Canario - IB

IL CANARIO
KU CHVÁLE VYNIKAJÍCÍ PANÍ
Vittorie Santacroce Borghese,
ušlechtilé paní Římské.

IL CANARIO
IN LODE DELL ILLUSTRE SIG.(RA)
La Sig. Vittoria Santacroce
Borghese,
Gentildonna Romana.

V začátku tohoto tance muž uchopí
dámu za náležitou ruku a udělají spolu
Riverenza minima, se dvěma Continenze, jednu
doleva a druhou doprava. Pak udělají osm Seguiti
spezzati schisciati
, čtyřmi jdou dopředu,
pustí se a čtyřmi zatočí doleva, v jejich závěru
se jeden z nich nalézá v čele sálu a druhý ve druhém. Naproti
sobě udělají dva Passi presti dopředu a Cadenzu, vše začínají
levou nohou, a pak pravou.

Nel principiar questo Ballo, l'Huomo pigliarà la
Dama per la man'ordinaria, & insieme faranno
la Riuerenza minima, con due Continenze, una alla
sinistra, l'altra alla destra; poi faranno otto Seguiti
spezzati schisciati, quattro passeggiando innanzi,
& quattro lasciandosi, volti alla sinistra, al fine
de' quali trouandosi da un capo della Sala, & l'altro dall'altro, incontro
l'uno all'altro faranno due Passi presti innanzi, & la Cadenza, principiando
ogni cosa col piè sinistro, & poi col destro.

Variace muže.
Muž sám udělá osm Seguiti battuti. Udělá Ritiratu čtyřmi
Passi gravi schisciati dozadu v natáčení (fiancheggiati). Potom spolu udělají
čtyři Seguiti spezzati schisciati, dva v točení doleva a dva ve výhledu,
dva Passi presti dopředu a Cadenza.

Mutanza dell'Huomo.
L'Huomo solo farà otto Seguiti battuti, & farà la Ritirata con quattro
Passi graui schisciati indietro fiancheggiati: dopo ciò faranno insieme
quattro Seguiti spezzati schisciati, due volti alla sinistra, & due in prospettiue,
con due Passi presti innanzi, & la Cadenza.

Dáma udělá tutéž variaci a spolu dělají uvedené
skutky.

La medesima mutanza farà la Dama, & insieme faranno le dette
attioni.

Druhá variace.
Ve druhé variaci muž udělá dva Seguiti battuti per piede1),
osmkrát, pak udělá ústup (Ritirata) tímto způsobem: tedy tři Riprese a jeden
Trabuchetto s levým bokem ven a totéž udělá pravou;
udělá to čtyřikrát, vždy v natáčení (fiancheggiandosi). Pak spolu udělají
uvedené Seguiti schisciati, Passi dopředu a Cadenza.

Seconda mutanza.
Nella seconda mutanza, l Huomo farà due Seguiti battuti per piede
otto uolte; poi farà la Ritirata in questo modo, cioè, tre Riprese, & un
Trabuchetto col fianco sinistro in fuori: il medesimo farà col destro; &
questo lo farà quattro volte sempre fiancheggiandosi: poi faranno insieme
li detti Seguiti schisciati, con li Passi innanzi, & la Cadenza.

Tutéž variaci udělá dáma, a spolu tytéž uvedené skutky.

La medesima mutanza farà la Dama, & insieme le medesime attioni
dette.

Třetí variace.
Ve třetí variaci muž sám udělá dvě rychlá dupnutí (battute),
a jeden Seguito battuto, začíná levou nohou, pak udělá totéž
od pravé; udělá to čtyřikrát. Spolu udělají
skutky uvedené výše.

Terza mutanza.
Nella terza mutanza, l'Huomo solo farà due battute die piedi preste,
& un Seguito battuto, principiando col piè sinistro poi farà il medesimo
principiando col destro: & questo lo farà quattro volte, & insieme faranno
le attioni dette di sopra.

Tutéž variaci udělá dáma. Spolu udělají ústupy (Ritirate).
Po nich udělají dvanáct Seguiti schisciati, čtyři v točení doleva,
čtyřmi jdou dopředu a mění si místa, čtyři podobně v točení
doleva, dva Passi presti dopředu a Cadenza.

La medesima mutanza farà la Dama, & insieme faranno le Ritirate;
dopo le quali faranno dodici Seguiti schisciata, quattro uolti alla sinistra,
& quattro passeggiando innanzi, cambiando luogo, con quattro uolti
similmente alla sinistra, & con due Passi presti innanzi, & la Cadenza.

Čtvrtá variace.
Ve čtvrté variaci muž sám udělá dva Seguiti battuti, stále
levou nohou, se třemi battute preste, které začíná pravou nohou,
jeden další Seguito battuto levou, trochu natočí tělo bokem; totéž
udělá od pravé nohy doprava. Toto udělá čtyřikrát.
Pak udělá ústup (Ritirata) tímto způsobem: tedy dva Passi gravi schisciati,
tři rychlé (presti), začíná levou, totéž udělá od pravé.
Pokud bude mít v sále dost místa, udělá je čtyřikrát. Pak spolu
udělají tytéž skutky, uvedené výše, tedy čtyři Seguiti schisciati
v točení doleva, dva Passi presti dopředu a Cadenza.

Quarta mutanza.
Nella quarta mutanza, l'Huomo solo farà due Seguiti battuti sempre
col piè sinistro, con tre battute preste, principiandole col piè destro, & un'
altro Seguito battuto col sinistro, fiancheggiando un poco la persona il medesimo
farà principiando col piè destro alla destra; & questo farà quattro
volte; poi farà la Ritirata in questo modo, cioè, due Passi graui schisciati,
& tre presti, principiando col sinistro; il medesimo farà principiandoli col
destro: & se hauerà campo assai nella Sala, gli farà quattro volte: poi insieme
faranno le medesime attioni dette di sopra, cioè, quattro Seguiti schisciati
uolti alla sinistra, & due Passi presti innanzi, & la Cadenza.

Tutéž variaci udělá samotná dáma, a spolu věci uvedené
výše.

La medesima mutanza farà la Dama sola, & insieme le cose dette
di sopra.

Pátá variace.
Muž sám se trochu natočí ve výhledu doprava a levou nohou udělá
dvě Schisciate, první (s) patou dopředu, pak špičkou
dozadu, Obrátí se naproti dámě a udělá jedno dupnutí (battuta)
toutéž nohou, totéž udělá opačně. Pak udělá dva Passi gravi schisciati
rovně dozadu, jeden Seguito battuto, začíná je
nohou levou, dvě rychlá dupnutí (battute), jedno pravou, druhé levou,
na chvíli se zastaví, pak udělá jeden Zoppetto zmíněnou nohou, pozvedne pravou,
při jejím snížení se natočí pravým bokem dovnitř směrem k dámě a udělá
čtyři rychlé podupy (battute), dva Seguiti battuti směrem k dámě;
uvedené Passi a Seguiti začíná pravou nohou. Totéž udělá
podruhé opačně. Potom udělá ústup (Ritirata), tedy dva Passi schisciati
a jeden Seguito battuto, stále se nese hrdě, začíná
levou nohou, pak pravou. Toto udělá čtyřikrát. Pak spolu opakují
uvedené Seguiti, udělají dva Passi presti dopředu a Cadenzu.

Quinta mutanza.
L'Huomo solo si voltarà un poco in prospettiua alla destra, & farà
col piè sinistro due Schisciate, prima col calcagno innanzi, poi con la punta
indietro, & uoltandosi all'incontro della Dama, farà una battuta con lo
stesso piede; il medesimo farà per contrario: poi farà due Passi graui schisciati
indietro per dritta linea, con un Seguito battuto, principiandoli col
piè sinistro, con due battute preste, una col destro, l'altra col sinistro, fermandouisi
una pausa; poi farà un Zoppetto col detto piede, & alzando il destro,
nell'abbassarlo si uoltarà col fianco destro per dentro uerso la Dama, et farà
quattro battute preste, con due Seguiti battuti in prospettiua alla Dama,
principiando li Passi, & Seguiti detti col piè destro: il medesimo farà un'
altra volta per contrario. Dopò ciò farà la Ritirata, cioè, due Passi schisciati,
& un Seguito battuto, pauoneggiandosi sempre, principiando col
piè sinistro, et poi col destro; & questo farà quattro uolte: poi uoltaranno insieme
li detti Seguiti, & faranno due Passi presti innanzi, et la Cadenza.

Dáma sama udělá tutéž variaci.

La Dama sola farà la medesima mutanza.

Šestá variace.
Muž sám udělá pět rychlých Schisciate dopředu, stále nohou levou,
začíná patou; pak zkříží, nebo lépe řečeno, klade
levou k2) pravé a udělá dvě další Schisciate, napřed špičkou,
pak patou, pozvedne zmíněnou nohu, tou udělá další Schisciatu
špičkou v rovné linii. Nakonec udělá jednu battuta spianata3)
a zmíněnou levou nohu drží zcela na zemi. Potom udělá naproti
dva Seguiti battuti, jeden pravou a druhý levou, tři rychlé podupy (battute),
začíná je pravou, a další Seguito battuto levou.
Tutéž variaci začne podruhé opačně; pak udělá
ústup (Ritirata) tímto způsobem: tedy jedna Ripresa s levým bokem ven,
tři Trabuchetti v natáčení (fiancheggiati), začíná levou nohou. Totéž
udělá podruhé opačně. Spolu udělají zmíněné Seguiti
schisciati
v točení doleva, dva Passi presti dopředu a Cadenza.

Sesta mutanza.
L'Huomo solo farà cinque Schisciate preste innanzi, sempre col piè sinistro,
principiando col calcagno; poi incrocicchiarà, ò per dir meglio, sopraporrà
il sinistro al destro, & farà due altre Schisciate, prima con la punta,
poi col calcagno, & leuando detto piede, farà con l'istesso un'altra Schisciata
con la punta per dritta linea: finalmente farà una battuta spianata
tenendo tutto in terra il detto piè sinistro. Dopò ciò farà all'incontro
due Seguiti battuti, uno col destro, l'altro col sinistro, con tre battute preste,
princiandole col destro, & un'altro Seguito battuto col sinistro. La
medesima mutanza principiarà un'altra volta per contrario; poi farà la
Ritirata in questo modo, cioè, una Ripresa col fianco sinistro in fuori, &
tre Trabuchetti fiancheggiati, principiando col piè sinistro; & il medesimo
farà un'altra volta per contrario, Insieme faranno li detti Seguiti
schisciati uolti alla sinistra, con li due Passi presti innanzi, & la Cadenza.

Tutéž variaci udělá sama dáma. Pak spolu udělají čtyři
Seguiti schisciati v točení doleva, dalších osm scorsi, čtyři v držení
za pravou ruku a čtyři bez držení. Dáma se zamíří
čtyřmi posledními doleva a muž je udělá naproti. On pak
uchopí dámu za náležitou ruku a ukončí tanec tím, že spolu udělají
Riverenzu, když ji ukončí, odvede muž dámu na
její místo.

La medesima mutanza farà la Dama sola; poi in sieme faranno quattro
Seguiti schisciati volti alla sinistra, & altri otto scorsi, quattro pigliando
la Fè destra, & quattro lasciandosi, & la Dama voltarà i
quattro ultimi alla sinistra, & l'Huomo gli farà incontro; il quale poi
pigliando la Dama per la man'ordinaria, finiranno il Ballo con il fare
insieme la Riuerenza: al fine della quale l'Huomo posarà la Dama al
suo luogo.

1) Pravděpodobně střídavě jednou a druhou nohou.

2) Je tu použita italská předložka a, s určitým členem ve tvaru al, která má více významů: na, v, u, na, do, ve, za, po.

3) Spianata může být odvozena od slovesa spianare, a to znamená vyrovnat, vyválet, srovnat se zemí, rovnat, hladit, vyžehlit, vypracovat, odstranit.

Kategorie: Il Ballarino - tance