Bassa Imperiale - NI

Nuove Inventioni di Balli: vyobrazení k tanci Bassa Imperiale

BASSA IMPERIALE, PŘIMĚŘENÁ AUTOROVĚ ZPŮSOBU,
tančí se ve čtyřech, dva kavalíři a dvě dámy.
Pro slovutnou paní, paní Donnu
Beatrici da Este.

BASSA IMPERIALE, MESSA IN USO DALL'AUTTORE,
si balla in quattro, due Cavalieri, & due Dame.
In gratia della Illustrissima Signora la Signora Donna
Beatrice da Este.

PRVNÍ ČÁST.
Kavalíři se svými dámami se nacházejí naproti sobě, jeden v čele
a druhý v úpatí tance, jak ukazují vyobrazené postavy.
Upozorňuji, že mají být s dámou stále v páru, a v rovné
linii s těmi, kteří jsou naproti. Uchopí se za ruce, udělají
.Rx. grave, dvě .Cc. doleva a doprava, dva .SP.
a jeden .S., dva .P. gravi, jednu .R. doprava, jdou dopředu,
mění si místa a otočí se tváří v tvář.

PRIMA PARTE.
SI fermano i Cavalieri con le sue Dame, l'uno in capo, & l'altro
a piedi del ballo all'incontro, come mostrano le presenti figure,
avvertendo, che s'hà sempre da star al pari della dama, & a dritta
linea di quelle, che sono all'incontro. Pigliano la mano, e fanno
la .Rx. grave due .Cc. alla sinistra, & alla destra due .SP. &
un .S. due .P. gravi, & una .R. alla destra andando innanzi
l'uno al luogo dell'altro, e voltandosi a faccia a faccia.

DRUHÁ ČÁST.
Pak udělají dva .SP. a jeden .S., půjdou dopředu, v půli tance s malou
úklonou naproti. Kavalíři pustí ruce, udělají dva .SP.
a jeden .S. a vracejí se tam, kde tanec začal. Dámy udělají v téže době totéž
v běhu (scorrendo), a zamíří doleva proti nim.

SECONDA PARTE.
SI fanno poi due .SP. & un .S. andando innanzi, & a mezo'l ballo un poco
d'inchino all'incontro. lasciano la mano, i cavalieri, e fanno due .SP. &
un .S. tornando dove si principiò'l ballo, le dame in quel tempo fanno'l medesimo
scorrendo, & si voltano alla sinistra al dirimpetto.

TŘETÍ ČÁST.
Uchopí pravou ruku dámy, udělají dva .SP. a jeden .S.
levou, v natočení tímto bokem. Pustí se, udělají dva skůčky jeden dozadu
na (sopra) pravé, druhý dopředu na levé, a jeden .S. dozadu pravou.
Pak se uchopí levou rukou a udělají totéž, vrátí se na své místo a natočí se
pravým bokem. Ale ty dva skůčky se dělají jeden dopředu na (sopra) této noze,
druhý dozadu, na (sopra) levé, a (il) .S. pravou.

TERZA PARTE.
PIglieranno la mano destra della Dama, è faranno due .SP. & un .S. col
sinistro, volgendo esso fianco. lasciano la mano è fanno due saltini un'indietro
sopra'l destro, l'altro innanzi sopra'l sinistro, e un .S. indietro col destro;
pigliano poi la man sinistra, e fanno altretanto, tornando al suo luogo, e voltando'l
fianco destro; ma li due saltini si fanno uno innanzi sopra esso piede,
l'altro indietro, sopra'l sinistro, & il .S. col destro.

ČTVRTÁ ČÁST.
Kavalíři udělají dva .SP. a jeden .S., vymění si místa a zamíří
doleva, dámy v téže době udělají totéž na svém místě v točení
na tuto stranu. Spolu naproti udělají dva .SP. brevi dozadu
v natáčení (fiancheggiando), jeden pravou, druhý levou, a jeden .S. dopředu pravou.

QUARTA PARTE.
I Cavalieri faranno due .SP. & un .S. passando l'uno al luogo dell'altro, e volgendo
alla sinistra; le dame in quel tempo fanno'l medesimo al suo luogo intorno
ad essa mano, e fanno insieme all'incontro due .SP. brevi indietro, e
fiancheggiando uno col destro, l'altro col sinistro, & un .S. innanzi col destro.

ČTVRTÁ ČÁST.1)
Kavalíři sami udělají dva skůčky na spárovaných nohách doleva a doprava, pak
čtyři .SP. gagliardi, dva dopředu v natáčení (fiancheggiando) naproti své dámě,
a dva dozadu, začínají levou, jeden .S. touto nohou, a vrátí se na
své místo. Pak udělají totéž a začínají pravou nohou. Dámy samy pak udělají
to, co předtím dělali kavalíři, a jsou stále naproti.

QUARTA PARTE.
I Cavalieri soli, faranno due saltini a pie pari alla sinistra, & alla destra, e poi
quattro .SP. gagliardi, due innanzi fiancheggiando incontro alle sue dame,
e due indietro, cominciando col sinistro, & un .S. con esso piede tornando al
suo luogo. poi fanno altretanto cominciando col pie destro, e le dame sole faranno
quello, che si è già fatto dalli cavalieri stando sempre all'incontro.

ŠESTÁ ČÁST.
Variace skladby.
Všichni spolu udělají dva skůčky na spárovaných nohách, jeden fioretto di gagliarda
levou, jeden .S. pravou, běží (scorrendo) jeden proti druhému
doleva od své dámy, udělají poloviční (meza) .Rx.. otočí se tváří k sobě, pak dva .SP.
a jeden .S. v točení doleva, a vrátí se na své místo. Totéž pak udělají
od pravé nohy a běží (scorrendo) doprava od své dámy. Potom zamíří
v točení doprava a vrátí se na své místo pohyby uvedenými výše.

SESTA PARTE.
Mutatione della sonata.
FAranno tutti insieme li due saltini à pie pari, & un fioretto di gagliarda col
sinistro, & un .S. col destro, scorrendo l'uno contra l'altro all'incontro alla
sinistra della sua dama, si fa meza .Rx. volgendosi la faccia poi due .SP. &
un .S. volgendo attorno alla sinistra, e tornando al suo luogo, si farà poi altretanto
sopra'l pie destro scorrendo alla destra della sua dama. doppo volgendosi
intorno alla destra, tornano al suo luogo con le dette attioni fatte di sopra.

SEDMÁ ČÁST.
Jdou spolu dopředu směrem k sobě a kavalíři jdou
po levici své dámy, jeden .P. levou, jeden fioretto gagliardo
pravou nohou; udělá se to dvakrát. Potom budou proti sobě uprostřed
tance, udělají jeden .P. s pravou pozvednutou, dva fioretti stranou a cadenza
s poloviční (meza) .Rx. touto pravou nohy. Dámy místo toho, co bylo děláno,
udělají dva .SP. a jeden .S. levou, pak poloviční (meza) .Rx. pravou. Spolu
touto udělají dva .SP. a jeden .S., zamíří na uvedenou stranu,
vymění si místa a skončí proti sobě.

SETTIMA PARTE.
FAranno insieme andando innanzi l'uno verso l'altro; e passando i Cavalieri
alla sinistra della sua dama un .P. col sinistro, & un fioretto gagliardo col
pie destro, & questo si farà due volte. doppò fermandosi all'incontro a mezo
il ballo si fa un .P. col destro alto, & due fioretti per fianco alla cadenza con
meza .Rx. con esso pie destro, & le dame in cambio di questo, che si è fatto,
fanno due .SP. & un .S. col sinistro, poi la meza .Rx. col destro; fanno insieme
due .SP. è uno .S. con esso, passando l'uno al luogo dell'altro, e volgendo
attorno alla detta mano, si fermano all'incontro.

OSMÁ ČÁST.
Dámy samy udělají čtyři .SP. v kruhu točeném doleva, dva .P.
gravi
dopředu a jednu .R. stranou na uvedenou stranu. Totéž udělají v točení
doprava touto nohou. Kavalíři sami udělají totéž, co dělaly
dámy, avšak dva .P. udělají brevi se dvěma fioretti gagliardi, a
R. stranou.

OTTAVA PARTE.
LE dame sole faranno quattro .SP. in un circolo intorno alla sinistra. due .P.
gravi innanzi, & una .R. per fianco alla detta mano, si fa altretanto intorno
alla destra con esso piede, i cavalieri soli faranno'l medesimo, c'hanno fatto
le dame; ma li due .P. li faranno brevi con due fioretti gagliardi, e la
R. per fianco.

DEVÁTÁ ČÁST.
Spolu udělají jeden .P. levou, jeden fioretto gagliardo pravou;
udělají to dvakrát, jdou dopředu po levici své dámy a zastaví se
naproti sobě uprostřed tance a udělají dva fioretti stranou s levou pozvednutou,
cadenza s poloviční (meza) .Rx. touto nohou. Dámy místo toho
udělají dva .S. s poloviční (meza) .Rx.. Pak spolu dva .SP. a jeden .S. levou,
vrátí se na své místo, zamíří na tuto stranu a totéž udělají
pravou nohou, jdou k pravici dámy, zamíří doprava a vrátí se
na své místo.

NONA PARTE.
Faranno insieme un .P. col sinistro, & un fioretto gagliardo col destro, & questo
si fa due volte, andando innanzi dalla parte sinistra della sua dama; e fermandosi
all'incontro a mezo'l ballo. si fanno col sinistro alto due fioretti per fianco,
e la cadenza con meza .Rx. con esso piede, & le dame in cambio di questo,
fanno due .S. con la meza .Rx. poi insieme due .SP. e un .S. col sinistro,
tornando al suo luogo, e volgendo ad essa mano fanno altretanto col
pie destro, passando alla destra della dama, e tornando al suo luogo, volgono
attorno dalla destra.

DESÁTÁ ČÁST.
Spolu proti sobě udělají čtyři .SP. levou, v natáčení (fiancheggiando);
jdou po levici dámy. Pak udělají dva .S., dámy zamíří
doprava a kavalíři v téže době zamíří doleva půjdou je uchopit
za ruku, a skončí poklonou (.Rx.) tam, kde tanec začali.

DECIMA PARTE.
FAranno insieme quattro .SP. col sinistro, l'uno contra all'altro fiancheggiando;
e passando alla sinistra della dama. fanno poi due .S. le dame voltano
alla destra, & i cavalieri in quel tempo voltano alla sinistra, e vanno à pigliare
la mano, facendo fine con la .Rx. dove s'è principiato'l ballo.

Hudba skladby s loutnovou tabulaturou k Bassa Imperiale.
První část se dělá pětkrát, druhá část se dělá
až do konce tance.

La Musica della sonata con l'Intavolatura di liuto della Bassa Imperiale.
La prima parte si fa cinque volte, la seconda parte si fa
fin'al fin del ballo.

1) Tisková chyba, kterou neopravuji. Čtvrtá část je ve sbírce na konci strany 204, a v pravém dolním růžku mimo text je ještě QVIN-. Bylo totiž zvykem uvádět na konci strany první slovo následující strany, nebo jeho začátek. Zde se tedy zjevně chystá QVINTA PARTE - PÁTÁ ČÁST, ale na další straně najdeme opět část čtvrtou.

Kategorie: Negri - tance