Caccia d'Amore - NI

NOVÝ AUTORŮV TANEC, ZVANÝ CACCIA
d'Amore1), tančí mnoho kavalírů a dam.
Pro slovutnou paní, paní Donnu Giovanu di Cordova, druhou manželku
slovutného pana hraběte d'Aro, syna nanejvýš znamenitého pána
contestabile2) di Castiglia, vládce3) Milána.

BALLO NUOVO DELL'AUTTORE DETTO LA CACCIA
d'Amore, si balla con molti Cavalieri, e Dame.
In gratia dell'Illustriss. Sig. la Sig. Donna Giovana di Cordova, seconda moglie
dell'Illustriss. Sig. Conte d'Aro figliuolo dell'Eccellentiss. Signor
Contestabile di Castiglia Governatore di Milano.

V tomto tanci bývají obvykle zmatky a nejvíce v jeho začátku,
protože kavalíři běhají jako o závod, aby získali dámu.
Z toho někdy povstane zášť, když se přihodí,
že se o jednu dámu ucházejí dva kavalíři; ona se pak raději
vzdá tance, aby nezpůsobila křivdu jednomu ani druhému.
Proto je správné, aby kavalíři šli neokázale
pro dámu, kterou si vybrali. Ten, který povede tanec, ať jej nezačne
dříve, než všichni uchopí svou dámu a než se všichni postaví
popořádku do zástupu.

IN questo ballo suol essere confusione, & massime nel cominciarlo;
percioche i Cavalieri corrono à gara à pigliare la dama.
onde tal hora ne seguono de gli odij, quando s'incontra,
che due cavalieri vanno per pigliare una dama: la quale, per
non far torto, ne all'uno, ne all'altro resta tal volta d'andare
in ballo; perciò e ben che i Cavalieri vadano modestamente
à pigliare la dama che gli parerà, & quello che guiderà'l ballo, non l'incominciarà
insino à tanto che tutti non habbiano prese le dame, e poi si porranno
tutti per ordine alla loro fila.

PRVNÍ ČÁST S PROMENÁDOU.
a variace.
Všichni spolu udělají .Rx. grave, dvě .Cc., směrem dopředu udělají
čtyři .S., pustí se a dělají spolu dva .S. v točení doleva
a skončí tváří k sobě, dvě .R., kavalíři uchopí pravou paži
své dámy a udělají dva .S. s výměnou místa, pustí se
a udělají se další dva .S. v točení doleva, přitom zůstávají na tomto místě.
Kavalír, který vede tanec, zamíří se svou řadou doprava a jeho dáma
se svou řadou také zamíří doleva, všichni spolu udělají osm .SP.
a jdou do čela tance, pak se vrátí do úpatí naproti svým dámám
a všichni spolu udělají .Rx. grave a dvě .Cc.. Dámy uchopí pravou paži
svého kavalíra, udělají dva .S. s výměnou místa,
pustí se a udělají další dva .S. v točení doleva, skončí obličejem k sobě, pak udělají
dvě .R. a dva .S. v točení doleva, a každý zůstává na tomto místě.

PRIMA PARTE COL PASSEGGIO
e la mutanza.
FAranno tutti insieme la .Rx. grave, & due .Cc. si fanno andando innanzi
quattro .S. lasciano le mani e fanno insieme due .S. intorno alla sinistra
volgendosi à faccia à faccia, e due .R. li cavalieri pigliano'l braccio destro
della sua dama, e fanno due .S. passando l'uno al luogo dell'altro, si lasciano,
& si fanno altri due .S. intorno alla sinistra, restando nel detto luogo,
il cavaliere, che guida'l ballo con la sua filla si volta alla destra, & la sua dama
con la sua fila, anch'essa si volta alla sinistra, e fanno tutti insieme otto .SP.
andando à capo del ballo, e poi tornano à piede all'incontro delle sue dame
e fanno la .Rx. grave tutti insieme, e due .Cc. le dame pigliano'l braccio destro
del suo cavaliero, e fanno due .S. passando l'uno al luogo dell'altro, si
lasciano e fanno altri due .S. attorno alla sinistra, voltandosi'l viso, poi fanno
due .R. & due .S. intorno alla sinistra, restando ogn'uno al detto luogo.

DRUHÁ ČÁST S PROMENÁDOU
a s variací.
Dělají spolu .Rx. a dvě .R.. Ten, který vede, a ostatní kavalíři zamíří
doleva, jdou do čela a pak se znovu vrátí do úpatí tance, udělají přitom osm
.S. v průpletu, střídají pravou a vzápětí levou ruku. Každý se zastaví
před svou dámou, tváří k ní, s malou úklonou. Ten, který vede,
uchopí pravou paži své dámy a udělají dva .S. v točení na tuto stranu,
pustí se a udělají dva .S. v točení doleva s návratem na své místo
s malou úklonou. Pak uchopí druhou dámu a udělá totéž co předtím,
pak uchopí třetí, a všechny ostatní, jednu po druhé, až do konce.
Všichni další ho následují a i oni všichni spolu začnou
od první dámy a postupují až k poslední. Ten, který vede, zamíří doprava,
a vrací se do úpatí tance, všichni ostatní ho následují, udělají čtyři .S. s polovičními
.R.4) ke své dámě. Pak dáma, která vede, zamíří se svými družkami doprava,
jdou do čela a pak do úpatí tance osmi .S. v průpletu, střídají
pravou a levou ruku, a každá se zastaví naproti svého kavalíra
s poloviční .Rx.. Dáma, která vede, uchopí pravou paži svého kavalíra, udělají
dva .S. na tuto stranu, pustí se, udělají dva .S. v točení doleva a vrátí se
na své místo, s malou úklonou, Ta, která vede, zamíří se svými dámami
doleva, udělají čtyři .S., vrátí se do úpatí tance s poloviční .Rx.
naproti svých kavalírů.

SECONDA PARTE COL PASSEGGIO
e con la mutanza.
FAranno insieme la .Rx. e due .R. quello che guida e gli altri cavalieri, si voltano
alla sinistra, & vanno à capo, e poi ritornano à piè del ballo, con far otto
.S. in trezza, pigliando hora la man destra, & hora la sinistra, fermandosi ogn'uno
con la faccia rivolta alla sua dama con un poco d'inchino, quello che guida
piglia'l braccio destro della sua dama, e fa due .S. intorno ad essa mano,
e si lasciano, e fanno due .S. intorno alla sinistra tornando al suo luogo
con un poco d'inchino, poi piglia la seconda dama, & fa'l medesimo c'ha
fatto con la prima, poi piglia la terza, e tutte le altre ad una ad una sino alla fine,
& tutti li altri seguitano anch'essa di mano, in mano tutti insieme cominciando
dalla prima dama, sino all'ultima, quello che guida si rivolge alla destra,
e torna à piè del ballo, e li altri tutti lo seguitano, & fanno quattro .S. con meze
.R. alle sue dame, poi la dama, che guida, si volge alla destra con le sue compagne,
e vano in capo poi à piè del ballo con otto .S. in trezza pigliando la
man destra e la sinistra fermandosi ogn'uno all'incontro del suo cavaliere con
meza .Rx. la dama, che guida, piglia'l braccio destro del suo cavaliero, e fà li
doi .S. ad essa mano, si lasciano, & fanno due .S. intorno alla sinistra tornando
al suo luogo, con un poco d'inchino, quella, che guida, con le sue dame si
volta alla sinistra, e fanno quattro .S. tornando à piè del ballo con meza .Rx.
all'incontro de suoi cavalieri.

TŘETÍ ČÁST S PROMENÁDOU
a variací na způsob honby.
Kavalír, který vede, uchopí ruku své dámy, udělají dvě .Cc.
a dvě .R. naproti, pak se pustí, kavalír zamíří doleva a
vyrazí do čela tance chytit svou dámu. Ona v téže době zamíří
doprava, také do čela tance, a když spatří svého kavalíra, který ji
chce chytit za ruku, ihned poběží vrátit se dozadu a pak se vydá doprostřed
mezi ty dvě řady, v tomto pokračují a po svém se baví běhaním,
dokud nebude dáma lapena, nechá se chytit za ruku, on ji pak doprovodí do
čela tance na poslední místo v řadě. Druhý, který pokračuje se svou dámou, udělá
totéž, i on odejde s dámou do čela tance,
a postupně to udělají všichni, a všichni se vrátí na své místo
kde byli předtím.

TERZA PARTE COL PASSEGGIO
e con la mutanza à modo di caccia.
IL Cavaliere, che guida, piglia la mano della sua dama, e si fanno due .Cc. &
due .R. all'incontro, poi lasciano la mano, il cavalier si volta alla sinistra per
andar à capo del ballo à pigliar la sua dama, & essa in quel tempo si volta alla
destra per andar anch'ella, in capo del ballo, & vedendo il suo cavaliere che la
vol pigliar per la mano, subito ritorna adietro scorrendo, poi passa nel mezo
delle due fila, & il detto la seguita, come la dama se haverà pigliato piacere à
suo gusto di scorrere, si lascierà pigliar per la mano, accompagnandola poi in
capo del ballo, all'ultimo delle file, il secondo che segue con la sua dama, farà
altretanto come si è fatto, andando anch'esso con la dama in capo del ballo,
& cosi faranno tutte le file di mano in mano, tornando ogn'uno al suo luogo
dove erano prima.

ČTVRTÁ ČÁST S VARIACÍ,
a promenádou.
Všichni spolu udělají .Rx. grave, dvě .R. a pak dva .S., on uchopí
pravou ruku své dámy a vymění si místa, pak uchopí
levou, udělají další .S. a vrátí se na své místo. Pak udělají další dva .S. v točení
doleva, kavalír, který vede tanec, zamíří se svou řadou doleva,
dáma se svou řadou zamíří doprava, a vracejí se do čela tance,
udělají čtyři .S.. Pak každý uchopí svou dámu za ruku, s malou
úklonou, a udělají spolu další čtyři .S. na způsob kruhu, kde jsou všechny
dámy uprostřed. Ten, který vede, při této promenádě řekne jeden dopředu (uno innanzi),
ihned pustí ruku své dámy, a rychl půjdou uchopit
za ruku tu, kterou mají vpředu. V téže době další kavalír, který
se tance dosud neúčastni, rychle chytí jednu dámu. Takže vždycky když ten, který
vede tanec, podle své libosti řekně jeden dopředu (uno inanzi) nebo jeden dozadu (un indietro), nebo dva
dopředu (due innanzi), nebo dva
dozadu (due indietro), vždycky jeden kavalír zůstane bez dámy, a každý si takto chytá
podle své libosti, Nakonec ten, který vede, se svou dámou rozšíří trochu více kruh, aby byl větší,
a všichni ostatní ho následují.

QUARTA PARTE CON LA MUTANZA,
e'l passeggio.
TUtti insieme fanno la .Rx. grave, & due .R. è poi due .S. uno pigliando
la man destra della sua dama passando l'uno al luogo dell'altro, poi pigliano
la sinistra, & fanno l'altro .S. tornando al suo luogo, si fan poi altri due .S. intorno
alla sinistra, il cavalier che guida'l ballo con la sua fila si volta alla sinistra,
e la dama anch'essa con la sua fila si volta alla destra, e tornanno a capo del ballo,
e fanno quattro .S. poi pigliano ogn'uno la mano della sua dama con un poco
d'inchino, e fanno insieme altri quattro .S. à modo d'un circolo con tutte
le dame nel mezo, quello che guida cosi passeggiando dirà uno innanzi, &
subito si lascieranno la mano della sua dama, & andaranno presto à pigliar la
mano di quella, che gli farà innanzi, in quel tempo un'altro cavaliero, che non
farà entrato nel ballo, piglierà presto una dama, talche sempre come quel che
guida'l ballo, dirà à suo piacer un'innanzi ò un indietro, ò due innanzi, ò due
indietro, sempre restarà un Cavaliero senza la sua Dama, & ogn'uno si piglierà
piacere infinito di questo e quello che guida con la sua dama si allargarà alquanto
à modo d'un gran circolo, & tutti li altri lo seguiranno.

PÁTÁ ČÁST.
Variace skladby v gagliardě a její dovětek (ripresa).
První kavalír se se svou dámou trochu prochází, pak se pustí
a udělají spolu .Rx. & tančí trochu ballo del piantono. Pak
ji uchopí za ruku, odvede ji na její místo a udělají .Rx.. Další
kavalír, který je se svou dámou vpravo, udělá totéž, a tak postupně
pokračují všichni, a tímto způsobem ukončí Caccia d'Amore,
se zábavou a potěšením všech. Mohly by se přidat další bizarnosti (bizzerie),
ale abych nebyl příliš zdlouhavý, tyto variace postačí.

QUINTA PARTE.
Mutatione della sonata in gagliarda con la sua ripresa.
IL primo Cavaliero con la sua Dama passeggierà un poco, e poi lascierà la mano
e faranno insieme la .Rx. & ballaranno un poco il ballo del piantono, e poila piglierà per la mano, & la
condurrà al suo luogo, & faranno la .Rx. l'altro
Cavaliero che è à man destra con la sua dama, farà altretanto, & cosi seguiranno
tutti di mano in mano, in questa maniera si darà fine alla Caccia d'Amore
con spasso e piacere d'ogn'uno, si potrebbero aggiongere altre bizzerie
ma per non esser troppo lungo basteranno queste mutanze.

Hudba skladby s loutnovou tabulaturou této Caccia d'Amore. Jsou to tři části,
první dvě se dělají každá část dvakrát, až k poslední části, jíž je gagliarda,
která se dělá s dovětkem (ripresa) ~ballo del piantono~~,
jím tato Caccia končí.

La Musica della sonata con l'intavolatura di liuto della Caccia d'Amore. E tre parti le
due prime parti si fanno due volte per parte sino all'ultima parte che è la gagliarda,
che si fa con la sua ripresa al ballo del piantono, che
finisce essa Caccia.

1) Nemá vlastní vyobrazení.

2) Takové zvláštní slovo: contestabile totiž v dnešní italštině znamená sporný. Možná to jsou dvě slova: conte a stabile. Conte je hrabě a stabile je trvalý, stálý, stabilní, definitivní.

3) Governatore = vladař, panovník, vládce, guvernér, místodržitel, správce.

4) Je možné, že to nejsou poloviční riprese, ačkoli je v originále meze .R., ale jedna poloviční poklona – protože dále se ještě dvakrát tyto poloviční poklony mají dělat. Poloviční ripresa se v jiných tancích nevyskytuje, poloviční poklona ano.

Kategorie: Negri - tance