Fedeltà d'Amore - NI

Nuove Inventioni di Balli: vyobrazení k tanci Fedeltà d'Amore

BALLETTO NOVÝ VE TŘECH AUTORŮV
řečený fedeltà d'Amore1) tančí dva kavalíři a jedna dáma
uprostřed.
Pro slovutnou paní, paní Lucii Cusana a Litta, Markýzu de Gambalò.

BALLETTO NUOVO IN TERZO DELL'AUTTORE
detto la fedeltà d'Amore si balla in due Cavalieri, & una dama
nel mezo.
In gratia della Illustrissima Signora la Signora Lucia Cusana e Litta
Marchesa de Gambalò.

PRVNÍ ČÁST.
Všichni tři stojí v řadě v čele tance a dáma, která vede
tanec, je uprostřed, jak lze vidět na předloženém obrázku.
Uchopí se za ruce a udělají spolu .Rx. a dvě .R., pustí
se a udělají čtyři .S., dva v točení doleva a dva
doprava. Pak jdou dopředu a udělají spolu dva .SP. a jeden
.S. levou, a dva .SP. a jeden .S. nohou pravou, a otočí se
doleva v úpatí tance. Zastaví se v řadě, obráceni do čela tance s dámou
uprostřed. A ona, která vede tanec, pak zamíří dopředu k tomu, který je po její levici,
udělají spolu osm .SP. gravi na způsob průpletu, a nakonec bude uprostřed
kavalír, který byl dříve po její pravici. Uchopí pak pravou paži dámy
která je teď vpravo, udělají spolu dvakrát cinque .P. v gagliardě
v točení doprava, a vrátí se na své místo. Pustí se a udělají další dva
cinque .P. v točení doleva, uchopí levou paži dalšího kavalíra
a znovu dvakrát udělají cinque .P., které už dělány byly
a provedením těchto gagliardových .P., se vrátí
všichni na své místo.

PRIMA PARTE.
TUtti tre si fermeranno in fila in capo del ballo. la dama, che guida'l
ballo si ferma nel mezo, come si vede nel presente dissegno,
pigliano le mani, e fanno insieme la .Rx. e due .R. lasciano
le mani, e fanno quattro .S. due intorno alla sinistra, e due alla
destra, poi fanno insieme andando innanzi due .SP. e un
.S. col sinistro, e due .SP. e un .S. col piè destro, volgendo
alla sinistra a piè del ballo. si fermano in fila voltati à capo del ballo con la dama
nel mezo, & essa, che guida'l ballo passa innanzi à quello, ch'è à man sinistra.
poi fanno insieme otto .SP. gravi, a modo di una treccia, restando nel
mezo il cavaliero, che già era à man destra, piglia poi'l braccio destro della dama,
ch'è ad essa mano, e fanno insieme due volte li cinque .P. in gagliarda
attorno alla destra, tornando al suo luogo. si lasciano, e fanno altre due volte
li cinque .P. attorno alla sinistra, pigliano'l braccio sinistro dell'altro cavaliero,
e si tornano à fare li medesimi .P. gagliardi, che sono già fatti, tornando
tutti al suo luogo.

DRUHÁ ČÁST.
Dělají spolu čtyři .S., vracejí se přitom do čela a otočí se obličejem do úpatí
tance. Udělají dva sottopiedi stranou doleva, dva .T., na (sopra) této
noze a další na pravé, a jeden .S. točený doleva. To se pak stejně udělá
i doprava, a kavalír, který je uprostřed, zamíří doleva, a udělají
spolu průplet, tak jako to dělali výše. Uporstřed pak skončí ten, který byl
napravo, ten pak uchopí pravou paži toho, který je vpravo, a pak levou
toho druhého, udělají cinque .P. v gagliardě, tak jako výše, a všichni se vrátí
na své místo.

SECONDA PARTE.
FAranno insieme quattro .S. ritornando à capo, e volgendo la faccia à piè del
ballo. si fanno due sottopiedi per fianco alla sinistra, e due .T. un sopra esso
piede, e l'altro sopra'l destro, e un .S. attorno alla sinistra; si farà poi altretanto
à man destra, & il cavaliero, ch'è nel mezo, si volta alla sinistra, e faranno
insieme la treccia, com'hanno fatto di sopra, restando nel mezo quello, ch'era
alla destra, poi esso piglia'l braccio destro di quel, ch'è à essa mano, e poi il sinistro,
dell'altro, e fanno li cinque .P. in gagliarda, come di sopra tornando tutti
al suo luogo.

TŘETÍ ČÁST.
Dělají spolu dva .SP. & jeden .S. levou, a dva .SP. a jeden .S.
pravou nohou, vracejíce se do úpatí tance. Udělají dvě .R. a dva .S. v točení
doleva. Kavalír, který je uprostřed, dělá průplet, a dáma, která vede tanec,
se vrátí doprostřed, a v uchopení za paži udělají cinque .P., tak jak se to dělalo
předtím, a všichni se vrátí na své místo.

TERZA PARTE.
FAranno insieme due .SP. & un .S. col sinistro, e due .SP. e un .S. col
piè destro, tornando à piè del ballo; si fanno le due .R. e due .S. intorno
alla sinistra; il cavaliero, ch'e nel mezo, fa la treccia, & la dama, che guida'l ballo,
ritorna nel mezo, e piglia'l braccio, e fanno li cinque .P. come si fecero le
altre volte, tornando tutti al suo luogo.

ČTVRTÁ ČÁST.
Ta, která vede, dělá dva .S., jde trochu dopředu, zatočí doleva
a zastaví se v trojúhelníku mezi oběma kavalíry, všichni tři jsou k sobě obráceni tváří;
zmínění kavalíři v téže době dělají dva .S. točené doleva. Pak
spolu udělají dvě .R. a dva .S. točené na tuto stranu, spolu dělají dva
.S., jeden směrem dopředu vzájemně proti sobě, obrátí se levým bokem a druhým
.S. se vrátí na své místo. Udělají další dva .S. točené na tuto stranu,
pak se uchopí oběma rukama a udělají dva rychlé .T. doleva,
a doprava, a jednu .R.; to se udělá dvakrát, přitom se točí dokola doleva
na způsob kruhu, a vrátí se na své místo. Pustí se a udělají dva
.S. točené na zmíněnou stranu, a všichni jdou na své místo. Pak se dělá gagliarda.
Dáma, která vede, udělá svou variaci, totiž tři .P. levou nohou, jeden
dopředu, druhý dozadu, a pokládá nohy na zem, a další .P. s pozvednutím vpředu,
a touto nohou cadenza. Pak dvě .R. minute doprava a doleva, pak cinque .P., běží v točení na tuto stranu, a cadenza zmíněnou
levou. Tato variace má 17 úderů (botte) a je ve čtyřech taktech (tempi) gagliardy.
V téže době kavalíři udělají jeden skůček na pravé noze, tři .P. dozadu,
a cadenza s levou nohou pozvednutou, dva zoppette s touto nohou pozvednutou,
zanožení a přednožení (botte indietro e innanzi), cadenza pravou nohou, a pak tři .P. dozadu
levou s pozvednutím pravé nohy, jeden fioretto touto nohou, přednožení a zanožení (botte innanzi e indietro),
jeden sottopiede levou, jedno přednožení (botta innanzi) pravou nohou,
jeden .P. a cadenza levou. Tato variace má dvacet úderů (botte), ve
čtyřech taktech (tempi) gagliardy. Všichni se pak zastaví na svém místě, obráceni
tváří v tvář.

QUARTA PARTE.
QUella, che guida, fa due .S. andando un poco innanzi, e volgendo alla sinistra,
fermasi in triangolo nel mezo delli due cavalieri rivolti tutti tre a faccia,
& i detti cavalieri in quel tempo fanno due .S. attorno alla sinistra, poi
fanno insieme due .R. e due .S. attorno ad essa mano. fanno insieme due
.S. uno andando innanzi l'uno contra l'altro, e volgendo'l fianco sinistro, l'altro
.S. si fà tornando al suo luogo; fanno altre due .S. intorno ad essa mano,
e si pigliano poi per ambedue le mani, e fanno due .T. presti alla sinistra,
& alla destra, & una .R. e questo si fa due volte girando attorno alla sinistra
à modo d'un circolo, e tornando al suo luogo. si lasciano, e fanno due
.S. attorno alla detta mano, andando tutti al suo luogo. si fà poi la gagliarda.
la dama, che guida fa la sua mutanza, cioè tre .P. col piè sinistro, uno
innanzi, e l'altro indietro, mettendo'l piede in terra, & l'altro .P. innanzi alto,
& la cadenza con esso piede. poi due .R. minute alla destra, & alla sinistra.
poi li cinque .P. scorrendo intorno ad essa mano, e la cadenza col detto
sinistro. questa mutanza e di botte 17. & è di quattro tempi di gagliarda. nel
medesimo tempo i cavalieri fanno un saltino sopra'l piè destro, e tre .P. indietro,
e la cadenza col sinistro alto, e due zoppette con esso piede alto, &
due botte indietro, & innanzi, e la cadenza col piè destro, e poi tre .P. indietro
col sinistro alzando'l piè destro, e uno fioretto con esso piede, e due botte
innanzi & indietro, & un sottopiede col sinistro, e una botta innanzi col piè destro,
e un .P. e la cadenza col sinistro. questa mutanza e di botte venti, & di
quattro tempi di gagliarda. e fermandosi poi tutti al suo luogo, si voltano à
faccia à faccia.

PÁTÁ ČÁST.
Dělají spolu dva .SP. a jeden .S.; ta, která vede, zatočí doleva,
a kavalíři jdou dopředu, všichni tři se nakonec srovnají. Pak dělají další
dva .SP. a (il) .S., vracejí se do čela tance, a a všichni tři se obracejí se doleva
v řadě. Udělají dvě .R., jedna doleva a druhá doprava, dva .S. v točení
doleva. Ta, která vede, se obrátí doprava a uchopí ruku
kavalíra, udělají čtyři .S. běžíce (scorrendo) v průpletu, a uchopí se vždy
za ruce, každý se pak vrátí na své místo, jako když začínal
tanec. Pak spolu udělají .Rx. a ukončí tanec s půvabnou elegancí, dáma
je uprostřed.

QUINTA PARTE.
FAranno insieme due .SP. e un .S. e quella, che guida, si volge alla sinistra;
& i cavalieri vanno innanzi giungendosi tutti tre al pari. poi faranno altre
due .SP. e il .S. tornando à capo del ballo, e volgendo alla sinistra tutti tre
in fila; si faranno due .R. una ad essa mano, l'altra alla destra, e due .S. attorno
alla sinistra; quella, che guida, si volta alla destra, e piglia la mano del
cavaliero, & fanno quattro .S. scorrendo in una treccia, e pigliandosi sempre
le mani, tornano poi ciascuno al suo luogo, come quando s'incominciò'l
ballo. poi faranno insieme la .Rx. dando fine al ballo con bella gratia, e restando
la dama nel mezo.

Hudba skladby s loutnovou tabulaturou tance (balletto) zvaného Fedeltà d'Amore.
Jsou to tři části hudby a každá se dělá jedenkrát, až do konce tance.

La Musica della sonata con l'Intavolatura di liuto del Balletto detto la Fedeltà d'Amore.
è tre parti di suono, & si fa una volta per parte, sin'al fin del ballo.

1) Fedeltà znamená věrnost.

Kategorie: Negri - tance