Dolce Amoroso Fuoco - IB

DOLCE AMOROSO FUOCO
Balletto, který se dělá v šesti;
ku chvále vysoce velebené
Madonny Marty Rampazeti.

DOLCE AMOROSO FUOCO
Balletto da farsi in sesto;
In Lode Della Molto Mag.(ca)
Madonna Marta Rampazeti.

Tento tanec (Ballo) mají dělat tři muži
a tři dámy: muži jsou v řadě v jednom
konci sálu a dámy ve druhém. Udělají
spolu Riverenzu a dvě Continenze.
Pak jdou spolu a udělají dva Seguiti,
když se v závěru druhého Seguito setkají, ohnou
trochu kolena, na způsob poloviční poklony (meza Riverenza). Udělají další
dva Scorsi, zamíří doleva a vymění si místa. Stejnou
promenádu udělají znovu druhou stranu. Když dělají zmíněnou
poloviční poklonu (meza Riverenza) a setkají se proti sobě, dotknou se pravou rukou,
ve druhé promenádě levou. Pak se všichni ocitnou na svých místech,
kde začínali, a udělají dvě Continenze a Riverenzu naproti sobě.

Questo Ballo ha da esser fatto da tre Huomini,
& tre Dame: & standosi gli Huomini da un
capo della Sala, & le Dame dall'altro per filo, faranno
insieme la Riuerenza, con due Continenze;
poi passeggiando insieme, faranno due Seguiti, &
nell'incontrarsi al fine del secondo Seguito, piegaranno
un poco le ginocchia, à modo di meza Riuerenza, & faranno altri
due Scorsi, voltando à man sinistra, & cambiando luogo. Il medesimo
Passeggio tornaranno à fare un'altra volta, & nel far detta
meza Riuerenza quando si incontraranno, si toccaranno la man destra,
& al secondo Passeggio la sinistra: poi trouandosi tutti à i luoghi loro
doue principiarono, faranno due Continenze, & la Riuerenza incontro.

Muži sami pak udělají dva Sottopiede doleva,
dvě rychlé (preste) Riverenze levou, jeden Trabuchetto na zmíněnou stranu,
jeden další Sottopiede doprava, dvě rychlé (preste) Riverenze pravou nohou,
jeden Trabuchetto pravou nohou, ihned udělají dva Fioretti dopředu,
a další dva v natáčení (fiancheggiati) dozadu, jeden skok (Salto) nebo jeden Trabuchetto
levou doleva, spustí pravou nohu na zem
a skočí oběma nohama doprava lehce na špičky nohou.
Dámy udělají dva Seguiti spezzati v natáčení (fiancheggiati) dopředu
a tři Trabuchetti, totéž udělají dozadu.

Gli Huomini soli faranno poi due Sottopiedi al fianco sinistro, &
due Riuerenze preste col sinistro, & un Trabuchetto al detto fianco,
un'altro Sottopiede al fianco destro, & due Riuerenze preste col piè
destro, un Trabuchetto col piè destro al detto fianco; poi si torna à fare
un altro Sottopiede al fianco sinistro, facendo subito due Fioretti innanzi,
& due altri indietro fiancheggiati, un Salto, ouero un Trabuchetto
col sinistro al fianco sinistro, calando in terra il piè destro, &
saltando con ambedue i piedi al fianco destro in punta di piedi leggiermente.
Le Dame faranno due Seguiti spezzati fiancheggiati innanzi, &
tre Trabuchetti; & il medesimo faranno indietro.

Potom udělají průplet, tak jako bylo uvedeno v Balletto zvaném Furioso;
ale stále se Seguiti ordinarii. Nejprve si podají pravou ruku,
pak levou, tem, kdo se ocitne na konci sálu, má podat zmíněnou
pravou ruku, která byla puštěna, a tak se postupně pokračuje, až se každá osoba
vrátí na své místo. Potom muži udělají poklonu (Riverenza)
k dámám a ony totéž udělají k mužům. Nakonec
udělají dva Seguiti v točení doleva a Riverenzu
naproti sobě, a každý se opět ocitne na svém
místě, tak jak se nacházeli
na začátku.

Faranno dopo ciò l'intrecciata, come s'è detto nel Balletto detto il Furioso;
ma sempre con li Seguiti ordinarij, dando prima la man destra,
& poi la sinistra: & come si è in capo alla Sala, si ha da dare la detta
man destra, che ha lasciata, et si segue di mano in mano sino che ogni persona
sia arriuata al suo luogo. Dopò gli Huomini faranno la Riuerenza
alle Dame, & esse faranno il medesimo à gli Huomini. Finalmente
faranno due Seguiti volti alla sinistra, & la Riuerenza
all'incontro, ritrouandosi ogn'uno al suo
luogo, come si trouauano nel
principio.

Dělá se na stejnou hudbu (Sonata) jako Passo e Mezzo.

Farassi la medesima Sonata del Passo e mezo.

Kategorie: Il Ballarino - tance