Cortesia Amorosa - NI

Nuove Inventioni di Balli: vyobrazení k tanci Cortesia Amorosa

LA CORTESIA AMOROSA,
přiměřená autorově způsobu, tančí se ve dvou.
Pro slovutnou paní, paní hraběnku Ippolitu
Borromea Belgioiosa.

LA CORTESIA AMOROSA MESSA IN USO
dall'Autore, si balla in due.
In gratia dell'Illustrissima Signora la Signora Contessa Ippolita
Borromea Belgioiosa.

PRVNÍ ČÁST
Kavalír se nachází po pravé ruce dámy, jak lze vidět na obrázku.
Naproti sobě dělají .Rx. grave. a dvě .Cc., dvěma .S.
zmíří doleva a vymění si místo, jedna .R.
a Rx. breve pravou nohou, dva .S. v točení na uvedenou stranu, jedna .R.
na uvedenou stranu, .Rx. breve levou nohou a uchopí se za ruku.

PRIMA PARTE
IL Cavaliero si ferma, come si vede nel dissego à man destra della
dama. all'incontro fanno la .Rx. grave. due .Cc. è due .S. passando
l'uno al luogo dell'altro, e voltando alla sinistra una .R. & la
Rx. breve col piè destro due .S. attorno alla detta mano. una .R.
ad essa mano, è la .Rx. breve col piè sinistro, è pigliano la mano.

DRUHÁ ČÁST.
Udělají dva .P. a jeden .S. dopředu levou, dvě .Cc. a dva .S. pravou,
a .Rx. grave levou. Pustí se, udělají dva .S. v točení
doleva, kavalír půjde do čela tance a dáma do úpatí, udělají dva .SP.
naproti, tři .P. ve skůčku a cadenza levou, dva .P. dozadu,
tři .P. ve skůčku, cadenza a .Rx. grave pravou nohou.

SECONDA PARTE.
FAnno due .P. & un .S. innanzi col sinistro, due .Cc. & due .S. col destro,
è la .Rx. grave col sinistro. si lasciano, e fanno due .S. attorno alla
sinistra, il cavaliero và in capo del ballo. la dama à piè, e si fanno due .SP.
all'incontro, è tre .P. in saltino, è la cadenza col sinistro. due .P. indietro,
& trè .P. in saltino alla cadenza, è la .Rx. grave col piè destro.

TŘETÍ ČÁST.
Dělají spolu stranou doprava touto nohou, natáčí se levým bokem,
jednu .P*., dva .P. a cadenza touto nohou, jedna .P*. a dva .P. doleva, natáčí se
pravým (bokem), a cadenza touto nohou. Udělají dvě .R. dopředu stranou
naproti zmíněnou nohou a další levou, uchopí se pravou paží
a udělají jeden .S. s výměnou místa, pustí se a udělají jeden .P.
a cadenza levou s návratem na své místo. Udělají dvě .R. dopředu,
jako předtím, jedna levou nohou, druhá pravou, uchopí levou paži
a udělají jeden .S., dva .P. a cadenza pravou, a oba se vrátí na
své místo.

TERZA PARTE.
FAnno insieme per fianco alla destra con esso piede voltando'l fianco sinistro.
un .P*. è due .P. è la cadenza col detto. un .P. è due .P. alla sinistra voltando
il destro, & la cadenza con esso piede. fanno due .R. innanzi per fianco
all'incontro col detto piede, l'altro col sinistro; e pigliano'l braccio destro,
e si fà uno .S. passando, l'uno al luogo dell'altro. si lasciano e fanno un .P.
è la cadenza col sinistro tornando al suo luogo. si fanno le due .R. innanzi,
come s'è fatto prima, una con esso piede, l'latra col destro, pigliano'l braccio
sinistro è fanno un .S. due .P. è la cadenza col destro tornando ogn'uno al
suo luogo.

ČTVRTÁ ČÁST.
Spolu dělají dva .P. dopředu, dva .T. a .Rx. grave naproti levou nohou,
dva .S. v točení doprava a dvě .R. naproti. Potom se uchopí
leovu paží a udělají se jeden .S. v točení na tuto stranu. Pustí se a udělají dva
.P. a cadenza pravou nohou, a .Rx. levou.

QUARTA PARTE.
FAnno insieme due .P. innanzi. due .T. è la .Rx. grave all'incontro col piè
sinistro. due .S. intorno alla destra. due .R. all'incontro. doppo si piglia'l
braccio sinistro, e si fà un .S. attorno ad essa mano. si lasciano, e fanno due
.P. è la cadenza col piè destro, è la .Rx. col sinistro.

PÁTÁ ČÁST.
Spolu dělají dvě .Cc., dva .SP. a jeden .S. v točení doleva, dva .SP.
pravou nohou naproti, tři .P. gagliarde zmíněnou nohou, dva .T. a
.Rx. breve levou, dva .SP. a tři .S. dva v točení doprava v kruhu,
s návratem na své místo, dalším .S. zamíří v točení doleva.

QUINTA PARTE.
FAnno insieme due .Cc. è due .SP. è un .S. intorno alla sinistra. due .SP.
col piè destro all'incontro, & tre .P. gagliarde col detto piede due .T. è
la .Rx. breve col sinistro. due .SP. è tre .S. due attorno alla destra in ruota,
tornando al suo luogo, l'altro .S. si volta intorno alla sinistra.

ŠESTÁ ČÁST.
Variace skladby v gagliardě.
Dělají spolu dva skůčky s přednožením pravé nohy, jeden oběma nohama,
druhý s přednoženou pravou. Udělají dvě botte della campanella a cadenza
levou, skůček dozadu oběma nohama, jedno zanožení (botta indietro), jeden
sottopiede levou a cadenza pravou nohou. Tato variace má
devět úderů (botte) a dva takty (tempi) hudby. Totéž se udělá druhou nohou. Dvakrát se udělají
pětikroky (i cinque .P.), stranou, s výměnou místa, skůček dopředu a
tři .P. dozadu. Dva .F. dopředu, dva .P. dozadu a cadenza levou nohou.
Tato variace má jedenáct úderů (botte) a dva takty (tempi) hudby. Dvakrát se dělají
pětikroky (i cinque .P.) v točení doleva, kavalír půjde do čela tance,
dáma do úpatí, a dělá další variaci v jedenácti úderech (botte) levou nohou
a cadenza pravou.

SESTA PARTE.
Mutatione della sonata in gagliarda.
FAnno insieme col piè destro innanzi due saltini, uno con ambidue li piedi,
l'altro con esso destro alto; si fanno due botte della campanella, è la cadenza
col sinistro; un saltino in dietro amendue li piedi, una botta indietro, & un
sottopiede col sinistro, è la cadenza col piè destro. in questa mutanza vi sono
nove botte, & due tempi di suono, & si fa'l medesimo con l'altro piede. si fanno
i cinque .P. due volte per fianco cambiando luogo, un saltino innanzi e
tre .P. indietro. due .F. innanzi, due .P. indietro, & la cadenza col piè
sinistro. questa mutanza è d'undeci botte è di due tempi di suono, e si fanno
due volte i cinque .P. intorno alla sinistra, il cavaliero và in capo del ballo;
la dama à piedi, e si fà un'altra volta la mutanza delle undeci botte col piè sinistro,
& la cadenza col destro.

SEDMÁ ČÁST.
Variace skladby ve zrychlení (sciolta).
Spolu dělají dva .SP. a jeden .S. pravou nohou na tuto stranu, natočí se
levým bokemm totéž se udělá na druhou stranu. Dvě .R. naproti, natočí se
jednou pravým bokem a podruhé levým, uchopí se pravou paží a udělají
dva .S., jeden v kruhu a pustí se, další v točení doleva. Pak
čtyři .S., dvěma si mění místa, na způsob kruhu,
dáma zamíří dvěma dalšími .S. doprava, kavalír se v téže době vrací do čela
tance, uchopí se za ruku, udělají .Rx. a půvabně a elegantně ukončí tanec.

SETTIMA PARTE.
Mutatione della sonata in sciolta.
FAnno insieme due .SP. & un .S. col piè destro alla detta mano, e voltandosi'l
fiando sinistro si fà altretanto dall'altra parte. due .R. all'incontro voltando'l
fianco una col destro, e l'altra col sinistro si piglia'l braccio destro, e fannosi
due .S. uno in ruota, e si lasciano, e l'altro intorno alla sinistra, e poi
quattro .S. due andando l'uno al luogo dell'altro à modo d'un circolo; la
dama volta gli altri due .S. alla destra il cavalier in quel tempo torna in capo
del ballo, pigliano la mano, è fanno la .Rx. dando fine al ballo gratiosamente.

Hudba skladby s loutnovou tabulaturou (tance) Cortesia. První část se dělá
pětkrát, gagliarda se dělá dvakrát, zrychlená část (sciolta) se dělá dvakrát,
pak je tanec u konce.

La Musica della sonata con l'Intavolatura di liuto della Cortesia. La prima parte si fè
cinque volte, la gagliarda si fa due volte, e la sciolta si fà due volte, &
poi si finisce'l ballo.

Kategorie: Negri - tance