Amor Mio - IB

AMOR MIO BALLETTO
Od M. Paola Arnandese
KU CHVÁLE VYNIKAJÍCÍ PANÍ
GIULIE MATTHEI DE TORRES.

AMOR MIO BALLETTO
Di M. Paolo Arnandes
IN LODE DELL'ILLVSTRE SIGNORA
LA SIGNORA GIVLIA MATTHEI
DE TORRES.

Uchopí se za náležitou ruku a spolu udělají
Riverenza minima a dvě Continenze minime,
jednu doleva a druhou doprava.
Pak pustí ruce a udělají jeden Doppio presto
v točení doleva, jeden Seguito scorso proti sobě,
znovu se pak uchopí za náležitou ruku
a udělají spolu Riverenzu.

Si pigliarà la man'ordinaria, & insieme si farà
la Riuerenza minima, con due Continenze menime,
una alla sinistra, & l'altra alla destra:
poi lasciandosi la mano, faranno un Doppio presto
volto alla sinistra, & un Seguito scorso incontro:
poi pigliando di nuouo la man'ordinaria,
faranno insieme la Riuerenza.

Ve druhé části se procházejí, dělají spolu tři Doppii presti,
jeden další Doppio scorso; nakonec levá noha dospěje
do páru s pravou a pak touto levou udělají Riverenza.

Nel secondo tempo, passeggiando, faranno insieme tre Doppij presti,
& un'altro Doppio scorso; al fine del quale giugneranno il piè sinistro
al pari del destro; poi con esso sinistro faranno la Riuerenza.

Ve třetí části pokračují v řečené promenádě, udělají dvě Puntate
gravi
, jeden Doppio presto, dvě Riprese doprava a Riverenza
levou.

Nel terzo tempo, seguitandosi detto Passeggio, faranno due Puntate
graui, & un Doppio presto, con due Riprese alla destra, & la Riuerenza
con il sinistro.

Variace muže.
Ve čtvrté části muž sám udělá dvě Puntate v natáčení (fiancheggiate) dozadu,
tři Passi presti v natáčení (fiancheggiati), dva dozadu a jeden dopředu,
každou věc začíná nohou levou. Pak udělá Trabuchetto na spárovaných nohách (à piedi
pari
) a natočí se pravým bokem dovnitř. Potom dělají spolu jeden Doppio
presto
v točení doleva a v jejich závěru se znovu ocitnou proti sobě, pak
pravou nohou, která dospěje do páru, udělají dva Passi presti dozadu, jeden
pravou a druhý levou, jeden Seguito scorso dopředu a Riverenza
levou.

Mutanza dell'Huomo.
Nel quarto tempo, l'Huomo solo farà due Puntate fiancheggiate indietro,
& tre Passi presti fiancheggiati, due in dietro, & uno innanzi,
principiando ogni cosa col piè sinistro; poi farà un Trabuchetto à piedi
pari, voltando il fianco destro per dentro: dopo faranno insieme un Doppio
presto uolto alla sinistra, ritrouandosi al fine di esso all'incontro: poi con
il piè destro, che si giugnerà al paro, farà due Passi presti indietro, uno
col destro, & l'altro col sinistro, con un Seguito scorso innanzi, & la Riuerenza
col sinistro.

V páté části muž sám udělá cinque Passi sopra piede, nejprve
doleva, pak doprava, spolu se třemi Passi presti v natáčení (fiancheggiati),
dva dozadu a jeden dopředu, jeden skok na spárovaných nohách (salto à piè pari), tak jako výše.
Pak spolu zamíří doleva, udělají jeden Doppio presto,
jeden další Scorso proti sobě a Riverenza. Upozornění pro dámu:
zatímco muž dělá svou variaci, ona má udělat několik pohybů,
půvabně, elegantně, mírně (cudně) a vznešeně.

Nel quinto tempo, l'Huomo solo farà cinque Passi sopra piede, prima
alla sinistra, poi alla destra, insieme con tre Passi presti fiancheggiati,
due indietro, & uno innanzi, con un Salto à piè pari, come di sopra;
po si voltaranno insieme alla sinistra, & faranno un Doppio presto, &
un'altro Scorso incontro, & la Riuerenza: Et auertisca la Dama,
che mentre l'Huomo farà la mutanza, di fare alle volte qualche atto
leggiadro, modesto, & signorile.

Variace samotné dámy.
V šesté části dáma sama udělá tytéž věci, které dělal
muž, a dělají všechny dříve uvedené obraty (volte) tak jako výše, totiž spolu.

Mutanza della Dama sola.
Nel sesto tempo, la Dama sola farà le medesime cose, che harà fatte
l'Huomo, facendo ogni uolta le predette uolte come di sopra, cioè insieme.

V sedmé části udělají dvě Riprese grave doprava, se třemi
Passi presti v natáčení (fiancheggiati), dva dozadu a jeden dopředu, začínají
levou nohou, a jeden skok na spárovaných nohách s pravým bokem dovnitř.

Nel settimo tempo, faranno due Riprese alla destra graue, con tre
Passi presti fiancheggiati, due indietro, & uno innanzi, principiandoli
col piè sinistro, & un Salto à piedi pari col fianco destro per dentro.

V osmé části se uchopí pravou rukou, udělají tři Tranghi,
začínají levou nohou, pustí zmíněnou ruku a udělají jeden
Trabuchetto na spárovaných nohách (à piedi pari) s pravým bokem dozadu.

Nell'ottauo tempo, pigliaranno la Fè destra, & faranno tre Tranghi,
principiandoli col piè sinistro, & lasciando detta Fede, faranno un
Trabuchetto à piedi pari col fianco destro in dietro.

V deváté části dělají spolu cinque Passi sopra piede doleva,
další cinque [Passi] doprava, stejné tři Passi v natáčení (fiancheggiati) presti,
dva dozadu a jeden dopředu, jeden Trabuchetto na spárovaných nohách (à piedi pari)
s pravým bokem dovnitř. Pak zamíří doleva, udělají jeden
Doppio presto a jeden další Scorso. Pak muž uchopí náležitou ruku
dámy a ukončí Balletto tím, že spolu udělají Riverenzu.

Nel nono tempo, insieme faranno cinque Passi sopra piede alla sinistra,
& altri cinque alla destra, con li medesimi tre Passi fiancheggiati presti,
due indietro, & uno innanzi, con un Trabuchetto à piedi pari col
fianco destro per dentro; & uoltandosi poi à man sinistra, faranno un
Doppio presto, & un altro Scorso; poi pigliando l'Huomo la man'ordinaria
della Dama, porranno fine al Balletto col far'insieme la Riuerenza.

Kategorie: Il Ballarino - tance