Contentezza d'Amore - IB

Il Ballarino: vyobrazení k tanci Contentezza d'Amore

CONTENTEZZA D'AMORE
BALLETTO OD M. BATTISTINA;
KU CHVÁLE VYNIKAJÍCÍ
PANÍ PORTIE CERI
DELL'ANGUILARA CESI,
Markýzy di Riano.

CONTENTEZZA D'AMORE
BALLETTO DI M. BATTISTINO;
IN LODE DELLA ILLUSTRISSIMA
SIGNORA PORTIA CERI
DELL'ANGUILARA CESI,
Marchesa di Riano.

Osoby stojí naproti sobě a drží se za obě
ruce, jak ukazuje obrázeku. Udělají
spolu Riverenza a dvě Continenze,
osm Riprese, čtyři doleva a čtyři
doprava, další dvě Continenze, pak muž pustí
pravou ruku dámy a udělají spolu
Riverenzu, trochu naproti sobě.

STANDO le persone all'incontro con amendue
le mani pigliate, come si mostra nella figura, faranno
insieme la Riverenza, & due Continenze, con
otto Riprese, quattro alla sinistra, & quattro alla
destra, & altre due Continenze; poi l'huomo lasciarà
la man destra della Dama, & faranno insieme
la Riverenza un poco all'incontro.

Ve druhé části se prochází dáma sama a udělá dvě Puntate
gravi
, dva Passi a jeden Seguito ordinario, začíná je levou nohou.
Totéž udělá opačně, přičemž jde do čela sálu. Upozorňuji, že se má
při dělání posledního Seguito obrátit muži naproti. Nakonec
udělají spolu dvě Puntate gravi, jednu dopředu levou nohou
a druhou dozadu pravou, a Riverenzu levou.

Nel secondo tempo, la Dama sola passeggiando, farà due Puntate
gravi, due Passi, & un Seguito ordinario, principiandoli col piè sinistro;
il medesimo farà per contrario andando in capo alla sala, & avertendo
nel far l'ultimo Seguito, di voltarsi incontro all'Huomo: al fine del quale
faranno insieme due Puntate gravi, una innanzi col piè sinistro, &
l'altra indietro con il destro, & la Riverenza col sinistro.

Ve třetí části udělá muž sám totéž, co dělala
dáma, a když přijde do čela sálu, kde se nachází ona, uchopí ji
za náležitou ruku a udělají spolu dvě Puntate, jednu dopředu
a druhou dozadu, a Riverenzu, tak jako výše.

Nel terzo tempo, l'Huomo solo farà il medesimo che harà fatto la
Dama, & quando arrivarà in capo alla sala, dou'ella si trovarà, la pigliarà
per la man' ordinaria, & faranno insieme due Puntate, una innanzi,
& l'altra indietro, con la Riverenza, come di sopra.

Ve čtvrté části se prochází před mužem, na způsob půlměsíce.
Udělá dva Passi gravi a jeden Seguito ordinario, které začne
levou, totéž udělá opačně a dojde na mužovu levou stranu.
Muž samotný pak udělá totéž, vrátí se na své místo, uchopí
náležitou ruku dámy a spolu udělají dvě Puntate
gravi
, jednu dopředu a druhou dozadu, a Riverenzu, tak jako výše.

Nel quarto tempo, passeggiando dauanti all'Huomo, à modo di meza
Luna, farà due Passi gravi, & un Seguito ordinario, principiando col
sinistro: il medesimo farà per contrario, ponendosi alla sinistra dell'Huomo.
L'Huomo solo farà poi il medesimo, & tornando al suo luogo, pigliarà
la man' ordinaria, della Dama, & faranno insieme due Puntate
gravi, una innanzi, & l'altra indietro, con la Riverenza, come di sopra.

V páté části se uchopí pravou rukou a udělají dvě Puntate,
pak se pustí, vymění si místo, dáma půjde po levé straně
a muž po pravé. Procházejí se, vzdáleni trochu jeden od druhého,
ale stále v páru: udělají šest Seguiti ordinarii a když dospějí
do čela sálu, uchopí se oběma rukama, tak jak to dělali
na začátku tance a udělají dvě Puntate, jednu dopředu a druhou
dozadu, a Riverenzu.

Nel quinto tempo, pigliaranno la Fè destra, & faranno due Puntate;
poi lasciandosi, cambiaranno luogo, & la Dama anderà à man sinistra,
& l'Huomo alla destra, & passeggiando un poco discosti l'uno dall'altro,
ma sempre al paro; faranno sei Seguiti ordinarij; & quando giun
geranno in capo alla sala, si pigliaranno amendue le mani come fecero nel
principio del Ballo; & faranno due Puntate, una innanzi, & l'altra
indietro, con la Riverenza.

V šesté části se uchopí levou rukou a dělají dva Seguiti
spezzati
, pak se pustí a procházejí se v páru, tak jako výše, udělají
dalších šest. Když dospějí do druhého konec sálu, uchopí se
oběma rukama a udělají šestnáct Riprese, prvních osm doleva,
další doprava, po nich udělají čtyři Trabuchetti
presti
, vše začínají levou. Pak muž pustí levou ruku
dámy, otočí se proti sobě a ukončí
Balletto poklonou (Riverenza).

Nel sesto tempo, pigliandosi con la Fè sinistra, faranno due Seguiti
spezzati: poi lasciandosi, & passeggiando al pari, come di sopra, ne faranno
altri sei, & quando faranno giunti all'altro capo della sala, si pigliaranno
amendue le mani, & faranno sedici Riprese, le prime otto alla sinistra,
& l'altre alla destra: dopò le quali faranno quattro Trabuchetti
presti, principiando ogni cosa col sinistro, poi lasciando l'Huomo la man
sinistra della Dama, si voltaranno insieme all'incontro, & porranno
fine al Balletto con la Riverenza.

Kategorie: Il Ballarino - tance