Bizzaro - NI

Nuove Inventioni di Balli: vyobrazení k tanci Bizzaro

BALLETTO ZVANÝ BIZZARRO PŘIMĚŘENÝ ZPŮSOBU
autorově, tančí se ve dvou.
Pro slovutnou paní, paní hraběnku Barbaru Sala
a Canta Croia.

BALLETTO DETTO IL BIZZARRO MESSO IN USO
dall'Auttore, si balla in due.
In gratia dell'Illustrissima Signora la Signora Contessa Barbara Sala.
e Canta Croia.

PRVNÍ ČÁST.
Kavalír uchopí ruku dámy, jak lze vidět na předloženém obrázku,
udělají .Rx. grave, dvě .Cc., čtyři .SP. v chůzi dopředu
a jedna .R. doleva. Pak se totéž udělá dozadu pravou nohou, čímž se vrátí
na své místo.

PRIMA PARTE.
IL Cavaliero piglia la mano della dama, come si vede nel presente dissegno,
è fanno la .Rx. grave due .Cc. e quattro .SP. andando innanzi,
& una .R. alla sinistra; poi si fa altretanto indietro col piè destro, tornando
al suo luogo.

DRUHÁ ČÁST.
Udělají spolu dvě .Cc., čtyři .S. v chůzi dopředu, dva .S., jimiž běží (scorrendo)
v točení doleva a vrátí se na své místo. Udělají jednu .R. doleva,
tři .T. a jeden .S. v točení na tuto stranu. Uchopí se za ruku, pak udělají totéž
doprava a uchopí se za ruce.

SECONDA PARTE.
FAnno insieme due .Cc. e quattro .S. andando innanzi due .S. scorrendo
voltando alla sinistra, e tornando al suo luogo, e fanno uno .R. alla sinistra,
e tre .T. e uno .S. intorno ad essa. si piglia la mano, e poi si fa altretanto
alla destra, e pigliano la mano.

TŘETÍ ČÁST.
Ve zrychlení (sciolta).
Udělají spolu dvě .Cc., s malou úklonou, pak dva .S. scorsi; kavalír
zatočí doleva a půjde do úpatí tance, dáma zatočí doprava a zůstává v jeho čele.
Udělají spolu bokem (per fianco) doleva dva .SP., jeden .P. a jednu
.Rx. breve nohou pravou. Pak se totéž udělá doprava a .Rx. breve
levou. Kavalír sám udělá jeden .S. dopředu a dva .SP. dozadu v natáčení (fiancheggiando),
jednu .R., dva .T. a jeden .S. v točení doleva, totéž pak udělá
doprava. Spolu udělají bokem (per fianco) doleva dva .SP. a jednu .R., totéž
i bokem (per fianco) doprava. Dáma sama udělá jeden .S. dopředu a dva .SP. dozadu,
jednu .R., dva .T. a .S. v točení doleva, a stejně i doprava. Spolu udělají
bokem (per fianco) doleva dva .SP., jeden .P. a .Rx. breve pravou,
totžé i doprava, a .Rx. levou.

TERZA PARTE.
In sciolta.
FAnno insieme due .Cc. con un poco d'inchino, poi due .S. scorsi; il cavaliero
volta alla sinistra, è và à piè del ballo. la dama volta alla destra, e resta à capo
del detto, e fanno insieme per fianco alla sinistra. due .SP. e un .P. e una
.Rx. breve col piè destro. poi si fa'l medesimo alla destra, e la .Rx. breve col
sinistro, il cavaliero solo fa un .S. innanzi e due .SP. indietro fiancheggiando,
& una .R. & due .T. un .S. attorno alla sinistra. poi fa altretanto alla
destra. e fanno insieme per fianco alla sinistra due .SP. & una .R. altretanto
per fianco alla destra; la dama sola fa il .S. innanzi li .SP. in dietro, la
.R. e li .T. & il .S. attorno alla sinistra, & altretanto alla destra, fanno insieme
per fianco alla sinistra due .SP. & un .P. e la .Rx. breve col destro, &
altretanto alla destra, e la .Rx. col sinistro.

ČTVRTÁ ČÁST.
Spolu udělají naproti sobě dva .S. a uprostřed tance se uchopí pravou rukou,
udělají jednu .R. doleva a jeden .S. v točení na tuto stranu. Pak se uchopí
levou ruku a totéž udělají doprava. Uělají spolu bokem (per fianco)
doleva dva .SP. a jednu .R., totéž i bokem (per fianco) doprava.

QUARTA PARTE.
FAnno insieme all'incontro due .S. pigliano la man destra à meza'l ballo, e
fanno una .R. alla sinistra, & un .S. intorno ad essa mano. poi pigliano
la man sinistra, e fanno'l medesimo alla destra; fanno insieme per fianco alla
sinistra due .SP. & una .R. altretanto per fianco alla destra.

PÁTÁ ČÁST.
Udělají spolu dvě .Cc. a dva .S. scorsi, kavalír zatočí doleva a dáma
doprava. Vrátí se do čela tance, uchopí se pravou rukou, pak udělají
tři tempi di .R.1) v točení doleva a mění si místa.
Pak se uchopí levou rukou a totéž udělají v točení doprava, s návratem
na své místo. Uchopí se náležitou rukou, udělají dva .S. dopředu, pustí se,
a udělají dva .S. scorsi, kavalír zatočí doleva, dáma doprava,
a vrátí se do čela tance. Uchopí se za ruku, udělají .Rx. a ukončí tanec
s půvabem a elegancí.

QUINTA PARTE.
FAnno insieme due .Cc. e due .S. scorsi; il cavalier volta alla sinistra, e la dama
alla destra. tornando a capo del ballo; pigliano la man destra, poi fanno
tre tempi di .R. in giro attorno alla sinistra, andando l'uno al luogo dell'altro;
poi pigliano la man sinistra, e fanno altretanto attorno alla destra, tornando
al suo luogo; pigliano la mano ordinaria, e fanno due .S. innanzi. si lasciano,
e fanno due .S. scorsi. il cavalier volta alla sinistra, e la dama alla destra,
tornando in capo del ballo. pigliano la mano, e fanno la .Rx. finendo'l ballo
gratiosamente.

Hudba skladby s loutnovou tabulaturou (tance) Bizzarro. První část se dělá jedenkrát,
druhá dvakrát, první dvakrát, druhá dvakrát, zrychlená
se dělá pětkrát, první dvě části se pak udělají dvakrát
a tanec je u konce.

La Musica della sonata con l'Intavolatura di liuto del Bizzarro. La prima parte si fa una
volta, la seconda due volte, la prima due volte, la seconda due volte, la sciolta
si fa cinque volte, si fan poi l'altre prime parti due volte, e si
finisce'l ballo.

1) Tempo může být doba, čas, nebo takt, nebo délka trvání.

Kategorie: Negri - tance