Fiamma d'Amore - IB

FIAMMA D'AMORE
CASCARDA;
KU CHVÁLE VYNIKAJÍCÍ PANÍ
CORNELIE TEODOLA ORSINA.

FIAMMA D'AMORE
CASCARDA;
IN LODE DELL ILLVSTR.(MA) SIGNORA
LA SIGNORA CORNELIA
TEODOLA ORSINA.

V této cascardě stojí naproti a dělají
jeden Seguito spezzato doleva levou nohou
a Riverenzu pravou, pak udělají doprava
další Seguito spezzato pravou nohou,
a Riverenzu levou. V kruhu udělají
dva Seguiti spezzati, čtyři Trabuchetti
naproti sobě, další čtyři Seguiti spezzati v kruhu a dvě Scambiate,
jednu doleva a druhou doprava. Pak udělají dvě Puntate
ve skůčku (in balzetto), jednu levou dozadu a druhou pravou, stejným způsobem,
spolu s jedním Seguito spezzato v točení doleva a Cadenzu.

In questa Cascarda, standosi all'incontro, faranno
un Seguito spezzato alla sinistra col piè sinistro,
& la Riuerenza col destro; poi alla destra
faranno un'altro Seguito pur spezzato col piè destro,
& la Riuerenza col sinistro. In ruota faranno
due Seguiti spezzati, & quattro Trabuchetti
incontro, con quattro altri Seguiti spezzati in ruota, & due Scambiate,
una alla sinistra, & l'altra alla destra: faranno poi due Puntate
in balzetto, una col sinistro in dietro, & l'altra col destro nell'istesso modo,
insieme con un Seguito spezzato volto alla sinistra, & la Cadenza.

Muž sám.
Muž sám udělá tři Seguiti spezzati, dva v natáčení (fiancheggiati) dopředu,
poslední doleva, a Riverenzu pravou. Totéž udělá
na druhou stranu, začne opačně. Potom se natočí levým bokem
dovnitř a udělá dvě Riprese, dva Trabuchetti v natáčení (fiancheggiati)
dozadu, dva Passi dopředu a Cadenzu, začne
levou. Totéž udělá opačně, s pravým bokem natočeným dovnitř.
Pak spolu udělají dvě zmíněné Puntate ve skůčku (in balzetto), v natáčení (fiancheggiate)
dozadu, jeden Seguito spezzato v točení a Cadenzu.

L'Huomo solo.
L'Huomo solo farà tre Seguiti spezzati, due fiancheggiati innanzi,
& l'ultimo alla sinistra, con la Riuerenza col destro: il medesimo farà
un' altra volta, principiando per contrario: dopo voltarà il fianco
sinistro in dietro, & farà due Riprese, & due Trabuchetti fiancheggiati
in dietro, con due Passi innanzi, & la Cadenza, principiandoli col
sinistro. Il medesimo farà per contrario, uoltando il fianco destro in fuori.
Faranno poi insieme le due Puntate dette in balze to fiancheggiate in
dietro, con il Seguito spezzato volto, & la Cadenza.

Dáma sama.
Dáma sama udělá tutéž variaci, kterou dělal muž,
pak udělají spolu uvedené Puntate, Seguito spezzato v točení
a Cadenzu, tak jako výše.

La Dama Sola.
La Dama sola farà la medisima mutanza, che harà fatta l'Huomo;
poi faranno insieme le dette Puntate, con il Seguito spezzato volto, &
la Cadenza, come di sopra.

Pak půjdou v promenádě doleva a udělají spolu v kruhu dva Seguiti
spezzati
a jeden Seguito semidoppio, začínají levou.
Totéž dělají doprava a začnou pravou. Potom se oba natočí
levým bokem dozadu, udělají dvě Riprese a dva
Trabuchetti v natáčení (fiancheggiati) dozadu, dopředu doleva jeden
Seguito spezzato levou a Riverenza pravou, dotknou se pravou rukou.
Totéž udělají opačně a natočí se ven pravým bokem.
Pak udělají dříve zmíněné dvě Puntate dozadu ve skůčku (in Balzetto), Seguito
spezzato
v točení, spolu s Cadenzou.

Passeggiando poi al fianco sinistro, faranno insieme in ruota due Seguiti
spezzati, & un Seguito semidoppio, principiandoli col sinistro:
Il medesimo faranno alla destra, principiandoli col destro. Dopò voltando
amendue il fianco sinistro indietro, faranno due Riprese, & due
Trabuchetti fiancheggiati in dietro, con un Seguito spezzato col sinistro
innanzi al fianco sinistro, & la Riuerenza col destro, toccando la fè destra:
Il medesimo faranno per contrario voltando il fianco destro in fuora:
poi faranno le predette due Puntate in dietro in Balzetto, & il Seguito
spezzato volto, insieme con la Cadenza.

Kategorie: Il Ballarino - tance