Bianco Fiore - NI

Nuove Inventioni di Balli: vyobrazení k tanci Bianco Fiore

AUTORŮV BALLETTO PRO ČTYŘI, ZVANÝ
Bianco fiore1), tančí dva kavalíři a dvě dámy.
Pro slovutnou paní, paní Vittorii Castelletta
a Rhò.

BALLETTO A QUATTRO DELL'AUTTORE DETTO IL
bianco fiore ballano due Cavalieri, & due dame.
In gratia dell'Illustre Signora la Signora Vittoria Castelletta
e Rhò.

PRVNÍ ČÁST.
Všichni čtyři se nacházejí uprostřed tance ve čtyřúhelníku, jak
ukazuje předložený obrázek. Všichni spolu udělají .Rx.
grave
, dvě .Cc. doleva a doprava, dvěma .S. jdou v točení
doleva, dva .S. v točení na druhou stranu a všichni skončí
na svých místech. Kavalíři udělají dva .P. a jeden .S. dopředu
proti sobě, dva fioretti .SP. a jeden .S. v točení
doprava, dámy pak udělají totéž. Spolu pak udělají
stranou doleva tři sottopiedi in ripresa, cadenza na této noze,
jeden .T. na pravé a jeden .S. v točení doleva. Tytéž
sottopiedi, .T. a .S. udělají znovu doprava. Uvedené riprese
na jednu a druhou stranu a to, co bylo děláno výše, se bude dělat v závěru všech
částí tohoto tance.

PRIMA PARTE.
TUtti quattro si fermano in mezo del ballo in quadrangolo, come
mostra'l presente dissegno; e faranno tutti insieme la .Rx.
grave due .Cc. alla sinistra, & alla destra, due .S. andando attorno
alla sinistra, & due .S. intorno alla detta mano, stando
ogn'uno al suo luogo, i cavalieri fanno due .P. è uno .S. innanzi
l'un contra l'altro, è due fioretti .SP. & uno .S. intorno
alla destra, & le dame fanno ancora loro il medesimo, faranno poi insieme
per fianco alla sinistra tre sottopiedi in ripresa, & la cadenza sopra esso piede,
uno .T. sopra'l destro, è un .S. intorno alla sinistra si tornano à fare li
sottopiedi, & il .T. & il .S. come s'è fatto à mano destra, & al fine de tutte
le parti di questo ballo faranno le dette riprese da una parte è dall'altra; e che
si sono fatte di sopra.

DRUHÁ ČÁST.
Kavalíři udělají čtyři .SP. a krouží jimi kolem dámy, která je vlevo od nich,
pak dva .S. v točení doprava a vrátí se na své místo. Dámy udělají
totéž a i ony se vrátí na své místo. Kavalíři udělají dva skůčky dopředu
s pozvednutou levou nohou, tři botte della campanella a cadenza
nohou pravou, jeden skůček dozadu oběma nohama, jedno zanožení (botta indietro), jeden
sottopiede pravou, a dva fioretti (s) levou dopředu, jeden .P. v točení na (sopra)
této noze, přednožení a zanožení, a cadenza pravou, přednožení
a zanožení zmíněnou nohou, tři .P. dozadu a cadenza
levou. Tato variace má 21 úderů (botte) a čtyři takty (tempi) gagliardy.
Dámy místo této variace udělají jeden .S. dopředu, jednu .R. dozadu
stranou a dva .S., jimiž běží (scorrendo) v točení doleva a vrátí se na své místo.
Všichni spolu udělají .R. stranou jako výše.

SECONDA PARTE.
I Cavalieri faranno quattro .SP. girando attorno alla dama, ch'è à mano sinistra.
poi due .S. intorno alla destra, tornando al suo luogo, & le dame faranno
altretanto tornando anch'esse al suo luogo i cavalieri faranno due saltini innanzi,
col piè sinistro alto, & tre botte della campanella, con la cadenza col
piè destro; un saltino indietro con ambidue li piedi una botta indietro, è un
sottopiede col destro, è due fioretti innanzi col sinistro, un .P. intorno sopra
à esso piede, due botte innanzi & indietro, è la cadenza col destro, due botte
innanzi, & indietro alte, col detto piede, è tre .P. indietro la cadenza col
sinistro, questa mutanza è di botte 21. & è di quattro tempi di gagliarda; le
dame in cambio d'essa mutanza faranno uno .S. innanzi & una .R. indietro
per fianco è due .S. scorrendo intorno alla sinistra, e tornando al suo luogo,
e faranno tutti insieme le .R. per fianco come di sopra.

TŘETÍ ČÁST.
Kavalíři uchopí svou dámu za pravou paži a udělají čtyři .S., dva
v točení doprava s návratem na své místo, tváří k sobě se pustí,
a udělají další dva v točení doleva. Pak uchopí levou paži druhé dámy
a udělají další čtyři .S. na druhou stranu, tak jak se to dělalo předtím.
Oni sami udělají jeden skůček s levou nohou pozvednutou, jeden .P. dopředu s pravou
pozvednutou, a cadenza onou nohou, & jeden .P. dopředu a kladou nohu na zem
s malou úklonou, dupnutí (battuta), jeden .P. vpředu s pozvednutím (alto) a cadenza zmíněnou nohou,
přičemž se natáčejí pravým bokem, pak se udělá totéž uvedenou nohou a natáčejí se
levým bokem. Tato variace má sedm úderů (botte),dělá se zvolna (adagio) a má dva
takty (tempi) gagliardy. Dámy samy udělají dvakrát tutéž variaci a všichni
spolu udělají .R. stranou, tak jako výše.

TERZA PARTE.
I Cavalieri pigliano la lor dama per lo braccio destro, e fanno quattro .S. due
intorno alla destra tornando al suo luogo, e voltandosi la faccia si lasciano,
è fanno gli altri due intorno alla sinistra, poi pigliano il braccio sinistro dell'altra
dama, e fanno altri quattro .S. dall'altra parte, come s'e fatto prima
essi soli faranno un saltino col piè sinistro alto, & un .P. innanzi col destro
alto, è la cadenza con esso piede, & un .P. innanzi mettendo'l piè in terra con un
poco d'inchino una battuta, & un .P. innanzi alto, e la cadenza col detto piede
volgendo esso fianco destro, e si fà poi altretanto col detto piede, volgendo'l
fianco sinistro; questa mutanza e di sette botte, è si fà adagio, & è di due tempi
della gagliarda, le dame sole fanno due volte la medesima mutanza, e tutti
insieme faranno le .R. per fianco come di sopra.

ČTVRTÁ ČÁST.
Uchopí pravou ruku své dámy a udělají čtyři .SP. a dva .S. v průpletu
v kruhu doprava, kavalíři jdou nejprve dovnitř a pak ven, uchopí
čtyřikrát ruce, skončí naproti dámě; stejný průplet
udělají znovu doleva a každý se vrátí na své místo.
Všichni spolu udělají jeden skůček s levou nohou pozvednutou, jeden .P. dopředu
pravou bez skůčku a cadenza touto nohou, jeden .P. dozadu
levou, jedno zanožení (botta indietro), jeden sottopiede pravou a cadenza
levou. Tato variace se dělá zvolna (adagio), má sedm úderů (botte) a dva takty (tempi) gagliardy,
pak udělají dva .SP. a jeden .S. v točení doleva touto nohou.
Stejná variace se pak dělá na druhou stranu pravou nohou. Pak udělají .R.
stranou, tak jako výše, a .Rx., kteoru ukončí tanec s ušlechtilým půvabem.

QUARTA PARTE.
PIgliano la man destra della sua dama, e fanno quattro .SP. è due .S. in treccia
attorno alla destra passando prima i cavalieri dentro, è poi di fuora e pigliando
quattro volte le mani, & all'ultimo voltando la dama all'incontro
si torna à fare la medesima treccia della parte sinistra, tornando ogn'uno al
suo luogo; e tutti insieme faranno un saltino col piè sinistro alto, uno .P. innanzi
senza saltino col destro, è la cadenza con esso piede uno .P. indietro
col sinistro, una botta indietro, & uno sottopiede col destro, è la cadenza col
sinistro; questa mutanza si fà adagio, & è di sette botte, è di due tempi di gagliarda
fanno due .SP. & uno .S. intorno alla sinistra con esso piede. si fà
poi la medesima mutanza dall'altra parte col piè destro; poi faranno le .R.
per fianco come di sopra, e la .Rx. facendo fine con buona gratia al ballo.

Hudba skladby s loutnovou tabulaturou uvedeného Bianco fiore. Tři části,
každá se dělá dvakrát, až do konce tance.

La Musica della sonata con l'Intavolatura di liuto del detto Bianco fiore. A tre parti e
si fà due volte per parte, fino al fine del ballo.

1) Bianco fiore znamená Bílý květ.

Kategorie: Negri - tance