Amorosina Grimana - ND

Nobiltà di Dame: vyobrazení k tanci Amorosina Grimana

AMOROSINA GRIMANA
PAVANIGLIA
KU CHVÁLE NEJJASNĚJŠÍ PANÍ
MORESINY MORESINI
GRIMANI
Kněžny Benátské.

AMOROSINA GRIMANA
PAVANIGLIA
IN LODE DELLA SER.MA SIG.
MORESINA MORESINI
GRIMANI
Principessa di Venetia.

V této první části Pavaniglie
(osoby stojí tak jako na obrázku) spolu udělají
Riverenzu breve, v tempu čtyř trojných úderů (battute
triple
) hudby, tak jak jsem to vysvětlil u cascardy
Alta Regina, dvě Continenze semibrevi ve dvou trojných úderech (battute triple),
který je jedním úderem (battuta) semibreve. Pak udělají jeden Trabucchetto
levou nohou, jeden Sottopiede pravou a jeden Fioretto
levou doleva, totéž udělají doprava
opačně. Upozorňuji, že touto pravou nohou, kterou mají
na zemi, udělají jeden Zoppetto, jeden Passo ve vzduchu s toutéž nohou
a cadenzu v gagliardě, skončí s levou nohou vpředu.
Toutéž nohou pak udělají další Zoppetto, jeden Passo ve
vzduchu a v závěru Sonaty udělají cadenzu, tak jak jsem řekl
výše, skončí ovšem vpředu s nohou pravou. A protože toto je
pouze jedna část (tempo solo), v níž je tolik krásných pohybů, nazývám ji Část
ukončená, ohraničená (Tempo Terminato). Lze totiž říci, že jako když se dělí kus země mezi dva
bratry, stanoví se hranice (termine) tak, aby každý dostal svou část.
Ovšem i obě dvě nohy jsou si bratry, proto jsem to udělal tak, aby obě dvě
jedna i druhá, měly pohybů stejně, a proto nazývám jako ukončené (Terminato)1) to,
co je jednou samotnou částí (tempo) Sonaty, protože je vytvořena podle správné
teorie a ne podle způsobu, který bylo zvykem dělat dříve
a který byl zcela nesprávný. Ten jsem opravil a upravil ke skutečné dokonalosti,
a kromě toho, že uvedené pohyby budou co nejsprávnější, bude to i přítomným
co nejpříjemnější na pohled.2)

FARANNO in questo primo tempo della Pavaniglia
(stando le persone come se hà nel disegno) insieme
la Riverenza Breve, à tempo di quattro battute
triple di Musica, si come hò detto nella Cascarda
d'Alta Regina, con due Continenze Semibrevi di due battute triple,
qual'è una battuta Semibreve; poi faranno un Trabucchetto
con il piè sinistro, un Sottopiede con il destro, & un Fioretto
col sinistro, al lato sinistro: il medesimo faranno al lato destro per
contrario; avertendo, che con quel piè destro che si troveranno haver
in terra, faranno un Zoppetto, un Passo in aria con il piè stesso,
& la Cadenza in Gagliarda, restando con il piè sinistro innanzi;
poi con l'istesso piè faranno un'altro Zoppetto, un Passo in
aria; & al fin della Sonata faranno la Cadenza, come di sopra hò
detto, restando però con il piè destro innanzi. Et perche questo è
un tempo solo, ove ci vanno tanti belli Moti, lo chiamo Tempo
Terminato, quasi dicat, che à dividere un pezzo di Terra frà due
fratelli, vi si pone il termine, per riconoscer ogn'uno la sua parte;
& però essendo amendue i piedi fratelli, hò fatto ch'amendue habbian
tanti Moti l'uno, quanto l'altro (e però questo lo chiamo,
quando ch'è un tempo di Sonata solo, Terminato) perche è con vera
Theorica fatto: & non al modo come si soleva far per prima,
quale era falsissimo; per questo l'hò corretta, & ridutta à vera perfettione,
& oltra che siano giustissimi i detti Moti, farà alli astanti
gratiosissima vista.

Ve druhé části se procházejí, aniž by se pustili, a dělají dva
Passi puntati minimi, jeden na celou dobu (battuta perfetta) hudby Sonaty
tohoto tance, což jsou dva trojné údery (battute triple). Pak udělají jeden
Trabucchetto levou nohou levou a jeden Sottopiè pravou, a nemají dělat
poloviční (mezza) Riverenzu, jak bylo zvykem dělat dříve. Když mají
uvedené pohyby hotovy, ihned udělají dva obyčejné kroky (Passi ordinarii), dva Fioretti,
dva další kroky (Passi), dva další Fioretti a Cadenzu,
a levá noha zůstane vzadu. Potom pravou nohou udělají jeden Zoppetto
s levou ve vzduchu, pak pravou nohou udělají jeden Passo
ve vzduchu a v závěru Sonaty ukončí uvedenou promenádu tím,
že udělají Cadenzu a levá noha ovšem zůstane vpředu. Upozorňuji,
že toto se nazývá Promenáda řádná (Passeggio Regolato), protože tou nohou, kterou začínají
dělat první pohyb, tou mají i končit, jak
to dokazuji při dělání cinque passi, nebo dalších pohybů. Chceme tím říci, že
tou nohou, kterou začínají, mají i končit.

Nel secondo tempo, passeggiaranno senza lasciarsi, con il far due
Passi puntati minimi d'una battuta perfetta di Musica della Sonata
di questo Ballo, che sono due battute triple; poi faranno un
Trabucchetto con il piè sinistro, & un Sottopiè col destro; & non
far la mezza Riverenza come si soleva far prima: & fatto c'haranno
i detti Moti, subito faranno due Passi ordinarii, due Fioretti,
due altri Passi, con due altri Fioretti, & la Cadenza, restando con
il piè sinistro in dietro. Dopò con il piè destro faranno un Zoppetto,
& con il sinistro in aria; poi con il piè destro faranno un Passo
in aria; & al fine della Sonata concluderanno detto passeggio con il
far la Cadenza, restando però il piè sinistro innanzi. Avertendo
che questo si chiama Passeggio Regolato, perche con quel piè che principiaranno
à far il primo Moto, con quello l'haranno da finire, si come
lo provo nel far i cinque passi, ò Moti che vogliam dire, che con
quel piè che li principiaranno, con quello l'haranno da finire.

Ve třetí části dělají znovu dva Passi puntati,
tak jako výše, nejprve pravou, a všechny další následující pohyby.
Upozorňuji ovšem, že je třeba namísto těch dvou Passi prováděných dopředu,
udělat dva Trabucchetti. Pak pokračují a udělají
dozadu všechny další skutky, jak jsem řekl ve druhé části.

Nel terzo tempo, torneranno di nuovo à fare gli due Passi puntati,
come di sopra, con il destro prima, e con tutti gl'altri Moti susse
guenti; avertendo però, che in luogo delli due Passi c'hanno fatto innanzi,
bisogna che facciano due Trabucchetti, e poi seguiranno à
far in dietro tutte l'altre attioni, come hò detto nel secondo tempo.

Ve čtvrté části udělají dva Passi puntati dopředu, tak jako
výše, pak ihned udělají poloviční (mezza) Riverenzu levou, toutéž
udělají jeden Sottopiè doprava a Cadenzu, ovšem natočenou
do výhledu. Dámě se ale doporučuje, aby při dělání uvedených Passi puntati,
začala jeden dozadu pravou nohou, kterou má
vpředu, další pak udělá dopředu levou,
a toto má jít v páru s kavalírem; ona udělá všechny další skutky
doprava, vždy naproti němu, ale začne je pravou nohou,
opačně než Kavalír. Poté, co je udělána
výše zmíněná Cadenza, udělají dva Balzetti, jeden Sottopiè
pravou, jeden Passo ve vzduchu s levou, pak udělají Cadenzu,
jeden Balzetto, jeden Sottopiede pravou, ihned klesnou levou,
pravou se udělá jeden další Passo ve vzduchu a toutéž
jeden Fioretto, jednu Recacciatu levou nohou, druhou
pravou, a Cadenzu. Potom udělají závěr (Chiusa) tímto způsobem:
jeden Zoppetto, jeden Passo ve vzduchu a Cadenza v závěru
Sonaty. Upozorňuji, že pokaždé kdy v tomto tanci zmíním, že
mají udělat závěr (Chiusa), rozumí se, že jej udělají výše uvedeným způsobem.

Nel quarto tempo, faranno due Passi puntati innanzi, come di
sopra, poi subito faranno mezza Riverenza col sinistro, & con l'istesso
farà un Sottopiè al destro, & la Cadenza, voltandosi però
in prospettiva; ma la Dama averta, che nel fare detti Passi puntati,
gli debba principiare uno in dietro con il piè destro che si troverà
haver innanzi, poi l'altro lo farà innanzi col sinistro, &
questo per andare al pari del Cavaliere; & ella tutte l'altre attioni
le farà al lato destro, sempre all'incontro di esso, ma le principiarà
con il piè destro al contrario del Cavaliere: dopò che haran fatta la
sopradetta Cadenza, faranno due Balzetti, & un Sottopiè con il
destro, & un Passo in aria col sinistro; poi faranno una Cadenza,
un Balzetto, un Sottopiede col destro, calando subito il sinistro,
& col destro farà un'altro Passo in aria, & col medesimo farà
un Fioretto, una Recacciata col piè sinistro, un'altra con il
destro, & la Cadenza; dopò faranno questa Chiusa in questa maniera,
un Zoppetto, un Passo in aria, & la Cadenza al fin della
Sonata: & avertano, ch'ogni volta ch'io dirò in questo Ballo che
facciano la Chiusa, l'intenderanno farla nel modo sopradetto.

V páté části oba dva udělají totéž opačně,
a pokud má kavalír správně pravou nohu vzadu,
udělá jí jeden Passo puntato dopředu a druhý dozadu
levou, a takto půjde nanejvýš správně. Upozorňuji, že při provádění
závěru (Chiusa) se mají opět nacházet ve výhledu, jako na začátku
tance. A v případě, že by dáma neuměla udělat uvedenou variaci
dříve vysvětleným způsobem, namísto dvou Balzetti a dalších
skutků, které dělal kavalír, udělá ona dvě Riprese, dva
Trabucchetti, dvakráte, pak udělá další dvě Riprese, jeden Groppo
a Cadenza, a nakonec udělá závěr (Chiusa), tak jak jsem řekl
výše.

Nel quinto tempo, faranno amendue il medesimo per contrario;
& se ben'il Cavaliere si troverà havere il piè destro in dietro,
farà con l'istesso un Passo puntato innanzi, & un'altro in dietro
col sinistro, & cosi anderà giustissimo: avertendo, che sempre in far
la Chiusa s'haran da ritrovarsi in prospettiva, si come principiorno
il Ballo; & in evento che la Dama non sapesse far detta Mutanza
nel modo predetto, in luogo delli due Balzetti, con l'altre
attioni, che harà fatto il Cavaliere, ella farà due Riprese, due
Trabucchetti due volte; poi farà altre due Riprese, un Groppo,
& la Cadenza, & al fin farà la Chiusa, come di sopra hò
detto.

V šesté části udělají dříve řečené Passi puntati dopředu, poloviční (mezza)
Riverenzu a Cadenzu, začínají levou nohou a ohnou
trochu kolena. Pak udělají doleva jeden Balzetto,
jeden Sottopiè pravou, jeden Groppo levou, dva
Fioretti dopředu, dvě Recacciate a Cadenzu. Pak
levou nohou udělají závěr (Chiusa), tak jako výše.

Nel sesto tempo, faranno li predetti Passi puntati innanzi, mezza
Riverenza, & la Cadenza, principiandoli con il piè sinistro, piegandoci
un poco le ginocchia; poi al lato sinistro faranno un Balzetto,
& un Sottopiè col destro, un Groppo con il sinistro, due
Fioretti innanzi, con due Recacciate, & la Cadenza; poi con il piè
sinistro faranno la Chiusa come di sopra.

V sedmé části znovu udělají tutéž variaci
opačně a začnou ji pravou nohou.

Nel settimo tempo, tornaranno à fare la medesima Mutanza
per contrario, principiandola con il piè destro.

V osmé části udělají dva Passi puntati, pustí se
a dělají dva Fioretti natočené doleva, jeden Seguito ve výhledu
dopředu; pak natočí doprava a udělají tytéž
Fioretti a Seguito dopředu, začínají je ovšem nejprve levou,
a pak pravou. Upozorňuji, že když dělají poslední Seguito
pravou, ohnou trochu s půvabem (gratia) kolena, a v tomto
okamžiku udělají jeden Zoppetto pravou nohou, jeden Passo ve vzduchu,
& Cadenzu. Tentýž Zoppetto, Passo ve vzduchu a Cadenzu
udělají opačně. A toto se nazývá Část ukončená (Tempo Terminato),
jak jsem řekl v první části, pokud by to udělali jinak, byl by tanec
špatně.

Nell'ottavo tempo, faranno due Passi puntati, & lasciandosi
faranno due Fioretti volti à man sinistra, & un Seguito in prospettiva
innanzi; poi voltandosi à man destra faranno i medesimi
Fioretti, & Seguito innanzi, principiandoli però prima col sinistro,
e poi col destro: avertendo, che nel far l'ultimo Seguito con
il destro, piegaranno un poco le ginocchia con gratia, & in quello
istante faranno un Zoppetto con il piè destro, un Passo in aria,
& la Cadenza; il medesimo Zoppetto, Passo in aria, e Cadenza
faranno per contrario. Et questo si chiama Tempo Terminato, si
come hò detto nel primo tempo; altramente facendo, sarebbe il Ballo
falso.

V deváté části udělají dříve zmíněné dva Passi puntati dopředu,
jeden Trabucchetto, jeden Sottopiede, pak se trochu
natočí tělem doleva a udělajíce dva Passi presti minimi, jeden
Sottopiede, začínají levou, a ihned udělají jeden Zoppetto
pravou. Totéž udělají opačně a natočí se
trochu doprava. Pak ve výhledu udělají jeden Groppo,
dva Fioretti dopředu a Cadenzu; v konci části
závěr.

Nel nono tempo, faranno gli predetti due Passi puntati innanzi,
un Trabucchetto, un Sottopiede; poi si volteranno un poco
con la vita al lato sinistro, facendo due Passi presti minimi, un
Sottopiede, principiandoli col sinistro, & subito faranno un Zoppetto
col destro; il medesimo faranno per contrario, voltandosi
un poco al lato destro; poi in prospettiva faranno un Groppo,
due Fioretti innanzi, & la Cadenza; & al fin del Tempo la
Chiusa.

V desáté části udělají každou věc opačně, začnou tedy
uvedené pohyby pravou.

Nel decimo tempo, faranno ogni cosa per contrario, cioè principiando
li detti Moti con il destro.

V jedenácté části znovu udělají dva Passi puntati,
jeden Trabucchetto levou nohou, jeden Sottopiede pravou, pak
udělají jeden Fioretto doleva, jeden Zoppetto pravou nohou,
jeden Passo klesající (calato) na zem s pravou. Pak vysunou nohu levou
dopředu a ihned ji táhnou dozadu na způsob poloviční (mezza) Riverenzy;
toutéž levou nohou pak udělají jeden Trabucchetto,
další pravou, s natočením těla doprava, udělají jeden
Fioretto, jeden Zoppetto toutéž nohou, jeden Passo klesající (calato) na
zem s levou, jednu poloviční (mezza) Riverenzu pravou, tak jako výše.
Pak udělají dva rychlé Trabucchetti, jeden pravou nohou, druhý
levou, jeden Sottopiè pravou, a Cadenzu; v konci uvedené
části (Tempo) udělají levou nohou dříve vysvětlený závěr (Chiusa).

Nell'undecimo tempo, torneranno à far gli due Passi puntati,
un Trabucchetto con il piè sinistro, un Sottopiede con il destro; poi
faranno un Fioretto al lato sinistro, un Zoppetto col piè sinistro,
un Passo calato in terra col destro; poi spingeranno il piede sinistro
innanzi, & subito lo tiraranno in dietro à modo di mezza Riverenza;
poi con l'istesso piede faranno un Trabucchetto col sinistro, &
un'altro col destro, voltando la vita al lato destro, facendo un
Fioretto, un Zoppetto con l'istesso piede, & un Passo calato in
terra col sinistro, una mezza Riverenza col destro, come di sopra;
poi faranno due Trabucchetti presti, uno col piè destro, l'altro col
sinistro, un Sottopiè col destro, & la Cadenza; & al fin di detto
Tempo con il piè sinistro faranno la predetta Chiusa.

Ve dvanácté udělají totéž opačně.

Nel duodecimo, faranno il medesimo per contrario.

Ve třinácté znovu udělají dva Passi puntati, a udělají
poloviční (mezza) Riverenzu, jeden Sottopiede a Cadenza,
začínají levou. Toutéž pak udělají jeden Zoppetto,
pravá se zakříží ve vzduchu vzadu za levou, toužé ihned
udělají jeden Passo dopředu, jeden Sottopiè levou; pak
udělají dva Passi rychlé (presti), jeden pravou, další levou
a jeden Sottopiede pravou. Pak zamíří doleva a dělajíce
čtyři Fioretti a Cadenzu ve výhledu, začínají
levou, a toutéž udělají závěr (Chiusa).

Nel terzodecimo, di nuovo faranno gli due Passi puntati, facendo
una mezza Riverenza, un Sottopiede, & la Cadenza,
principiandoli col sinistro; poi con l'istesso faranno un Zoppetto,
& incrocicchierà il destro in aria dietro al sinistro, & subito con
l'istesso faranno un Passo innanzi, un Sottopiè col sinistro; poi
faranno due Passi presti, uno col destro, un'altro col sinistro, &
un Sottopiede col destro; & poi si volteranno à man sinistra, facendo
quattro Fioretti, & in prospettiva la Cadenza, principiandoli
con il sinistro, & con l'istesso faran la Chiusa.

Ve čtrnácté znovu udělají tutéž variaci jako
výše, ovšem opačně.

Nel quartodecimo, torneranno à fare la medesima Mutanza come
di sopra, ma però per contrario.

V patnácté udělají tutéž Část ukončenou (Tempo Terminato),
jak jsem řekl v osmé části.

Nel quintodecimo, faranno il medesimo Tempo Terminato, si
come hò detto nell'ottavo tempo.

V šestnácté a poslední části, udělají zmíněné dva Passi
puntati dopředu, jeden Trabucchetto levou, jeden Sottopiede
pravou a jeden Fioretto levou. Totéž dělají opačně.
Pak udělají dva Saffici v natáčení (fiancheggiati) dopředu, nejprve
(s) bokem levým dovnitř, pak s pravým, v jejich konci se
zdvořile uchopí náležitou rukou,
a udělají Riverenzu v tolika úderech (battute)
hudby jako na začátku, tím ukončí
půvabně a elegantně tento
tanec (Ballo).

Nel sestodecimo, & ultimo tempo, faranno gli detti due Passi
puntati innanzi, un Trabucchetto col sinistro, un Sottopiede col
destro, & un Fioretto col sinistro; il medesimo faranno per contrario;
poi faranno due Saffici fiancheggiati innanzi, prima col
fianco sinistro per dentro, & poi col destro, al fin de'quali si
piglieranno gentilmente per la mano ordinaria, &
con il fare la Riverenza in tante battute di
Musica come la prima, finiranno
gratiosamente questo
Ballo.

1) Terminata znamená také ukončená.

2) V první Carosově sbírce ovšem stejnojmenný tanec Amorosina Grimana uveden není.

Kategorie: Nobiltà - tance