Passo e Mezzo - IB

Il Ballarino: vyobrazení k tanci Passo e Mezzo

PASSO E MEZO
původem nejistý
s variacemi a novou promenádou od autora
díla
KU CHVÁLE VÝZNAČNÉ
A NANEJVÝŠ VYNIKAJÍCÍ PANÍ
Vévodkyně di Monte Lione.

PASSO E MEZO
D'INCERTO;
Con le Mutanze, & Passeggio nuouo, dell'Autore
dell'Opera
IN LODE DELLA ILLVSTRISSIMA,
ET ECCELLENTISS.(MA) SIGNORA
Duchessa di Monte Lione.

Tento Passo e mezo začíná tak, že osoby stojí
proti sobě bez držení rukou, tak jako na
obrázku, a udělají naproti sobě Riverenzu grave a dvě
Continenze. Pak se spolu procházejí v kruhu doleva,
udělají dva Passi grave a jeden Seguito ordinario,
začínají levou noho. Pak pokračují
a udělají jeden Passo grave pravou, dva Passi presti, jeden levou
a druhý pravou a jeden Trabuchetto grave levou; když klesají pravou nohou,
která je pozvednutá, udělají jeden Balzetto na spárovaných nohách (à piè pari) doprava.

Qvesto Passo e mezo si principier à stando le persone
all'incontro senza pigliar mano, come si ha nelle
Figure, con la Riuerenza graue incontro, & due
Continenze: poi passeggiando insieme in ruota alla sinistra,
faranno due Passi graue, & un Seguito ordinario,
principiando col piè sinistro: poi seguiranno
facendo un Passo graue col destro, & due Passi presti, uno col sinistro,
et l'altro col destro, con un Trabuchetto graue col sinistro: calando il piè destro,
che si trouarà alzato, faranno un Balzetto à piè pari alla destra.

Když tuto promenádu ukončí, zopakují ji a udělají znovu podruhé.

Finito questo Passeggio, tornaranno à farlo di nuouo un'altra volta.

První variace muže a promenáda dámy.
Když skončili první dvě uvedené společné promenády, muž
začne svou první variaci. Drží levou nohu trochu ve
vzduchu a tou udělá rychlou poklonu (Riverenza presta). Pak toutéž nohou udělá
jeden Zoppetto ve vzduchu, jeden Passo pravou na způsob gagliardy,
Cadenza toutéž nohou dozadu, ihned udělá jeden Groppo doleva
a dvě rychlé poklony (Riverenze preste). Pak pokračuje levou jedním Trabuchetto
doleva, jeden Sottopiede doprava, udělá Punta & calcagno nejprve
pravou a pak levou, jeden Trabuchetto, jeden Sotto
piede
doleva, rychlá poklona (Riverenza presta) a gagliardová Cadenza
s levou vzadu. Pak udělá jeden Zoppetto s levou ve vzduchu, jeden
gagliardový krok Passo (s) pravou dopředu (vpředu?); hudební část uzavře
Cadenzou na spárovaných nohách (à piedi pari).

Prima Mutanza dell'Huomo, & Passeggio della Dama.
Quando haueranno finiti li detti due primi Passeggi insieme, l'huomo
principiarà la sua prima mutanza ponendo il pie sinistro alquanto in
aria, & con esso farà la Riuerenza presta: poi col medesimo piede farà
un Zoppetto in aria, & un Passo col destro à modo di gagliarda, & la
Cadenza con l'istesso piede in dietro, facendo subito un Groppo alla sinistra,
et due Riuerenze preste col sinistro poi seguirà con un Trabuchetto alla
sinistra, & un Sottopiede alla destra, facendo Punta & calcagno prima
con il destro, & poi col sinistro, con un Trabuchetto, & un Sotto
piede alla sinistra, & la Riuerenza presta, con la Cadenza in Gagliarda
col sinistro in dietro: poi farà un Zoppetto col sinistro in aria, & un
Passo col destro innanzi in gagliarda, conchiudendo al tempo del suono con
la Cadenza à piedi pari.

V téže části, kdy muž dělá uvedenou první variaci,
se dáma prochází, udělá dva Passi gravi a jeden Seguito ordinario
doleva, začíná levou nohou, pak se otočí doprava a udělá
jeden Passo grave pravou a dva Passi presti, jeden levou a druhý
pravou, spolu s jedním Trabuchetto grave doleva. A když spouští
pravou nohu, kterou měla pozvednutou, udělá půvabně jeden Balzetto na
spárovaných nohách (à piè pari) doprava.

Nel tempo medesimo che l'Huomo farà detta prima mutanza, la
Dama passeggiarà facendo due Passi graui & un Seguito ordinario al
lato sinistro, principiandoli col piè sinistro: poi voltandosi alla destra, farà
un Passo graue col destro, & due Passi presti, uno col sinistro, & l'altro
con il destro: insieme con un Trabuchetto graue alla sinistra, et calando
il piè destro, che terrà alzato, farà gratiosamente un Balzetto à piè
pari alla destra.

První variace dámy a promenáda muže.
Dáma začne svou první variaci tím, že udělá dva Seguiti
spezzati
v natáčení (fiancheggiati) dopředu, tři Trabuchetti grave, které začne
levou nohou. Totéž pak udělá ještě jednou na druhou stranu opačně,
doporučuji udělat poslední Trabuchetto na spárovaných nohách (à piedi pari).

Prima mutanza della Dama, & Passeggio dell'Huomo.
La Dama principiarà la sua prima mutanza, facendo due Seguiti
spezzati fiancheggiati innanzi, & tre Trabuchetti graue, principiandoli
col piè sinistro: poi il medesimo tornarà à far'un altra volta per contrario,
auertendo di fare l'ultimo Trabuchetto à piedi pari.

V téže době, kdy dáma dělá svou variaci, muž udělá
následující promenádu: totiž nejprve udělá dva Passi gravi a jeden Seguito
semidoppio
, začíná je levou nohou, pak se otočí doprava a udělá
jeden Passo presto pravou, tři Fioretti v (na)točení (volti) doleva
a gagliardovou Cadenzu s pravou nohou vzadu. Pak udělá dva gagliardové kroky
a Cadenzu na spárovaných nohách (à piedi pari), jako v Pavaniglii.

L'huomo nel medesimo tempo che la Dama farà la sua mutanza, farà
il seguente Passeggio; cioè, Prima farà due Passi graui, con un Seguito
semidoppio, principiandoli col piè sinistro: poi voltandosi alla destra, farà
un Passo presto col destro, & tre Fioretti volti alla sinistra, con la Cadenza
in Gagliarda col piè destro indietro. Poi farà due Passi in Gagliarda,
& la Cadenza à piedi pari, come à Pauaniglia.

Druhá variace muže a promenáda dámy.
Muž pokračuje ve druhé variaci, udělá dva gagliardové kroky
a gagliardovou Cadenzu, začíná levou nohou levou.
Pak udělá Balzetto na spárovaných nohách (à piedi pari) doleva, jeden Groppo a dva
Fioretti dopředu. Pak udělá tři rychlé kroky (Passi presti) dozadu, začne je
pravou, dvě rychlé poklony (Riverenze preste) a jeden Trabuchetto levou. Pak
udělá další Trabuchetto pravou, jeden Sottopiede také pravou,
dva Fioretti na spárovaných nohách (à piedi pari) začíná je pravou, a udělá
uvedenou variaci s jednou gagliardovou Cadenzou, jednou trojnou nebo
paternou Capriolou v tempu hudby.

Seconda mutanza dell'Huomo, & Passeggio della Dama.
L'huomo seguirà la seconda mutanza, facendo due Passi in Gagliarda,
& una Cadenza pur'in Gagliarda, principiandoli col piè sinistro:
poi farà un Balzetto à piedi pari alla sinistra, con un Groppo, & due
Fioretti innanzi: farà poi tre Passi presti indietro, principiandoli con il
destro, & due Riuerenze preste, & un Trabuchetto col sinistro: poi
farà un'altro Trabuchetto con il destro, un Sottopiede pur col piè destro,
due Fioretti à piedi pari principiandoli con il destro, & finirà
detta Mutanze con una Cadenza in Gagliarda, & una Capriola in
terzo, ò in quinto, à tempo del suono.

Dáma ve zmíněné druhé variaci udělá tutéž promenádu,
kterou dělala v první variaci muže.

La Dama nella detta seconda mutanza farà il Passeggio medesimo,
che harà fatto nella prima mutanza dell'huomo.

Druhá variace dámy a promenáda muže.
Dáma se obrátí levým bokem dovnitř a udělá dvě Riprese
a jeden Trabuchetto levou, trochu se přitom zastaví. Totéž
udělá i opačně, obrátí se přitom pravým bokem dovnitř:. Pak v točení
doleva udělá dva Seguiti spezzati, začne je levou, udělá
jeden Trabuchetto doleva, a když spouští pravou nohu, kterou měla
pozvednutou, udělá jeden Balzetto na spárovaných nohách (à piè pari) doprava.

Seconda mutanza della Dama, & Passeggio dell'Huomo.
Voltarà la Dama il fianco sinistro per dentro, facendo due Riprese,
& un Trabuchetto con il sinistro, fermandouisi un poco: il medesimo
farà anco per contrario, voltando il fianco destro per dentro: poi voltandosi
alla sinistra, farà due Seguiti spezzati, principiandoli col sinistro, facendo
un Trabuchetto alla sinistra, & calando il piè destro, che si trouarà
leuato, farà un Balzetto à piè pari alla destra.

Muž v této části stejně udělá tutéž promenádu, kterou
dělal v první variaci dámy.

L'Huomo in questo tempo medesimo farà l'istesso Passeggio, che harà
fatto nella prim Mutanza della Dama.

Třetí variace muže a promenáda dámy.
Muž udělá jednu Puntatu levou nohou a natočí se přitom levým bokem
dopředu, dva Fioretti, které začne pravou, totéž pak udělá
opačně dozadu, (na)točí se dvěma Passi gravi, které začne
levou, pak udělá další dva Fioretti dopředu a jeden Trabuchetto
doleva, a když spouští pravou, udělá Balzetto na spárovaných nohách (à piedi pari) doprava.

Terza mutanza dell'Huomo, & Passeggio della Dama.
L'Huomo farà una Puntata col piè sinistro, voltando il fianco sinistro
innanzi, & due Fioretti, principiandoli col destro: dopò farà il medesimo
in dietro per contrario, voltando due Passi graui, & principiandoli
col sinistro, poi farà due altri Fioretti innanzi, & un Trabuchetto
alla sinistra; & calando il destro farà un Balzetto à piedi pari alla destra.

Dáma v téže době udělá svou promenádu, zmíněnou výše.

La Dama in questo tempo farà il sopradetto suo Passeggio.

Třetí variace dámy a promenáda muže.
Dáma začne svou třetí variaci tím, že udělá dvě Riprese
doleva, dva Trabuchetti a dva Seguiti spezzati v natáčení (fiancheggiati) dopředu.
Pak udělá dva Passi v točení doleva, další Seguito spezzato,
vše začíná levou nohou. Uvedenou variaci ukončí tím, že udělá
tři Trabuchetti, které začne pravou, poslední
z nich by měl být ukončen na spárovaných nohách (à piè pari).

Terza Mutanza della Dama, & Passeggio dell'Huomo.
La Dama principiarà la sua terza Mutanza, con il far due Riprese
alla sinistra, et due Trabuchetti, con due Seguiti spezzati fiancheggiati innanzi:
poi farà due Passi volti alla sinistra, & un'altro Seguito spezzato,
principiando ogni cosa col piè sinistro, & finirà detta mutanza con il fare
tre Trabuchetti, quali anderanno principiati con il destro, & l'ultimo
di essi finirassi à piè pari.

I muž ve zmíněné části dělá svou obvyklou promenádu,
kterou dělal výše v ostatních variacích dámy.

L'huomo anch'esso nel detto tempo farà il suo Passeggio ordinario,
come ha fatto di sopra nell'altre mutanze della Dame.

Společná promenáda.
Dělají dva Passi presti, dva Fioretti, pak pokračují dalšími dvěma
Passi presti a dvěma Fioretti, další dva Passi presti a dva Fioretti v (na)točení
doleva. Pak udělají Trabuchetto doleva a když spouští
pravou, udělají jeden Balzetto na spárovaných nohách (à piè pari) doprava.

Passeggio insieme.
Faranno due Passi presti, & due Fioretti: poi seguiranno con due altri
Passi presti, & due Fioretti, due altri Passi presti, et due Fioretti uolti
alla sinistra: poi faranno un Trabuchetto alla sinistra, & calando il
destro, faranno un Balzetto à piè pari alla destra.

Čtvrtá variace muže a promenáda dámy.
Muž udělá dva Sottopiede doleva, dvě rychlé poklony (Riverenze preste)
pravou nohou a jeden Trabuchetto. Toutéž nohou pak udělá další Sottopiede
doprava, další dvě rychlé poklony (Riverenze preste) pravou a Trabuchetto
doprava, jeden Sottopiede doleva, dva Fioretti dopředu, začne je
nohou levou, Punta e calcagno pravou a levou,
a Cadenza s levou vzadu, udělá dva gagliardové kroky, které začne
levou, a Capriolu s dopadem v závěru
hudby.

Quarta Mutanza dell'Huomo, et Passeggio della Dama.
L'huomo farà due Sottopiede al sinistro, & due Riuerenze preste col
piè destro, & un Trabuchetto: poi col medesimo piede farà un'altro Sottopiedi
al destro, con due altre Riuerenze preste col destro, & un Trabuchetto
alla destra, un Sottopiedi al sinistro, con due Fioretti innanzi, principiandoli
col piè sinistro, & Punta e calcagno col destro & con il sinistro,
& la Cadenza col sinistro in dietro, facendo due Passi in gagliarda, principiandoli
col sinistro, & una Capriola, calandola à tempo del finire del
suono.

Dáma udělá promenádu, kterou dělala při ostatních variacích
muže.

La Dama farà il Passeggio che hauerà fatto nell'altre Mutanze
dell'Huomo.

Čtvrtá variace dámy a promenáda muže.
Dáma začne tuto variaci tím, že udělá dva Trabuchetti presti,
dva Seguiti spezzati dopředu, další dva Trabuchetti presti, pak
se otočí dalšími dvěma Seguiti spezzati doleva a udělá jeden Trabuchetto,
vše začíná levou nohou. Potom spustí pravou nohu
a ukončí variaci tím, že udělá Balzetto na spárovaných nohách (à piedi pari) doprava.

Quarta Mutanza della Dama, et Passeggio dell'Huomo.
Principierà la Dama questa Mutanza con il far due Trabuchetti presti,
& due Seguiti spezzati innanzi, con due altri Trabuchetti presti poi
volterà due altri Seguiti spezzati alla sinistra, facendo un Trabuchetto,
& principiando ogni cosa col piè sinistro. Dopò ciò calorà il piè destro,
& finirà la Mutanza con il fare un Balzetto à piedi pari alla destra.

Muž v této době udělá svou obvyklou promenádu.

L'huomo in questo tempo farà il suo Passeggio ordinario.

Pátá variace muže a promenáda dámy.
Muž udělá dva Fioretti na spárovaných nohách (à piedi pari) v natáčení (fiancheggiati) se dvěma Passi
gravi
dopředu, dvě Riverenze preste, vše začíná od levé nohy.
Pak předstírá, že se obrací doprava a toutéž nohou, kterou
ovšem nespustí na zem, se ihned otočí doleva, pak ji spustí, ihned
udělá naproti dámě dvě Riverenze preste pravou nohou,
a dva Trabuchetti, jeden doprava a druhý doleva. Potom udělá
jeden Sottopiede doleva, dva Fioretti dopředu a Trabuchetto
doleva. Pak spustí pravou a ukončí variaci trojnou nebo
paternou Capriolou, jak mu to přijde pohodlněji.

Quinta Mutanza dell'Huomo, & Passeggio della Dama.
Farà l huomo due Fioretti à piedi pari fiancheggiati con due Passi
graui innanzi, & due Riuerenze preste, principiando ogni cosa al piè sinistro;
poi col medesimo piede fingendo di voltare alla destra, non calando
pero detto piede in terra, voltarà subito alla sinistra: poi calandolo, subito
farà incontro alla Dama due Riuerenze preste con il piè destro,
& due Trabuchetti, uno al destro, & l'altro al sinistro: dopò cio farà
un Sottopiede al sinistro, con due Fioretti innanzi, & un Trabuchetto
al sinistro: poi calando il destro, finirà la Mutanza con una Capriola
in terzo, ò in quinto, come più gli tornarà commodo.

Dáma v této době udělá svou obvyklou promenádu.

La Dama in questo tempo farà il suo solito Passeggio.

Pátá variace dámy a promenáda muže.
Udělá dva Fioretti dopředu a jestli je neumí udělat, udělá dva Passi
a dva Trabuchetti gravi s jedním Seguito spezzato, začne levou nohou.
Pak se natočí ve výhledu doleva, udělá jednu Riverenzu
pravou, stejnou nohou se otočí doprava a ukončí
variaci dvěma Seguiti spezzati, třemi Trabuchetti naproti v tempu
hudby.

Quinta Mutanza della Dama, & Passeggio dell'Huomo.
Farà due Fioretti innanzi, & se non gli sapesse fare, farà due Passi,
& due Trabuchetti graui con un Seguito spezzato, principiando col piè
sinistro: poi voltandosi in prospettiua alla sinistra, farà una Riuerenza
con il destro, & con l'istesso piede si voltarà alla destra, & finirà la
Mutanza con due Seguiti spezzati, & tre Trabuchetti incontro al tempo
del suono.

Muž v téže době udělá svou obvyklou promenádu.

L'Huomo nel detto tempo farà il solito suo Passeggio.

Šestá variace muže a promenáda dámy.
Muž tuto variaci začne tím, že udělá dva Seguiti trangati
ve vzduchu semidoppi doleva, další dva doprava, čtyři
Fioretti, dva dopředu a dva v natáčení (Fiancheggiati) dozadu na spárovaných nohách (à piedi pari). Pak
udělá tři Caprioly, nebo jeden Trabuchetto doleva, ihned spustí
pravou a udělá Balzetto na spárovaných nohách (à piè pari) doprava.

Sesta Mutanza dell'Huomo, & Passeggio della Dama.
Principiarà questo Mutanza l'Huomo, facendo due Seguiti trangati
in aria semidoppi alla sinistra, & altri due alla destra, con quattro
Fioretti, due innanzi, & due Fiancheggiati indietro à piedi pari: poi
farà tre Capriole, ouero un Trabuchetto alla sinistra, calando subito il
destro, & facendo un Balzetto à piè pari alla destra.

Dáma v této době udělá svou obvyklou promenádu.

La Dama farà in detto tempo il suo solito Passeggio.

Šestá variace dámy a promenáda muže.
Ona udělá jednu Puntatu dopředu levou nohou a dva Fioretti, které začne
pravou. Potom udělá tři Trabuchetti gravi a začne je
pravou, pak udělá dva Seguiti spezzati, v točení doleva,
jeden Trabuchetto naproti, ihned spustí pravou nohu na zem
a ukončí variaci jedním Balzetto na spárovaných nohách (à piè pari) doprava.

Sesta Mutanza della Dama, & Passeggio dell'Huomo.
Ella farà una Puntata innanzi col piè sinistro, & due Fioretti, principiandoli
col destro; & dopò ciò farà tre Trabuchetti graui, principiandoli
col destro: poi farà due Seguiti spezzati, voltandosi alla sinistra con
un Trabuchetto all'incontro, & calando subito il piè destro in terra,
finirà la mutanza con un Balzetto à piè pari alla destra.

Muž v téže době udělá svou obvyklou promenádu.

L'Huomo in questo tempo farà il suo Passeggio ordinario.

Druhá promenáda, kterou dělají spolu v kruhu.
Muž udělá dva Fioretti, dvě Capriole spezzate, pak pokračuje a dělá
znovu další dva Fioretti, další dvě Capriole, pak udělá dvě
Riverenze preste levou, jeden Trabuchetto presto, jeden Sottopiede
doprava
, jeden Fioretto, jeden Trabuchetto doleva a jednu
trojnou nebo paternou Capriolu.

Secondo Passeggio fatto in ruota insieme.
L'Huomo farà due Fioretti, & due Capriole spezzate, poi seguirà facendo
di nuouo altri due Fioretti, & altre due Capriole, poi farà due
Riuerenze preste col sinistro, & un Trabuchetto presto, & un Sottopiede
al destro, con un Fioretto & un Trabuchetto alla sinistra, & una
Capriola in terza, ò in quinta.

Dáma v téže době udělá dva Fioretti, dva Trabuchetti,
pak další dva Fioretti, další dva Trabuchetti, čtyři Fioretti,
dva v kruhu a dva v (na)točení doleva. Pak udělá naproti jeden Trabuchetto
doleva a když spouští pravou nohu na zem, udělá jeden Balzetto
na spárovaných nohách (à piedi pari) doprava. Po tomto ukončí v poslední části skladby
Passo e mezo tím, že spolu udělají dvě Continenze gravi
a Riverenzu.

La Dama nell'istesso tempo farà due Fioretti, & due Trabuchetti:
poi altri due Fioretti, & altri due Trabuchetti con quattro Fioretti,
due in ruota, & due volti alla sinistra: poi farà all'incontro un Trabuchetto
alla sinistra, & calando il piè destro in terra, farà un Balzetto
à piedi pari alla destra. Dopò ciò nell'ultimo tempo della Sonata, finiranno
il Passo e mezo, con il far' insieme due Continenze graui, & la
Riuerenza.

Kategorie: Il Ballarino - tance