Bassa Ducale - IB

thumb|250px|right|Il Ballarino: vyobrazení k tanci Bassa Ducale

BASSA DUCALE
BALLETTO;
KU CHVÁLE NANEJVÝŠ VÝZNAMNÉ A VYNIKAJÍCÍ PANÍ
Vévodkyně di Branswich.

BASSA DUCALE
BALLETTO;
IN LODE DELL'ILLUSTR.(MA) ET ECC.(MA)
SIGNORA, LA SIGNORA
Duchessa di Branswich.

V tomto tanci (Balletto) stojí osoby naproti sobě a uchopí se
za náležitou ruku, jak je znázorněno
na obrázku. Pak spolu udělají Riverenza
grave
se dvěma Continenze, jednu levou nohou a druhou
pravou. Uchopí se pravou a udělají
dva Seguiti semidoppi doleva, tři Trabuchetti
presti
, začínají je levou nohou. Totéž udělají v držení
za levou a začínají pravou nohou.

IN questo Balletto, stando le persone all'incontro, si
pigliaranno per la man' ordinaria, come è disegnato
nella figura: & poi faranno insieme la Riverenza
grave con due Continenze, l'una col piè sinistro, l altra
col destro : & pigliandosi per la destra, faranno
due Seguiti semidoppi al fianco sinistro, & tre Trabuchetti
presti, principiandoli col piè sinistro; Il medesimo faranno pigliandosi
per la sinistra, & principiando col piè destro.

Ve druhé části se znovu uchopí náležitou rukou a procházejí se
čtyřmi Seguiti ordinarii. Pak se uchopí pravou paží,
udělají dva Seguiti spezzati, dva Tranghi, pustí se a otočí se
doleva jedním Seguito spezzato; vše začínají
levou nohou, Cadenza naproti sobě pravou. Totéž udělají
opačně v držení za levou ruku.

Nel secondo tempo, tornaranno à pigliar' la man' ordinaria, passeggiando
con quattro Seguiti ordinarij ; poi pigliandosi per il braccio destro,
faranno due Seguiti spezzati, & due Tranghi, & lasciandola, si voltaranno
à man sinistra con un Seguito spezzato, principiando ogni cosa
col piè sinistro, & la Cadenza all'incontro col destro. Il medesimo faranno
pigliando la Fè sinistra per contrario.

Ve třetí části muž sám udělá dva Seguiti ordinarii v natáčení (fiancheggiati)
dozadu a ještě jeden v točení doleva, začíná je levou nohou,
se třemi Trabuchetti presti, které začne pravou. Pak spolu udělají
čtyři Seguiti spezzati v natáčení (fiancheggiati), totiž muž dopředu
a dáma dozadu, začínají levou nohou, a tři Trabuchetti, tak jako
výše; když jsou tyto skončeny, udělají znovu totéž opačně.

Nel terzo Tempo, l'Huomo solo farà due Seguiti ordinarij fiancheggiati
indietro, & un'altro volto à man sinistra, principiandoli col piè
sinistro, con tre Trabuchetti presti principiati col destro: poi faranno insieme
quattro Seguiti spezzati fiancheggiati, cioè, l'Huomo innanzi, &
la Dama indietro, principiando col piè sinistro con tre Trabuchetti, come
di sopra, i quali finiti tornaranno à fare il medesimo per contrario.

V poslední variaci dáma sama udělá totéž, pak spolu
dělají to, co bylo ve variaci, kterou předtím dělal muž sám.

Nell'ultima Mutanza, la Dama sola farà il medesimo: poi insieme
faranno quello che nella Mutanza harà già fatta l'Huomo solo.

Na zrychlenou část Sonaty.
Znovu se uchopí pravou rukou a udělají čtyři Seguiti
spezzati
, dva v držení za ruku, pak se pustí a dalšími dvěma zamíří
doleva a vymění si místo. Totéž udělají v držení za
levou ruku a oba se vrátí na své místo; pak naproti sobě
udělají dvě Riprese a dva Trabuchetti, se dvěma obraty (volte) doleva,
zatočí jeden Seguito spezzato doleva a Cadenza naproti sobě.
Nakonec pak znovu začnou tytéž Riprese a Trabuchetti,
udělají je ovšem doprava, opačně, zatočí jeden Seguito
spezzato
doprava a Cadenza, na konci tohoto se mají
opět ocitnout naproti sobě, kde s půvabem a elegancí ukončí Ballo tím,
že udělají Riverenzu.

Alla sciolta della Sonata.
Tornaranno à pigliar di nuovo la Fè destra, facendo quattro Seguiti
spezzati, due tenendo la man pigliata, & altri due lasciandola, voltandosi
à man sinistra, & cambiando luogo : il medesimo faranno, pigliando
la Fè sinistra, & tornando ogn'un' al suo luogo ; poi all'incontro
faranno due Riprese, & due Trabuchetti, con due volte al fianco sinistro,
voltando un Seguito spezzato à man sinistra, & la Cadenza all'incontro.
Tornaranno finalmente à principiar le medesime Riprese & Trabuchetti,
facendole però al fianco destro, per contrario, et voltando un Seguito
spezzato alla destra con la Cadenza, al fine della quale doveranno
ritrovarsi all incontro, ove finiranno gratiosamente il Ballo con il far la
Riverenza.

Kategorie: Il Ballarino - tance