Ballo Nuovo - NI

NOVÝ TANEC AUTORA, JMENOVANÉHO VÝŠE
provedený šesti milánskými kavalíry, oblečenými po uhersku, před
dvěma nejjasnějšími Výsostmi.

BALLO NUOVO DELL'AUTTORE, DETTO DI SOPRA.
Fatto da sei Cavalieri Milanesi, vestiti all'Ongaresca, dinanzi
alle due Serenissime Altezze.

Nejprve vstoupili čtyři hudebníci a čtyři alpi, oblečení do livrejí, pak
šest pážat se zapálenými pochodněmi v rukou, čtyři vpředu v párech, pak
následovali další dva uprostřed s Amorkem, který zarecitoval několik
veršů ke chvále jmenovaných výsostí. Pak následovalo šest kavalírů.
První dva, kteří vedli tanec byli pan hrabě Filiberto, syn pana
hraběte Antonia della Somaglia, pan hrabě Giacobo, syn pana hraběte Tatia
Mandello, pan Ottavio syn pana markýze Oratia Pallavicino,
pan rytíř Gabrio, syn pana hraběte Gio. Battisty Serbellone, pan
Aluigi Trotto pan Fabrizio Melzi. Tito kavalíři vstoupili po
dvou, se zapálenými pochodněmi v rukou. Ti, kteří byli nalevo, je nesli
na této straně, a ti napravo na této straně.

PRima entrarono quattro sonatori con quattro alpi vestiti à liurea. poi
sei paggi con le torcie accese in mano, quattro innanzi à due à due; poi
seguivano gl'altri due con l'Amore nel mezo, il quale recitò alcuni
versi in lode delle dette Altezze. poi seguivano i sei Cavalieri, & li
due primi, che guidavano'l ballo erano, il Sig. Conte Filiberto figliuolo del Sig.
Conte Antonio della Somaglia, Il Sig. Conte Giacobo figliuolo del Sig. Conte Tatio
Mandello, il Sig. Ottavio figliuolo del Sig. Marchese Oratio Pallavicino;
Il Sig. Cavalier Gabrio figliuolo del Sig. Conte Gio. Battista Serbellone, Il Signor
Aluigi Trotto, & il Signor Fabricio Melzi; Entrarono questi Cavalieri à
due à due, con le torcie accese in mano. quelli, che erano à man sinistra; la portavano
con detta mano, & quelli alla destra alla detta mano.

Všichni spolu dělají dva .S. levou, jdou stále dopředu. Ti, kteří jsou
vlevo, půjdou dopředu k těm, kteří jsou vpravo, vymění si místa
a otočí se proti sobě. Pak spolu udělají dva skoky na spárovaných nohách doleva a
doprava, čtyři .P. brevi a všichni jsou rozmístěni na svých místech. Tato část se
udělá třikrát, vždy jdou dopředu uvedenými .S. a skoky, a .P., které se
dělaly výše, tříkrát si vymění místa a zastaví se široce ve tvaru
půlměsíce. Pak všichni spolu trochu vysunou pochodně dopředu a udělají .Rx.
grave
ve čtyřech taktech (tempi) hudby vůči dvěma Nejjasnějším Výsostem. Amor počne
říkat své verše ke chvále obou Výsostí, po jejich skončení odejdou následováni
dalšími čtyřmi pážaty a pak se provede tanec.

Tutti insieme fanno due .S. col sinistro, andando sempre innanzi, quelli, che sono
alla sinistra passano dinanzi à quelli, che son alla destra l'uno al luogo dell'altro
voltandosi all'incontro. poi fanno insieme due salti à piè pari col sinistro, e
col destro, e quattro .P. brevi, e disposti ogn'uno al suo luogo; questa parte si
farà tre volte andando sempre innanzi con detti .S. e salti, e li .P. che si sonofatti di sopra,
cambiando luogo tre volte, e fermandosi larghi in foggia di meza
luna; e poi tutti insieme spingono un poco le torcie innanzi, e fanno la .Rx.
grave di quattro tempi di suono alle due Altezze Serenissime, cominciò l'Amore
à dire i suoi versi in lode delle due Altezze, quali finiti andarono seguendo
altri quattro paggi, e si fece poi il balletto.

PVRNÍ ČÁST.
Kavalír, který vede tanec po levé straně, zamíří se svými druhy
na tuto stranu a vrátí do čela tance dvěma .SP. a jedním .S. nohou levou, a dvěma .SP.
a jedním .S. pravou. Další kavalír, vedoucí vpravo, zamíří se svými
rovněž na tuto stranu, a dělá v téže době tytéž .SP. a .P..
Pak se uchopí v párech za ruce, s malou úklonou, jdou spolu dopředu
a udělají dva .S., pustí se a naproti sobě udalějí dva skoky na spárovaných nohách
a čtyři .P. brevi gagliardi.

PRIMA PARTE.
IL Cavaliero, che guida'l ballo à man sinistra con i suoi compagni, si volta ad
essa mano, e torna à capo del ballo con due .SP. e un .S. col piè sinistro, e due. SP.
e un .S. col destro, l'altro Cavaliero, che guida, alla destra con li suoi, si
volta anch'esso alla detta mano, e fa nel medesimo tempo gl'istessi .SP. e li .P.
poi pigliano la mano à due à due con un poco d'inchino, e fanno insieme andando
innanzi due .S. si lasciano, e fanno all'incontro due salti à piè pari, e
quattro .P. brevi gagliardi.

DRUHÁ ČÁST
Pak se uchopí pravou paží a udělají dva .S. s výměnou místa,
zamíří v točení doleva, udělají dvě .R., jednu na zmíněnou stranu a druhou
doprava. Ti dva, kteří vedou tanec, udělají se svými druhy osm .SP.
levou a pravou v průpletu (trecia) a stále v rukou střídají pochodně,
uchopí ruce čtyřikrát, a všichni se vrátí na své místo, otočí se doleva
a skončí tváří v tvář.

SECONDA PARTE.
POi pigliano'l braccio destro, e fanno due .S. passando l'uno al luogo dell'altro
voltando atorno alla sinistra e fanno due .R. una ad essa mano, e l'altra
alla destra; li due che guidano'l ballo con li suoi compagni fanno otto .SP. col
sinistro, e col destro in una treccia, cambiando sempre con le mani le torcie, e
pigliano quattro volte le mani, tornando tutti al suo luogo, e voltando alla sinistra
à faccia à faccia.

TŘETÍ ČÁST.
Všichni spolu se uchopí pravou rukou, udělají jeden .S. levou a vymění si
místa, pak se uchopí levou, udělají další .S. a vrátí se
na své místo. Pustí se, dělají dva .S. v točení doleva a obrátí se
proti sobě. Ten, který vede tanec napravo, půjde uchopit pravou paži
posledního, který je v levé řadě, všichni spolu udělají osm .SP. v průpletu
a všichni se vrátí na svá místa.

TERZA PARTE.
Tutti insieme pigliano la man destra, e fanno un .S. col sinistro passando
l'uno al luogo dell'altro, poi pigliano la sinistra, & fanno un'altro .S. tornando
al suo luogo. si lasciano, e fanno due .S. intorno alla sinistra voltandosi
all'incontro; quel, che guida'l ballo alla destra và à pigliar'il braccio destro
dell'ultimo, che è alla fila sinistra, e fanno tutti insieme otto .SP. in treccia
tornando tutti a'suoi luoghi.

ČTVRTÁ VARIACE.
Kavalír, který vede tanec nalevo, zamíří se svou řadou na tuto stranu,
udělá dva .SP. a jeden .S. levou, dva .SP. a jeden .S. pravou a vrátí
se do čela tance, ten druhý zamíří se svou řadou doprava, dělají tytéž
.SP. a .S. a zastaví se ve tvaru půlměsíce. Všichni spolu udělají dvě .R.
doleva a doprava, pak s vysunutím pochodní trochu dopředu udělají .Rx.
grave
k jejich Výsostem. Ten, který vede napravo, zamíří se svou řadou
na tuto stranu, druhý, který je nalevo, také zamíří se svou řadou na tuto
stranu, a udělají spolu čtyři .S., pak dva .SP. a jeden .S. levou, a dva
.SP. a jeden .S. pravou, a všichni jdou půvabně v řadě ukončit tanec.

QUARTA MUTANZA.
IL Cavaliero, che guida'l ballo alla sinistra con la sua fila si volta ad essa mano,
e fa due .SP. e un .S. col sinistro, e due .SP. e un .S. col destro tornando
à capo del ballo, & l'altro si volta alla destra con la sua fila, e fanno i medesimi
.SP. e .S. fermandosi à foggia di meza luna, tutti insieme fanno due .R.
alla sinistra, & alla destra poi spingendo un poco le torcie innanzi fanno la .Rx.
grave alle sue Altezze; quello che guida alla destra, si volta ad essa mano con
la sua fila, & l'altro, che è alla sinistra anch'esso con la sua fila volta alla detta
mano, e fa insieme quattro .S. e poi due .SP. e un .S. col sinistro, e due
.SP. e un .S. col destro andando tutti in fila à finire gratiosamente il ballo.

Hudba sonaty s loutnovou tabulaturou vstupu (entrata) a tance (ballo) provedeného
šesti Kavalíry. Vstup (entrata) a první část samotná se dělá čtyřikrát, pak
sonata tance (ballo) která je první část, a druhá spolu a
se udělá čtyřikrát, jedenkrát každá část, až do
konce tance.

La Musica della sonata con la intavolatura di leuto dell'entrata, e del ballo fatto dalli
sei Cavalieri. L'entrata e la prima parte sola si fa quattro volte, si fa poi la
sonata del ballo che e la prima parte, e la seconda insieme e si
farà quattro volte, una volta per parte, sino al
fin del ballo.

Kategorie: Negri - tance