Ardente Sole - IB

Il Ballarino: vyobrazení k tanci Ardente Sole

ARDENTE SOLE
Balletto;
ku chvále nejjasnější a nanejvýš vynikající paní
vévodkyně di Urbino.

ARDENTE SOLE
BALLETTO;
IN LODE DEL'ILLVSTR(MA). ETECC(MA). SIG(RA).
DVCHESSA DI VRBINO.

Muž má v tomto tanci (Balletto) uchopit
dámu za náležitou ruku, tedy za levou,
jako je tomu na obrázku. Udělají spolu Riverenza
grave
, dvě Continenze. Pak se procházejí:
mají udělat dva Passi gravi, jeden Seguito
odrinario
, začínají je nohou levou; totéž
udělají od pravé nohy. Pokračují ve zmíněné promenádě,
mají udělat další dva Seguiti a v posledním Seguito trochu
ohnou kolena na způsob poloviční poklony (meza Riverenza). Pak se pustí,
točí se doleva a dělají další dva Seguiti. Naproti sobě
udělají dvě Puntate, jednu levou nohou dopředu, druhou
pravou nohou dozadu, a jednu Riverenza grave.

L'HUOMO in questo Balletto ha da pigliar la
Dama per la man' ordinaria, cioè per la sinistra,
come si ha nel disegno, facendo insieme Riverenza
grave, con due Continenze; poi passeggiando
hanno da far due Passi gravi, & un Seguito
ordinario, principiandoli col piè sinistro; il medesimo
si fa principiandoli col piè destro, & seguendo detto passeggio, si
hanno da far due altri Seguiti, & à quell' ultimo Seguito si piegando
un poco le ginocchia à modo di meza Riverenza: Poi si lasciando,
voltandosi à man sinistra, & facendo due altri Seguiti; & all' incontro
si fanno due Puntate, l'una col piè sinistro innanzi, l'altra col
destro indietro, & una Riverenza grave.

Ve druhé části spolu udělají dva Seguiti v natáčení (fiancheggiati)
dopředu, jeden krok (Passo) levou nohou doleva a dotknou
se pravou rukou, a spolu udělají Riverenza minima pravou nohou. Potom
toutéž pravou nohou udělají další krok (passo) doprava a dotknou se levou rukou,
pak udělají Riverenza levou nohou vzadu. Udělají další dva
Seguiti v natáčení (fiancheggiati), ještě dva v točení doleva a ocitnou se opět proti sobě.

Nel secondo tempo, si fanno insieme due Seguiti fiancheggiati
innanzi, & un Passo col piè sinistro al fianco sinistro, & toccando
la fè destra fanno insieme la Riverenza minima col piè destro: dopò
con lo stesso piè destro, si fa un' altro passo al fianco destro, toccando la fè
sinistra; poi facendo Riverenza col piè sinistro in dietro, si fanno altri due
Seguiti fiancheggiati, & due altri volti alla sinistra, ritrouandosi incontro.

Ve třetí části se uchopí pravou rukou a udělají dva kroky (Passi) a jeden
Seguito. Pak se pustí, vymění si místo, udělají dva Spezzati točené
doleva a tři Trabuchetti proti sobě. Muž má udělat jednu
variaci z tance (Ballo) zvaného Passo e mezo, kterou uvidíte v tomto
rozsahu. Je to tato variace: dva gagliardové kroky (passi in gagliarda) a Cadenza;
zmíněné kroky a Cadenza se udělají se čtyřikrát, ve čtyřech taktech (Tempi),
stále však v natáčení (fiancheggiandosi). Má udělat dvě Campanelle,
jednu dozadu a druhou dopředu, dva Fioretti dopředu
a další dva v natáčení (fiancheggiati). Pak udělá jeden Trabuchetto doleva
a spustí pravou nohu, která je ve vzduchu, a oběma nohama
lehce naskočí na špičky nohou. Variace dámy má
vypadat takto: má v ní udělat dva Seguiti spezzati v natáčení (fiancheggiati), tři
Trabuchetti a na chvilku, totiž trošičku, se zastavit. Totéž
udělá od pravé nohy. Doporučuji, aby byly uvedené variace
dělány spolu.

Nel terzo tempo, si piglia la fè destra facendo due Passi, & un
Seguito, poi si lascia, & cambiando luogo si fanno due Spezzati volti
alla sinistra, & tre Trabuchetti incontro. L'huomo ha da far'una
mutanza del Ballo chiamato Passo e mezo, il quale vedrete in questo
volume: la mutanza è questa; due passi in gagliarda, & la Cadenza;
& detti Passi, & Cadenza, si fanno quattro volte, ma fiancheggiandosi
sempre: fatti c'ha quattro Tempi, ha da far due Campanelle,
una in dietro, & l'altra innanzi, con due Fioretti innanzi, &
altri due fiancheggiati; poi si fà un Trabuchetto alla sinistra; &
calando il pie destro, che stà in aria; si salta con ambedue li piedi
leggiermente in punta di piedi. La mutanza della Dama ha da esser
tale; Nella ha da fare due Seguiti spezzati fiancheggiati, & tre
Trabuchetti, fermandocisi una pausa, cioè un puchetto: il medesimo
farà principiandoli col piè destro: auertendo, che dette mutanze
hanno da esser fatte insieme.

Ve čtvrté části se uchopí levou rukou a oba se vrátí na své
místo, příčemž dělají tutéž variaci, jak muž, tak i dáma.

Nel quarto tempo, si piglia la fè sinistra, & ritorna ogn'uno al suo
luogo, facendo la medisima mutanza tanto l'huomo, quanto la Dama.

V páté a poslední části se uchopí za ruce a v kruhu udělají
dvě riprese a dva Trabuchetti. Totéž udělají ještě jednou,
stále doleva. Pustí ruce, udělají dva Seguiti
spezzati
v točení doleva a tři Trabuchetti naproti sobě, začínají je
nohou levou. Uchopí se za ruce a udělají ještě jednou totéž
doprava, začnou pravou nohou a točit se budou
doprava. Pak naproti sobě udělají dva Seguiti ordinarii v natáčení (fiancheggiati)
dopředu, uchopí se za náležitou ruku a udělají další dva.
Udělají jednu Puntata dopředu a durhou dozadu. Pak muž vede
dámu a udělají spolu poklonu (Riverenza)a ukončí tanec (Ballo).

Nel quinto, & ultimo tempo si pigliando le mani, facendo in ruota
due Riprese, & due Trabuchetti; il medesimo si fa un'altra volta
sempre al fianco sinistro, & lasciando le mani, si fanno due Seguiti
spezzati volti alla sinistra, & tre Trabuchetti incontro, principiandoli
col piè sinistro; si tornando poi à pigliar le mani, facendo il medesimo
al fianco destro, & principiando col piè destro, & voltandosi
alla destra. Dopò all'incontro si fanno due Seguiti ordinarij fiancheggiati
innanzi, & pigliando la man' ordinaria, se ne fanno altri due,
facendo una Puntata innanzi, & una in dietro. Poi l'huomo posando
la Dama fanno insieme la Riverenza, & finiranno il Ballo.

Kategorie: Il Ballarino - tance