Gagliarda di Spagna - IB

Il Ballarino: vyobrazení k tanci Gagliarda di Spagna

GAGLIARDA DI SPAGNA
BALLETTO;
KU CHVÁLE NEJJASNĚJŠÍ A NANEJVÝŠ VYNIKAJÍCÍ
PANÍ VÉVODKYNĚ DI
MEDINACIDONIA,
Milánské vládkyně.

GAGLIARDA DI SPAGNA
BALLETTO;
IN LODE DELL'ILLVSTR.(MA) ET ECC.(MA)
SIGNORA DVCHESSA DI
MEDINACIDONIA,
Gouernatrice di Milano.

Tato gagliarda je rozdělena na deset částí.
V první z nich má muž uchopit
náležitou ruku dámy, spolu udělají
Riverenzu grave a dvě Continenze gravi. Pak
se procházejí a dělají spolu dva Passi gravi,
jeden Seguito ordinario, dvě Continenze
minime preste
, jednu doprava a druhou doleva, tři
Trabuchetti presti, způsobem, jakým se dělají v cascardách.

Questa Gagliarda è diuisa in dieci Tempi;
nel primo de i quali l'huomo ha da pigliare la
man'ordinaria della Dama, facendosi insieme la
Riuerenza graue con due Continenze graui: poi
passeggiando, hanno da far'insieme due Passi graui,
& un Seguito ordinario, & due Continenze
minime preste, l'una alla destra, & l'altra alla sinistra, con tre
Trabuchetti presti, nel modo che si fanno alle Cascarde.

Ve druhé části mají udělat, také spolu, dvě Continenze
ordinarie
, jednu doleva a druhou doprava. Pak se procházejí, aniž by
pustili zmíněnou ruku, mají udělat šest Seguiti spezzati a jeden Seguito
ordinario
, vše začínají levou nohou. Udělají dvě
Continenze minime, tři Trabuchetti presti, tak jako výše, a tyto
začínají pravou nohou.

Nel secondo tempo si hanno da fare, pur'insieme, due Continenze
ordinarie, l'una alla sinistra, l'altra alla destra; poi passeggiando senza
lasciar detta mano, hanno da fare sei Seguiti spezzati, & un Seguito
ordinario, principiando ogni cosa col piè sinistro, & facendo due
Continenze minime, & tre Trabuchetti presti, come di sopra, & questi
principiandoli col piè destro.

Ve třetí části spolu udělají dvě Continenze ordinarie, v jejich
závěru se pustí a současně políbí ruku, kterou se drželi.
Pak muž sám udělá šest Seguiti spezzati, tři doleva
a tři doprava, začíná je levou nohou, stejnou nohou
jeden Seguito ordinario. Pak spolu pravou nohou začnou dvě
Continenze minime, tři Trabuchetti presti, tak jako výše,
v jejich závěru budou naproti sobě, a oba je mají dělat spolu.

Nel terzo tempo, faranno insieme due Continenze ordinarie, nel fine
delle quali baciandosi insieme la mano, con la quale si teneuano, s
ilascieranno: poi l'huomo solo farà sei Seguiti spezzati, tre alla sinistra,
& tre alla destra, principiandoli col piè sinistro, & col medesimo piede
un Seguito ordinario: poi col piè destro principiaranno insieme due
Continenze minime, & tre Trabuchetti presti, come di sopra, restando
all'incontro nel fine di essi, & l'uno & l'altro hanno da fare insieme.

Ve čtvrté části udělají spolu podobně dvě Continenze
gravi
. Pak dáma sama udělá tutéž variaci, kterou dělal muž,
a spolu znovu udělají další dvě Continenze minime a tři
Trabuchetti presti, tak jako výše.

Nel quarto tempo, faranno insieme similmente due Continenze
graui: poi la Dama sola farà la medesima mutanza che ha fatta l'huomo
& insieme torneranno à far due altre Continenze minime, & tre
Trabuchetti presti, come di sopra.

V páté části spolu udělají dvě Continenze gravi. Pak muž
sám udělá tuto variaci, tedy: dva Sotto piedi doleva, dva
Fioretti dopředu a tři Trabuchetti, začíná levou nohou,
v pauze se zastaví. Potom udělá doprava další dva Sottopiedi
a jeden Fioretto, která se dělá pravou nohou, a Cadenzu po způsobu Gagliardy
s levou nohou vzadu. Toutéž udělá jeden Seguito ordinario
dopředu. Pak spolu udělají tytéž dvě Continenze
a tři Trabuchetti, tak jako výše.

Nel quinto tempo, faranno insieme due Continenze graui; poi l'huomo
solo farà questa mutanza, cioè; due Sotto piedi alla sinistra, due
Fioretti innanzi, & tre Trabuchetti, principiandoli col piè sinistro,
fermandosi una pausa. Dopò alla destra farà due altri Sott piedi
con un Fioretto fatto col piè destro, & una Cadenza à modo di Gagliarda
col piè sinistro in dietro, & col medesimo farà un Seguito ordinario
innanzi: Poi faranno insieme le medesime due Continenze, &
tre Trabuchetti, come di sopra.

Variace Dámy.
V šesté části mají spolu udělat dvě Continenze gravi.
Potom dáma sama udělá dvě Riprese doleva a dva Passi
gravi
dopředu levou nohou a tři Trabuchetti gravi, pak
udělá doprava další Ripresu, jeden Trabuchetto grave a jeden Seguito
grave
dopředu levou. Pak spolu dělají tytéž
Continenze minime a tři Trabuchetti gravi. Pak, v sedmé části,
udělají spolu dvě Continenze ordinarie, jednu doleva
a druhou doprava. A muž sám udělá dva Fioretti, dvě Recacciate
a tři Passi larghi sgarrati1) na způsob Cadenzy dělané v gagliardě,
a v pauze se zastaví. Pak udělá dvě Campanelle obrácené (točené)
doleva, tedy dvě battute, jednu dozadu a druhou dopředu, dělají je
pravou nohou, dva Fioretti dopředu, které začínají stejnou
nohou, udělají jednu gagliardovou Cadenzu s levou nohou vpředu,
jeden Trabuchetto grave pravou nohou dozadu, jeden Seguito
ordinario
levou nohou dopředu. Kromě toho spolu udělají
dvě Continenze minime a tři Trabuchetti gravi.

Mutanza della Dama.
Nel sesto tempo, hanno da fare insieme due Continenze graui:
dopò la Dama sola, farà due Riprese alla sinistra, & due Passi
graui innanzi col piè sinistro, & tre Trabuchetti graui: poi alla destra
si farà un'altra Ripresa, con un Trabuchetto graue, & un Seguito
graue innanzi col sinistro. Poi insieme faranno le medesime
Continenze minime, & tre Trabuchetti graui. Poi nel settimo tempo,
faranno insieme le due Continenze ordinarie, l'una alla sinistra,
& l'altra alla destra. Et l'huomo solo farà due Fioretti, due Recacciate,
& tre Passi larghi sgarrati à modo di Cadenza fatta in gagliarda,
& fermandouisi una pausa: poi farà due Campanelle volte alla
sinistra, cioè, due battute, una in dietro, & l'altra innanzi, facendole
col piè destro, con due Fioretti innanzi, principiandoli col stesso
piede, & facendo una Cadenza in gagliarda, col piè sinistro innanzi,
& un Trabuchetto graue col piè destro in dietro, & un Seguito
ordinario col piè sinistro innanzi. Oltre à ciò faranno insieme le
due Continenze minime, & i tre Trabuchetti graui.

V osmé části udělají spolu dvě Continenze gravi. Pak
dáma sama udělá dva Fioretti dopředu. A pokud by je neuměla udělat, udělá
si svou obměnu: dva Trabuchetti gravi, jeden doleva a druhý
doprava, a jeden Seguito ordinario dopředu. Ale jestli Fioretti dovede udělat,
udělá dva, se dvěma Passi a třemi Trabuchetti. Až s nimi skončí,
udělá Ripresu doprava, jeden Trabuchetto grave
a jeden Seguito levou nohou dozadu. Pak spolu udělají tytéž
dvě Continenze minime a tři Trabuchetti gravi, tak jak se to dělalo
výše.

Nel'ottauo tempo, faranno insieme due Continenze graui: poi la
Dama sola farà due Fioretti innanzi, & se non gli sapesse fare, farà
in sua vece due Trabuchetti graui, l'uno alla sinistra & l'altro alla
destra, con un Seguito ordinario innanzi: ma se saprà far li Fioretti,
ne farà due con due Passi, & tre Trabuchetti: i quali finiti,
farà alla parte destra una Ripresa, & un Trabuchetto graue, con
un Seguito col piè sinistro in dietro. Poi faranno insieme le medesime
due Continenze minime, & i tre Trabuchetti graui, come fecero di
sopra.

V deváté části, rovněž spolu, udělají dvě Continenze gravi a dva
Seguiti spezzati dopředu. Pak se uchopí pravou rukou a udělají další dva
Seguiti spezzati, pustí se a udělají další dva v točení
doleva. Pak se vymění místo a dělají vstříc sobě jeden Seguito ordinario
levou nohou dopředu, dvě Continenze minime a tři Trabuchetti
gravi
.

Nel nono tempo, pur'insieme, faranno due Continenze graui, & due
Seguiti spezzati innanzi; poi pigliandosi la fè destra, faranno altri due
Seguiti spezzati, & lasciando la fede, ne faranno altri due volti alla
sinistra: poi cambiando luogo, faranno all'incontro un Seguito ordinario
col piè sinistro innanzi, & due Continenze minime con tre Trabuchetti
graui.

V poslední části udělají spolu dvě Continenze gravi.
Muž udělá variaci, která dělal v sedmé části, dáma
udělá tu, kterou dělala v osmé, vše ale dělají spolu.
Nakonec se namísto dvou Continenze spolu uchopí
za náležitou ruku a udělají jeden Seguito scorso
a poklonou (Riverenza grave) ukončí uvedenou Gagliardu s půvabem a elegancí.

Nell'ultimo tempo faranno insieme due Continenze graui: &
l'huomo farà la mutanza c'ha fatta nel settimo tempo, & la Dama
farà quella che ha fatta nell'ottauo, ma ogni cosa faranno insieme:
Ultimamente in luogo della due Continenze, pigliaranno insieme
la man'ordinaria, & facendo un Seguito scorso, &
la Riuerenza graue, porranno gratiosamente
fine alla detta Gagliarda.

1) Sloveso sgarrare znamená minout, zmýlit se, chybit.

Kategorie: Il Ballarino - tance