Fulgenti Rai - ND

thumb|250px|right|Nobiltà di Dame: vyobrazení k tanci Alta Regina

FULGENTI RAI
CASCARDA
KU CHVÁLE NANEJVÝŠ VYNIKAJÍCÍ PANÍ
FLAMINIE FONDRA SARDINI,
A NANEJVÝŠ VYNIKAJÍCÍHO PÁNA
ALESSANDRA FONDRA
JEJÍHO BRATRA
LUCCHESI.

FULGENTI RAI
CASCARDA
IN LODE DELL'ILLUSTRISS. SIG.
FLAMINIA FONDRA SARDINI,
ET DELL'ILLUSTRISS. SIG.
ALESSANDRO FONDRA
SUO FRATELLO
LUCCHESI.

Osoby, které chtějí začít tuto spanilou a půvabnou
cascardu, stojí naproti sobě tak jako
tomu na obrázku k Alta Regina a s obvyklými
kavalírskými obřadnostmi udělají Riverenzu breve, dva
Saffici, pak se uchopí za náležitou ruku a procházejí se
čtyřmi Spezzati. Potom udělají dopředu dva Passi puntati minimi,
jeden dopředu, a druhý dozadu, další dva Saffici,
všechny uvedené pohyby začínají levou nohou. Potom stejnou nohou udělají
jeden Spezzato puntato, poloviční poklonu (mezza Riverenza) pravou,
totéž udělají opačně. Nakonec udělají dvě Riprese,
dva Fioretti, dva Passi minimi dopředu, další Saffice doleva,
totéž dělají znovu opačně. A toto
je ukončená část (tempo Terminato).

VOLENDO principiar questa vaga, & gratiosa
Cascarda, staranno le persone all'incontro si come si
hà nel dissegno di Alta Regina, & con le solite Creanze
Cavaleresche faranno la Riverenza breve, & due
Saffici; poi si pigliaranno per la man'ordinaria, & passeggiaranno
con quattro Spezzati; dopò innanzi faranno due Passi puntati minimi,
uno innanzi, & l'altro in dietro, & due altri Saffici, principiando
tutti i detti Moti col piè sinistro; dopò con l'istesso piè faranno
un Spezzato puntato, & mezza Riverenza col destro: il
medesimo faranno per contrario. Finalmente faranno due Riprese,
due Fioretti, due Passi minimi innanzi, & un'altro Saffice al lato
sinistro: il medesimo faranno di nuovo per contrario. & questo
è tempo Terminato.

Ve druhé části se uchopí pravou rukou, udělají dva
Spezzati a jeden Fioretto, začnou levou nohou, doprava
udělají jeden Destice pravou nohou, pak se pustí a udělají
tytéž pohyby směrem doleva. Ve výhledu spolu udělají
dva Passi puntati minimi, jeden dopředu a druhý dozadu, dva
Saffici v natáčení (fiancheggiati), Spezzato a poloviční poklona (mezza Riverenza),
Riprese doleva, dva Fioretti, dva Passi minimi
a jeden Saffice, tak jak jsem řekl v první části.

Nel secondo tempo, si pigliaranno per la man destra, facendo due
Spezzati, & un Fioretto, principiando col piè sinistro, & al lato
destro faranno un Destice col piè destro: poi lasciandosi faranno
gli medesimi Moti volti à man sinistra: In prospettiva faranno
due Passi puntati minimi, un'innanzi, l'altro in dietro, con due
Saffici fiancheggiati, col Spezzato, & mezza Riverenza insieme,
con le Riprese al lato sinistro, due Fioretti, due Passi minimi, &
un Saffice, si come hò detto nel primo tempo.

Ve třetí části se uchopí levou rukou a udělají
každý pohyb opačně, než dělali ve druhé1) části.
Tyto dvě části se nazývají Tempi Regolati.

Nel terzo tempo, si pigliaranno per la man sinistra, & faranno
ogni Moto per contrario, si come haranno fatto nel terzo tempo. &
questi due tempi si chiamano Tempi Regolati.

Ve čtvrté a poslední části udělají jeden Groppo, dva Fioretti,
dva Passi minimi doleva a jeden Spezzato, začínají
levou nohou, a totéž udělají opačně. Pak udělají
jednu Ripresu sottopiede doleva a jeden Fioretto, totéž
udělají opačně, udělají ještě jeden Spezzato puntato
levou nohou a poloviční poklonu (mezza Riverenza) pravou. Tytéž Riprese,
Fioretto, Spezzato
a poloviční poklonu udělají opačně.
Když je to provedeno, udělají dva Corinti v natáčení (fiancheggiati) s boky dovnitř.
Nakonec dělají dva Passi puntati dopředu, v jejich závěru
se zdvořile uchopí náležitou rukou
a s dříve uvedenými obřadnostmi ukončí
poklonou (Riverenza breve)
tuto přepůvabnou
cascardu.

Nel quarto, & ultimo tempo, faranno un Groppo, due Fioretti,
due Passi minimi al lato sinistro, & un Spezzato, principiando
col piè sinistro: il medesimo faranno per contrario; poi faranno
una Ripresa sottopiede al lato sinistro, & un Fioretto: il medesimo
faranno per contrario, facendo anco un Spezzato puntato col
piè sinistro, & mezza Riverenza col destro: le medesime Riprese,
Fioretto, Spezzato, & mezza Riverenza faranno per contrario.
Ciò fatto, faranno due Corinti fiancheggiati con li fianchi per dentro.
Finalmente faranno due Passi puntati innanzi, al fin
de'quali si pigliaranno gentilmente per la man'ordinaria,
& con la predette Creanze finiranno
con la Riverenza breve
questa gratiosissima
Cascarda.

1) V originále je třetí část, ale zjevně jde o chybu.

Kategorie: Nobiltà - tance