Cesarino - NI

Nuove Inventioni di Balli: vyobrazení k tanci Il Cesarino

BALLETTO ZVANÝ CESARINO, PŘIMĚŘENÝ ZPŮSOBU
autora, tančí dva kavalíři se dvěma dámami.
Pro slovutnou paní, paní hraběnku Ippolitu Porra
a Visconte.

BALLETTO DETTO'L CESARINO MESSO IN USO
dall'Autore, si balla da due Cavalieri è due dame.
In gratia dell'Illustre Signora la Signora Contessa Ippolita Porra
è Visconte.

PRVNÍ ČÁST.
Kavalíři se nacházejí se svými dámami naproti, jeden v čele a druhý
v úpatí tance, jak lze vidět na obrázku, s doporučením
že je třeba být stále v páru se svou dámou a v rovné linii
s těmi, kteří jsou naproti. Když pouštějí ruce,
a když se za ruce opět uchopí, mají to vždycky dělat s malou
úklonou. Kavalíři drží ruce svých dam a spolu udělají
.Rx. grave, pak se pustí a všichni spolu dělají čtyři .S., dva
v točení doleva s návratem na své místo, obrátí se tváří k sobě, uchopí
se za ruce, dělají další dva .S., jimiž jdou dopředu proti sobě.
Spolu udělají dvě .R., doleva a doprava, pustí ruce s malou úklonou,
pak udělají čtyři .S., dvěma si kavalíři vzájemně mění místa
a zamíří přitom doleva, dámy udělají totéž s návratem na své místo
a obrátí se tváří k sobě. Pak udělají další dva .S., dámy zamíří doprava
a kavalíři jdou uchopit své dámy za ruku.

PRIMA PARTE.
I Cavalieri si fermano con le lor dame l'uno in capo, & l'altro à
piè del ballo all'incontro, come si vede nel dissegno, avvertendo
che s'hà sempre da star al paro della sua dama, & à dritta linea
di quelli che gli sono all'incontro, & come si lascian le mani,
& come si tornan'à repigliare s'hà sempre da fare un poco
d'inchino, i cavalieri pigliano le mani delle lor dame è fanno
insieme la .Rx. grave poi si lasciano è fanno tutti insieme quattro .S. due
volgendo alla sinistra tornando al suo luogo, è volgendosi la faccia pigliano
le mani è fanno gli altri due .S. andando innanzi l'uno contra l'altro, fanno
insieme due .R. alla sinistra, & alla destra, lasciano le mani con un poco d'inchino
poi fanno quattro .S. due passando i cavalieri l'uno al luogo dell'altro
volgendo, alla sinistra le dame fanno'l medesimo tornando al suo luogo
volgendo'l viso, poi si fanno gl'altri due .S. le dame si voltano alla destra, &
i cavalieri vanno à pigliare le mani alle lor dame.

DRUHÁ ČÁST.
Spolu udělají čtyři .S., mění si přitom místa a zamíří
doleva, pustí se, kavalíři udělají další dva .S., zamíří na zmíněnou stranu
a vrátí se na své místo. Dámy udělají totéž v točení doleva, na totéž
místo. Udělají spolu dva skůčky na spárovaných nohách doleva a doprava,
pak čtyři zadržované kroky ve skůčku (.P. fermi in saltino) levou, kavalíři sami udělají dva .S.
stranou doleva a další doprava, pak udělají dvě .R. dopředu doleva
a pak doprava proti svým dámám, s malou úklonou,
pak udělají dva .S. v točení doleva s návratem na své místo, Všichni spolu udělají
dva skůčky a čtyři .P., tak jak se to dělalo výše, dámy samy udělají
(li) .S. stranou, (le) .R. dopředu a dva .S. v točení, pak všichni
spolu udělají skůčky a čtyři .P., tak jak se to dělalo výše.

SECONDA PARTE.
FAranno insieme quattro .S. passando l'uno al luogo dell'altro, è voltando
alla sinistra si lasciano i cavalieri fanno altri due .S. tornando al suo luogo,
è volgendo à essa mano, le dame fanno'l medesimo attorno alla sinistra, nell'istesso
luogo si fanno insieme due saltini à pie pari alla sinistra, & alla destra, è
poi quattro .P. fermi in saltino col sinistro, i cavalieri soli fanno due .S. per
fianco un alla sinistra, è l'altro alla destra, poi fanno due .R. innanzi per fianco
col sinistro, è poi col destro incontro alle sue dame con un poco d'inchino,
fanno poi due .S. intorno alla sinistra tornando al suo luogo, fanno tutti insieme
i due saltini, & i quattro .P. come s'è fatto di sopra, le dame sole fanno
li .S. per fianco, & le .R. innanzi, è li due .S. intorno, poi si fanno tutti
insieme i saltini, è li quattro .P. come s'è fatto di sopra.

TŘETÍ ČÁST.
Spolu udělají čtyři .S., s výměnou místa, udělají dva .S.
a uprostřed tance se uchopí pravou rukou s jednou poloviční (meza) .Rx., pak udělají
další dva .S. v točení doleva, a mění si místa. Pak udělají
(li) .S. stranou, (le) .R. dopředu, dva .S. v točení a každý se vrátí
na své místo, udělají dva skůčky a čtyři .P., tak jako výše.

TERZA PARTE.
FAnno insieme quattro .S. passando l'uno al luogo dell'altro, è fatti i due .S.
si pigliano la man destra à mezo'l ballo con una meza .Rx. doppo fanno gli
altri due .S. intorno alla sinistra andando l'uno al luogo dell'altro è poi
fanno li .S. per fianco, & le .R. innanzi, & i due .S. intorno tornando ogn'uno
al suo luogo, è si fanno i due saltini, & i quattro .P. come di sopra.

ČTVRTÁ ČÁST.
Spolu udělají dvě .R., jednu stranou doleva, čtyři .P. ve skůčku
oněma nohama, další doprava s uvedenemými .P.. Udělají dvě .Cc. gravi,
dva .S., dámy zamíří doprava a vrátí se na své místo, kavalíři zamíří
doleva a půjdou uchopit svou dámu za ruku. Pak udělají dvě .R.
doleva a doprava, dva skůčky a čtyři kroky, jimiž se otočí obličejem ke
své dámě. Pak spolu udělají .Rx. , všichni tváří k sobě,
a půvabně ukončí tanec.

QUARTA PARTE.
FAranno insieme due .R. una per fianco alla sinistra è quattro .P. in saltino
con essi piedi, & l'altro alla destra con i detti .P. è fanno due .Cc. gravi, &
due .S. le dame voltano alla destra tornando al suo luogo, i cavalieri vanno
à pigliare le mano della lor dama, volgendo alla sinistra, poi faranno due .R.
alla sinistra, & alla destra due saltini, & i quattro passi volgendo la faccia alla
sua dama, si fà poi la .Rx. insieme volgendosi tutti la faccia pongono fine
gratiosamente al ballo.

Hudba skladby s loutnovou tabulaturou (tance) Cesarino. Je to pouze jedna část,
a dělá se stále až do konce tance.

La Musica della sonata con l'Intavolatura di liuto del Cesarino. E una parte sola,
& si fa sempre fino al fine del ballo.

Kategorie: Negri - tance