Barriera - IB

Il Ballarino: vyobrazení k tanci Belleze d'Olimpia

BARRIERA - Balletto
od M. BATTISTINA;
ku chvále slovutné paní a mé
vážené ochránkyně,
paní Beatrice Caetany Cesi.

BARRIERA BALLETTO
DI M. BATTISTINO;
IN LODE DELL'ILLVSTR.(ma) SIG.(ra) MIA
ET PATRONA OSSERVAND.(ma)
LA SIGNORA BEATRICE
CAETANA CESI.

Muž stojí po pravé ruce dámy (jak
lze vidět na obrázku u Bellezze d’Olimpia),
svou levou rukou uchopí pravou ruku
dámy, udělají spolu Riverenzu
a dvě Continenze, jednu doleva, druhou
doprava. Potom muž vede dámu za
ruku, na způsob půlměsíce, udělá dva Seguiti ordinarii dozadu,
dáma odtamtud udělá dva dopředu, přičemž vpředu míjí muže,
a nakonec se oba ocitnou na svém místě, totiž dáma napravo
a muž nalevo, tak jak je to zvykem při zahájení jiných tanců.
Pak muž pustí levici dámy, uchopí ji za pravou ruku,
a trochu naproti sobě spolu udělají Riverenza.

L'Huomo starà à man destra della Dama (come si
puo' uedere nel disegno delle Bellezze d'Olimpia)
& con la sua mano sinistra pigliarà la destra della
Dama, & faranno insieme la Riuerenza, &
due Continenze, l'una alla sinistra, & l'altra
alla destra: poi l'huomo guidarà la Dama con
la mano, facendo à modo di meza Luna, due Seguiti ordinarij indietro,
& la Dama ne farà altri due innanzi, passando auanti all'huomo;
al fine de' quali ogn'uno tornarà al suo luogo, cioè la Dama à man destra,
& l'Huomo alla sinistra, come si usa nel principiare gli altri Balli:
poi lasciando l'Huomo la sinistra della Dama, la pigliarà per la destra,
& un poco all'incontro faranno insieme la Riuerenza.

Ve druhé části se spolu procházejí, udělají dvě Puntate gravi,
čtyři Passi gravi, jeden Seguito ordinario se dvěma Riprese
doprava a dvě Continenze, jednu doleva a druhou doprava.

Nel secondo tempo, passeggiando insieme, faranno due Puntate graui,
quattro Passi graui, & un Seguito ordinario, con due Riprese alla
destra, & due Continenze, l una alla sinistra, & l'altra alla destra.

Ve třetí části dělají tutéž promenádu.

Nel terzo tempo, faranno il medesimo Passeggio.

Ve čtvrté části dělají opět tutéž promenádu, v jejímž závěru
namísto dvou Continenze udělají Riverenza grave.

Nel quarto tempo, tornaranno à far'il medesimo Passeggio, nel fine
del quale, in luogo delle due Continenze, faranno la Riuerenza graue.

V páté části se uchopí pravou rukou a dělají dvě Puntate,
pak se pustí, udělají čtyři Passi gravi v točení doleva,
tedy mění si místa a zaujmou přitom velký prostor, udělají Seguito
ordinario
doleva, dvě Riprese doprava a Riverenza
grave
naproti sobě.

Nel quinto tempo, pigliaranno la Fè destra, & faranno due Puntate:
poi lasciando, faranno quattro Passi graui uolti alla sinistra;
però cambiando luogo, & pigliando del campo assai, faranno un Seguito
ordinario al fianco sinistro, con due Riprese al destro, & la Riuerenza
graue incontro.

V šesté části muž sám udělá čtyři Passi gravi v natáčení (fiancheggiati)
dopředu, když začíná, vloží si pravou část pláště
pod svou levou paži, jak je to znázorněno na obrázku u Balletto Alta
Regina
, a upozorní na tento čin jeho půvabným provedením. Pak
se natočí ve výhledu doleva, udělá jeden Passo grave levou nohou
a Riverenza pravou, totéž udělá s natočením těla
do výhledu vpravo, jeden krok (Passo) pravou nohou a Riverenza
levou. Pak udělá dozadu čtyři Passi trangati v natáčení (fiancheggiati),
po nichž spolu dělají Riverenza.

Nel sesto tempo, l Huomo solo farà quattro Passi graui fiancheggiati
innanzi, & nel principiarli, si porrà la parte destra della Cappa
sotto il suo braccio destro, come si dimostra nel disegno del Balletto Alta
Regina, & quest'atto auertirà di farlo gratiosamente: dopo il quale
uoltandosi in prospettiua alla sinistra, farà un Passo graue col piè sinistro,
& la Riuerenza col destro: il medesimo farà uoltando la persona
in prospettiua alla destra, & facendo un Passo col piè destro, & la Riuerenza
col sinistro; in dietro poi farà quattro Passi trangati fiancheggiati,
dopo i quali faranno insieme la Riuerenza.

V sedmé části dáma sama dělá totéž, co udělal
muž.

Nel settimo tempo, la Dama sola farà il medesimo, che harà fatto
l Huomo.

Ve vážné části Sonaty.
Procházejí se spolu a dělají přitom dva Dopii gravi, jeden doleva
a druhý doprava, potom udělají dvě Puntate gravi v natáčení (fiancheggiate)
dozadu, potom projdou dva Seguiti, uchopí se za ruce
a nakonec udělají meza Riverenza. Ještě jednou pak udělají čtyři
Passi trangati v natáčení (fiancheggiati) dozadu, tak jako v první variaci,
a oba zamíří doleva dvěma Seguiti ordinarii.
Stejnou promenádu udělají ještě jednou, s výjimkou,
že namísto dvou Seguiti v točení udělají Riverenza grave naproti sobě.

Alla sciolta graue della Sonata.
Passeggiando insieme, faranno due Doppij graui, uno alla sinistra,
& l'altro alla destra: dopo ciò si faranno due Puntate graui fiancheggiate
indietro; poi scorrendo due Seguiti, si pigliaranno le mani, & nel
fine di essi, faranno meza Riuerenza. Tornaranno poi à fare li quattro
Passi trangati fiancheggiati indietro, come fecero nella prima mutanza,
uoltando amendue alla sinistra con due Seguiti ordinarij.
Questo medesimo Passeggio torneranno à far' un' altra uolta, eccetto,
che in uece delli due Seguiti uolti, faranno la Riuerenza graue incontro.

Na rychlejší hudbu - Saltarello
Dělají spolu čtyři Seguiti spezzati dopředu v natáčení (fiancheggiati), pak
dáma předstírá líbání rukou a tleskne jimi o mužovy ruce,
totéž pak udělá on. Pak spolu udělají Trabuchetto
doleva, a znovu tlesknou pravou rukou, totéž
udělají ještě jednou opačně, totiž Trabuchetto doprava
a tlesknutí levou rukou, dvě Continenze, jedna doleva
a druhá doprava, pak se uchopí pravou rukou a udělají spolu
Riverenza grave.

Alla sciolta della Sonata in Saltarello.
Faranno insieme quattro Seguiti spezzati innanzi fiancheggiati: poi
fingendo la Dama di baciarsi le mani, darà una battuta sù le mani dell'Huomo,
& il medesimo dipoi farà esso; poi faranno insieme un Trabuchetto
alla sinistra, dandosi un'altra battuta alla man destra: il medesimo
tornaranno à fare per contrario, cioè un Trabuchetto alla destra,
dando una battuta alla sinistra, con due Continenze, una alla sinistra,
& l'altra alla destra: poi pigliandosi la Fè destra, faranno insieme
la Riuerenza graue.

Na rychlejší hudbu - Gagliarda
Pustí ruce, udělají čtyři Seguiti ordinarii v natáčení (fiancheggiati)
dozadu, spolu s obraty tance zvaného Contrapasso. Nakonec
udělají spolu čtyři Passi gravi dopředu, pak muž uchopí
dámu za náležitou ruku, a uchýlí se s ní na konec sálu nebo kam
se jim bude pohodlněji vrácet, a ukončí tanec tím, že spolu udělají Riverenza grave.

Alla sciolta della Sonata in Gagliarda.
Lasciando la Fede, faranno quattro Seguiti ordinarij fiancheggiati
in dietro, insieme con le uolte del Ballo, detto il Contrapasso: finalmente
faranno insieme quattro Passi graui innanzi; poi l'huomo pigliando
la Dama per la man'ordinaria, la poserà in capo alla Sala, ò doue
più le tornarà commodo, & finiranno il Ballo col far'insieme la Riuerenza
graue.

Kategorie: Il Ballarino - tance