Bassa Colonna - IB

thumb|250px|right|Il Ballarino: vyobrazení k tanci Austria Gonzaga

BASSA COLONNA
BALLETTO,
od M. Andrea da Gaeta.
Ku chvále nejjasnější a nanejvýš vynikající
paní vévodkyně di Tagliacozzo
a di Paliano.

BASSA COLONNA
BALLETTO,
DI M. ANDREA DA GAETA.
IN LODE DELL'ILLVSTR.(MA) ET ECC.(MA)
SIG. DVCHESSA DI TAGLIACOZZO,
ET DI PALIANO.

Muž uchopí dámu za levou ruku,
jak je tomu u figur k tanci Austria Gonzaga,
udělají spolu Riverenzu a dvě
Continenze; tak bude nyní tento tanec správný.
Dělává se bez Riverenze a Continenze,
což ho činí na pohled velmi ošklivým, buď tedy tak,
jak jsem řekl v pravidlech (Regole): Každý tanec (Ballo), který se začne dělat
bez poklony (Riverenza), je nanejvýš chybný, důvodem je to, že je vždy nutno s náležitou zdvořilostí
pozdravit a uctít dámu. Pokud se to neudělá, je to známkou té největší
nezdvořilosti a pohrdání nanejvýš ušlechtilou paní, s níž
se tančí. Nabádám tedy každého vznešeného ducha, aby dobře vykonal
řečenou Riverenzu a Continenze. Když jsou udělány, muž sám má pokračovat
v tanci tím, že udělá dvě Puntate dopředu v natáčení (fiancheggiate), dozadu
tři Seguiti spezzati v natáčení (fiancheggiati) a jeden Trabuchetto na pravou stranu
na spárovaných nohách (à piè pari) lehce na špičkách nohou. A totéž má
udělat dáma.

SI PIGLIA la mano sinistra della Dama,
come stanno le figure del Balletto Austria Gonzaga,
facendosi insieme la Riverenza, & due
Continenza. benche hora questo Balletto sia corretto,
& si faccia senza la Riverenza, e Continenze,
il che lo rende bruttissimo da vedere; conciosia,
che come nelle Regole ho detto; Ogni Ballo che si principia senza far
Riverenza, è falsissimo: & la ragione è, che sempre si deue per creanza
salutar la Dama, & riuerirla, il che non facendosi, è segno di grandissima
discortesia, & sprezzamento della Dama gentilissima con la
quale si fa il Ballo: però essorto ogni animo nobile & ben creato à far
detta Riverenza, & Continenze, le quali fatte, l huomo solo ha da seguitar
il Ballo col far due Puntate innanzi fiancheggiate, & in dietro
tre Seguiti spezzati fiancheggiati, & un Trabuchetto à man destra
à piè pari leggiermente in punta di piede. Et il medesimo deurà
fare la Dama.

Ve druhé části znovu uchopí dámu za náležitou ruku,
procházejí se a dělají dva Seguiti ordinarii, na závěr
druhého mají trochu ohnout kolena na způsob poloviční poklony (meza Riverenza).
Pustí se, jeden má odejít do čela sálu a druhý má
setrvat v úpatí, přitom dělají dva Seguiti v točení doleva.

Nel secondo Tempo, si ritorna à pigliar la Dama per la man' ordinaria,
& passeggiando, si fanno due Seguiti ordinarij & al fine del
secondo si hanno da piegar' un poco le ginocchia à modi di meza Riuerenza
& lasciandosi, uno ha d'andare in capo della sala, & l'altro ha
da restare in piedi facendo due Seguiti volti à man sinistra.

Ve třetí části má muž sám udělat dva Seguiti
spezzati
v natáčení (fiancheggiati) dopředu, dvě Riprese a jeden Trabuchetto na
spárovaných nohách (à piè pari) lehce na špičkách nohou, s levým bokem dovnitř.
Pak se mají udělat další dva Seguiti spezzati v natáčení (fiancheggiati) dozadu,
začínají se pravou nohou a tři Trabuchetti, poslední se udělá
na spárovaných nohách (à piedi pari). Totéž má udělat dáma.

Nel terzo tempo, all'incontro l huomo solo ha da far due Seguiti
spezzati fiancheggiati innanzi, con due Riprese & un Trabuchetto à
piè pari leggiermente in punta di piedi, col fianco sinistro per dentro:
dopò si hanno da fare due altri Seguiti spezzati fiancheggiati in dietro,
principiandoli col piè destro, & tre Trabuchetti, facendosi l'ultimo
à piedi pari: il medesimo ha da far la Dama.

Ve čtvrté části mají spolu udělat jeden Seguito, muž dopředu
a dáma dozadu, začínají je levou nohou; totéž má
udělat ona dopředu a on dozadu. Muž pak se má točit dvěma Seguiti
ordinarii
doleva, dáma má udělat další dva dopředu a uchopit
muže za levou ruku.

Nel quarto tempo, insieme hanno da far'un Seguito, l'huomo innanzi,
& la Dama in dietro, principiandoli col piè sinistro: il medesimo ha da
far ella innanzi, & egli in dietro; l'huomo poi ha da voltar due Seguiti
ordinarij alla sinistra, & la Dama ha da farne altri due innanzi, pigliando
la man sinistra dell'huomo.

V páté části má dáma samotná udělat to, co na začátku
tance (Ballo) dělal muž sám, totiž dvě Puntate dopředu v natáčení (fiancheggiate),
tři Seguiti spezzati v natáčení (fiancheggiati) dozadu a jeden Trabuchetto na pravou stranu
na spárovaných nohách (à piè pari) lehce na špičkách nohou, spolu se všemi dalšími
skutky a obřadnostmi, které dělali spolu. Když je to uděláno, mají se uchopit pravou rukou
a udělat dva Passi presti a Cadenzu jako v cascardách (Cascarde), začínají je
levou nohou a uchopí se levou rukou; totéž mají
udělat od pravé nohy. Pak naproti sobě udělají levou nohou
dva Seguiti spezzati v natáčení (fiancheggiati), dva Passi presti a Cadenza,
totiž muž je udělá dopředu a dáma dozadu; totéž udělají
od pravé nohy, tedy dáma dopředu a muž dozadu.

Nel quinto tempo, la Dama sola ha da fare quello che nel principio
del Ballo fece l'huomo solo, cioè due Puntate innanzi fiancheggiate, &
tre Seguiti spezzati fiancheggiati indietro, con un Trabuchetto à man destra
à piè pari leggiermente in punta di piedi insieme con tutte l'altre
attioni & cerimonie che fecero insieme. Ciò fatto, si ha da pigliare la fè
destra, & far due Passi presti, & la Cadenza come alle Cascarde, principiandoli
col piè sinistro, & pigliando la fè sinistra: il medesimo si ha
da fare principiandoli col piè destro: poi all'incontro si faranno col piè sinistro
due Seguiti spezzati fiancheggiati, con due Passi presti, & la Cadenza:
cioè l'huomo gli farà innanzi, & la Dama in dietro; et lo stesso faranno
principiandoli col piè destro, cioè la Dama innanzi, et l'huomo indietro:

V šesté části udělají v kruhu čtyři Seguiti spezzati, začínají je
levou nohou: pak má dáma zatočit další dva
doleva a muž má udělat další dva dopředu. Uchopí dámu
za levou ruku, udělají dvě Puntate, jednu dopředu a druhou
dozadu, a pak mají poklonou (Riverenza) půvabně ukončit uvedený Balletto.

Nel sesto tempo si faranno in ruota quattro Seguiti spezzati, principiandoli
col piè sinistro: & poi la Dama ha da voltarne due altri alla
sinistra, & l'huomo ne ha da far' altri due innanzi, pigliando la Dama
per la man sinistra, & facendo due Puntate, una innanzi, & l'altra in
dietro: poi con la Riverenza hanno gratiosamente da finir detto Balletto.

Kategorie: Il Ballarino - tance