Biscia Amorosa - NI

Nuove Inventioni di Balli: vyobrazení k tanci Biscia Amorosa

BRANDO AUTORŮV, ZVANÝ LA BISCIA
Amorosa, tančí dva kavalíři a dvě dámy.
Pro slovutnou paní, paní hraběnku Giustinu
Visconte a Biglia.

BRANDO DELL'AUTORE DETTO LA BISCIA
Amorosa, ballano due Cavalieri, & due dame.
In gratia dell'Illustriss. Signora la Signora Contessa Giustina
Visconte è Biglia.

PRVNÍ ČÁST.
Všichni čtyři se nacházejí uprostřed tance ve čtyřúhelníku, jak
lze vidět na předloženém obrázku. Kavalír, který vede tanec, a
jeho dáma spolu dělají .Rx. grave a jeden .S., jdou
dopředu doleva touto nohou, dvě .Cc. breve doprava
a doleva, obráceni tváří k sobě, dělají dva .P. gravi
a jeden .S. v točení doprava, a pak dva .P. gravi a jeden .S.
v točení doleva. Kavalír sám udělá dva skůčky doleva a doprava,
jeden .D. v točení doleva touto nohou. V téže době, kdy dáma sama
dělá totéž, co dělal kavalír, ti druzí dva, kteří napodobují, spolu dělají
.Rx. spolu a jeden .S. a jdou touto nohou doleva, dvě .Cc. brevi
doprava a doleva, stejně jsou pak obráceni obličejem k sobě, jdou
doprava touto nohou, uchopí pravou paži své dámy
a udělají dva .P. gravi a jeden .S. v točení na tuto stranu a mění si místa,
uchopí levou paži druhé dámy a udělají totéž
v točení na tuto stranu a mění si místa. Dámy samy
udělají dva skůčky, tak jako výše, a jeden .D. v točení doleva touto
nohou. Kavalíři sami udělají totéž, co už bylo děláno.

PRIMA PARTE.
TUtti quattro si fermano à mezo'l ballo in quadrangolo, come
si vede nel presente dissegno. Il cavaliero, che guida'l ballo, è
la sua dama fanno insieme la .Rx. grave, & un .S. andando
innanzi alla sinistra con esso piede. due .Cc. breve alla destra,
& alla sinistra rivolti à faccia à faccia, e fanno due .P. gravi,
& un .S. attorno alla destra, è poi due .P. gravi, & un .S.
attorno alla sinistra, & il cavalier solo fa due saltini alla sinistra, & alla destra
un .D. intorno alla sinistra con esso piede in quel tempo, che la dama sola
farà altretanto, come ha fatto'l cavaliero gli altri due, che seguono faranno
la .Rx. insieme & un .S. andando alla sinistra con esso piede. due .Cc. brevi
alla destra, & alla sinistra fanno poi altretanto volgendosi la faccia, & andando
alla destra col detto piede, pigliano il braccio destro della sua dama. e
fanno due .P. gravi, & uno .S. attorno ad essa mano, passando l'uno al luogo
dell'altro, e pigliando'l braccio sinistro dell'altra dama, fanno'l medesimo
attorno alla detta mano passando l'uno al luogo dell'altro, è le dame sole
fanno i due saltini, come di sopra, & uno .D. intorno alla sinistra con esso
piede. i cavalieri soli faranno'l medesimo, che s'è già fatto.

DRUHÁ ČAST.
Variace skladby v gagliardě.
Kavalíři dělají čtyřikrát cinque passi levou, dvěma si
mění místa a dalšími dvěma se točí doleva
a doprava. Dámy samy půjdou proti sobě a udělají totéž, co už bylo děláno.
Spolu udělají spolu jeden skůček dopředu s levou nohou pozvednutou, jeden krok s pravou
pozvednutou a cadenza touto nohou. Jeden skůček dozadu levou oběma
nohama, jedno zanožení (botta indietro), jeden sottopiede a cadenza s pravou výše.
Totéž udělají znovu pravou. Tato variace má sedm úderů (botte) a dva
takty (tempi) hudby.

SECONDA PARTE.
Mutatione della sonata in gagliarda.
I Cavalieri faranno quattro volte i cinque passi col sinistro, due volte passando
l'uno al luogo dell'altro, & l'altre due si volgeranno attorno alla sinistra, &
alla destra; le dame sole si contrapassano, & fanno'l medesimo, che s'è già fatto;
faranno insieme un saltino innanzi col piè sinistro alto un passo col destro
alto è la cadenza con esso piede. Un saltino indietro col sinistro con ambidue
li piedi, una botta indietro, & un sottopiede, è la cadenza col destro alto. Si
torna poi à far'altretanto col destro; questa mutanza è di sette botte, è di due
tempi di suono.

TŘETÍ ČÁST.
Všichni spolu dělají čtyři údery (battute) s trochu pozvednutou levou a pravou nohou
naproti své dámě. Pak uchopí její pravou paži a udělá se
skůček oběma nohama na zemi, jeden krok a cadenza levou,
touto cinque .P. v točení doprava a každý se vrací na své místo. Tato
variace má sedmnáct úderů (botte) a čtyři takty (tempi) gagliardy. I proti
druhé dámě pak dělají čtyři údery (battute), uchopí její levou paži,
a totéž udělají pravou nohou v točení doleva, a opět se všichni vrací
na své místo.

TERZA PARTE.
TUtti insieme faranno quattro battute un poco alto col piè sinistro, & col destro
all'incontro della sua dama. poi pigliano il braccio destro di lei, è si fà
un saltino con ambidue li piedi in terra; un passo, è la cadenza col sinistro, &
con esso cinque .P. attorno alla destra ritornando ogn'uno al suo luogo. questa
mutanza è di diciasette botte, & quattro tempi della gagliarda, si fanno poi
all'incontro dell'altra dama le quattro battute, è si piglia'l braccio sinistro d'essa
dama, è si fà altretanto col piè destro attorno alla sinistra, ritornando tutti
al suo luogo.

ČTVRTÁ ČÁST.
Variace skladby.
Všichni spolu dělají jeden .S. doleva touto nohou, dvě .Cc. brevi
doprava a doleva, jeden .S. doprava, dvě .Cc. brevi doleva
a doprava. Pak uchopí pravou ruku své dámy a udělají dva .P. gravi
a jeden .S., jimiž se točí doprava mění si místa.
Uchopí levou ruku druhé dámy a udělají totéž pravou nohou
v točení doleva a višchni si spolu mění místo. Udělají dva skůčky
doleva a doprava, jeden .S. v točení doleva. Totéž se pak udělá v točení
doprava.

QUARTA PARTE.
Mutatione della sonata.
TUtti insieme faranno un .S. alla sinistra con esso piede, due .Cc. brevi alla
destra, & alla sinistra un .S. alla destra, è due .Cc. brevi alla sinistra, &
alla destra, pigliano poi la mano destra della sua dama, e si fanno due .P. gravi,
& un .S. volgendo attorno alla destra, & andando l'uno al luogo dell'altro.
è pigliano la man sinistra dell'altra dama, è fanno altretanto col piè destro
attorno alla sinistra mutando luogo tutti insieme, fanno due saltini alla
sinistra, & alla destra un .S. attorno alla sinistra; si fa poi altretanto attorno
alla destra.

PÁTÁ ČÁST.
Variace skladby v gagliardě.
Kavalír, který vede tanec, uchopí svou dámu za pravou paži,
udělají čtyřikrát cinque .P., dva v točení doprava s návratem na své
místo, pustí se a udělají další cinque passi v točení doleva.
Kavalír se zastaví, dáma uchopí dalšího za paži, a zopakují a udělají
tytéž kroky. Dáma zůstane stát a kavalír uchopí za paži tu další,
udělají totéž, co bylo děláno předtím, a vždy se vrátí na své obráceni
tváří v tvář.

QUINTA PARTE.
Mutatione della sonata in gagliarda.
IL Cavaliero, che guida'l ballo, piglia la sua dama per lo braccio destro, è si
fanno quattro volte i cinque .P. due volte attorno alla destra, tornando al suo
luogo. lasciano'l braccio è fanno gli altri cinque passi attorno alla sinistra. il
cavaliero si ferma e la dama piglia l'altro per lo braccio, e ritornano à far li
medesimi passi; la dama si ferma, & il cavaliero piglia'l braccio dell'altra è
fanno altretanto, come s'è fatto prima, tornando sempre al suo luogo rivolti
à faccia à faccia.

ŠESTÁ ČÁST.
Variace skladby.
Kavalíři uchopí pravou ruku své dámy a jdou doprostřed, pak uchopí
levici druhé a jdouce ven. Takto pokračují, uchopí ruce čtyřikrát,
dělá se v této době terza1), provedení osmi .SP. brevi.
Pak svou dámu uchopí za obě ruce, v točení doprava udělají.
dva .S. a mění si přitom místa. Potom udělají další dva .S. v točení
doleva a opět se každý vrátí na své místo. Pak spolu udělají .Rx.
a ukončí brando s půvabem a spanilostí2)

SESTA PARTE.
Mutatione della sonata.
I Cavalieri pigliano la man destra della sua dama passando nel mezo; poi pigliano
la sinistra dell'altra, passando per di fuori. così facendo si pigliano quattro(1)
volte le mani, & si farà in questo tempo la terza con far otto .SP. brevi.
poi si pigliano ambedue le mani della sua dama, è si fanno attorno alla destra.
due .S. andando l'uno al luogo dell'altro. poscia fanno altri due .S. attorno
alla sinistra. ritornando ogn'uno al suo luogo. fanno poi la .Rx. insieme
dando leggiadramente fine al brando.

Hudba skladby s loutnovou tabulaturou k Brando zvanému Biscia. První
tři části se dělají dvakrát každá, tři části gagliardy se dělají dvakrát,
první část se vrací a dělá se dvakrát, gagliarda se udělá ještě
dvakrát, dvě poslední části se dělají jedenkrát každá, a tím končí
řečený Brando.

La Musica della sonata con l'Intavolatura di liuto del Brando detto la Biscia. Le prime
tre parte si fanno due volte per parte, le tre parte della gagliarda, si fà due volte,
la prima parte si torna à far due volte per parte la gagliarda, si fa altre due
volte, le due ultime parte, si fanno una volta per parte, dando fine
al detto Brando.

1) Domnívám se, že je to chyba a že tam má být slovo treccia, což znamená průplet. Přesně tímto způsobem totiž Negri popisuje průplety v jiných tancích (např. Brando gentile).

2) Použitý výraz leggiadria má více významů: půvab, něha, spanilost, nádhera, skvělost, grácie, sympatičnost, elegance.

Kategorie: Negri - tance