Bassa Gioiosa - NI

Nuove Inventioni di Balli: vyobrazení k tanci Bassa Gioiosa

BASSA GIOIOSA OD M. STEFANA,
tančí se ve dvou.
Pro slovutnou paní, paní hraběnku Livii
Belgioiosa a Morona.

BASSA GIOIOSA DI M. STEFANO,
si balla in due.
In gratia dell'Illustrissima Signora la Signora Contessa Livia
Belgioiosa e Morona.

PRVNÍ ČÁST.
Kavalír se nachází v čele tance, jak lze vidět na obrázku. Oba dva spolu
udělají .Rx. grave a dvě .Cc., pak jdou dvě .P*. dopředu a
dva .S. do čela tance. Pak se uchopí pravou rukou,
udělají dva .SP. a jeden .S. s výměnou místa, pak dělají dva .S. v točení
doprava touto nohou. Uchopí se levou rukou a udělají
dva .SP. a .S. pravou nohou, a dva .S. v točení doleva zmíněnou
nohou.

PRIMA PARTE.
IL Cavaliero si ferma à capo del ballo, come si vede nel dissegno fanno
amendue insieme la .Rx. grave è due .Cc. è poi due .P*. innanzi,
& due .S. andando à capo del ballo. poi piglia la man destra.
fanno due .SP. & uno .S. cambiando luogo fanno due .S. attorno
alla destra con esso piede. si piglia la man sinistra è fanno li
due .SP. & il .S. col piè destro è li due .S. attorno alla sinistra col detto
piede.

DRUHÁ ČÁST.
Dělají spolu dva .S., mění si místa, půlobratem (meza volta)
se otočí doprava a pak dva .S. v točení doleva, kavalír půjde do úpatí
tance a dáma do čela. On sám udělá dva .T., jedna .R. a cadenza pravou nohou.
a dáma pak udělá totéž, co dělal kavalír. Pak spolu udělají
dva .SP. a jeden .S. v točení doprava zmíněnou nohou, dva .P. dozadu
levou, jednu .R. dopředu stranou pravou nohou a cadenza
levou. Pak znovu udělají ony .SP., .S., .P., R.
a cadenza, tak jak se to dělalo výše.

SECONDA PARTE.
FAnno insieme due .S. passando l'uno al luogo dell'altro, e voltando meza
volta alla destra. è poi due .S. intorno alla sinistra. il cavaliero và à piè del
ballo, è la dama in capo e gli solo fa due .T. è una .R. è cadenza col piè destro.
la dama anch'essa fa'l medesimo, c'ha fatto il cavaliero poi fanno insieme
due .SP. è uno .S. attorno alla destra col detto piede è due .P. indietro
col sinistro, & una .R. innanzi per fianco col piè destro è la cadenza col
sinistro. poi si torna un'altra volta à fare esso .SP. & il .S. e i .P. & la R.
è la cadenza come s'è fatto di sopra.

TŘETÍ ČÁST.
Dělají spolu dva .S. a jdou dopředu proti sobě na pravou stranu,
udělají poloviční (meza) .Rx., pak dva .S. v točení doleva, mění si místo, dělají
tři .P. dopředu a tři .P. dozadu levou a pravou, dva .T. a
jednu .R. pravou nohou, cadenza levou, pak dva .P. a jeden .S.
touto nohou, mění si místo, obrátí se obličejem k sobě a dělají dva .P. dozadu
pravou nohou, jednu .R. dopředu levou a cadenza pravou, udělají dva .SP. a jeden .S. v točení doprava touto nohou, va .P. dozadu
levou, jednu .R. dopředu pravou, a cadenza levou.

TERZA PARTE.
FAranno insieme andando innanzi due .S. & all'incontro alla banda destra
fanno la meza .Rx. poi due .S. attorno alla sinistra cambiando luogo fanno
tre .P. innanzi, & tre .P. indietro col sinistro, è col destro, è due .T. è
una .R. col piè destro, è la cadenza col sinistro, poi due .P. & uno .S. con
esso piede, cambiando luogo, e voltandosi il viso fanno due .P. indietro col
piè destro, & una .R. innanzi col sinistro, è la cadenza col destro, si fanno
due .SP. & uno .S. intorno alla destra con esso piede, è due .P. indietro
col sinistro, & una .R. innanzi col destro, e la cadenza col sinistro.

ČTVRTÁ ČÁST.
Variace skladby v gagliardě.
Dělají spolu čtyřikrát cinque .P. v gagliardě levou, dvěma si
mění místa, další dva pak dělají v točení doprava.
Udělají znovu další čtvery cinque .P., dvěma se vrátí
na své místo a dva v točení doleva. Potom kavalír sám udělá variaci:
jeden skůček stranou na spárovaných nohách doprava, přednožení a zanožení
levou, jeden sottopiede pravou a cadenza
(s) levou výše (alto), a pak dva zoppette v točení doleva na (sopra) pravé noze,
jeden .P. na (sopra) levé, zanožení a přednožení, a cadenza pravou nohou.
Pak udělá dva .P. a klade nohy na zem, jednu dopředu a druhou
dozadu a točí se kolem doprava na (sopra) této noze, přednožení
a cadenza levou. Potom udělá přednožení a zanožení,
a čtyři krůčky trošku v couvání dozadu levou nohou,
a cadenza pravou. Tato variace má dvacet úderů a je ve čtyřech taktech (tempi)
gagliardy. Dáma sama pak udělá tutéž variaci, kterou dělal kavalír.

QUARTA PARTE.
Mutatione della sonata in gagliarda.
FAranno insieme quattro volte i cinque .P. in gagliarda col sinistro due volte
passando l'uno al luogo dell'altro, è poi fanno altre due volte intorno alla
destra; si tornano à fare altre quattro volte li cinque .P. due volte tornando
al suo luogo, & due intorno alla sinistra: doppò'l cavaliero solo, fà la mutanza
un saltino per fianco à piè pari alla destra, è due botte una innanzi alta con
esso piede, è l'altra indietro col sinistro, & un sottopiede col destro, è la cadenza
col sinistro alto, è poi due zoppette attorno alla sinistra sopra'l piè destro,
& un .P. sopra'l sinistro è due botte indietro, & innanzi; è la cadenza col piè
destro. si fanno poi due .P. ponendo'l piede in terra uno innanzi, è l'altro in
dietro girando attorno alla destra sopra esso piede, & una botta innanzi, è la
cadenza col sinistro. doppo si fanno due botte innanzi, è indietro col detto
piede alto, è quattro passetti ritirandosi un poco indietro col piè sinistro, è la
cadenza col destro. questa mutanza ha venti botte, & è di quattro tempi della
gagliarda. la dama sola farà la medesima mutanza, c'ha fatto'l cavaliero.

PÁTÁ ČÁST.
Variace první sonaty.
Dělají spolu .Rx. grave a dvě .Cc., dvě .P*, jednu dopředu levou
a druhou dozadu pravou. Pak udělají dva .S. stranou, jeden doleva
a druhý doprava a natáčí se bokem, dva .T., jeden dopředu a druhý dozadu
stranou, jedna .R. dopředu touto (nohou) a cadenza pravou nohou. Potom
udělají dva .T., .R. a cadenza tak jako výše a natáčejí se pravým bokem.
Pak čtyři .S., kavalír udělá dva v točení doleva, dva doprava
a vrátí se do čela tance. Dáma v téže době udělá totéž s točením
doleva a doprava, pak se uchopí za ruku, udělají spolu .Rx.
a půvabně a spanile ukončí tanec.

QUINTA PARTE.
Mutatione nella prima sonata.
FAranno insieme la .Rx. grave è due .Cc. & due .P* una innanzi col sinistro,
l'altra indietro col piè destro. si fanno poi due .S. per fianco, un'alla sinistra,
& l'altro alla destra voltando'l fianco e due .T. uno innanzi, è l'altro indietro
per fianco, è una .R. innanzi con esso, è la cadenza col piè destro. doppo
fanno i due .T. è la .R. & la cadenza come di sopra voltando'l fianco destro.
poi quattro .S. il cavaliero ne fà due voltando alla sinistra, & due alla destra
tornando à capo del ballo. la dama in quel tempo anch'essa fa'l medesimo voltando
alla sinistra, & alla destra poi si pigliano la mano, è fanno insieme la .Rx.
finendo'l ballo con bella gratia.

Hudba skladby s loutnovou tabulaturou (tance) Bassa Gioiosa. První část
se dělá třikrát, gagliarda dvakrát, pak se jednou udělá první část,
a tanec končí.

La Musica della sonata con l'Intavolatura di liuto della Bassa Gioiosa. La prima parte
si fà tre volte, la gagliarda due volte, è poi la prima parte si fa una volta,
e si finsice il ballo.

Kategorie: Negri - tance