Bassa delle Ninfe - NI

Nuove Inventioni di Balli: vyobrazení k tanci Bassa delle Ninfe

BASSA DELLE NINFE
přiměřená autorově způsobu,
tančí se ve čtyřech, dva kavalíři & dvě dámy.
V poděkování slovutné paní paní Ottavie Cusana.

BASSA DELLE NINFE MESSA IN USO DALL'AUTTORE,
si balla in quattro due Cavalieri, & due Dame.
In gratia dell'Illustrissima Signora la Signora Ottavia Cusana.

PRVNÍ ČÁST
Kavalíři se nacházejí se svými dámami proti sobě, jeden v čele a druhý
v úpatí tance, jak lze vidět na vyobrazených postavách.
Upozorňuji, že mají být se svou dámou stále v páru
a v přímé linii s těmi, kteří jsou naproti. Uchopí se za ruce
a s obličejem k sobě spolu udělají .Rx. grave, jeden .S.
levou a půjdou trochu dopředu, jeden .P. dozadu pravou,
cadenza levou nohou, tři .P. fermi ve skůčku touto
nohou, jeden skůček na spárovaných nohách na zmíněnou stranu, dva .P., jeden dopředu
uvedenou nohou a druhý dozadu, jeden sottopiede pravou, dva .P. a cadenza
levou. Tato variace má sedm úderů (botte). Pak se udělá jeden skůček na spárovaných nohách,
dva .P. doprava, v dalších částech tohoto tance, jak se říká, se dělá první
variace se skůčkem a dva .P. se záměrem dělat těchto sedm úderů (botte) až do
konce, s upozorněním, že se vždy všichni čtyři mají obracet tváří v tvář.

PRIMA PARTE.
SI fermano i Cavalieri con le sue dame l'uno in capo, & l'altro
à piè del ballo all'incontro, come si vede nelle presenti figure
avertendo, che si deve sempre stare al paro della sua dama,
& à dritta linea di quelli, che sono all'incontro; pigliano le mani,
e voltandosi'l viso fanno insieme la .Rx. grave un .S. col
sinistro andando un poco innanzi un .P. indietro col destro
è la cadenza col piè sinistro tre .P. fermi in saltino con esso
piede un saltino à piè pari per fianco alla detta mano due .P. uno innanzi col
detto piede, è l'altro indietro e un sottopiede col destro due .P. e la cadenza
col sinistro, è questa mutanza è di botte sette, è si fà poi un saltino à piè pari;
due .P. alla destra nell'altre parti di questo ballo, come si dirà si fa la prima
mutanza col saltino, & li due .P. s'intendono queste sette botte co'l suo
fine, avertendo, che sempre tutti quattro si voltino à faccia à faccia.

DRUHÁ ČÁST
Dělají čtyři .S. dopředu levou a mění si přitom místo.
Pak se vracejí do středu tance a tváří v tvář dělají poloviční poklonu (meza .Rx.)
pravou dopředu; pustí se, udělají jeden fioretto .SP. a jeden .S. v točení
doleva. Jedna dáma půjde do úpatí a druhá do čela tance; kavalíři
udělají totéž, zastaví se proti své dámě a udělají dva .T.,
doleva a doprava.

SECONDA PARTE.
FAnno quattro .S. innanzi col sinistro, andando ambidue l'uno al luogo del
l'altro. poi tornando à mezo'l ballo, e voltandosi la faccia fanno la meza .Rx.
col destro innanzi; si lasciano, è fanno un fioretto .SP. è un .S. voltando alla
sinistra. le dame vanno una à piede, & l'altra in capo del ballo; i Cavalieri
fanno'l medesimo fermandosi all'incontro della sua dama, è fanno due .T.
alla sinistra, & alla destra.

TŘETÍ ČÁST.
Kavalíři sami udělají dva .S. stranou, jeden doleva a druhý doprava, pak
čtyři .SP. v točení doleva. Všichni spolu udělají jeden .P. grave dozadu
pravou a .Rx. grave levou, jedna .P*. dopředu levou a natočí se
tímto bokem, tři .S., jeden doprava, jeden doleva a třetí dozadu
pravou, jeden úder (botta) touto nohou nad (přes) pravou nohu a cadenzu levou
touto nohou. Tři .P. ve skůčku a variace je v sedmi úderech (sette botte) do svého
konce. Dámy samy udělají (li) .S. stranou a (li) .SP. v točení, tak jak to udělali
kavalíři. Pak dělají krok (.P.) dozadu všichni spolu a .Rx., (il) .P*. dopředu
a tři .S., úder (botta) nad (přes) nohou a variaci v sedmi úderech až do konce,
tak jak se to dělalo výše. S upozorněním, že když se tančí tato bassa ve dvou,
dělají se čtyři .SP. a jdou dopředu proti své dámě, ale když tančí ve čtyřech,
dělají se tak, že jdou v točení (oblouku?) aby byli všichni čtyři v párech ~a aby se neobraceli
jeden k druhému zády.

TERZA PARTE.
I Cavalieri soli fanno due .S. per fianco uno alla sinistra, l'altro alla destra. poi
quattro .SP. intorno alla sinistra. fanno tutti insieme uno .P. indietro grave
col destro, è la .Rx. grave col sinistro. Un .P*. innanzi col sinistro, voltando
esso fianco, & tre .S. uno alla destra, l'altro alla sinistra, e'l terzo indietro
col destro; una botta con esso piede sopra la gamba destra, e la cadenza col sinistro
con esso piede. tre .P. in saltino, & la mutanza è di sette botte col suo
fine, le dame sole fanno li .S. per fianco e gli .SP. intorno come han fatto i
cavalieri, poi fanno il .P. in dietro tutti insieme, & la .Rx. il .P*. innanzi
& li tre .S. e la botta sopra la gamba e la mutanza delle sette botte col suo fine
come si è fatto di sopra. Avvertendo come si ballerà questa bassa in due si
farà li quattro .SP. andando innanzi contra la sua dama, ma ballando in quattro
si fanno andando intorno per star tutti quattro al paro, per non voltarsi
la sciena, l'uno à l'altro.

ČTVRTÁ ČÁST.
Dělají spolu šest .S., dvěma jdou dopředu a dotknou se pravou rukou
s poloviční poklonou (meza .Rx.) a udělají další čtyři .S., čímž si vymění místa
a směřují přitom v oblouku doleva, udělají dva .T., jeden s touto nohou nahoře
a druhý nahoře s pravou.

QUARTA PARTE.
FAnno insieme sei .S. due andando innanzi, e toccando la mano destra con
una meza .Rx. e fanno gli altri quattro .S. passando l'uno al luogo dell'altro,
e volgendo attorno alla sinistra, è fanno due .T. uno sopra esso piede,
è l'altro sopra'l destro.

PÁTÁ ČÁST.
Dámy samy udělají tři .P. ve skůčku levou, jeden .P. touto nohou, jeden
sottopiede pravou, další .P. a jeden sottopiede stranou doleva,
dva fioretti, tři .P. dopředu a cadenzu zmíněnou nohou. Jeden skůček dozadu,
dva kroky .P. dopředu pravou nohou, další levou s pravou
výše (alto) dva fioretti a cadenzu touto nohou, tři .P. ve skůčku, a první variaci
v sedmi úderech (sette botte) stranou doprava až do konce. Kavalíři sami udělají
tutéž variaci, totiž provedené další .P. a dva fioretti, udělají dva údery (botte)
pro nohu, jdou dopředu, cadenzu levou, dva skůčky dozadu na spárovaných
nohách (à piè pari) se zbytkem, který následuje, jako to udělaly dámy samy, do cadenzy s levou nohou
výše (alto).

QUINTA PARTE.
LE dame sole fanno tre .P. in saltino co'l sinistro un .P. con esso piede, un
sottopiede co'l destro un'altro .P. & un sottopiede per fianco alla sinistra;
due fioretti, & tre .P. innanzi, & la cadenza col detto piede. un saltino indietro,
& due .P. innanzi un col piè destro, & l'altro col sinistro, col destro
alto due fioretti, & la cadenza con esso piè tre .P. in saltino, & la prima mutanza
di sette botte per fianco alla destra col suo fine, i cavalieri soli fanno la
medesima mutanza, cioè fatti gli altri .P. & li due fioretti fanno due botte
per piede andando innanzi è la cadenza col sinistro. due saltini indietro à piè
pari col resto che segue c'hanno fatto le dame sole alla cadenza col piè sinistro
alto.

ŠESTÁ ČÁST.
Dělají spolu dva fioretti contratempo gagliardi a tři .P. ve skůčku levou
jdouce dopředu, udělají dalších šest .P. ve skůčku v natáčení (fiancheggiando) jeden
skůček dopředu oběma nohama, dva .P. gravi a jdou přitom jeden na místo
druhého obloukem doleva. Jeden .S. grave dopředu, tři .P. ve skůčku
pravou a první variaci až do konce doprava. Znovu pak udělají
doleva pravou nohou tytéž skutky, které už se dělaly
v oblouku doprava, a všichni se vrátí na svá místa. Není-li dámám po chuti
dělat dva fioretti, udělají levou nohou čtyřikrát (quattro volte) tři .P. ve skůčku
se vším co následuje.

SESTA PARTE.
FAnno insieme due fioretti contratempo gagliardi, è tre .P. in saltino col sinistro
andando innanzi, e fanno altri sei .P. in saltino fiancheggiando un
saltino innanzi con ambidue li piedi due .P. gravi passando l'uno al luogo
dell'altro, e voltando alla sinistra un .S. grave innanzi. tre .P. in saltino
col destro, & la prima mutanza col suo fine alla man destra. si tornano poi à
fare alla sinistra co'l piè destro le medesime attioni, che si sono fatte voltando
intorno alla destra, e tornando ogn'uno al suo luogo s'alle dame non piacesse
far li due fioretti faranno col piè sinistro quattro volte li tre .P. in saltino
con tutto quel che segue.

ŠESTÁ ČÁST.1)
Dělají spolu levou čtyři .S., jeden na uvedenou stranu, další
tři .S. točí doprava, kavalíři jdou v téže době do
uchopení ruky a točí se doleva, a udělají dva .SP. dopředu touto
nohou, jeden .P. dozadu pravou a .Rx. levou, a ukončí tak tanec
s půvabem.

SESTA PARTE.
FAnno insieme col sinistro quattro .S. uno per fianco alla detta mano. gli altri
tre .S. la dama volta alla destra, & i cavalieri in quel tempo vanno à
pigliare la mano voltando alla sinistra, e fanno due .SP. innanzi con esso
piede. un .P. indietro co'l destro, & la .Rx. col sinistro, dando fine al ballo
gratiosamente.

Hudba skladby s loutnovou tabulaturou Bassa delle Ninfe. Je to pouze jedna část
a dělá se stále až do konce tance.

La Musica della sonata con l'intavolatura di leuto deall Bassa delle Ninfe. E una parte
sola, & si fa sempre fin'al fine del ballo.

1) V originále je skutečně SESTA PARTE dvakrát.

Kategorie: Negri - tance