Canario - NI

Nuove Inventioni di Balli: vyobrazení k tanci Canario

CANARIO, AUTORŮV
s jeho variacemi.
Pro velevýznamnou paní, paní markýzu Giulii
de Vecchi a Cusana.

IL CANARIO DELL'AUTTORE CON
le sue mutanze.
In gratia dell'Illustriss. Signora la Signora Marchesa Giulia
de Vecchi, è Cusana.

Na začátku tohoto tance kavalír uchopí dámu za ruku,
jak lze vidět na obrázku, a udělají spolu .Rx. grave
se dvěma .Cc. doleva a doprava. Pak udělají dvanáct
fioretti .SP. schisciati, čtyřmi půjdou dopředu až do středu
tance, pak se uchopí pravou paží a udělají další
čtyři v točení doprava s poloviční poklonou (meza .Rx.), pustí se
a udělají další čtyři .SP. v točení doleva, kavalír půjde do úpatí tance,
a dáma se vrátí do čela, otočí se tváří k sobě a udělají spolu .Rx.. Dáma
zůstane stát, kavalír udělá čtyři .SP. ve skůčku v točení doleva, dvěma
.P. presti půjde dopředu, cadenza na spárovaných nohách. Toto je promenáda,
kterou dělají oba dva spolu; dělá se pak ještě dopředu, když se provádějí variace.
Upozorňuji, že těmito kroky (.P.) se dělá dělá stejná promenáda jako
výše tak, že se tyto variace dělají v točení a další pohyby proti sobě
v rovné linii.

NEL principiare questo ballo, il cavaliero pigliarà la mano della
dama, come si vede nella figure, & insieme faranno la .Rx. grave
con due .Cc. alla sinistra, & alla destra. poi faranno dodeci
fioretti .SP. schisciati quattro, andando innanzi sino à mezo
il ballo; pigliaranno poi'l braccio destro, & se ne faranno altri
quattro attorno alla destra con una meza .Rx. si lascieranno, è
faranno gl'altri quattro .SP. intorno alla sinistra. il cavaliero và à piè del ballo,
è la dama ritorna à capo, voltandosi à faccia, è fanno insieme la .Rx. la dama
si ferma, il cavaliero fa quattro .SP. in saltino intorno alla sinistra, & due
.P. presti andando innanzi, è la cadenza à piè pari. questo è'l passeggio che faranno
insieme amendue è poi si farà ancora innanzi, che si facciano le mutanze,
avvertendo che come si faranno questi .P. si fa'l medesimo passeggio, come
di sopra. voltandosi nel far le mutanze, e l'altre attioni sempre all'incontro
à dritta linea.

První variace kavalíra.
Kavalír udělá promenádu v točení, tak jak ji dělal výše, a pak levou nohou
půjde čtyřmi battute dopředu, natočí se tímto bokem. Jedna pozvednutá (alta) nad zem
a další battuta se udeří prostředkem levé nohy k patě pravé nohy,
a tyto dvě battute se udělají podruhé touto nohou. Pak dva .S. battuti,
jedna .R. minuta, jeden .S. battuto, celá tato variace se dělá
levou nohou a pak i pravou stejně jako předtím, v natočení zmíněným bokem.
Potom udělá ritiratu, dupne vzadu s jednou dvojitou (doppia) .R. minuta,
totéž udělá pravou nohou v natáčení (fiancheggiando). Pak udělá pět kroků (cinque .P.)1) battuti dozadu, dva
zvolna (adagio) a další tři rychle (presto) levou a pravou. Totéž udělá
i pravou nohou a vrátí se na své místo. Pak se dělá promenáda v točení
doleva, a spolu .Rx.

Prima mutanza del Cavaliero.
IL Cavaliero farà'l passeggio intorno, come fece di sopra, è poi col piè sinistro
quattro battute andando innanzi; e voltando esso fianco una alta da terra, &
l'altra battuta si batte co'l mezo del piè sinistro nel calcagno del piè destro, &
queste due battute si faranno un'altra volta con esso piede è poi due .S. battuti,
& una .R. minuta, & un .S. battuto, & tutta questa mutanza si farà col
piè sinistro, poi col destro altretante, come s'è fatto voltando'l detto fianco.
dopò si farà la ritirata battendo'l piè sinistro indietro con una .R. doppia minuta.
si fa'l medesimo col piè destro fiancheggiando, poi si fanno cinque .P. indietro
battuti, due adagio, & gl'altri trè presto col sinistro, è col destro si fa altretante
col piè destro tornando al suo luogo, si fa poi il passeggio intorno alla
sinistra, & insieme la .Rx.

Variace dámy.
Dáma udělá promenádu v točení, pak půjde dopředu osmi .S. battute,
dvě .R. minute stranou doleva a doprava, jeden .S. minuto
a běží (scorrendo) v točení doleva, totéž udělá i doprava, ritirata
dozadu, v natáčení (fiancheggiando), čtyři .P. gravi, dupne na zem. Pak
dělá promenádu v točení a .Rx. spolu.

Mutanza della Dama.
LA Dama farà'l passeggio intorno, è poi otto .S. battute andando innanzi,
è due .R. minute per fianco alla sinistra, & alla destra, & un .S. minuto
scorrendo intorno alla sinistra, si farà altretanto dalla parte destra, è la ritirata
indietro, fiancheggiando con quattro .P. gravi battendo'l piede in terra. poi
fa'l passeggio intorno e la .Rx. insieme.

Druhá variace kavalíra.
Kavalír dělá promenádu v točení, kroky (.P.) dopředu a skůček, pak šest botte
preste
levou nohou, tři botte udeří patou a špičkou nohy na
zem v uvedeném místě, dvě botte s dotykem špičky a paty
na zemi na (sopra) pravé noze, jedna botta dozadu (vzadu) a cadenza touto nohou,
dva .P. a dva .S. battute, dvě .R. minute doprava a doleva,
pak dvě ricacciate a dva .S. battuti. Pak se tatáž variace udělá pravou nohou,
a ritirata dozadu se třemi botte rychle (presto) levou, s dotykem paty
a špičky nohy na zemi. Udělají se dva .T. a jeden skůček na spárovaných nohách (à piè pari),
s natočením pravým bokem, jeden krok (.P.), táhne dozadu na zemi pravou nohu
a natočí se levým bokem; tato ritirata se udělá čtyřikrát dozadu,
jednou i druhou nohou. Pak se udělá promenáda v točení a .Rx., oba dva spolu.

Seconda mutanza del cavaliero.
IL Cavaliero fa'l passeggio intorno, è li .P. innanzi, & il saltino, poi sette botte
preste col piè sinistro, tre botte battendo'l calcagno, & la punta del pied'in
terra nel detto luogo, & due botte toccando con la punta del piè, e del calcagno
in terra sopra'l piè destro, & una botta indietro, è la cadenza con esso piede,
due .P. è due .S. battute, & due .R. minute alla destra, & alla sinistra, è
poi due ricacciate con due .S. battuti si farà poi la medesima mutanza col piè
destro, è la ritirata indietro con tre botte presto col sinistro, toccando col calcagno
è con la punta del piede in terra. si fanno due .T. & un saltino à piè pari
voltando'l fianco destro, & un .P. tirando indietro à terra'l piè destro, e
voltando'l fianco sinistro, & questa ritirata si farà quattro volte indietro con
un piede, & con l'altro. poi si fa'l passeggio intorno, e la .Rx. d'amendue insieme.

Variace dámy.
Dáma udělá promenádu v točení, a tři .T. dopředu a dozadu, přičemž se natáčí
oním levým bokem na (sopra) řečené noze, a na pravé. Pak udělá dvě .R. minuite
jednu dozadu, druhou dopředu. Tato variace se udělá čtyřikrát, vždy
dopředu jednou a druhou nohou v natáčení (fiancheggiando), pak čtyři .S. scorsi
minuti
v točení doleva a doprava, na způsob dvou kruhů. Vracejíc se
na své místo udělá ritiratu dozadu a čtyři battute, táhne dozadu
pravou po zemi se čtyřmi .R. minuite levou a natáčí se pravým bokem,
pak onou pravou a natáčí se levým, a toto udělá čtyřikrát.

Mutanza della Dama.
LA Dama fara'l passeggio intorno, è tre .T. innanzi, & indietro voltando
esso fianco sinistro sopra'l detto piede, & sopra'l destro. poi fa due .R. minuite
una indietro, l'altra innanzi; & questa mutanza si farà quattro volte sempre
innanzi con un piede, è con l'altro fiancheggiando poi quattro .S. scorsi
minuti intorno alla sinistra, & alla destra, à modo di due circoli, e tornando
al suo luogo si farà la ritirata indietro con quattro battute, tirando indietro'l
piede per terra con quattro .R. minuite col sinistro voltando'l fianco destro.
e poi con esso destro, voltando'l sinistro, & questo si farà quattro volte.

Společná promenáda.
Dělají spolu promenádu v točení, pak čtyři .SP. schisciate, přičemž jdou
směrem k sobě a vprostřed tance se dotknou pravou rukou, s poloviční poklonou (meza .Rx.),
pustí se a udělají další čtyři .SP., přičemž si mění místa,
zatočí doleva a spolu udělají .Rx..

Il passeggio insieme.
FAranno insieme'l passeggio intorno, è poi quattro .SP. schisciate andando
l'uno verso l'altro toccando la man destra à mezo'l ballo con una meza .Rx.
lasciano la mano, è fanno quattro altre .SP. andando l'uno al luogo dell'altro,
e voltando alla sinistra faranno la .Rx. insieme.

Třetí kavalírova variace.
Kavalír udělá promenádu v točení, tři .S. battuti naproti dámě, jeden
levou a dva pravou nohou, šest battute rychle (presto), tři dopředu a dozadu
levou, a tři pravou nohou. Pak další tři battute dozadu a dopředu, a
cadenzu levou, pravou nohu klade dozadu k oné zmíněné noze,
udělá jeden .P. a dva skůčky na spárovaných nohách (à piè pari) stranou na zmíněnou stranu, jeden skůček dopředu
na levé noze, jeden .P. pravou a jeden .S. battuto levou,
jeden skůček na oné noze, a jeden .S. battuto zmíněnou. Pak se dělá tatáž
variace, začíná pravou nohou. Potom se dělá ritirata dozadu, dvě
botte gravi dozadu, jeden skůček s úderem levé nohy o zem vzadu, dvě
scambiate nohou (di piede) ve skůčku směrem dopředu, jedna pravou a druhá levou nohou,
.R. minuita onou nohou, dva .S. battuti, jeden pravou
a druhý a cadenza levou. Potom se dělá totéž, co se dělalo, začíná
pravou nohou. Po provedení promenády spolu udělají .Rx.

Terza mutanza del Cavaliero.
IL Cavaliero farà'l passeggio intorno, e tre .S. battuti in prospettiva un col
sinistro, & due col destro piede, & sei battute presto, tre innanzi, è indietro
col sinistro, & tre col piè destro, è poi altre tre battute indietro, è innanzi, è la
cadenza col sinistro, ponendo'l piè destro di dietro al detto con esso piede, si
fa un .P. & due saltini à piè pari per fianco alla detta mano, un saltino innanzi
sopra'l piè sinistro, & un .P. col destro è un .S. battuto col sinistro, &
un saltino sopra à esso piede, & un .S. battuto col detto, si farà poi la medesima
mutanza cominciando co'l piè destro. doppo si far la ritirata indietro due
botte gravi indietro, un saltino battendo in terra indietro'l piè sinistro, & due
scambiate di piede in saltino andando innanzi, una col piè destro, l'altra col sinistro,
& una .R. minuita con esso piede, è due .S. battuti, un col destro,
& l'altro, è la cadenza col sinistro. doppo si fa'l medesimo, che s'è fatto cominciando
col piè destro. poi fatto'l passeggio faranno insieme la .Rx.

Variace dámy.
Dáma dělá promenádu v točení, pak jde dopředu a dělá jednu .R. doppia minuita
levou nohou a natočí se oním bokem, tři .T., jeden na zmíněné noze,
druhý na pravé, další .R. levou. Potom pravou nohou stejně tak
dopředu a v natočení oním bokem. Pak udělá osm P. gravi v točení doleva,
obrací se dvakrát v točení v rovné linii, a vrátí se na své místo, a natočí se
pravým bokem. Potom se vrací se dopředu a počíná si stejně, jak už
dělala uvedenou nohou, a levou. Pak dělá dvojí točení doprava,
dvě .R. minuite dozadu, jednu levou a druhou pravou nohou, čímž se vrátí
na své místo. Pak po provedení promenády spolu udělají .Rx.

Mutanza della Dama.
LA Dama fara'l passeggio intorno, poi andando innanzi una .R. doppia minuita
col piè sinistro, voltando esso fianco, è tre .T. uno sopra detto piede,
l'altro sopra'l destro, un'altra .R. col sinistro. doppo col piè destro altretanto
andando innanzi, e voltando esso fianco fa poi otto .P. gravi intorno alla sinistra
voltando due volte intorno à dritta linea, e tornando al suo luogo, e voltando'l
fianco destro; doppò farà tornando innanzi altretanto, come s'è già
fatto col detto piede, è col sinistro: poi si faranno le due volte intorno, alla destra
due .R. indietro minuite una col sinistro, l'altra col piè destro tornando
al suo luogo poi fatto'l passeggio fanno insieme la .Rx.

Čtvrtá kavalírova variace.
Kavalír samotný udělá promenádu v točení..pak jeden .F. contratempo stranou
doprava levou nohou, dvě botte dopředu, jednu s pravou výše (alto); druhou
s cadenzou levou nohou, dvě battute pravou nohou stranou doleva;
jedna botta dozadu (vzadu), jeden sottopiè pravou, capriuola spezzata
levou, dvě .R. minute doprava a doleva, a tři .P. rychle (presto)
dopředu s nohou pozvednutou (alto), třikrát udeří vpředu a vzadu levou a pravou nohou,
pak udělá cadenzu levou, dva .P. dozadu zvolna (adagio),
udeří nohou o zem, tři .P. rychle (presto) opět dozadu, dozadu táhne nohu
pravou a levou, cadenza pravou, tři scambiate nohou (di piede) ve třech úderech (botte)
při jedné drží nohy stále vyrovnané na zemi, pravou a levou nohou postrkuje
dvakrát nohu dopředu v rovné linii, a pak dozadu, cadenza
levou, čtyři battute, jedna výše (alta) od země, druhá s úderem botta
prostředkem nohy pravé u paty levé, a tyto dvě botte se dělají
podruhé onou nohou, jeden sottopiede zmíněnou, pak jedna capriuola spezzata
a cadenza levou, jedna .R. minuta dopředu v natočení pravým bokem,
pak další sottopiede onou, capriola a .R. minuta pravou
v natočení levým bokem. Potom se dělá pět botte zvolna (adagio) levou,
jedna s úderem patou v páru s pravou nohou, dvě botte s kladením špičky
a paty na zem na (sopra) oné pravé noze v točení na zmíněnou stranu, jedna
botta dozadu a cadenza levou. Ccelá tato variace se dělá ještě
podruhé, začíná se pravou nohou. Potom se dělá promenáda v točení,
a spolu udělají .R.

Quarta mutanza del Cavaliero.
IL Cavaliero solo farà'l passeggio intorno. poi un .F. contratempo per fianco
alla destra col piè sinistro, è due botte innanzi, una col destro alto; & l'altra
con la cadenza col piè sinistro, è due battute col piè destro per fianco alla sinistra;
una botta indietro, è un sottopiè col destro, & una capriuola spezzata col
sinistro, è due .R. minute alla destra, & alla sinistra, è tre .P. presto andando
innanzi col piede alto, e battendo tre volte'l piede innanzi, è indietro col sinistro,
è col destro, e poi fa la cadenza col sinistro, è due .P. indietro adagio
battendo'l piede in terra, è tre .P. presto anco indietro tirando adietro'l piè
destro, & il sinistro, è la cadenza col destro, è tre scambiate di piede di tre botte
l'una tenendo sempre spianati li piedi in terra col piè destro, è col sinistro spingendo
due volte'l piede innanzi à dritta linea, è poi indietro, è la cadenza col
sinistro, è quattro battute, una alta da terra, & l'altra battendo una botta col
mezo del piè destro nel calcagno del sinistro, & queste due botte si faranno
un'altra volta con esso piede, & un sottopiede col detto, e poi una capriuola spezzata
è la cadenza col sinistro, & una .R. innanzi minuta voltando'l fianco destro,
è poi un'altro sottopiede con esso, è la capriola è la .R. minuta col destro
voltando'l fianco sinistro si fanno doppò cinque botte adagio col sinistro,
una battendo'l calcagno al paro del piè destro, è due botte dando della punta
& del calcagno in terra sopra d'esso piè destro intorno alla detta mano, & una
botta indietro è la cadenza col sinistro. tutta questa mutanza si tornerà à fare
un'altra volta cominciando col piè destro. e dopò fatto'l passeggio intorno,
fanno insieme la .R.

Variace dámy.
Dama udělá promenádu v točení, pak pět botte zvolna levou nohou,
jednu s úderem paty o zem v páru s pravou nohou, dvě botte s kladením
špičky a paty na zem nad (sopra) nohu pravou, v natočení levým bokem
pak jedna botta s úderem špičky nohy dozadu (vzadu), a cadenza na spárovaných nohách (à pie
pàri
) levou; dva .S. battuti pravou a levou; dvě .R. minuite
jednou a druhou nohou. Tato variace se dělá čtyřikrát směrem
dopředu a v natočení levým a pravým bokem. Pak udělá ritiratu. Potom se
dělá pět botte dozadu (vzadu), dvě zvolna (adagio) s úderem nohy vzadu na zem,
v dalších třech botte se dělá totéž levou nohou, ale trochu rychleji. Totéž se
pak udělá stejně tak pravou, jeden .P. battuto, jedna .R. minuita levou v natáčení
pravým bokem. Pak se dělá totéž onou nohou v natočení levým bokem.
Spolu dělají promenádu v točení, pak čtrnáct .SP., dvěma jdou
dopředu, uchopí se vprostřed tance pravou paží a dalších šest udělají v točení
doprava, čímž si vymění místo. Pustí se trochu s úklonou, pak
udělají dalších šest .SP., dáma zamíří doleva a pak doprava, a vrátí se do čela
tance. Kavalír v téže době zamíří doleva a jde uchopit ruku
dámy. Udělají .R. a tím ukončí Canario půvabně a elegantně. Mohlo by se
v tomto tanci dělat mnoho dalších variaci, ale abych nebyl příliš zdlouhavý,
máme-li úrodu těchto čtyř, zdá se mi, že bylo uděláno dost.

Mutanza della Dama.
LA Dama fara'l passeggio intorno poi cinque botte adagio col piè sinistro,
una battendo del calcagno in terra al pari del piè destro, è due botte dando
della punta, & del calcagno in terra sopra al piè destro, e voltando'l fianco
sinistro fa poi una botta battendo la punta del pie indietro, è la cadenza à pie
pàri col sinistro; è due .S. battuti col destro, e col sinistro; è due .R. minuite
con un piede è con l'altro. questa mutanza si farà quattro volte andando
innanzi, e voltando'l fianco sinistro, & il destro. poi farà la ritirata. doppo si
fanno cinque botte indietro, due adagio battendo'l piede indietro in terra, &
nell'altre tre botte si fa'l medesimo, ma un poco più presto col piè sinistro. si fa
poi altretanto col destro un .P. battuto, è una .R. minuita col sinistro voltando'l
fianco destro. poi si fara'l medesimo con esso piede voltando'l fianco
sinistro. faranno insieme il passeggio intorno poi quattordici .SP. due andando
innanzi, pigliano'l braccio à mezo'l ballo, & ne faranno sei altri attorno
alla destra cambiando luogo. lasciano'l braccio con un poco d'inchino poi
fanno altri sei .SP. la dama volta alla sinistra, e poi alla destra, e torna à capo
del ballo. il Cavaliero in quel tempo si volta alla sinistra, & và à pigliare la mano
della Dama. e fanno la .R. finendo'l Canario gratiosamente. Si potrebbero
fare in questo ballo molte altre mutanze, ma per non esser troppo lungo
con haver messe queste quattro mi pare d'haver fatto à bastanza.

V uvedeném Canario někteří dělají promenádu dalším způsobem: poté, co je provedena Rx.
a čtyři .SP., pustí ruku, kavalír se vrací do čela a dáma do úpatí
tance. Poté, co mají udělány dvě variace a promenádu, si mění místa
a dotknou se přitom rukama, udělají další promenádu a dvě variace, jdou
a uchopí se pravou paží, v točení doleva si vymění místo, pustí se
trochu s úklonou, dáma zamíří doleva a doprava a vrátí se
do čela tance, kavalír zamíří doleva a jde uchopit ruku, a udělají
.Rx.. Oba tyto způsoby promenády jsou dobře, a lze dělat ten,
který se více líbí; mně připadá, že první promenáda je pro dámy pohodlnější.

Il detto Canario alcuni fanno'l passeggio à un'altro modo doppo fatto la Rx. &
li quattro .SP. lasciano la mano, Il Cavaliero torna à capo e la dama a piè del
ballo, dopo haver fatto le due mutanze, & il passeggio passano l'uno al luoco
dell'altro toccandosi la mano, fatto l'altro passeggio e le due mutanze, vanno
à pigliar il braccio destro, girando attorno alla sinistra cambiando luoco, si lasciano
con un poco d'inchino, la dama volta alla sinistra, & alla destra, & torna
a capo del ballo il cavalier volta alla sinistra è và à pigliar la mano, fanno la
.Rx. questi doi modi di passeggio stanno tutte due bene, & si potrà fare quello
che più piacerà, è à me pare che'l primo passeggio sia più commodo per le Dame.

Hudba sonaty s loutnovou tabulaturou tohoto Canario, je to pouze jedna část
a dělá se stále až do konce tance.

La Musica della sonata con l'Intavolatura di leuto del Canario, è una parte sola,
è si fa sempre siu'al fin del ballo.

1) Vzhledem k dalšímu textu se domnívám, že tady nejde o gagliardový pětikrok, i když je tu použit stejný výraz cinque .P..

Kategorie: Negri - tance