Brando di Cales - NI

Nuove Inventioni di Balli: vyobrazení k tanci Brando di Cales

BRANDO DI CALES, AUTORŮV, TANČÍ TŘI
kavalíři a tři dámy.
Pro slovutnou paní, paní rytířku Isabellu Borromea
a Visconte.

BRANDO DI CALES DELL'AUTTORE, BALLANO TRE
Cavalieri, & tre dame.
In gratia dell'Illustre Signora la Signora Cavaliera Isabella Borromea
è Visconte.

PRVNÍ ČÁST.
Všech šest se nachází uprostřed tance v kruhu. Kavalír, který
Brando vede, udělá spolu se svou dámou .Rx. grave, uchopí ji
za ruku a spolu udělají dvě .R. stranou
doleva a doprava, pustí se a udělají dva .P. a jeden
.S. breve v točení doleva, pak se tytéž kroky udělají v točení
doprava. V té době, kdy se dělají .P. a .S.
doprava, druhý kavalír udělá .R. ke své dámě, uchopí ji samotnou za
ruku a spolu udělají dvě .R. tak jako výše, pustí se a pak udělají
v točení tytéž .P., které byly dělány výše. Další kavalír udělá .Rx.
ke své dámě, uchopí ji za ruku a udělají .R., pustí se a udělají
.P. a .S. v točení tak jako výše. Všichni se v kruhu uchopí
oběma rukama a udělají dvě .R., jednu po kruhu doleva a druhou doprava,
pak se pustí a udělají spolu (i) .P. a .S. v točení doleva
a doprava.

PRIMA PARTE.
TUtti sei si fermano in mezo dell ballo in circolo, il Cavaliero che
guida il Brando, farà insieme con la sua dama la .Rx. grave pigliandola
per la mano faranno insieme due .R. per fianco alla
sinistra è alla destra, lasciano la mano è fanno due .P. & uno
.S. breve intorno alla sinistra, poi si fanno i medesimi passi intorno
alla destra in quel tempo che si fanno i .P. e il .S. alla
destra, Il secondo cavaliero farà la .R. alla sua dama pigliando lei sola per la
mano, è si fanno insieme le due .R. come di sopra, si lascia la mano, è poi fanno
intorno i medesimi .P. che si son fatte di sopra, l'altro cavaliero fà la .Rx.
alla sua dama pigliandola per la mano fanno la .R. lasciano la mano, è fanno
i .P. & il .S. attorno come sopra fermandosi in circolo, tutti si pigliano per
ambedue le mani, è fanno due .R. una attorno alla sinistra, & l'altra alla destra,
il che fatto si lasciano, e poi fanno insieme i .P. è il .S. intorno alla sinistra
è alla destra.

DRUHÁ ČÁST.
Variace skladby v gagliardě
Všichni společně udělají dva skůčky na spárovaných nohách doleva a doprava, kavalíři
uchopí pravou paži své dámy a pak dělají pět battute in
saltino
levou v točení doprava, vrátí se na své místo a pustí se, udělají
jeden otočku (volta) jedním pětikrokem (cinque passi) levou, pak uchopí druhou
dámu za levou paži a udělají v točení tytéž battute, & cinque passi pravou,
tak jak to bylo děláno výše.

SECONDA PARTE.
Mutatione della sonata in gagliarda.
TUtti insieme faranno due saltini à piè pari alla sinistra, e alla destra i cavalieri
pigliano il braccio destro della sua dama, e poi faranno cinque battute in
saltino col sinistro attorno alla destra tornando al suo luogo si lasciano, e fanno
una volta i cinque passi col sinistro poi pigliano'l braccio sinistro dell'altra
dama, è fanno attorno le medesime battute, & i cinque passi col piè destro
come s'è già fatto di sopra.

TŘETÍ ČÁST.
Variace skladby.
Kavalíři sami udělají dva .P. gravi a jeden .S. levou nohou, a jdou dopředu
proti sobě, pak udělají další dva .P. a .S. pravou nohou v točení
doleva a vrátí se na své místo. I dámy samy udělají totéž,
co bylo uděláno.

TERZA PARTE.
Mutatione della sonata.
I Cavalieri soli fanno due .P. gravi, è uno .S. col piè sinistro andando innanzi
l'uno contra l'altro, poi fanno altri due .P. & il .S. col piè destro attorno
alla sinistra, tornando al suo luogo, le dame sole fanno anch'esse'l medesimo,
che s'è fatto.

ČTVRTÁ ČÁST.
Variace skladby.
Kavalír, který vede brando, uchopí svou dámu za ruku, udělají dva
.SP. a jeden .S. dopředu a dva .SP. & jeden .S. dozadu s návratem na své místo,
pustí se a pak udělají dvě .Rx. brevi, jednu levou nohou k dámě,
která je vlevo, další .Rx. udělá pravou nohou ke své dámě, pak ji uchopí
za ruku a udělají dva skůčky na spárovaných nohách doleva a doprava, dva .S. dopředu,
pustí se, udělají další dva .S. v točení doleva a vrátí se na své
místo. Kavalír, který je napravo, uchopí svou dámu za ruku a udělá s ní
dva .SP. a .S. dopředu a dozadu, pak .Rx. brevi, skůčky
a .S. dopředu a v točení tak jako výše, a další kavalír se svou
dámou udělá totéž, co předtím ti ostatní.

QUARTA PARTE.
Mutatione della sonata.
Il Cavaliero che guida'l brando piglia la sua dama per la mano, è fanno due
.SP. è uno .S. innanzi e due .SP. & un .S. indietro tornando al suo luogo
lasciano la mano poi fanno due .Rx. brevi una col piè sinistro alla dama
ch'è à man sinistra, l'altra .Rx. si fà col piè destro alla sua dama, poi pigliano la
mano è fanno due saltini à piè pari alla sinistra, & alla destra, & due .S. innanzi
si lasciano, è fanno altri due .S. attorno alla sinistra tornando al suo
luogo, Il cavaliero che è à man destra piglierà la sua dama per la mano, è fanno
i due .SP. & il .S. inannzi & indietro, è poi le .Rx. brevi, & i saltini
& i .S. innanzi, & intorno come s'è fatto di sopra, l'altro cavaliero con la sua
dama farà'l medesimo c'han fatto gli altri due cavalieri.

PÁTÁ ČÁST.
Variace skladby.
Všichni spolu se v kruhu uchopí oběma rukama a udělají v točení
doleva jednu dvojitou .R. ve čtyřech dobách (tempi) v corrente1), nakonec spolu
udělají jeden skůček oběma nohama. Pak se totéž stejně udělá i doprava,
se skůčkem, všichni se vrátí na své místo a pustí se.

QUINTA PARTE.
Mutatione della sonata.
TUtti insieme in uno circolo si pigliano con ambedue le mani, è fanno intorno
alla sinistra una .R. doppia di quattro tempi in corrente, & al fine d'essa
si fa un saltino insieme, con ambidue li piedi, poi si fà altretanto alla destra
col saltino, tornando tutti al suo luogo si lasciano.

ŠESTÁ ČÁST.
Variace skladby.
Dámy stojí, kavalíři vyrazí levou a jedním .S. udělají poloviční
obrat v točení doprava před svou dámu, pak ji uchopí za obě ruce
a spolu udělají jeden skůček oběma nohama. Tento
.S. i se skůčkem se udělá celkem třikrát, jedenkrát s každou dámou, a pak se
každý vrátí na své místo.

SESTA PARTE.
Mutatione della sonata.
LE dame si fermano, i cavalieri fanno uno .S. col sinistro, andando meza
volta intorno alla destra dinanzi alle sue dame, poi pigliano tutte due le mani
della lor dama, è fanno insieme un saltino con ambidue li piedi, & questo
.S. insieme col saltino si farà tre volte, una volta per ciascheduna dama tornando
ogn'uno al suo luogo.

SEDMÁ ČÁST.
Tyto poslední dvě části skladby se udělají ještě jednou znovu. Všichni spolu
v kruhu se se opět uchopí oběma rukama, udělají dvojitou .R.
se skůčkem doleva a pak doprava, tak jako výše, pustí se
kavalíři zůstanou stát a dámy udělají .S. nohou levou a skůček,
přičemž drží kavalíry za obě. To se dělá třikrát, postupně jdou v kruhu
doprava, a dámy se vrátí na své místo. Pak se udělá .Rx. a všichni spolu
ukončí brando důstojně a půvabně.

SETTIMA PARTE.
SI torna un'altra volta à far queste due ultime parti della sonata tutti insieme
in un circolo si tornano à pigliare con amendue le mani, è fanno la .R. doppia
col saltino alla sinistra, è poi alla destra come s'è già fatto di sopra, si lasciano
i cavalieri si fermano, & le dame fanno il .S. col piè sinistro, & il saltino
pigliando tutte due le mani alli cavalieri, & questo si fà tre volte andando intorno
alla destra tornando le dame al suo luogo, è si fa poi la .Rx. tutti insieme
dando fine al brando con gratia, & decoro.

Hudba sonaty s loutnovou tabulaturou tohoto Brando, di Cales. První
část k (la) .R. se udělá třikrát, druhá část se dělá dvakrát, pak se ty dvě části
znovu provedou třikrát, a dvakrát každá část, druhá se dělá dvakrát,
třetí dvakrát, čtvrtá dvakrát, pátá dvakrát, šestá dvakrát,
poslední část se dělá třikrát, ty dvě poslední části se dělají ,
první dvakrát a druhá třikrát,
& a tím brando končí.

La Musica della sonata con l'Intavolatura di liuto del detto Brando, di Cales. La prima
parte per la .R. si fa tre volte, la seconda parte si fa due volte, poi si tornano à far
esse due parte tre volte, & due volte per parte, la seconda si fa due volte, la
terza due volte, la quarta due volte, la quinta due volte, la sesta due
volte, l'ultima parte, si far tre volte, di queste due parti ultime,
la prima si fa due volte, & l'altra tre volte,
& si finisse il brando.

1) Corrente v dnešní italštině znamená proud, nebo běžně, ale corrente je i název tance. I v Negriho sbírce jeden najdeme.

Kategorie: Negri - tance