Este Gonzaga - IB

Il Ballarino: vyobrazení k tanci Este Gonzaga

ESTE GONZAGA
BALLETTO
KU CHVÁLE NEJJASNĚJŠÍ PANÍ VÉVODKYNĚ FERRARSKÉ.

ESTE GONZAGA
BALLETTO
IN LODE DELLA SERENISS. SIG.DVCHESSA DI FERRARA.

Osoby stojí naproti sobě, tak jak ukazují vyobrazené
postavy. Mají se uchopit oběma
rukama a spolu udělat levou nohou Riverenzu
a dvě Continenze jednu levou nohou
a druhou pravou, pak se pustí. Spolu mají
udělat také dva Seguiti ordinarii v natáčení (fiancheggiati),
dva Trabuchetti gravi naproti a dvě Riprese doleva, začnou je
levou nohou, totéž udělají dopředu a začnou je
pravou nohou. Potom udělají dva Seguiti spezzati dopředu, uchopí se
náležitou rukou, totiž muž svou pravou rukou uchopí levici
dámy a udělají spolu Riverenza grave.

Stando le persone al'incontro, come mostrano
le figure, hanno da pigliarsi amendue le
mani; & col piè sinistro far'insieme la Riuerenza,
& due Continenze l'una col piè sinistro,
& l'altra col destro; poi lasciandosi, hanno pur'
insieme à fare due Seguiti ordinarij fiancheggiati,
& due Trabuchetti graui incontro, con due Riprese al lato sinistro, principiandole
col piè sinistro; & dinanzi si fa il medesimo, principiandoli
col piè destro; dopò si fanno due Seguiti spezzati innanzi, pigliando la
man'ordinaria, cioè l'huomo con la sua man destra piglia la man sinistra
della Dama, facendosi insieme la Riuerenza graue.

Ve druhé části udělají v promenádě čtyři Seguiti ordinarii,
začnou levou nohou, dvě Puntate, dva Passi
gravi
a jeden Seguito; totéž se udělá od pravé nohy, dva
Trabuchetti gravi a Riverenza, tak jako výše.

Nel secondo tempo, passeggiando, si fanno quattro Seguiti ordinarij,
principiandoli col piè sinistro, con due Puntate, & due Passi,
graui, & un Seguito; il medesimo si fa principiandoli col piè destro, due
Trabuchetti graui, & la Riuerenza, come di sopra.

Ve třetí části se uchopí za pravou ruku a udělají dva Passi gravi a dva
Seguiti spezzati, pustí se, oba zamíří doleva
a udělají totéž s výměnou místa, shledají se ovšem opět naproti sobě.
Potom udělají doleva jeden spezzato levou nohou a Riverenza
minima
pravou nohou, tak jako v Barriera, toutéž nohou
se pak mají obrátit tělem doprava, udělají další Seguito
spezzato
touto nohou a Riverenza minima nohou levou. Udělají
čtyři passi gravi v natáčení (fiancheggiati) dozadu, jako ve zmíněném tanci Barriera,
se dvěma seguiti ordinarii v točení doleva, další dva v natáčení (fiancheggiati)
naproti, dva Trabuchetti gravi a Riverenza grave, tak jako
výše.

Nel terzo tempo, si piglia la fè dritta, facendo due Passi graui, & due
Seguiti spezzati, & lasciandosi, si voltaranno amendue alla mano sinistra,
& faranno il medesimo cambiando luogo, pero ritrouandosi all'incontro:
dopò al fianco sinistro si fa un spezzato col piè sinistro, & la Riuerenza
minima col piè destro: come à Barriera, poi con il medesimo piede
s'ha da voltare al fianco destro con la vita, facendo un'altro Seguito
spezzato col piè stesso, & la Riuerenza minima col pie sinistro, con far
quattro passi graui fiancheggiati in dietro, come al detto ballo di Barriera,
con due seguiti ordinarij volti alla sinistra, & altri due fiancheggiati
all'incontro, con due Trabuchetti graui, & la Riuerenza graue, come
di sopra.

Ve čtvrté části se uchopí levou rukou a udělají totéž, co
dělalo s pravou, točit se ale mají doprava. Opět se oba vrátí
na své místo a opět se ocitnou naproti sobě.

Nel quarto tempo, pigliando la fè sinistra, si fa il medesimo che
si è fatto con la destra, ma s'hanno da voltare alla dritta, ritornando
ogn'uno al suo luogo, & ritrouandosi all'incontro.

Na zrychlenou část (sciolta) Sonaty.
V kruhu udělají čtyři Seguiti spezzati se čtyřmi Trabuchetti
presti
naproti, začínají je levou nohou, a ještě se točí dvěma Seguiti
spezzati
doleva. Dopředu udělají další Seguito spezzato levou nohou
a Riverenza minima pravou nohou, tak jako výše, a hned přitom uchopí
pravou ruku. Potom toutéž nohou, kterou dělali
Riverenzu, udělají další Seguito dopředu doprava, pravou nohou,
uchopí se levou rukou a udělají Riverenza minima levou nohou.
Naproti sobě udělají dvě Riprese, dva Trabuchetti, jeden Seguito
spezzato
v točení doleva a cadenzu pravou nohou, opět se ocitnou
naproti sobě. Dozadu udělají dva kroky (passi) v natáčení (fiancheggiati), tak jako v Barriera,
a jeden Seguito ordinario dopředu. Potom muž uchopí náležitou ruku
dámy, tedy levou ruku, a odvede ji tam, kam se jim půjde
pohodlněji, buď do čela, nebo do úpatí sálu. Pak spolu udělají
Riverenzu a ukončí Balletto.

Alla sciolta della Sonata.
In ruota si fanno quattro Seguiti spezzati con quattro Trabuchetti
presti incontro, principiandoli col piè sinistro, voltando anche due Seguiti
spezzati alla sinistra, & innanzi si fa un'altro Seguito spezzato col piè sinistro,
& la Riuerenza minima col piè destro, come di sopra, pigliando
in quell'instante la fè destra; dopò con il medesimo piè che si è fatta la
Riuerenza, si fa un'altro Seguito innanzi al fianco destro, col piè destro,
& pigliando la fè sinistra, si fa la Riuerenza minima col piè sinistro, &
incontro si fanno due Riprese, con due Trabuchetti, & un Seguito
spezzato volto alla sinistra, & la Cadenza col piè destro: ritrouandosi
all'incontro, indietro si fanno due passi fiancheggiati, come à Barriera,
& un Seguito ordinario innanzi: dopò l'Huomo piglia la man'ordinaria
della Dama, cioè la mano sinistra, posando la doue meglio gli
torna commodo, sì in capo, come in piede alla Sala: poi facendo insieme
la Riuerenza, si finisce il Balletto.

Kategorie: Il Ballarino - tance