Brando Gentile - NI

Nuove Inventioni di Balli: vyobrazení k tanci Brando  Gentile

IL BRANDO GENTILE AUTORŮV, TANČÍ SE VE
čtyřech, dva kavalíři a dvě dámy.
Pro Slovutnou Paní Paní Claru Settala a Carcana.

IL BRANDO GENTILE DELL'AUTTORE, SI BALLA IN
quattro, due Cavalieri, & due dame.
In gratia dell'Illustre Signora la Signora Clara Settala è Carcana.

PRVNÍ ČÁST.
Všichni čtyři se nacházejí uprostřed tance ve čtyřúhelníku, jak
je to vyobrazeno, a spolu dělají .Rx. breve, dva skůčky doleva
a doprava, jeden .S. v točení doleva, uchopí své dámy
za obě ruce s malou úklonou, udělají dvě battute
ve skůčku pravou nohou, a levou se skůčkem na spárované nohy,
tyto battute a skůček se mají dělat v závěru všech těchto prvních části branda.

PRIMA PARTE.
TUtti quattro si fermano à mezo'l ballo, in quadrangolo come
dimostrano le figure; e fanno insieme la .Rx. breve, due saltini alla sinistra,
e alla destra, uno .S. attorno alla sinistra, e pigliano amendue
le mani delle lor dame con un poco d'inchino, e fanno due battute
in saltino col piè destro, è col sinistro con un saltino à piè pari,
queste battute, & il saltino si fanno nel fine à tutte ueste prime parti del brando.

DRUHÁ ČÁST.
Spolu stranou doleva udělají jeden .P., jeden sottopiede a jeden skůček
v ripresa, a totéž udělají stranou doprava. Pak jeden .S. v točení
doleva, uchopí za obě ruce druhou dámu a udělají battute se skůčkem,
tak jak se to už dělalo výše, se skůčkem na spárovaných nohách.

SECONDA PARTE.
FAnno insieme per fianco alla sinistra, un .P. è un sottopiede, & un saltino in
ripresa e fanno'l medesimo per fianco alla destra, è poi un .S. intorno alla
sinistra; pigliano ambidue le mani dell'altra dama, e fanno le battute col saltino,
come s'è già fatto di sopra co'l saltino à piè pari.

TŘETÍ ČÁST.
Spolu udělají směrem doleva čtyři .SP., jdou dokola a vrátí se na své
místo. Pak udělají jeden .S. v točení doleva bez držení rukou, obrátí se k sobě
tváří v tvář a tak jako výše udělají battute se skůčkem.

TERZA PARTE.
FAnno insieme andando attorno à man sinistra quattro. SP. tornando al suo
luogo. poi si fà un .S. intorno alla sinistra senza pigliar le mani, e volgendosi
à faccia à faccia fanno le battute, come di sopra col saltino.

ČTVRTÁ ČÁST.
Dělají spolu dvě .R. doleva a doprava, jeden .S. v točení doleva,
všichni čtyři se uchopí oběma rukama, a dělají battute se skůčkem,
tak jako výše.

QUARTA PARTE.
FAnno insieme due .R. alla sinistra, & alla destra un .S. intorno alla sinistra,
e si pigliano tutte quattro per amendue le mani, e fanno le battute, come
di sopra col saltino.

Variace skladby.
PÁTÁ ČÁST.
Spolu udělají čtyři .S., dvěma jdou doleva, dvěma zamíří
ven a vrátí se na své místo, proti sobě udělají jeden .S. levou,
s natočením tímto bokem jeden skůček na této noze s pozvednutím pravé nohy vzadu,
jeden sottopiede, a touto jeden skůček s pozvednutou levou , dva .P. v točení
na zmíněnou stranu, jeden touto nohou a druhý pravou, pak cadenza s jedním
skůčkem na spárovaných nohách. Tyto .S., skůčky a .P. v točení se dělají v závěru všech
těchto čtyř částí.

Mutation della sonata.
QUINTA PARTE.
FAnno insieme quattro .S. due andando alla sinistra, & due volgendosi per
di fuori, e tornando al suo luogo, faranno un .S. col sinistro, l'uno contra
l'altro, voltando esso fianco un saltino sopra detto piede col destro indietro
alto uno sottopiede, e con esso un saltino col sinistro alto, è due .P. intorno
alla detta mano, uno con esso piede, l'altro col destro, è poi la cadenza con un
saltino a piè pari. questi .S. è i saltini è li .P. intorno si fanno nel fine di tutte
queste quattro parti.

ŠESTÁ ČÁST.
Kavalíři uchopí pravou ruku své dámy a udělají dva .S., jeden s výměnou
místa, skončí tváří v tvář, pak udělají další .S., uchopí se
levou rukou a vrátí se na své místo. Pustí se, kavalíři udělají dva .S.
v točení doleva, dámy v téže době (tempo) dělají dvě .R. doleva,
a doprava. Spolu udělají S., skůčky a .P. v točení, tak jak se
to dělalo výše.

SESTA PARTE.
I Cavalieri pigliano la man destra della lor dama, e fanno due .S. un passando
al luogo dell'altro, e volgendosi à faccia à faccia, poi fanno l'altro .S. pigliando
la man sinistra tornando al suo luogo. si lasciano i cavalieri, e fanno due .S.
intorno alla sinistra, le dame nel medesimo tempo fanno due .R. alla sinistra,
& alla destra, e fanno insieme li S. e li saltini & li .P. intorno, come
s'è fatto di sopra.

SEDMÁ ČÁST.
Kavalíři uchopí pravou ruku druhé dámy a udělají spolu tytéž
.S. s výměnou míst, pak uchopí ruku levou a vrátí se na
své místo. Jmenovaní udělají dvě .R. doleva a doprava, a dámy
v téže době (tempo) udělají dva .S. v točení doleva. Spolu udělají .S.,
skůčky a .P. v točení, tak jak se to dělalo výše.

SETTIMA PARTE.
I Cavalieri pigliano la mano destra dell'altra dama è fanno insieme i medesimi
.S. passando l'uno al luogo dell'altro; poi pigliano la man sinistra tornando al
suo luogo è li detti fanno due .R. alla sinistra, & alla destra. è le dame nel
medesimo tempo fanno due .S. intorno alla sinistra è fanno insieme il .S. &
i saltini, & li .P. intorno, come s'è fatto di sopra.

OSMÁ ČÁST.
Dělají spolu proti sobě dva .S. a jdou dopředu, další .S. v točení
doleva. Pak udělají čtyři .SP. trochu dozadu proti sobě
v natáčení (fiancheggiando), a udělají .S., skůčky a (li) .P. v točení, tak
jak se to dělalo výše.

OTTAVA PARTE.
FAnno insieme due .S. uno contra l'altro andando innanzi, è l'altro .S. intorno
alla sinistra; è si fanno poi quattro .SP. un poco indietro; l'uno contra
l'altro fiancheggiando e fanno il .S. & li saltini, & li .P. intorno, come
s'e fatto di sopra.

Variace skladby.
DEVÁTÁ ČÁST.
Kavalíři sami udělají dvě .R. doleva a doprava, dva .P. a jeden skůček na
spárovaných nohách v točení doleva, tři .P., jeden dozadu a dva dopředu zmíněnou nohou,
dva .T. jeden na této a druhý na pravé noze. Dva .P. a jeden skůček,
tak jak se to dělalo, v točení doleva uvedenou nohou. Dámy samy udělají
tytéž .R. a skutky, které byly dělány výše, a trochu pozvednou tělo
namísto skůčků.

Mutatione della sonata.
NONA PARTE.
I Cavalieri soli faranno due .R. alla sinistra è alla destra due .P. è un saltino à
piè pari intorno alla sinistra, tre .P. un indietro, & due innanzi col detto piede,
due .T. uno sopra à esso, & l'altro sopra il piè destro. due .P. è un saltino,
come s'è fatto, intorno alla sinistra col detto piede; le dame sole faranno
le medesime .R. & l'attioni che s'è già fatta di sopra con alzar un poco la vita
incambio de saltini.

Variace skladby.
DESÁTÁ ČÁST.
Kavalíři udělají dvě .P*., jednu dopředu levou v natočení tímto bokem, druhou
dozadu pravou nohou, dva .S., jeden v natočení uvedeným bokem, dalším .S. zamíří
doleva. Udělají čtyři .SP. v točení na tuto levou stranu. Dámy samy
udělají tytéž .P*., .S. a .SP., které byly dělány výše.

Mutatione della sonata.
DECIMA PARTE.
I Cavalieri faranno due .P*. uno innanzi col sinistro voltando esso fianco, l'altro
indietro col piè destro, due .S. un voltando'l detto fianco, & l'altro .S. voltando
il sinistro fanno quattro .SP. intorno à essa man sinistra; le dame sole
faranno i medesimi .P*. e li .S. & li .SP. che si sono fatti di sopra.

Variace skladby.
JEDENÁCTÁ ČÁST.
Kavalíři uchopí své dámy za obě ruce a levou udělají jednu .R. ve čtyřech
skůčcích, v točení dokola na tuto stranu, a mění si přitom místo.
Pak udělají čtyři .T. na pravé a levé noze, pak znovu udělají
.R. na pravou stranu touto nohou, vrátí se na své místo a levou udělají
.T. tak jako výše.

Mutatione della sonata.
UNDECIMA PARTE.
I Cavalieri pigliano amendue le mani delle loro dame, e fanno una .R. di quattro
saltini col sinistro girando attorno à essa mano, & andando l'uno al luogo
dell'altro, è fanno poi quattro .T. su'l piè destro, & su'l sinistro poi si ritorna
à fare la .R. alla mano destra col detto piede tornando al suo luogo è fanno
li. T. come di sopra col sinistro.

Variace skladby.
DVANÁCTÁ ČÁST.
Kavalíři sami udělají dva skůčky, jeden doleva a druhý doprava, dva .S.
s výměnou místa, skončí tváří v tvář, udělají malou
úklonu k druhé dámě, pak se dalším .S. vracejí na své místo a udělají
s malou úklonu ke své dámě, Všichni spolu udělají dva .S. v točení
doleva. Dámy samy udělají skůčky a .S. tak jako se to dělalo výše, a všichni
spolu dělají .S. v točení na své místo.

Mutatione della sonata.
DUODECIMA PARTE.
I Cavalieri soli faranno due saltini, uno alla sinistra, è l'altro alla destra, due .S.
l'uno passando al luogo dell'altro, e voltandosi à faccia à faccia fanno un poco
d'inchino all'altra dama, poi tornando al suo luogo è con l'altro .S. fanno
un'altro poco d'inchino alla sua dama, e fanno tutti insieme due .S. intorno
alla sinistra; le dame sole fanno i saltini è li .S. come si è fatto di sopra, & tutti
insieme fanno li .S. intorno al suo luogo.

Variace skladby v první části.
TŘINÁCTÁ ČÁST.
Kavalíři uchopí pravou ruku své dámy a jdou doprostřed, pak uchopí
levici druhé dámy a jdou ven, dělají čtyři .SP. a dva .S.
v průpletu, čtyřikrát uchopí ruce, a nakonec se každý vrátí každý na své místo.

Mutatione della sonata nella prima parte.
DECIMA TERZA PARTE.
I Cavalieri pigliano la man destra della lor dama, passando nel mezo. poi pigliano
la sinistra dall'altra passando per di fuori, e fanno quattro .SP. è due .S.
in treccia pigliando le mani quattro volte, e ritornando ogn'uno al suo luogo.

ČTRNÁCTÁ ČÁST.
Spou udělají jeden .P. a jeden sottopiede, jeden skůček v .R. stranou
doleva, totéž se stejně udělá doprava. Udělají proti sobě dva .SP. dozadu v natáčení (fiancheggiando)
a jeden .S. dopředu nohou levou. Pak spolu udělají
.Rx. a půvabně ukončí tanec.

DECIMA QUARTA PARTE.
FAnno insieme uno .P. è uno sottopiede, è uno saltino in .R. per fianco alla
sinistra, e si fa altretanto dalla destra; fanno due .SP. indietro fiancheggiando,
l'uno contra l'altro, & uno .S. innanzi col piè sinistro. poi faranno insieme
la .Rx. con finire gratiosamente'l ballo &c.

Hudba skladby s loutnovou tabulaturou (tance) Brando gentile. První část
se dělá čtyřikrát, druhá čtyřikrát, třetí dvakrát, čtvrtá dvakrát, pátá dvakrát,
šestá dvakrát. Pak se znovu udělá dvakrát první část
a Brando je u konce.

La Musica della sonata con l'Intavolatura del liuto del Brando gentile. La prima parte,
si fa quattro volte, la seconda quattro, la terza due, la quarta due, la quinta due,
la sesta due volte poi si torna à far due volte la prima parte, & si finisce
il Brando.

Kategorie: Negri - tance