Bassa Honorata - ND

Nobiltà di Dame: vyobrazení k tanci Bassa Honorata

BASSA HONORATA
BALLETTO
KU CHVÁLE NANEJVÝŠ VÝZNAČNÉ PANÍ
COSTANZE SAVELLA
ORSINA
Vévodkyně di Santo Gemine.

BASSA HONORATA
BALLETTO
IN LODE DELL'ILL.MA ET ECC.MA SIG.
COSTANZA SAVELLA
ORSINA
Duchessa di Santo Gemine.

Osoby stojí tak, jak je tomu na předloženém obrázku,
kavalír uchopí dámu za náležitou ruku,
s obvyklými způsoby, a spolu udělají Riverenzu
lunga
a dvě Continenze brevi. Pak uchopí
pravou rukou, udělají dva Seguiti brevi, dva Trabucchetti
semibrevi
a jeden Destice, totéž dělají opačně,
v držení levou rukou. Nakonec Kavalír opět
uchopí dámu za náležitou ruku, oba dva udělají
Continenze a Riverenzu tak jako výše, a všechny
uvedené pohyby začnou nejprve levou a pak pravou nohou.

STANDO le persone come si hà nel presente dissegno,
il Cavaliere pigliarà la Dama per la man'ordinaria
con le solite Creanze, facendo insieme la Riverenza
lunga, & due Continenze brevi; poi si pigliaranno
per la man destra, facendo due Seguiti brevi, due Trabucchetti
semibrevi, & un Destice: il medesimo faranno per contrario,
pigliandosi per la man sinistra. Finalmente il Cavaliere tornarà
à pigliar la Dama per la man'ordinaria, facendo amendue le
Continenze, & la Riverenza come di sopra, principiando tutti i
detti Moti prima col piè sinistro, & poi col destro.

Ve druhé části se procházejí dvěma Passi puntati brevi,
čtyřmi Passi semibrevi, dvěma Seguiti brevi, dva Trabucchetti
semibrevi
a nakonec Destice doleva, uvedené pohyby
začnou levou nohou. Tytéž Seguiti, Trabucchetti
a Destice udělají opačně. Tyto dvě části se nazývají
části ukončené (Tempi Terminati).

Nel secondo tempo passeggiaranno con due Passi puntati brevi,
quattro Passi semibrevi, con due Seguiti brevi, due Trabucchetti
semibrevi, & al fin un Destice al lato sinistro, principiando
detti Moti col piè sinistro: gli medesimi Seguiti, Trabucchetti,
& Destice faranno per contrario. & questi due tempi, si chiamano
Tempi Terminati.

Ve třetí části kavalír pustí dámu a prochází se
doleva dvěma Passi semibrevi a jedním Seguito breve,
poněkud se vzdálí a v závěru zmíněného Seguito se otočí ve
výhledu k dámě; uvedené pohyby začne levou nohou.
Prochází se doprava a totéž udělá opačně.
Pak spolu udělají dva Seguiti brevi v natáčení (fiancheggiati), dva Trabucchetti,
a Destice, totéž opačně. Nakonec udělají
dvě Continenze a Riverenzu, tak jako výše.

Nel terzo tempo. il Cavaliere lasciarà la Dama, & passeggiarà
al lato sinistro con due Passi semibrevi, & un Seguito breve,
discostandosi alquanto, & al fin di detto Seguito si voltarà in
prospettiva alla Dama; & detti Moti gli principiarà col piè sinistro:
& passeggiando al lato destro farà il medesimo per contrario.
Poi insieme faranno due Seguiti brevi fiancheggiati, due Trabucchetti,
& un Destice: il medesimo per contrario. Al fine faranno
due Continenze, & la Riverenza come di sopra.

Ve čtvrté části dáma sama udělá totéž, co
dělal kavalír. Pak spolu dělají všechny již uvedené skutky,
tak jako výše.

Nel quarto tempo, la Dama sola farà il medesimo che havrà
fatto il Cavaliere; poi insieme faranno tutte le predette Attioni
come di sopra.

V páté části udělají oba dva jeden Doppio all'Italiana
doleva a druhý doprava. Potom naproti sobě udělají dříve uvedené
Seguiti v natáčení (fiancheggiati), Trabucchetti a Destice, jak doleva
tak doprava, dvě Continenze a Riverenzu.

Nel quinto tempo, amendue faranno un Doppio all'Italiana
al lato sinistro, un'altro al destro; dopò all'incontro faranno gli predetti
Seguiti fiancheggiati, Trabucchetti, & Destice, sì al lato sinistro,
come al destro, con le due Continenze, & Riverenza.

Zrychlená část (Sciolta) Sonaty se dělá v [misuře] Saltarello.
V této samotné části se uchopí pravou rukou, udělají
dva Spezzati, dva Passi minimi a jeden Saffice doleva,
totéž udělají opačně a uchopí se levou rukou.
Potom se pustí, udělají dva Saffici v natáčení (fiancheggiati) dozadu, dva
Trabucchetti, dva Passi minimi a jeden Saffice s levým bokem
dovnitř, totéž udělají opačně. Nakonec udělají
dvě Continenze, s obvyklými kavalírskými obřadnostmi se uchopí
za náležitou ruku u dělajíce Riverenza jako předtím,
a v tempu hudby ukončí tento spanilý tanec.

La Sciolta della Sonata farassi in Saltarello.
In questo solo tempo, si pigliaranno per la man destra, facendo
due Spezzati, due Passi minimi, & un Saffice al lato sinistro:
il medesimo faranno per contrario, pigliandosi per la man sinistra.
Dopò lasciandosi faranno due Saffici fiancheggiati in dietro, due
Trabucchetti, due Passi minimi, & un Saffice, col fianco sinistro
per dentro: il medesimo faranno per contrario. Finalmente faranno
due Continenze, & con le solite cerimonie Cavaleresche si pigliaranno
per la man'ordinaria, facendo la Riverenza come la prima,
& à tempo del Suono finiranno questo vago Balletto.

Kategorie: Nobiltà - tance