Conto dell'Orco Nuovo - ND

Nobiltà di Dame: vyobrazení k tanci Conto dell'Orco Nuovo

CONTO DELL'ORCO NUOVO
BALLETTO
KU CHVÁLE NANEJVÝŠ VÝZNAMNÉ A VYNIKAJÍCÍ PANÍ
CAMILLY CAETANA
CAETANA
Vévodkyně di Traetto.

CONTO DELL'ORCO NUOVO
BALLETTO
IN LODE DELL'ILL.MA ET ECC.MA SIG.
CAMILLA CAETANA
CAETANA
Duchessa di Traetto.

Tento Balletto začíná tím, že osoby stojí
tak jako na předloženém obrázku, udělají
Riverenzu breve, dva Saffici, dva Passi minimi,
dva Fioretti a další dva Saffici, přičemž se zastaví se půl úderu (mezza
battuta
). Pak se procházejí v držení za ruce, dělají přitom čtyři
Seguiti trangati nebo ordinarii. Když je to provedeno, dělají
jeden Corinto doleva a druhý doprava. Nakonec dělají
dva Spezzati, dva Fioretti a dva Trabucchetti,
všechny pohyby začínají levou nohou.

PRINCIPIARASSI questo Balletto stando le
persone come s'hà nel presente dissegno, facendo la
Riverenza breve, due Saffici, due Passi minimi,
due Fioretti, & due altri Saffici, fermandosi mezza
battuta; poi passeggiaranno con le mani pigliate, facendo quattro
Seguiti trangati, overo ordinarii; ciò fatto, al lato sinistro faranno
un Corinto, & un'altro al lato destro. Ultimamente faranno
due Spezzati, due Fioretti, & due Trabucchetti, principiando
tutti i Moti col piè sinistro.

Ve druhé části dělají dva Passi semibrevi a jeden Seguito
breve
a začínají je levou nohou, totéž udělají
opačně. Potom dělají znovu dříve zmíněné dva Corinti a všechny
další pohyby, které byly dělány v první části. Tyto dvě promenády se
nazývají ukončené (Terminati).

Nel secondo tempo, faranno due Passi semibrevi, & un Seguito
breve, principiandoli col piè sinistro: gli medesimi faranno per
contrario. Dopò tornaranno à fare gli predetti due Corinti, con tutti
gli altri Moti fatti nel primo tempo. & questi due Passeggi si
chiamano Terminati.

Ve třetí části se uchopí pravou rukou a udělají dva
Passi a jeden Seguito, tak jako výše, procházejí se přitom doleva
a začínají je levou nohou. Pak dělají dva Trabucchetti, každý
na jeden úder (battuta) hudby, první pravou nohou a druhý levou,
a jeden Destice doprava. Pustí se a dělají dva
Seguiti brevi v (na)točení doleva, dva Trabucchetti semibrevi s pohledem
na sebe, a nakonec jeden Destice doleva.

Nel terzo tempo, si pigliaranno per la man destra, facendo due
Passi, & un Seguito come di sopra, passeggiando à man sinistra,
principiandoli col piè sinistro; poi faranno due Trabucchetti d'una
battuta di Musica l'uno, il primo col piè destro, il secondo col sinistro,
con un Destice al lato destro; lasciandosi, faranno due
Seguiti brevi volti à man sinistra, due Trabucchetti semibrevi in
prospettiva, & al fin un Destice al lato sinistro.

Ve čtvrté části se uchopí levou rukou a vše dělají znovu
opačně, začínají pravou nohou.

Nel quarto tempo, pigliandosi per la man sinistra, tornaranno
à fare ogni cosa per contrario, principiando col piè destro.

V páté části se znovu uchopí náležitou rukou
a dělají čtyři Seguiti brevi, dva Corinti a dva Passi puntati
semibrevi. Nakonec udělají obvyklé kavalírské obřadnosti,
a (s) Riverenza breve ukončí se vší zdobností tento krásný tanec (Balletto).

Nel quinto tempo, si tornaranno à pigliar per la man' ordinaria,
con fare quattro Seguiti brevi, due Corinti, due Passi puntati
semibrevi; & al fine facendo le solite cerimonie Cavaleresche,
con la Riverenza breve finiranno con ogni decoro questo bel Balletto.

Kategorie: Nobiltà - tance