Amor Felice - NI

Nuove Inventioni di Balli: vyobrazení k tanci Amor Felice

BALLO AUTORŮV ZVANÝ AMOR FELICE,
tančí se ve dvou.
V poděkování slovutné paní Ottavii Marchesa a Mandella.

BALLO DELL'AUTTORE DETTO AMOR FELICE,
si balla in due.
In gratia dell Illustre Signora Ottavia Marchesa e Mandella.

PRVNÍ ČÁST.
Kavalír má uchopit ruku, jak ukazuje předložený
obrázek. Udělají .Rx. grave, pak dvě .Cc. doleva
a doprava. Dva .P. gravi a jeden .S., jdou dopředu
levou nohou, dva .T. gravi doprava a doleva,
jedna .R. doprava, pustí ruku s malou úklonou
a kavalír udělá dva .SP. a jeden .S. levou dopředu
a dva .SP. a jeden .S. pravou, zatočí doleva a vratí se do čela tance.
Dáma v téže době udělá totéž, zatočí doprava a i ona se vrátí
do čela tance. Pak se uchopí za ruce.

PRIMA PARTE.
IL Cavaliero ha da pigliare la mano, come si mostra nel presente
dissegno, facendosi la .Rx. grave. poi due .Cc. alla sinistra
& alla destra. due .P. gravi, e uno .S. andando innanzi
col piè sinistro. due .T. gravi alla destra, & alla sinistra.
una .R. alla destra lasciano la mano con un poco d'inchino il
cavaliero farà due .SP. e un .S. col sinistro andando innanzi
due .SP. è un .S. col destro voltando alla sinistra tornando à capo del ballo.
la Dama in quel tempo fa il medesimo voltando alla destra tornando anch'essa
à capo del ballo. poi pigliano la mano.

DRUHÁ ČÁST.
Dělají dva .P. gravi a dva .S., jdou dopředu levou a pustí se
uprostřed tance. Pak se uchopí pravou rukou s poloviční (meza) .Rx., pustí se a udělají
dva .SP. gravi a jeden .S. levou v točení na zmíněnou stranu; kavalír
půjde do čela a dáma do úpatí tance, otočí se tváří k sobě a udělají dva .T. brevi doprava a doleva, dva .SP. dozadu v natáčení (fiancheggiando),
pravou nohou se rychle (presto) udělá jeden fioretto di gagliarda, touto nohou s levou pozvednutou
tři .P. dopředu a cadenza se zmíněnou levou vpředu. Pak udělají dva .SP.,
jdou dopředu a dotknou se levou rukou trochu s úklonou, jeden .S.
v točení doleva, přčemž si mění místa, pak udělají (li) .SP.,
.S., (li) .T., (li) .SP., fioretto a (li) .P., které už dělali výše.

SECONDA PARTE.
FAranno due. .P. gravi, & due .S. andando innanzi col sinistro. si lasciano
in mezo'l ballo. poi pigliano la man destra con meza .Rx. è si lasciano, e fanno
due .SP. gravi, & un .S. col sinistro intorno ad essa mano; il detto cavaliero
và in capo; & la dama à piè del ballo rivolti à faccia à faccia, e si fanno
due .T. brevi alla destra, & alla sinistra. due .SP. indietro fiancheggiando
col piè destro si fà un fioretto di gagliarda presto con esso piè col sinistro alto,
& tre .P. innanzi, è la cadenza col detto sinistro innanzi: poi fanno due .SP.
andando innanzi toccandosi la mano sinistra con un poco d'inchino e un .S.
attorno alla sinistra passando l'uno al luogo dell'altro, poi fanno li .SP. & il
.S. & li .T. e li .SP. & il fioretto e li .P. che si sono già fatti di sopra.

TŘETÍ ČÁST.
Spolu dělají dva .P. gravi levou, jeden .S. a dva .SP., jeden další
.S. s výměnou míst v nasměrování doleva, udělají dva
.SP. dopředu v natáčení (fiancheggiando), dva .P. brevi a tři .T. rychle (presto) levou,
dva .P., dva fioretti pravou a dva .P. gravi touto nohou a natočí se
levým bokem1). Pak znovu udělají pravou nohou (li) .SP. dozadu, (li) .P.
dopředu, (li) .T. a (li) .P. s fioretti a dva .P. gravi, jako se to dělalo
výše, a otočí se obličejem k sobě.

TERZA PARTE.
SI faranno insieme due .P. gravi col sinistro, & un .S. & due .SP. & un'altro
.S. passando l'uno al luogo dell'altro volgendo alla sinistra, e si fanno due
.SP. innanzi fiancheggiando, & due .P. brevi è tre .T. presto col sinistro.
due .P. & due fioretti col destro, è due .P. gravi con esso piede volgendo
il fianco sinistro; poi si tornano à fare col piè destro li .SP. indietro, & li .P.
innanzi, & li .T. e li .P. con li fioretti, è li due .P. gravi, come s'è fatto
di sopra voltandosi la faccia.

ČTVRTÁ ČÁST.
Spolu dělají dva .P. gravi a jeden .S. stranou doleva touto nohou,
pak udělají totéž doprava touto nohou. Dáma se zastaví a kavalír
udělá jeden .P. dopředu ve skůčku s levou pozvednutou, jeden .P. grave dopředu a cadenza
pravou nohou, jeden skůček dozadu (s) levou oběma nohama, jedno
zanožení (botta indietro) dozadu, jeden sottopiede pravou a cadenza levou, jeden .P. grave
v točení doprava (s) levou nohou s malou úklonou, jeden .P. dopředu
a cadenza nohou pravou. Totéž se pak dělá touto nohou v točení
doleva. Dáma dělá totéž a ve střídání kroků (.P.) v točení udělá dvě .R.
doleva a doprava.

QUARTA PARTE.
SI fanno insieme due .P. gravi & un .S. per fianco alla sinistra con esso piede;
poi fanno altretanto alla destra col detto piede. la dama si ferma, & il cavaliero
fa un .P. innanzi in saltino col sinistro alto un .P. grave innanzi e la cadenza
col piè destro, un saltino indietro col sinistro con tutti due li piedi, una
botta indietro è un sottopiede col destro e la cadenza col sinistro un .P. grave
intorno alla destra col piè sinistro con un poco d'inchino, & un .P. innanzi
e la cadenza col piè destro si fa poi il medesimo con esso piede intorno alla
sinistra, la dama farà altretanto, & in cambio delli .P. intorno farà due. R.
alla sinistra è alla destra.

PÁTÁ ČÁST.
Spolu dělají jednu .R. in sottopiede stranou doleva, dva .T., jeden
doleva a druhý doprava, jeden .S. v točení doleva touto nohou,
další se pak dělá doprava, tak jak už se to dělalo, a uchopí ruku pravou a dělají dva
.P. gravi levou a jeden .S. a mění si místa. Pustí se
a udělají dva .SP. a jeden .S. v točení doprava, pak uchopí levou ruku
a udělají (li) .P. gravi a .S. s návratem na své místo. Pustí se a udělají
dva .SP. a .S. v točení doleva.

QUINTA PARTE.
FAranno insieme una .R. in sottopiede per fianco alla sinistra, & due .T. uno
alla sinistra, l'altro alla destra. un .S. intorno alla sinistra con esso piede, si
fa poi altretanto alla destra come s'è fatto è pigliano la man destra è fanno due
.P. gravi col sinistro, & un .S. andando l'uno al luogo dell'altro. si lasciano
e fanno due .SP. e un .S. intorno alla destra; poi pigliano la man sinistra, e
fanno li .P. gravi, & il .S. ritornando al suo luogo, è si lasciano, e fanno li
due .SP. è il .S. intorno alla sinistra.

ŠESTÁ ČÁST.
Variace na hudbu gagliardy.
Dělají spolu .Rx. grave, dva .SP. a jeden .S. v točení doleva
touto nohou, jednu .R. dopředu proti sobě pravou nohou s natočením na zmíněnou
stranu. Dva .SP. dozadu levou, v natáčení (fiancheggiando). Udělají dva .S.
touto nohou a mění si místa, pak dělají .R. dopředu
stranou, levou, a (li) .SP. dozadu pravou. Udělají dva .S., dáma
zatočí doprava a kavalír v téže době zatočí doleva a půjde uchopit
ruku. Celá tato část se tančí na způsob gagliardy, pak udělají
.Rx. grave a spolu půvabně zakončí tanec.

SESTA PARTE.
Mutatione della sonata in gagliarda.
FAranno insieme la .Rx. grave, & due .SP. & un .S. intorno alla inistra con
esso piede, una .R. innanzi l'uno contra l'altro col piè destro volgendo'l detto
fianco; due .SP. indietro col sinistro, e fiancheggiando. si fanno duoi .S.
con esso piede passando l'uno al luogo dell'altro; poi fanno la .R. innanzi per
fianco, col sinistro, e gli .SP. indietro col destro si fanno due .S. la dama
si volta alla destra, & il cavaliero in quel tempo volta alla sinistra, & và a pigliare
la mano; tutta questa parte si balla in foggia di gagliarda, faranno poi
la .Rx. insieme facendo fine gratiosamente al ballo.

Hudba této skladby s loutnovou tabulaturou Amor Felice. První část se dělá
třikrát a gagliarda jedenkrát samotná, pak tanec skončí.

La Musica della sonata con l'Intavolatura di liuto d'Amor Felice. La prima parte, si fa
tre volte, è la gagliarda una volta sola, è poi si finisce'l ballo.

1) Může to také být i na levou stranu.

Kategorie: Negri - tance