Austria Gonzaga - IB

Il Ballarino: vyobrazení k tanci Austria Gonzaga

AUSTRIA GONZAGA
BALLETTO;
KU CHVÁLE NEJJASNĚJŠÍ PANÍ
VÉVODKYNĚ MANTOVSKÉ.

AVSTRIA GONZAGA
BALLETTO;
IN LODE DELLA SERENISS(MA). SIG(RA).
DVCHESSA DI MANTOVA.

Muž má v tomto tanci (Balletto) uchopit
dámu za náležitou ruku, totiž za levou,
jak je tomu na obrázku, a udělají spolu Riverenza
minima
a dvě Continenze. Pak se procházejí,
mají udělat čtyři Seguiti ordinarii a v závěru posledního Seguito
mají poněkud ohnout kolena, na způsob poloviční
poklony (meza Riverenza). Mají udělat dva Seguiti
v točení doleva, přičemž opět pustí rudce, a jeden další
Seguito dopředu, tři Trabuchetti proti sobě, dvě Puntate, jednu
dopředu, druhou dozadu, a spolu Riverenza grave.

L'Huomo in questo Balletto ha da pigliar la
Dama per la man'ordinaria, cioè per la sinistra,
come si ha nel disegno, facendo insieme Riuerenza
minima, con due Continenze, poi passeggiando,
si hanno da fare quattro Seguiti ordinarij; col
piegare alquanto le ginocchia nel fine dell'ultimo
Seguito, à modo di meza Riuerenza; & lasciando la mano in quell'instante,
s'hanno da fare due Seguiti volti alla mano sinistra; con un'altro
Seguito innanzi con tre Trabuchetti incontro, & due Puntate, l'una
innanzi, & l'altra indietro, & la Riuerenza graue insieme.

Ve druhé části má pak muž sám udělat dva Seguiti v natáčení (fiancheggiati)
dozadu se dvěma Passi gravi v natáčení (fiancheggiati), další dva rychlé
dopředu podobně v natáčení (fiancheggiati), a jeden Trabuchetto s levým bokem
dovnitř, na spárovaných nohách (à piè pari) lehce na špičkách , začíná je
levou nohou. Totéž má udělat ještě jednou od
pravé nohy. Potom spolu zatočí doleva dvěma Seguiti,
dalším projdou s dotekem pravé ruky a udělají přitom Riverenza minima
pravou nohou. Totéž udělají doprava, začnou
dva Seguiti pravou nohou, ale Riverenza minima udělají
levou nohou a dotknou se levou rukou.

Nel secondo tempo l'huomo solo ha poi da far due Seguiti fiancheggiati
in dietro con due Passi graui fiancheggiati, & altri due presti
innanzi similmente fiancheggiati, & un Trabuchetto col fianco
sinistro per dentro à piè pari in punta di piedi leggiermente, principiandoli
col piè sinistro. Il medesimo si ha da far'un'altra volta principiandoli
col piè destro. Dopò insieme si voltando due Seguiti alla sinistra,
scorrendone un'altro, col toccar la fè destra, & far Riuerenza minima
col piè destro. Il medesimo si fa voltando alla man destra, principiando
li due Seguiti col piè destro, ma però facendo la Riuerenza minima
col piè sinistro, & toccando la fè sinistra.

Ve třetí části má dáma udělat totéž, co dělal muž,
spolu udělají dva Seguiti s dalšími uvedenými věcmi.
Uchopí se pravou rukou, udělají dva Spezzati, dva Passi presti
a Cadenza. Pak se uchopí levou rukou, udělají totéž, začnou
pravou nohou. Doleva udělají dvě Riprese, dva Trabuchetti,
jeden Spezzato doleva levou nohou a Riverenza
pravou nohou. Totéž udělají doprava, začínají
pravou nohou, toutéž nohou udělají Spezzato a Riverenza
levou nohou. Udělají dozadu dva Passi v natáčení (fiancheggiati) trangati,
další dva rychlé kroky (Passi presti) dopředu a Cadenza, začínají levou nohou.
Totéž udělají od pravé nohy, potom spolu zamíří doleva
dvěma Seguiti spezzati, další dva udělají naproti sobě,
dva Passi presti dopředu a Cadenza, začínají levou nohou.

Nel terzo tempo, la Dama ha da far'il medesimo che ha fatto l'huomo,
& insieme si fanno i due Seguiti con l'altra cose dette.
Si piglia la fè destra facendo due Spezzati, con due Passi presti, et
la Cadenza. Pigliando poi la fè sinistra, si fa il medesimo, principiandoli
col piè destro. Alla sinistra si fanno due Riprese, due Trabuchetti,
un Spezzato al fianco sinistro col piè sinistro, & Riuerenza
col piè destro: il medesimo si fa al fianco destro, principiandoli col
piè destro, & facendo il Spezzato col medesimo piede, & la Riuerenza
col piè sinistro; in dietro si fanno due Passi fiancheggiati trangati,
& due altri presti innanzi, & la Cadenza, principiandoli col piè sinistro.
Il medesimo si fa principiandoli col piè destro; dopò insieme voltando
due Seguiti spezzati alla sinistra, & altri due se ne fanno incontro,
con due Passi presto innanzi & la Cadenza, principiandoli col piè sinistro.

Na tutéž hudbu (tono) řečené Sonaty se dělá ta z Canaria.

Al medesimo tono della detta Sonata, si fa quella del Canario.

Muž sám udělá variaci zmíněného tance zvaného Canario,
totiž dva takty? (tempi) čtyřmi Passi schisciati dozadu. Spolu
udělají dva Spezzati, v točení doleva, uchopí se pravou rukou,
projdou čtyřmi dalšími a vymění si místo. Naproti sobě udělají dva
Passi presti a Cadenza, začínají nohou levou. Žena
udělá tutéž variaci, kterou dělal muž, se stejnými ústupy (ritirate).
Potom znovu udělají další dva Seguiti spezzati v točení doprava, projdou
čtyřmi dalšími, uchopí se levou rukou, a oba se vrátí na své
místo. Naproti sobě spolu udělají dva Seguiti spezzati v natáčení (fiancheggiati),
dva Passi presti a Cadenza, dáma tleskne
oběma rukama na mužovy ruce, on udělá totéž.
Potom tlesknou ještě třikrát, začínají levou rukou a tou
mají i končit, při každém tlesknutí se má udělat jeden Trabuchetto,
první levou nohou. Muž pak uchopí náležitou ruku
dámy a spolu vůči sobě udělají Riverenza, zavede ji tam, kam
se jí pohodlněji vrací, a tím tanec (Ballo) končí.

L'huomo solo fa una mutanza del detto Ballo chiamato il Canario,
cioè due tempi, con quattro Passi schisciati in dietro; & insieme
si fanno due Spezzati volti alla sinistra, & pigliando la fè destra, se
ne scorrono quattro altri cambiando luogo; all'incontro si fanno due
Passi presto, & la Cadenza, principiandoli col piè sinistro. La donna
fa la medesima mutanza che ha fatto l'huomo, con le istesse ritirate;
dopò si tornando à fare due altri Seguiti spezzati volti alla destra, scorrendone
altri quattro pigliando la fè sinistra, ritornando ogn'un al suo
luogo: All incontro si fanno due Seguiti spezzati fiancheggiati insieme,
con due Passi presti, & la Cadenza, dando la Dama una battuta
con amendue le mani sopra le mani dell'huomo; il medesimo fa
egli; dopò si danno tre altre battute,
principiando alla man sinistra, alla
quale si ha da finire, & ad ogni battuta si ha da fare un Trabuchetto,
principiandolo col piè sinistro: l'huomo piglia poi la man'ordinaria
della Dama, facendosi insieme la Riuerenza, & la posa doue
più le torna commodo; & si finisce il Ballo.

Kategorie: Il Ballarino - tance