Bassa Savella - ND

Nobiltà di Dame: vyobrazení k tanci Bassa Savella

BASSA SAVELLA
BALLETTO
KU CHVÁLE NANEJVÝŠ VÝZNAČNÉ A VYNIKAJÍCÍ PANÍ
LIVIE ORSINA
SAVELLA
Vévodkyně di Castel Candolfo.

BASSA SAVELLA
BALLETTO
IN LODE DELL'ILL.MA ET ECC.MA SIG.
LIVIA ORSINA
SAVELLA
Duchessa di Castel Candolfo.

V tomto tanci stojí osoby naproti sobě,
s obvyklými obřadnostmi se uchopí náležitou rukou,
jak ukazuje obrázek, pak spolu udělají
Riverenzu lunga ve čtyřech dobách (battute)
hudby a dvě Continenze, jednu levou a druhou pravou nohou.
Uchopí se pravou rukou, udělají dva Seguiti semidoppi
doleva, a jeden Corinto, tedy tři Riprese a jeden
Trabucchetto, začínají levou nohou. Totéž udělají
v držení levou rukou, začínají pravou nohou.

IN questo Balletto, stando le persone all'incontro, si
pigliaranno per la man'ordinaria con le solite cerimonie,
come è designato nella Figura, & poi faranno
insieme la Riverenza lunga di quattro battute di
Musica, & due Continenze, l'una col piè sinistro, l'altra col destro;
& pigliandosi per la man destra, faranno due Seguiti semidoppi
al lato sinistro, & un Corinto, cioè tre Riprese, & un
Trabucchetto, principiandoli col piè sinistro. Il medesimo faranno
pigliandosi per la sinistra, & principiando col piè destro.

Ve druhé části se opět uchopí náležitou rukou a procházejí se
čtyřmi Seguiti semidoppi. Pak se uchopí pravou paží,
udělají dva Spezzati a dva Passi trangati, pustí se,
a zamíří doleva jedním Doppio, vše začínají
levou nohou. Totéž udělají opačně a drží se
levou rukou, začínají ovšem pravou.

Nel secondo tempo, tornaranno à pigliar la man'ordinaria, passeggiando
con quattro Seguiti semidoppi; poi pigliandosi per il braccio
destro, faranno due Spezzati, & due Passi trangati, & lasciandosi,
si voltaranno à man sinistra con un Doppio, principiando
ogni cosa col piè sinistro. Il medesimo faranno pigliando la
man sinistra per contrario, principiando però col destro.

Ve třetí části zamíří (točí se) doleva dvěma Seguiti semidoppi,
dva Corinti v natáčení (fiancheggiati) dopředu, nejprve levým bokem
dovnitř, pak pravým, udělají dva Passi trangati,
dva Spezzati, dva Passi minimi a jeden Saffice; všechny uvedené
pohyby dělají doleva. Totéž udělají od začátku (da capo) a zamíří opačně
doprava.

Nel terzo tempo, voltaranno due Seguiti semidoppi à man
sinistra, con due Corinti fiancheggiati innanzi, prima col fianco sinistro
per dentro, & poi col fianco destro, con il fare due Passi trangati,
due Spezzati, due Passi minimi, & un Saffice, & tutti i detti
Moti si faranno al lato sinistro. Il medesimo faranno da capo voltandosi
à man destra per contrario.

Zrychlená část (Sciolta) sonaty.
Ve čtvrté a poslední části se znovu uchopí
pravou rukou a udělají dva Spezzati, pak se pustí, udělají dva
kroky (Passi) v točení doleva a jeden Saffice s levým bokem
dovnitř a vymění si místo. Totéž dělají v držení levou rukou
opačně. Udělají jeden Saffice doleva a druhý
doprava, dva Spezzati v natáčení (fiancheggiati) dopředu, dva Fioretti
a dva Trabucchetti. Nakonec udělají další dva Spezzati,
dva Passi puntati semibrevi, s vykonáním obvyklých obřadností
se uchopí náležitou rukou, udělají Riverenzu v tempu
čtyř triol (battute triple) a ukončí ušlechtile a zdvořile tento tanec,
provedený po Německu (alla Todesca).

La Sciolta della Sonata.
Nel quarto, & ultimo tempo, tornaranno à pigliar di nuovo
la man destra, facendo due Spezzati; poi lasciandola faranno due
Passi volti à man sinistra, & un Saffice col fianco sinistro per
dentro, cambiando luogo: il medesimo faranno pigliando la man sinistra
per contrario. Al lato sinistro faranno un Saffice, & un'altro
al lato destro, con due Spezzati fiancheggiati innanzi, due Fioretti,
& due Trabucchetti. Finalmente faranno due altri Spezzati,
con due Passi puntati semibrevi; &, con far le solite cerimonie,
si pigliaranno per la man'ordinaria, facendo la Riverenza à tempo
di quattro battute triple, & finiranno gentilmente questo Ballo
fatto alla Todesca.

Kategorie: Nobiltà - tance