Furioso all'Italiana - ND

Nobiltà di Dame: vyobrazení k tanci Furioso All'Italiana

FURIOSO PO ITALSKU
BALLETTO
KU CHVÁLE NANEJVÝŠ VÝZNAČNÉ A VYNIKAJÍCÍ PANÍ
CAMILLY PICCOLOMINI
CONTI
Vévodkyně di Carpeneto.

FURIOSO ALL'ITALIANA
BALLETTO
IN LODE DELL'ILL.MA ET ECC.MA SIG.
CAMILLA PICCOLOMINI
CONTI
Duchessa di Carpeneto.

Na začátku jsou tři kavalíři
v jednom čele sálu v řadě a právě tolik dam
ve druhém čele, nebo dvě dámy a jeden kavalír
v jednom čele a dva kavalíři, a jedna dáma
v druhém čele, jak je tomu na předloženém obrázku. Pak všichni spolu naproti
[sobě] udělají Riverenzu lunga a dvě Continenze brevi. Potom
kavalír a dáma, kteří se nacházejí uprostřed a vedou
tanec, udělají dva Seguiti semidoppi dopředu a v jejich závěru
trochu ohnou kolena na způsob poloviční poklony (mezza Riverenza,
aniž by se dotkli pravou rukou. Pak si vymění místo, dáma
udělá další dva Seguiti scorsi a dříve, než se odebere doprostřed, pozdraví
osobu po pravici, a pak, když dochází doprostřed, pozdraví
tu druhou po levici. Kavalír udělá jeden Seguito semidoppio dopředu,
dva Passi minimi, odebere se doprostřed a zdraví dámy
při dělání dvou Trabucchetti; Seguito dělá levou, Passi
a Trabucchetti začne pravou. Tímtéž pokračují a
dělají ostatní spolu. Pak ve spojení (gionti)1) dělají v řadě průplet
nebo řetěz, tímto způsobem: kavalíři dělají čtyři
Seguiti, tak jako výše, zvolna (adaggio), nebo scorsi, zamíří
doprava a dámy doleva, a postupně pokračují.
Pak v konci části (tempo) bude uprostřed ta dáma,
která byla vlevo, a opačně u kavalírů skončí
uprostřed ten, který byl vpravo. Počínají se
tímto způsobem v každé části a každá osoba se ocitne na svém místě,
které nebude mít, pokud všichni v začínání řečeného řetězu či průpletu
zamíří doleva, jak bylo dříve ve zvyku tento tanec
dělat.

PRINCIPALMENTE staranno tre Cavalieri da
un capo della sala per filo, & altre tante Dame
dall'altro capo; overo due Dame, & un Cavaliere
da un capo, & due Cavalieri, & una Dama da un'
altro capo, si come si hà nel presente dissegno; poi tutti insieme all'incontro
faranno la Riverenza lunga, & due Continenze brevi; dopò
il Cavaliere, & la Dama, che si trovaranno nel mezzo guidaranno
il Ballo, facendo due Seguiti semidoppi innanzi, & al fine d'essi
Seguiti piegaranno un poco le ginocchia à modo di mezza Riverenza,
senza toccarsi la mano destra; poi cambiando luogo, la Dama
farà altri due Seguiti scorsi, & prima che si ponga in mezzo salutarà
la persona à man destra, & poi nel porsi in mezzo saluterà
quell'altra à man sinistra. Il Cavalier farà un Seguito semidoppio innanzi,
con due Passi minimi, & salutando le Dame, si ponerà in mezzo,
facendo due Trabucchetti; il Seguito lo farà col sinistro; gli Passi,
& Trabucchetti gli principiarà col destro: il medesimo seguiranno à
fare gli altri insieme. Poi gionti che saranno al filo, faranno l'intrecciata,
ò catena in questo modo: gli Cavalieri faranno quattro
Seguiti, come di sopra, adaggio, overo scorsi, principiando à voltarsi
à man destra, & le Dame à man sinistra, seguitando di
mano in mano; poi al fin del tempo, quella Dama che starà alla sinistra
andarà in mezzo; & cosi per contrario de i Cavalieri andarà
in mezzo quello che starà à man destra: & facendosi in
questo modo, ad ogni tempo, ogni persona si trovarà al suo luogo,
il che non haverebbe, se tutti nel principiare di detta catena, ò intrecciata
si voltassero à man sinistra, come già detto Ballo si usava
di fare.

Ještě je třeba upozornit, že každý, kdo se ocitne uprostřed, má
provést svou část tak jako ti první, a vždy měnit
místo; na konci všech tří částí (tempi) se každý bude nacházet
na svém místě.

Hassi anco d'avertire, che ogn'uno che si ritrouvarà in mezzo ha
rà da far il suo tempo, come haranno fatto i primi, & da cambiar
sempre luogo; & al fine di tutti tre i tempi, ogn'uno si ritrovarà
al suo luogo.

Ve zrychlené části (Sciolta) Sonaty.
Když každý provedl svou část (tempo) a ti, kteří
vedou tanec, se vrátili doprostřed, všichni spolu udělají
Riverenzu lunga a dva Seguiti dopředu, v jejichž závěru
trochu ohnou kolena, jakoby prováděli poloviční poklonu (mezza Riverenza).
Upozorňuji ovšem, že pokud tento tanec dělají dvě dámy s jedním
kavalírem uprostřed, a dva kavalíři s jednou dámou, postupují
tímto způsobem a potom dělají průplet tak, jak jsem vysvětlil
u tance zvaného Contrapasso Nuovo; kavalíři se vždy dotknou
rukou dam, tu pravou a tu levou, vždy
s další dámou, a totéž dělají dámy opačně.
Bude-li tento tanec dělán tímto způsobem, bude proveden lépe a podle
dokonalé teorie, než v provedení tří kavalírů, nebo šesti v čele
sálu, a stejně tolika dam, kteří v těchto částech (tempi) udělají Riverenzu
lunga
a dvě Continenze brevi, a potom bez jakéhokoli
pravidla (Regola) začnou dělat průplet či řetěz po délce. A nakonec
ten kavalír, který vede tanec, když se obrací při dělání řetězu,
tou pravou rukou, kterou pustil třetí dámu, toutéž rukou
opět uchopí další osobu, která mu k ní přijde, což je nanejvýš špatné.
A jestli by raději chtěli postupovat v půlměsíci, i to bude podobně
špatně uděláno, a pak také není dobré, aby se dotýkali rukama
kavalír s kavalírem, a stejně tak i dámy. Říkám tedy, že je dobré,
aby každý kavalír, který chce dělat tento tanec, jej prováděl tím způsobem
který jsem uvedl výše, tak bude udělán nanejvýš dobře a podle skutečného
pravidla (Regola). A pokud bude chtít někdo dělat tento řetěz se třemi nebo šesti kavalíry
a stejně tolika dámami, v provedení ve dvou částech (tempi) Sonaty, může se začínat
po délce sálu. A ti, kteří jsou uprostřed, se přiblíží
jedním Seguito a uchopí se pravou rukou, pak se
vymění osoby a uchopí se levou rukou, a pak podají
pravou té, která bude napravo. Toto dělají
jak kavalíři, tak i dámy. A když pak se nacházejí
v čele sálu, obracejí se doleva a uchopí pravou ruku,
kterou předtím pustili. Když je to provedeno, dají
levici dalšímu druhovi, a takto pokračují postupně,
a kavalíři i dámy se opět vrátí na svá místa.
Říkám tedy znovu, že všichni ať si oškliví dělat tento tanec tímto
způsobem, protože je špatný.

Alla Sciota della Sonata.
Quando ogn'uno harà fatto il suo tempo, & quelli che haranno
guidato il Ballo saranno ritornati in mezzo, tutti insieme faranno
la Riverenza lunga, & due Seguiti innanzi, al fin de'quali
piegaranno un poco le ginocchia, facendo à modo di mezza Riverenza:
avertendo però se questo Ballo lo faranno due Dame, & un
Cavaliere in mezzo, & due Cavalieri, & una Dama, faranno
in questa maniera, & dopò faranno l'intrecciata, come hò detto al
Ballo chiamato il Contrapasso Nuovo; & sempre i Cavalieri toccaranno
le mani alle Dame, hor la destra, & hor la sinistra, cambiando
sempre Dama: il medesimo faranno le Dame per contrario.
Et facendo questo Ballo in questo modo, và meglio fatto, & con
perfetta Theorica, che facendolo tre Cavalieri, ò sei da un capo
della sala, & altre tante Dame, che in questi tempi fanno la Riverenza
lunga, & due Continenze brevi; & dopò principiano senza
nessuna Regola à far l'intrecciata, ò catena per lungo, & al fine
quel Cavaliere che guida il Ballo, voltandosi nel far la catena,
con quella man destra che lascia la terza Dama, con la medesima mano
ripiglia l'altra persona che gli vien dietro: & questo è falsissimo.
Et se ben la volessero fare à mezza Luna, similmente sarà
mal fatta: & poi non stà bene, che Cavalieri con Cavalieri si tocchino
le mani, & cosi parimente le Dame. Però dico, che è bene
che ogni Cavaliere, volendo far questo Balletto, lo faccia in quel modo
che hò detto di sopra, che andarà benissimo fatto, & con vera
Regola. Et se alcuno vorrà far questa catena con tre, ò sei Cavalieri,
& altre tante Dame, fatta à due tempi di Sonata, potrà principiarla
per lungo della sala, & quelli che staranno in mezzo si accostaranno
con un Seguito, pigliandosi per la man destra; poi cambiaranno
persone, pigliandosi per la man sinistra; & dopò daranno
la destra à quella che le starà à man destra: & questo faranno
tanto i Cavalieri, quanto le Dame; & quando poi si trovaranno
in capo alla sala, si voltaranno alla sinistra, & pigliaranno la man
destra che haranno lasciata un'altra volta; ciò fatto, daranno
la sinistra all'altro compagno, & cosi seguitaranno di mano in mano,
ritornando tanto i Cavalieri, quanto le Dame à gli lor luoghi.
Dico adunque di nuovo, che tutti aboriscano far detto Ballo in questo
modo, perche è falso.

Ve variaci Sonaty.
Všichni spolu, kavalíři i dámy, udělají
Riverenzu lunga a dva Seguiti brevi dopředu, a ohnou trochu
kolena na způsob poloviční poklony (mezza Riverenza).

Alla mutatione della Sonata.
Tutti insieme, tanto i Cavalieri, quanto le Dame, faranno la
Riverenza lunga, & due Seguiti brevi innanzi, piegando un poco
le ginocchia à modo di mezza Riverenza.

Ve zrychlené části (Sciolta) Sonaty.
V závěru těch dvou Seguiti se s obvyklými obřadnostmi uchopí
za ruce a vytvoří kruh. Doleva dělají
dvě Riprese, dva Trabucchetti a jeden Seguito semidoppio, začínají je
levou nohou. Totéž dělají opačně doprava.
Potom se pustí a dělají dva Seguiti semidoppi v natáčení (fiancheggiati),
dva Saffici a další Seguito semidoppio dopředu,
začínají levou. Když je to provedeno, opět se v kruhu uchopí za ruce
a dělají každou věc opačně, stejně tak se zase pustí
a dělají dva Seguiti, Saffici a další Seguito,
tak jako výše.

Alla Sciolta della Sonata.
Al fine de gli due Seguiti, con le solite cerimonie, si pigliaranno
per le mani, facendo una Ruota; & al lato sinistro faranno
due Riprese, due Trabucchetti, & un Seguito semidoppio, principiandoli
col piè sinistro: il medesimo faranno al lato destro per contrario.
Dopo lasciandosi faranno due Seguiti semidoppi fiancheggiati,
con due Saffici, & un'altro Seguito semidoppio innanzi,
principiandoli col sinistro. Ciò fatto, si tornaranno à pigliar di nuovo
in Ruota, & faranno ogni cosa per contrario; & cosi parimente
nel lasciarsi faranno gli due Seguiti, Saffici, & un'altro Seguito
come di sopra.

Další variace Sonaty.
V této části, v místě, kde dříve dělali
Riverenzu kavalíři a potom dámy, říkám, že to nebylo dobře, protože
skončili tak, že měli levou nohu vzadu, a tou
nemohli dělat Riverenzu dozadu, jak jsem řekl ve svých
pravidlech (Regole). Z tohoto důvodu byl tanec špatný. Říkám tedy, že namísto těch
dvou Riverenze mají tou levou nohou, kterou mají vzadu, udělat
jeden Spezzato puntato doleva a poloviční poklonu (mezza Riverenza)
pravou; totéž opačně. Provedou-li to tímto způsobem,
bude tanec nanejvýš správný.

Altra mutatione della Sonata.
In questo tempo, in luogo dove prima facevano gli Cavalieri
la Riverenza, & dopò le Dame, dico che non stava bene, perche
si trovavano haver il piè sinistro in dietro, & con quell'istesso
non potevano fare la Riverenza in dietro, si come hò detto nelle mie
Regole: & per questa ragione era falso il Ballo. Però, in luogo delle
due Riverenze, dico, che col piè sinistro che haranno in dietro facciano
un Spezzato puntato al lato sinistro, & mezza Riverenza
col destro: il medesimo per contrario. Et facendo in questo modo il
Ballo sarà giustissimo.

Mají znovu dělat zrychlenou část (Sciolta).
V této poslední části dělají všichni spolu dva Spezzati
a dva Saffici v natáčení (fiancheggiati) dopředu. Nakonec dělají dva Passi
puntati semibrevi
. S obvyklými obřadnostmi, jako prve,
každý kavalír zdvořile uchopí svou dámu za náležitou ruku,
a tímto způsobem, s provedením Riverenzy breve v tempu čtyř
trojných úderů (battute triple), ukončí tento půvabný a elegantní tanec.

Tornarassi à far di nuovo la Sciolta.
A quest'ultimo tempo, faranno tutti insieme due Spezzati, con
due Saffici fiancheggiati innanzi. Finalmente faranno due Passi
puntati semibrevi; & con le solite cerimonie, come le prime, gentilmente
ogni Cavaliere pigliarà la sua Dama per la man'ordinaria,
& in questo modo, con far la Riverenza breve à tempo di quattro
battute triple, porranno fine à questo gratioso Ballo.

Furioso po italsku.2)
Má se dělat v deseti Tempi gravi.
Zrychlená část (Sciolta) se dělá ve třech částech (Tempi).
V této Sonatě se dělá
Riverenza a dva Seguiti dopředu.
Když je to uděláno, dělají další část (Tempo) zrychlené části (Sciolta).

Furioso all'Italiana.
Farassi in dieci Tempi gravi.
La Sciolta farassi in tre Tempi.
In questa Sonata si farà
la Riverenza, & due Seguiti innanzi.
Fatto questo, faranno un'altro Tempo della Sciolta.

1) Možná je tím míněno, že si mají v průpletu podávat ruce.

2) Toto jsou pokyny uvedené v loutnové tabulatuře.

Kategorie: Nobiltà - tance