Battaglia - NI

thumb|250px|right|Nuove Inventioni di Balli: vyobrazení k tanci Battaglia

LA BATTAGLIA1)
VE ČTYŘECH, DVA KAVALÍŘI
a dvě dámy.
Pro slovutnou paní, paní Barbaru Belgioiosa.

LA BATTAGLIA
A QUATTRO DUE CAVALIERI
& due dame.
In gratia dell Illustrissima Signora la Signora Barbara Belgioiosa.

PRVNÍ ČÁSTI JSOU DVĚ.
Oba kavalíři se nacházejí naproti svým dámám, ten,
který vede, je v čele tance, a druhý se svou dámou v úpatí, obráceni
tváří tak, jak lze vidět na předloženém obrázku. Udělají spolu
Rx. grave a dvě .Cc., pak udělají čtyři .S., dvěma jdou dopředu,
pustí se a udělají další dva v točení doleva, a všichni se vrátí
na své místo.

LE PRIME PARTE SONO DUE.
AMendue i cavalieri con le sue dame si fermano all'incontro, quello
che guida à capo del ballo, & l'altro con la sua dama à piede, e voltata
la faccia, come si vede nel presente dissegno, fanno insieme la
Rx. grave, e due .Cc. poi fanno quattro .S. due andando innanzi,
si lasciano, e si fanno gli altri due attorno alla sinistra tornando
tutti al suo luogo.

Změna hudby.

TŘETÍ ČÁST.
Spolu udělají osm .SP. v průpletu, mění si místa se svou dámou,
zamíří doleva a pak doprava, a každý se vrátí na své místo.

Mutatione della sonata.

TERZA PARTE.
FAnno insieme otto .SP. in treccia passando con la sua dama, l'uno al luogo dell'
altro, e voltando alla sinistra, e poi alla destra tornando ogn'uno al suo luogo.

Změna hudby.

ČTVRTÁ ČÁST.
Pak udělají čtyři .P*. dopředu, kavalíři i dámy je dělají levou,
oni udělají další .P*. pravou nohou a dámy
udělají totéž.

Mutatione della sonata.

QUARTA PARTE.
POi fanno quattro .P*. innanzi, i Cavalieri, ne fanno un col sinistro; le dame
fanno'l medesimo, i detti fanno l'altro .P*. con il piè destro, e le dame
fanno altretanto.

Změna hudby.

PÁTÁ ČÁST.
Spolu dělají šest .S. scorsi, kavalíři uchopí pravou paži své
dámy, udělají čtyři .S., zamíří se v točení doprava a vymění si
místo se svou dámou. Pustí se s malou úklonou, pak udělají
další dva .S. v točení doleva a budou obráceni obličejem k sobě.

Mutatione della sonata.

QUINTA PARTE.
FAranno insieme sei .S. scorsi, i cavalieri pigliano'l braccio destro della sua
dama, & faranno quattro .S. girando attorno alla destra, passando l'uno al
luogo dell'altro con la sua dama, si lasciano con un poco d'inchino, poi fanno
gli altri due .S. intorno alla sinistra voltandosi la faccia.

Změna hudby.

ŠESTÁ ČÁST.
Potom se dělá šest .S., a jeden i druhý vyzývají k bitvě. Kavalír,
který vede tanec, udělá jeden .S. dopředu, pak udělá úskok (finta) tak, že udělá výpad vůči své dámě
a zároveň tleskne oběma rukama, i ona udělá úskok (finta), aby uhnula, a trochu
se skloní. On se odebere na své místo dalším .S. a dáma ho následuje,
i ona udělá úskok (finta) výpadem a tlesknutím. Další dáma
ji pak následuje, až na své místo, a další kavalír následuje onu dámu, tak jak se to dělalo
výše. Druhý kavalír se svou dámou následuje řečené, ona se vrací na své
místo, a spolu s další dámou, znovu pokračují v dalším až na své místo,
stále .S.. Pak spolu udělají dva .S. v točení doleva a všichni se vrátí
na své místo.

Mutatione della sonata.

SESTA PARTE.
DOppo si faranno sei .S. sfidandosi à battaglia l'uno, & l'altro, il cavaliero,
che guida'l ballo, fa un .S. innanzi poi fa finta di dare un colpo alla sua dama,
battendo insieme tutte due le mani, & essa farà finta di schiuarlo con un
poco d'inchino, egli si ritirarà al suo luogo con un'altro .S. la dama lo seguita,
& anco essa fa finta da dargli un'altro colpo con le mani, poi l'altra dama
seguita lei sino al suo luogo, e l'altro cavaliero seguita essa dama, come s'è fatto
di sopra, l'altro cavaliero con la sua dama seguita'l detto, & essa torna al suo
luogo, & insieme con l'altra dama, torna à seguitare gl'altri sino al suo luogo.
sempre con li .S. poi fanno insieme due .S. attorno alla sinistra tornando
tutti al suo luogo.

Změna hudby.

SEDMÁ ČÁST.
Spolu dělají čtyři .SP., jdou dopředu a natočí se pravým bokem. Pak
šest úderů (botte), dva tak, že tlesknou oběma rukama společně, další čtyři tak, že
rychle tleskne spolu s pravou rukou své dámy, pak se dělajík tři údery (botte) vysoko (alto)
a zvolna (adagio) levou a pravou. Potom se natočí levým okem, a tleskají
stejně, jako se to dělalo výše.

Mutatione della sonata.

SETTIMA PARTE.
FAnno insieme quattro .SP. andando innanzi, e voltando'l fianco destro poi
sei botte due battendo ambedue le mani insieme, & l'altre quattro si battono
presto insieme con la man destra della sua dama, si fanno poi tre botte alte, &
adagio con la sinistra, e con la destra. doppo si volta'l fianco sinistro, e si fanno
altretante botte con essa mano, come s'è fatto di sopra.

Změna hudby.

OSMÁ ČÁST.
Spolu dělají čtyři .SP. dozadu v natáčení (fiancheggiando), vracejí se na své místo
a spolu udělají .Rx. grave.

Mutatione della sonata.

OTTAVA PARTE.
FAnno insieme quattro .SP. indietro fiancheggiando, tornano al suo luogo.
e fanno insieme la .Rx. grave.

Změna hudby.

DEVÁTÁ ČÁST.
Všichni spolu dělají průběžně (scorrendo) osm .SP.. Dvěma jdou v držení
pravé paže své dámy, další dva .SP. dělají v točení doleva, a další
čtyři v točení doprava, a kavalíři se se svou dámou vrátí na své místo,
a skončí ve čtyřúhelníku.

Mutatione della sonata.

NONA PARTE.
TUtti insieme fanno otto .SP. scorrendo, due andando à pigliare'l braccio
destro della sua dama, si fanno due altri .SP. attorno alla sinistra, & gli altri
quattro attorno alla destra, tornando i cavalieri con la sua dama al so luogo,
fermandosi in quadrangolo.

Změna hudby - gagliarda.

DESÁTÁ ČÁST.
Pustí se, udělají spolu jednu .R. in sottopiede stranou doleva,
s pravou nohou pozvednutou vzadu, a touto nohou tři .P. zvolna (adagio) dopředu a cadenza.
Pak další tři .P. zvolna (adagio) dozadu levou, tři rychlé zadržované údery (battute preste fermate)
zmíněnou nohou. Pak se totéž, co se dělalo, udělá pravou nohou. Tato variace
má 17. úderů (botte) a čtyři takty (tempi) gagliardy. Skončí ve čtyřúhelníku.

Mutatione della sonata in gagliarda.

DECIMA PARTE.
SI lasciano, e fanno insieme una .R. in sottopiede per fianco alla sinistra col
piè destro indietro alto, e con esso pie tre .P. innanzi adagio, e la cadenza
poi altri tre .P. adagio indietro col sinistro, e tre battute preste fermate
col detto piede, poi si fa altretanto col piè destro come s'è fatto. questa mutanza
è di 17. botte, & quattro tempi di gagliarda, & si fermano in quadrangolo.

Změna hudby.

JEDENÁCTÁ ČÁST.
Spolu dělají osm .SP. gravi v průpletu, kavalíři uchopí pravou ruku
druhé dámy, která je naproti, a půjdou ven, pak levou ruku
své dámy a jdou doprostřed. Ruce uchopí čtyřikrát, všichni se vrátí
na své místo, znovu uchopí ruku své dámy s poloviční (meza) .Rx. a skončí tak,
jako výše.

Mutatione della sonata.

UNDECIMA PARTE.
FAnno insieme otto .SP. gravi in treccia, li cavalieri pigliano la man destra
dell'altra dama, che è all'incontro passando di fuori, e poi la man sinistra della
sua dama passando nel mezo, e pigliano le mani quattro volte, tornando tutti
al suo luogo, e ripigliando la mano della sua dama con meza .Rx. fermandosi
come sopra.

Změna hudby.

DVANÁCTÁ ČÁST.
Kavalíři sami dělají dvě .P*. dopředu, dvěma .S. si mění místa,
dvě .R. stranou doleva a doprava. I dámy udělají
tytéž .P*. a .S. a vymění si místa, .R. stranou
a skončí tak, jako výše.

Mutatione della sonata.

DUODECIMA PARTE.
I Cavalieri soli fanno due .P*. innanzi, & due .S. passando l'uno al luogo dell'altro,
& due .R. per fianco alla sinistra, & alla destra, le dame anch'esse fanno
i medesimi .P*. e il .S. passando l'uno al luogo dell'altro, & le .R. per
fianco fermandosi come sopra.

Změna hudby.

TŘINÁCTÁ ČÁST.
Uchopí se pravou paží a udělají spolu dva .S. v točení na tuto stranu. Vrátí se
na své místo, pustí se, udělají dva .S. v točení doleva, pak dva
skůčky doleva a doprava, a dva .S. v točení doleva. Pak uchopí
levou paži druhé dámy a dělají spolu čtyři .S., dva skůčky
a dva .S., tak jak to bylo děláno výše. Spolu udělají .Rx. a půvabně ukončí
tuto potyčku (battaglia).

Mutatione della sonata.

TERZADECIMA PARTE.
PIgliano'l braccio destro, e fanno insieme due .S. attorno ad essa mano, e tornando
al suo luogo, si lasciano, e fanno due .S. attorno alla sinistra, e poi due
saltini alla sinistra, & alla destra, e due .S. attorno alla sinistra, poi pigliano'l
braccio sinistro dell'altra dama, & fanno insieme i quattro .S. e i due saltini,
& i due .S. come s'e fatto di sopra, & fanno insieme la .Rx. finendo gratiosamente
la detta battaglia.

Hudba sonaty s loutnovou tabulaturou této Battaglia. První tři části
se dělají každá dvakrát, čtvrtá se dělá jednou, pátá jednou, šestá
čtyřikrát, sedmá dvakrát, osmá jednou, devátá dvakrát,
desátá jednou, jedenáctá jednou, dvanáctá jednou;
poslední dvě části se dělají čtyřikrát, a dvakrát po části,
pak je potyčka (battaglia) u konce.

La Musica della sonata con l'Intavolatura di liuto di detta Battaglia. Le prime tre parti
si fanno due volte per parte, la quarta si fà una volta, la quinta una volta, la sesta;
quattro volte, la settima due volte, l'ottava una volta, la nona due volte, la
decima una volta, l'undecima una volta, la duodecima una volta;
l'ultime due parte si fanno quattro volte, e due volte per parte
poi si finisce la battaglia.

1) Battaglia znamená bitva, zápas, boj nebo potyčka.

Kategorie: Negri - tance