Barriera - NI

Nuove Inventioni di Balli: vyobrazení k tanci Barriera

BARRIERA, autorem přiměřená milánskému způsobu.
Tančí se ve dvou a více osobách.
Pro slovutnou paní, paní Antonii Somaglia a Visconte.

LA BARRIERA MESSA IN USO IN MILANO
dall'Auttore, si balla in due, & in più persone.
In gratia dell'Illustriss. Signora la Signora Antonia Somaglia,
è Visconte.

PRVNÍ ČÁST.
Kavalír se nachází po pravici dámy, otočí se tváří k sobě
a on svou levicí uchopí pravou ruku dámy, jak zobrazují
postavy na obrázku. Udělají .Rx. grave, dvě .Cc. doleva
a doprava, dva .S. a kavalír jde na místo dámy, ona zamíří
doprava a půjde na jeho místo. Uchopí se náležitýma rukama a udělají .Rx.
grave.

PRIMA PARTE.
IL Cavaliero si ferma à man destra della dama, e volgendosi à faccia
à faccia piglia con la sinistra la man destra della dama, come dimostrano
le figure, e fanno la .Rx. grave, due .Cc. alla sinistra, & alla
destra, due .S. il Cavaliero và al luogo della dama, & essa voltandosi
alla destra và al luogo di lui, è si pigliano le mani ordinarie, è fanno la .Rx.
grave.

DRUHÁ ČÁST.
Spolu jdou dopředu levou a dělají dvě .P*., čtyři .P. gravi, jeden
.S., jednu .R. pravou a dvě .Cc., čímž jdou do úpatí tance a otočí se
tváří směrem do čela tance. Tyto dvě .P*., .P., .S., .R. a .Cc. se dělají třikrát,
poprvé tak, jak bylo uvedeno, podruhé se vracejí do čela tance, potřetí jdou do úpatí,
ale namísto dvou Cc. udělají .Rx. grave; a toto jsou tři části.1)

SECONDA PARTE.
FAnno insieme co'l sinistro andando innanzi due .P*. è quattro .P. gravi, uno
.S. & una .R. co'l destro, è due .Cc. andando à piè del ballo, e volgendo la
faccia à capo del ballo questi due .P*. è .P. è .S. .R. e .Cc. si fanno tre volte la
prima, come si è detto, la seconda si torna in capo del ballo, la terza si và à piedi;
ma in cambio delle due Cc. fanno la .Rx. grave, è questi sono tre parti.

PÁTÁ ČÁST.
Pustí ruce a uchopí se pravou, udělají dvě .P*. a pustí se, kavalír
půjde do čela tance zatočí doleva, dělají tytéž další .P. které
se dělaly, když začínali levou. Dáma v téže době (tempo) zamíří na uvedenou
stranu a udělá totéž, znovu se obrátí obličejem k sobě a spolu udělají .Rx..

QUINTA PARTE.
LAsciano la mano, e pigliano la destra, e fanno li due .P*. e si lasciano il Cavaliero
và à capo del ballo, e voltando(1) alla sinistra fanno li medesimi altri .P. che
si sono fatti cominciando co'l sinistro; la dama in quel tempo volta alla detta
mano è fa altretanto, e rivolti à faccia à faccia fanno la .Rx. insieme.

ŠESTÁ ČÁST.
Kavalír udělá levou čtyři fioretti .SP. dopředu proti dámě.
Potom ve skůčku pozvedne levou nohu, natočí se pravým bokem, udělá poloviční
(meza) .Rx. touto nohou a sejme přitom baret. Pak pozvedne zmíněnou ve skůčku a udělá
poloviční (meza) .Rx. levou, natočí se tímto bokem a udělá čtyři .SP. dozadu
v natáčení (fiancheggiando), spolu udělají .Rx. grave. Dáma udělá totéž, co
dělal kavalír a spolu pak udělají .Rx.. Upozorňuji, že tato část se dělá
dvakrát, protože poslouží pro šestou a sedmou.

SESTA PARTE.
IL Cavaliero fà co'l sinistro quattro fioretti .SP. innanzi à rimpetto della dama.
doppo alza con un saltino'l piè sinistro, e volgendo'l fianco destro, fa la meza
.Rx. con esso piede, cavandosi la berretta; poi alza il detto co'l saltino, è fa
meza .Rx. co'l sinistro, e volgendo esso fianco si fanno quattro .SP. indietro
fiancheggiando; fanno insieme la .Rx. grave, è la dama fà il medesimo, c'ha
fatto il Cavaliero è fanno poi la .Rx. insieme. Avertasi che questa parte si fa
due volte perche serue per la sesta & settima.

OSMÁ ČÁST.
Variace hudby.
Spolu udělají dva .D. jeden stranou doleva toutéž nohou
a druhý doprava touto nohou. Dvě .P*. dopředu proti sobě, dva .S.,
jeden dozadu, druhý dopředu a dotkne se obou rukou dámy
s malou úklonou. Udělají se čtyři .SP. dozadu v natáčení (fiancheggiando) a dva .S.
v točení doleva. Udělají tytéž .D., .P. a .S., které už dělali,
dáma se dotkne obou rukou kavalíra a dělají .SP. dozadu a Rx.

OTTAVA PARTE.
Mutatione della sonata.
FAnno insieme due .D. uno alla sinistra, per fianco col medesimo piede, &
l'altro alla destra co'l detto piede due .P*. innanzi, l'uno contra l'altro, due .S.
uno indietro, l'altro innanzi, toccando ambedue le mani della dama con
un poco d'inchino e si fanno quattro .SP. indietro fiancheggiando due .S.
involta alla sinistra, e fanno li medesimi .D. e li .P. e li .S. che si sono fatti,
e la dama tocca ambe le mani al cavaliero, e fanno li .SP. indietro, & la Rx.

Variace hudby.
DEVÁTÁ ČÁST.
Spolu proti sobě udělají levou čtyři .SP. a čtyři .Cc. brevi ve
skůčku, poprvé doleva tleskne kavalír na ruce dámy;
podruhé dáma na (sopra) jeho ruce, potřetí pravou a pak
levou. Udělají dvě .Cc. gravi, potom se uchopí pravou rukou a udělají
.Rx. grave.

Mutatione della sonata.
NONA PARTE.
FAnno insieme all'incontro co'l sinistro quattro .SP. & quattro .Cc. brevi in
saltino, la prima alla sinistra dando il cavaliero sopra le mani della dama; la
seconda la dama da sopra la mano di lui, la terza, si da con la destra, l'altra con
la sinistra, e fanno due .Cc. gravi poscia pigliano la man destra, è fanno la
.Rx. grave.

DESÁTÁ ČÁST.
Variace hudby v gagliardě.
Pustí ruce a dělají spolu čtyři .S. v gagliardě levou, a jdou
dozadu v natáčení (fiancheggiando). Pak udělají čtyři .S., dva v točení na tuto stranu
a dva v točení doprava; otočí se tváří k sobě a udělají čtyři
.SP. naproti v natáčení (fiancheggiando). Půjdou trochu proti sobě a udělají dva .S.,
dáma zatočí doprava a půjde do čela tance, kavalír zatočí doleva,
půjde a uchopí ji za ruku, a spolu udělají .Rx., čímž ukončí tanec.

DECIMA PARTE.
Mutatione della sonata in gagliarda.
LAsciata la mano fanno insieme quattro .S. in gagliarda col sinistro, andando
indietro fiancheggiando; poi fanno quattro .S. due intorno ad essa mano,
& due intorno alla destra; e volgendosi à faccia à faccia, fanno quattro
.SP. all'incontro fiancheggiando, e contrapassandosi un poco fanno due .S.
la dama si volge alla destra, e và in capo del ballo, & il cavaliero volta alla sinistra,
& và a pigliarle la mano, è fanno la .Rx. insieme dando fine al ballo.

Hudba skladby s loutnovou tabulaturou k Barriera. První část se dělá
šestkrát, druhá dvakrát, třetí jednou, čtvrtá dvakrát
a pátá část jednou, a tanec je u konce.

La Musica della sonata con l'Intavolatura di liuto della Barrera. La prima parte si fa
sette volte, la seconda due volte, la terza una volta, la quarta due volte,
& la quinta parte una volta, e si finisce il ballo.

1) Čímž se vysvětluje, proč za druhou částí následuje hned pátá - druhá se tančí třikrát.

Kategorie: Negri - tance