdou na levou stranu (fianco). Naproti sobě
pak udělají dvě Puntate, jednu dopředu a uchopí se za obě ruce,
druhou dozadu, pustí se. Po nich udělají dvě Riprese
a tři Trabuchetti doleva. Ještě jednou se pak uchopí
za ruce a udělají totéž, co dělali výše, začínají ale
pravou. Když je to ukončeno, dělají dva Seguiti v natáčení (fiancheggiati) dopředu,
začínají levou nohou, pak trochu natočí tělo ve
výhledu doleva, udělají jeden Passo grave toutéž nohou,
dotknou se pravou rukou a udělají Riverenza pravou. Po ní
znovu udělají další dva Seguiti v natáčení (fiancheggiati), jeden Passo pravou,
dotknou se levou rukou a Riverenza levou.

Nel secondo tempo, passeggiando, faranno due Puntate gravi, due
Passi gravi, & un Seguito ordinario, principiandoli col sinistro: il medesimo
faranno principiandoli col destro: & lasciandola, faranno due
Passi gravi, & un Seguito ordinario, principiando col sinistro, & voltandosi
alla sinistra: faranno poi altri due Passi gravi, & un Seguito ordinario,
principiandoli col destro, passeggiando al fianco sinistro: All'incontro
faranno poi due Puntate, una innanzi pigliando amendue le mani,
& l'altra indietro, lasciandole: dopo le quali faranno due Riprese, &
tre Trabuchetti alla sinistra. Tornaranno poi à pigliar' un'altra volta
le mani, & faranno il medesimo che hanno fatto di sopra, ma principiando
col destro: il che finito, faranno due Seguiti fiancheggiati innanzi,
principiandoli col piè sinistro: poi voltando un poco la vita in
prospettiva alla sinistra, faranno un Passo grave col medesimo piede,
& toccando la fè destra, faranno la Riverenza col destro; dopò quella
torneranno à fare altri due Seguiti fiancheggiati, & un Passo col destro,
toccando la fè sinistra, & la Riverenza col sinistro.

Ve třetí části udělá muž sám udělá dvě Puntate v natáčení (fiancheggiate)
dozadu, půjde doleva, udělá dva Passi gravi a jeden
Seguito ordinario, pak znovu udělá další dvě Puntate dozadu, dva
Passi a jeden Seguito, půjde doprava a začne pravou.
Potom spolu udělají dvě Puntate, jednu dopředu a druhou dozadu,
dotknou se rukama, pustí se, tak jako výše, zamíří
doleva a začínají levou nohou. Totéž pak udělají ještě jednou,
začínají pravou a zamíří doprava, udělají dva Seguiti
v natáčení (fiancheggiati) dopředu, jeden Passo grave levou nohou,
& Riverenza pravou, dotknouce se rukou pravou. Totéž dělají
tělo natočí trochu doprava. Když je to uděláno, pokračují a udělají další dva
Seguiti v natáčení (fiancheggiati) dopředu, začínají pravou nohou a natočí
tělo do výhledu, udělají jeden Passo grave pravou, dotknou se
levou rukou a ukončí třetí část tím, že udělají Riverenza
levou.

Nel terzo tempo, l'Huomo solo farà due Puntate fiancheggiate in
dietro, & passeggiando à man sinistra, farà due Passi gravi, & un
Seguito ordinario: poi tornarà à fare due altre Puntate in dietro, con due
Passi, & un Seguito, passeggiando à man destra principiando con il destro.
Dopò insieme faranno due Puntate, una innanzi, & l'altra indietro,
toccando le mani: poi lasciandole, come di sopra, voltaranno à
man sinistra, principiandole col piè sinistro; torneranno poi à fare il medesimo,
principiando con il destro, & voltando à man destra, faranno
due Seguiti fiancheggiati innanzi, con un Passo grave col piè sinistro,
& la Riverenza col destro, toccando la fè destra. Il medesimo faranno
voltando un poco la vita alla destra; il che fatto, seguiranno à fare due
altri Seguiti fiancheggiati innanzi, principiandoli col piè destro, & voltando
la persona in prospettiva, faranno un Passo grave col destro, toccando
la fè sinistra; & finiranno il terzo tempo con il fare la Riverenza
col sinistro.

Ve čtvrté části dáma sama udělá totéž, co dělal
muž ve třetí části, s tou výjimkou, že poté, co udělá dva Seguiti
v natáčení (fiancheggiati) dopředu, namísto Passo grave, Riverenza
pravou a dotyku pravou rukou se uchopí za ruce a udělají
Riverenza grave levou, pak udělají čtyři Seguiti,
dva dozadu a dva dopředu, a uchopí se za náležitou ruku.

Nel quarto tempo, la Dama sola farà il medesimo, che harà fatto
l'huomo nel terzo tempo, eccetto, che quando haverà fatti li due Seguiti
fiancheggiati innanzi, in luogo di far'il Passo grave, & la Riverenza
con il destro, & toccar la fè destra, si pigliaranno per le mani, & faranno
la Riverenza gravo col sinistro: dopò il che faranno quattro Seguiti,
due indietro, & due innanzi, pigliandosi per la man'ordinaria.

Na zrychlenou část Sonaty (sciolta).
Dělají spolu Riverenza grave se dvěma Continenze, pak v promenádě
udělají čtyři Seguiti spezzati, každou věc začínají
levou. Pustí ruce, udělají další čtyři v točení doleva
a zůstanou pravým bokem ven, po nich udělají dvě Riprese
levou dovnitř, změní bok a udělají další dvě.

Alla sciolta della Sonata.
Faranno insieme la Riverenza grave, con due Continenze: poi passeggiando
faranno quattro Seguiti spezzati, principiando ogni cosa con i
sinistro: & lasciando la mano, ne faranno altri quattro uolti alla sinistra.
restando col fianco destro in fuori; dopò i quali faranno due Riprese col
sinistro per dentro, & cambiando fianco, ne faranno altri due.

Pak si vymění místo, dělají dva Seguiti scorsi. Potom znovu
udělají dvě Riprese s pravým bokem dovnitř a levým
ven, pak levým bokem udělají totéž. Oba se pak vrátí
na své místo tím, že udělají dva Seguiti scorsi. Potom udělají dva Seguiti
v natáčení (fiancheggiati), dva Passi gravi dozadu, jeden Seguito dopředu a dotknou se
rukama. Pak znovu udělání další čtyři Seguiti, dva v natáčení (fiancheggiati)
dozadu a další dva: dáma udělá své točené doleva
a muž je udělá dopředu. Nakonec se uchopí za náležitou ruku
a ukončí Ballo tím, že spolu udělají Riverenzu.

Cambiaranno poi luogo, & faranno due Seguiti scorsi: Dopò tornaranno
à fare due Riprese col fianco destro per dentro, & con il sinistro in
fuori; poi con il fianco sinistro farà il medesimo. Tornaranno dipoi ogn'
un'al suo luogo, con il fare due Seguiti scorsi: dopò faranno due Seguiti
fiancheggiati, due Passi gravi indietro, & un Seguito innanzi, toccando
le mani ; poi tornaranno à fare altri quattro Seguiti, due fiancheggiati in
dietro, & gli altri due, la Dama farà i suoi volti alla sinistra, &
l'Huomo gli farà innanzi: finalmente pigliandosi per la man'ordinaria
finiranno il Ballo con il fare insieme la Riverenza.

Kategorie: Il Ballarino - tance